Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Järvamaa Keskraamatukogu põhimäärus

Väljaandja:Paide Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.12.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:10.12.2015
Avaldamismärge:RT IV, 07.03.2013, 44

Järvamaa Keskraamatukogu põhimäärus

Vastu võetud 18.12.2008 nr 24

Määrus kehtestatakse „Rahvaraamatukogu seaduse“ § 6 lõike 1 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Järvamaa Keskraamatukogu

 (1) Järvamaa Keskraamatukogu, inglise keeles - Järva County Central Library, on asutatud 1859.a.

 (2) Alates 1990.a on raamatukogu ametlik nimetus Järvamaa Keskraamatukogu (edaspidi Raamatukogu). Raamatukogu ametlik lühend on Järvamaa KRK.

 (3) Alates 1993.a täidab Raamatukogu maakonnaraamatukogu ülesandeid vastavalt Kultuuri- ja Haridusministeeriumi sellekohasele määrusele.

 (4) Raamatukogu juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi, Paide Linnavolikogu ja Paide Linnavalitsuse õigusaktidest, UNESCO rahvaraamatukogude manifestist ja käesolevast põhimäärusest.

 (5) Raamatukogu on Paide Linnavalitsuse hallatav asutus.

 (6) Raamatukogul on oma pitsat, eelarve ja sümboolika.

§ 2.  Raamatukogu asukoht ja aadress

  Raamatukogu asub Järvamaal, Paide linnas. Raamatukogu postiaadress on Lai 33, 72720 Paide.

§ 3.  Raamatukogu teeninduspiirkond

  Raamatukogu teeninduspiirkond rahvaraamatukoguna on Paide linn.

2. peatükk EESMÄRK JA ÜLESANDED 

§ 4.  Raamatukogu tegevuse eesmärk

  Raamatukogu tegevuse eesmärgiks on tagada Paide linna elanikele vaba ja piiramatu juurdepääs informatsioonile, teadmistele ja kultuurile, toetada elukestvat õppimist ja enesetäiendamist.

§ 5.  Raamatukogu ülesanded

 (1) Raamatukogu on üldkasutatav universaalse koostisega rahvaraamatukogu, mille põhiülesandeks on koguda, säilitada ja teha lugejale kättesaadavaks temale vajalikud trükised, auvised ja teised teavikud (edaspidi teavikud) ning avalikud andmebaasid.

 (2) Raamatukogu tegutseb Paide linna rahvaraamatukoguna, täites täiendavalt maakonnaraamatukoguna raamatukoguteeninduse maakondliku koordineerimise ülesandeid.

 (3) Raamatukogu oma põhiülesande täitmiseks rahvaraamatukoguna:
 1) komplekteerib ja töötleb Raamatukokku saabunud alg- ja vahendusinformatsiooni väljaanded ning koostab nende avamiseks vajalikud infosüsteemid;
 2) tagab tema kasutuses oleva informatsiooni ja kogude kättesaadavuse kooskõlas Raamatukogu kasutamise eeskirjaga;
 3) korraldab kogudes puuduvate teavikute tellimist teistest raamatukogudest;
 4) tegeleb teatmebibliograafilise tööga;
 5) korraldab lugejate koolitust;
 6) korraldab koduteenindust elanikele, kes tervisliku seisundi tõttu ei ole võimelised ise Raamatukogu külastama;
 7) korraldab raamatuvarade tutvustamiseks üritusi;
 8) peab raamatukogutöö arvestust ja annab oma pädevuse piires konsultatsioone;
 9) kooskõlastab oma tegevuse teiste raamatukogude ja kultuuriasutustega;
 10) arendab igakülgset koostööd Eesti ja välismaa teiste raamatukogudega;
 11) korraldab vajalikku majandustegevust.

 (4) Raamatukogu oma põhiülesande täitmiseks maakonnaraamatukoguna:
 1) komplekteerib ja töötleb raamatukogulikult maakonna rahvaraamatukogude kogusid vastavalt omavalitsustega sõlmitud lepingutele ja lisab teavikute kirjed koos jaotusega raamatukogude kaupa elektroonilisse andmebaasi;
 2) nõustab erialaselt maakonna rahvaraamatukogude tööd ja korraldab raamatukogutöötajate täienduskoolitust;
 3) korraldab maakonna rahvaraamatukogude töö arvestust, aruandlust ja analüüsi;
 4) kogub, säilitab ja bibliografeerib Järvamaad puudutavat kirjandust;
 5) korraldab teatmebibliograafilist tööd.

§ 6.  Raamatukogu õigused ja kohustused

  Raamatukogul on oma ülesannete täitmiseks järgmised õigused ja kohustused:
 1) kehtestada töökorralduslikud eeskirjad, mis tagavad fondide säilivuse, ajaloo- ja kultuurimälestiste kaitse- ja kasutamise eeskirjade täitmise, Raamatukogu häireteta töö;
 2) omada eelarvet ja kasutada erivahendeid;
 3) teostada rahalisi tehinguid oma eelarve piires;
 4) sõlmida lepinguid oma pädevuse piires füüsiliste ja juriidiliste isikutega;
 5) kasutada sihtotstarbeliselt Paide linna vara ning tagada selle säilimine;
 6) osutada oma põhiülesannetega seotud tasuta ja tasulisi teenuseid;
 7) täiendada kogusid vahetuste, annetuste ja ostudega;
 8) anda tasuta üle või müüa Raamatukogule mittevajalikke teavikuid vastavalt Paide Linnavalitsuse poolt kehtestatud korrale;
 9) saada maakonnaraamatukoguna maakonnas asuvatelt rahvaraamatukogudelt statistilise ja sisulise töö aruandeid, kohustusega esitada need antud tähtajaks Kultuuriministeeriumile.

3. peatükk TEENUSED 

§ 7.  Raamatukogu teenused

 (1) Raamatukogu osutab põhiteenuseid ja eriteenuseid.

 (2) Raamatukogu põhiteenused on tasuta ja eriteenused on tasulised.

 (3) Raamatukogu põhiteenused on:
 1) teavikute kohapeal kasutamise võimaldamine;
 2) teavikute kojulaenutus;
 3) teavikutele juurdepääsu tagamine arvutivõrkude kaudu;
 4) avalikule teabele juurdepääsu võimaldamine üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu;
 5) Raamatukogu ja Raamatukogu kataloogide ning andmebaaside kasutamise algõpetus;
 6) teatme- ja teabeteenindus.

 (4) Raamatukogu eriteenused on:
 1) koopiate tegemine kooskõlas autoriõiguse seadusega;
 2) väljatrükid andmebaasist;
 3) lugeja soovil teaviku laenutamise, broneerimise ja tagastamisega seotud teadete edastamine;
 4) lugeja soovil Raamatukogus puuduva teaviku tellimine teisest raamatukogust;
 5) Raamatukogu ruumide ja tehniliste vahendite kasutusse andmine.

4. peatükk JUHTIMINE 

§ 8.  Direktor

 (1) Raamatukogu juhib direktor. Raamatukogu direktoril peab olema raamatukogunduse või infoteadustealane kõrgharidus või mistahes kõrgharidus ja raamatukoguhoidja kutsekvalifikatsiooni neljas aste.

 (2) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss. Konkursi kuulutab välja ja tulemuse kinnitab Paide Linnavalitsus.

 (3) Direktoriga sõlmib töölepingu ja lõpetab töölepingu Paide Linnavalitsuse korralduse alusel linnapea.

 (4) Direktor tagab Raamatukogule pandud ülesannete täitmise ning kannab vastutust Raamatukogu üldseisundi, arengu ja rahaliste vahendite õiguspärase kasutamise ning käesoleva põhimääruse täitmise eest.

 (5) Direktor kindlustab Raamatukogu tulemusliku ja häireteta töö ning Raamatukogu töö- ja teeninduskorralduse, teeb koostööd Raamatukogu Nõukoguga ning ametiasutuse haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonnaga.

 (6) Direktor teostab oma pädevuse piires tehinguid õigus- ja haldusaktides, käesolevas põhimääruses, direktori töölepingus ning ametijuhendis sätestatud ülesannete
täitmiseks.

 (7) Finantsdokumentidele allkirja andmise õigus Raamatukogu nimel on direktoril ja tema poolt volitatud isikul.

§ 9.  Direktori ülesanded

 (1) Raamatukogu direktor:
 1) korraldab ja juhib, lähtudes kehtivatest õigusaktidest Raamatukogu tööd, annab raamatukogu töö ja tegevuse korraldamiseks välja käskkirju;
 2) esindab Raamatukogu suhetes Eesti Vabariigi ja välisriikide asutustega;
 3) kasutab Raamatukogu vara ja rahalisi vahendeid vastavalt Paide Linnavolikogu poolt selleks kehtestatud korrale;
 4) määrab kindlaks töötajate ülesanded, õigused ja vastutuse ning kinnitab ametijuhendid;
 5) sõlmib, muudab, peatab ja lõpetab töötajatega töölepinguid;
 6) kohaldab distsiplinaarkaristusi ja ergutusi;
 7) kooskõlastab Paide Linnavalitsusega ja kinnitab töötajate koosseisu ja ametipalgad;
 8) kinnitab Raamatukogu töökorralduslikud eeskirjad ja tegevuse plaanid;
 9) valmistab ette ja esitab Paide Linnavalitsusele kinnitamiseks Raamatukogu arengukava ja eelarve projekti;
 10) esitab kinnitamiseks Paide Linnavolikogule ja Paide Linnavalitsusele Raamatukogu tööd reguleerivate õigusaktide eelnõud;
 11) korraldab õigusaktidega ettenähtud Raamatukogu tegevust kajastavate aruannete koostamise ja tagab aruannete õigeaegse esitamise järelvalveasutustele;
 12) kinnitab Raamatukogu sümboolika kujundamise ja kasutamise korra.

 (2) Direktorit asendab tema äraolekul käskkirjaga määratud asetäitja.

5. peatükk RAAMATUKOGU NÕUKOGU 

§ 10.  Raamatukogu nõukogu

 (1) Raamatukogu nõukogu (edaspidi Nõukogu) on Raamatukogu nõuandev organ. Nõukogu koosseisu kinnitab Paide Linnavalitsus kolmeks aastaks.

 (2) Nõukogu põhiülesanne on Raamatukogu tegevuse ja arenguga seotud küsimuste koordineerimine ja nõustamine.

 (3) Nõukogu juhindub oma tegevuses rahvaraamatukogu seadusest ja teistest seadustest ning nende alusel antud õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest.

 (4) Nõukogu pädevus ja ülesanded on:
 1) Raamatukogu seisukorra analüüs, ettepanekute tegemine arengukava ja eelarve kohta;
 2) ettepanekute tegemine Raamatukoguga seonduvate sihtprogrammide ja projektide väljatöötamiseks ning nende väljatöötamises osalemine;
 3) Nõukogu arutab, annab hinnanguid ja võtab vastu otsuseid kõikides küsimustes, mida nõukogu liikmed, Paide Linnavolikogu, Paide Linnavalitsus või Raamatukogu direktor on Nõukogule seisukoha võtmiseks esitanud.

 (5) Nõukogul on õigus:
 1) saada oma ülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni ja dokumente;
 2) nõuda direktorilt aruandeid Raamatukogu tegevuse kohta;
 3) teha ettepanekuid Raamatukogu töö paremaks korraldamiseks.

 (6) Nõukogu koosseisu kuuluvad: üks Järvamaa Omavalitsuste Liidu esindaja, üks Järva Maavalitsuse esindaja, üks Raamatukogu esindaja ja neli Paide Linnavalitsuse poolt määratud esindajat. Oma koosseisust valib nõukogu esimehe.

§ 11.  Nõukogu tegevus

 (1) Nõukogu töövormiks on koosolek.

 (2) Nõukogu kutsutakse kokku vastavalt vajadusele, vähemalt kaks korda aastas. Nõukogu korralise koosoleku kutsub kokku nõukogu esimees.

 (3) Nõukogu koosoleku toimumise aeg, koht, päevakord ja materjalid saadetakse nõukogu liikmetele vähemalt viis päeva enne koosoleku toimumist.

 (4) Nõukogu koosolekuid juhatab nõukogu esimees, tema äraolekul tema poolt volitatud nõukogu liige.

 (5) Nõukogu koosolekust võtab osa Raamatukogu direktor, kes on nõukogu ees aruandekohuslik.

 (6) Igal nõukogu liikmel on õigus küsimusi algatada, koosolekul oma arvamust avaldada, arutlevates küsimustes selgitustega esineda ning otsuste suhtes ettepanekuid teha.

 (7) Nõukogul on õigus kaasata eksperte ja spetsialiste arutlusele tulevate küsimuste ettevalmistamisel.

 (8) Nõukogu on otsustusvõimeline kui kohal on vähemalt 4 liiget. Nõukogu teeb otsused kohalviibivate liikmete lihthäälteenamusega. Häälte võrdse jagunemise korral otsustab nõukogu esimehe hääl.

 (9) Nõukogu koosolekud protokollitakse. Nõukogu määrab protokollija oma liikmete hulgast. Nõukogu protokoll peab olema vormistatud 10. tööpäevaks pärast koosoleku toimumist. Protokolli kantakse:
 1) koosoleku toimumise koht ja aeg;
 2) koosolekul osalevad ja puuduvad nõukogu liikmed, kutsutud isikud;
 3) koosoleku juhataja ja protokollija;
 4) koosoleku päevakord;
 5) päevakorras olevate teemade arutelu, hääletamise tulemused ja otsustused.

 (10) Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija. Nõukogu protokolle hoitakse raamatukogus vastavalt raamatukogu asjaajamist reguleerivale korrale.

6. peatükk STRUKTUUR, ÜLESANDED JA TÖÖKORRALDUS 

§ 12.  Raamatukogu struktuuriüksused ja ülesanded

  Raamatukogu struktuuris on:
 1) Direktsioon, kuhu kuuluvad direktor, peaspetsialist, direktori asetäitja majandusalal ja osakonnajuhatajad, kelle põhiülesanneteks on arengukavade ja aruannete koostamine, osakondade töö organiseerimine, automatiseeritud infotöö korraldamine, täiendõppe korraldamine, Raamatukogu arhiivi pidamine, suhtekorraldus;
 2) Komplekteerimis- ja töötlusosakond, mille põhiülesandeks on maakonna kõigi rahvaraamatukogude jooksev ja järelkomplekteerimine teavikutega ning nende raamatukogulik töötlemine;
 3) Teenindusosakond, mille ülesandeks on kogude korraldamine ja säilitamine, lugejateenindus, teatmestu organiseerimine, andmebaaside loomine ja arendamine;
 4) Lasteosakond, mille ülesandeks on lasteteenindus;
 5) Avalik Internetipunkt (ametlik lühend AIP), mille põhiülesandeks on võimaldada soovijaile juurdepääs internetipõhisele informatsioonile ja avalikule teabele;
 6) Majandusosakond, mille ülesandeks on Raamatukogu varustamine kantseleikaupade ja inventariga, töökaitse- ja tuleohutusalane instrueerimine, kogu maja ja selle ümbruse korrashoid.

§ 13.  Raamatukogu töökorraldus

  Töökorraldus Raamatukogus määratakse kindlaks töösisekorra eeskirjaga.

7. peatükk VARA, FINANTSEERIMINE, ARUANDLUS JA JÄRELVALVE 

§ 14.  Vara

 (1) Raamatukogu vara moodustavad Paide linna ja teiste füüsiliste isikute ning juriidiliste isikute poolt tema kasutusse antud varad.

 (2) Raamatukogu valdab ja kasutab ning käsutab tema valduses olevat vara vastavalt Paide Linnavolikogu poolt kehtestatud Paide linnavara valdamise, kasutamise ja käsutamise korrale.

§ 15.  Finantseerimine

 (1) Raamatukogu finantseeritakse Paide linna eelarvest ja toetusena riigieelarvest vastavalt rahvaraamatukogu seaduse § 10 lõikele 3. Raamatukogu eelarve kinnitab Paide Linnavolikogu ja selle täitmist kontrollib Paide Linnavalitsus.

 (2) Raamatukogu võib saada täiendavaid rahalisi vahendeid oma põhitegevusega seotud tasuliste teenuste osutamise eest, annetustest, pärandustest ja muul seadustega lubatud viisil.

§ 16.  Aruandlus ja järelevalve

 (1) Raamatukogu peab rahalist ja statistilist arvestust ning on aruandekohuslane õigusaktidega kehtestatud korras Paide Linnavalitsuse ja Kultuuriministeeriumi ees.

 (2) Kontrolli Raamatukogu tegevuse üle teostab Paide Linnavalitsus.

 (3) Järelevalvet maakonnaraamatukogu ülesannete täitmise üle teostab maavanem.

8. peatükk ÜMBERKORRALDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE 

§ 17.  Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

 (1) Raamatukogu ümberkorraldamine või tegevuse lõpetamine toimub Paide Linnavolikogu otsuse alusel.

 (2) Raamatukogu ümberkorraldamisest või tegevuse lõpetamisest teatab Paide Linnavalitsus Kultuuriministeeriumile ette vähemalt 1 kuu enne kavandatavat tähtaega.

9. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 18.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistatakse kehtetuks Paide Linnavolikogu 21.juuni 2007.a määrus nr 23 „Järvamaa Keskraamatukogu põhimäärus“.

§ 19.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 25.detsembril 2008.a.

Ants Hiiemaa
Linnavolikogu esimees