SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord

Väljaandja:Antsla Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.07.2015
Avaldamismärge:RT IV, 07.03.2014, 2

Sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord

Vastu võetud 25.02.2014 nr 3

Määrus kehtestatakse «Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse» paragrahvi 6 lõike 1, paragrahvi 22 lõike 1 punkti 5, «Sotsiaalhoolekande seaduse» paragrahvi 8 punkti 2, paragrahvi 22, paragrahvi 22.5, paragrahvi 23 lõike 1 ja paragrahvi 42 lõike 4 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Reguleerimisala

 (1) Käesolev kord (edaspidi kord) sätestab Antsla valla eelarvest makstavate ja riigieelarvest valla eelarvesse eraldatud toimetulekutoetuse ülejäägi vahenditest makstavate sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja korra.

 (2) Toetused jagunevad sissetulekust mittesõltuvateks ja sissetulekust sõltuvateks toetusteks.

 (3) Toetuse määrad on kinnitatud määruse lisas 1.

§ 2.  Toetuse saaja

  Korra alusel makstakse toetusi isikutele, kelle elukohana on Eesti rahvastikuregistris registreeritud Antsla vald.

§ 3.  Mõisted

  Korras kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:
 1) sotsiaaltoetus - (edaspidi toetus) on isiku või perekonna toimetuleku soodustamiseks antav rahaline toetus;
 2) vähekindlustatud perekond – perekond, kelle sissetulek ühes kuus perekonnaliikme kohta on väiksem kui pool kehtivast miinimumpalgast;
 3) perekonnaliige - abielus või abielulistes suhetes olevad samas eluruumis elavad isikud ja nende ülalpidamisel olevad abivajavad lapsed ja vanemad või muud üht või enamat tuluallikat ühiselt kasutavad või ühise majapidamisega isikud.
 4) sissetulek ühe perekonnaliikme kohta – kõik perekonnale laekuvad rahalised sissetulekud jagatuna perekonnaliikmete arvuga. Sissetulekute hulka ei arvestata:
- ühekordseid toetusi, mida on üksi elavale isikule, perekonnale või selle liikmetele makstud riigi- või kohaliku eelarve vahenditest;
- puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse alusel makstavaid toetusi, välja arvatud puudega vanema toetus;
- riigi tagatisel antud õppelaenu;
- tööturuteenuste ja -toetuste seaduse alusel makstavat stipendiumi ning sõidu- ja majutustoetust;
- õppetoetuste ja õppelaenu seaduse alusel makstud vajaduspõhist õppetoetust;
- vajaduspõhist peretoetust;
 5) vajaduspõhine peretoetus – toetus, mida on õigustaotleda perekonnal, kelle liikmete hulka kuulub vähemalt üks riiklike peretoetuste seaduse alusel lapsetoetust saav laps, kui:
- perekonna netosissetulek on ühes kuus keskmiselt alla vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiiri või
- perekonnale määrati vajaduspõhise peretoetuse taotlemisele eelnenud kuu eest toimetulekutoetus.
 6) vältimatu toetus – toetus, mida makstakse erandkorras juhtumipõhiselt vallavalitsuse kaalutletud otsustuse alusel isikule või perekonnale, kes on ootamatult sattunud raskesse majanduslikku seisu või sotsiaalselt abitusse olukorda ettenägematute hädavajalike kulutuste osaliseks või täielikuks katmiseks.
 7) täiendav sotsiaaltoetus – toetus, mida makstakse riigieelarvest toimetulekutoetuseks eraldatud vahendite ülejäägist.

2. peatükk SISSETULEKUST MITTESÕLTUVAD TOETUSED 

§ 4.  Sünnitoetus

 (1) Sünnitoetust makstakse sünnitunnistuse esitamisel lapse vanemale kahes osas, kui lapse elukohaks sünni registreerimisel saab rahvastikuregistris Antsla vald.

 (2) Esimene osa makstakse sünni registreerimisel ning teine osa makstakse lapse 1,5-aastaseks saamisel, kui lapse elukoht on jätkuvalt rahvastikuregistris Antsla vald või laps on olnud Antsla valla rahvastikuregistris vähemalt 6 kuud enne 1,5-aastaseks saamist.

 (3) Sünnitoetust ei maksta, kui laps on riiklikul ülalpidamisel.

 (4) Lapsele, kelle sünni registreerimisel saab rahvastikuregistris elukohaks Antsla vald, kingitakse hõbelusikas, mis antakse üle pidulikul vastuvõtul.

§ 5.  Matusetoetus

  Matusetoetust makstakse lahkunu omastele või matuse korraldajale surmatunnistuse esitamisel, kui lahkunu rahvastikuregistri järgne viimane elukoht surma ajal oli Antsla vald.

§ 6.  Hooldekodu kohamaksu osaline tasumine

 (1) Hooldekodu osalise kohamaksu tasumise toetust makstakse isiku hooldusteenuse osutamise lepingu ja hooldusteenuse eest maksja avalduse alusel.

 (2) Hooldusteenuse osutamise lepingu lõpetamise või peatamise korral on toetuse saaja kohustatud koheselt teavitama sellest Antsla Vallavalitsust (edaspidi vallavalitsus).

§ 7.  Jõulutoetus

 (1) Jõulutoetus on rahaline või esemeline, mille saamise õigus on:
 1) eelkooliealistel lastel;
 2) põhikooli ja gümnaasiumi õpilastel;
 3) vanaduspensioni ealistel isikutel.

 (2) Jõulutoetuse summas määratakse igaks aastaks vallaeelarvega.

§ 8.  Õnnetusjuhtumi toetus

  Õnnetusjuhtumi toetust on õigustatud taotlema ja saama isik või perekond, kelle vara on hävinud või ulatuslikult kannatada saanud tulekahju või loodusõnnetuse tagajärjel.

§ 9.  1. klassi astuja toetus

 (1) 1. klassi astuja toetust makstakse õpilase ühele vanemale või eestkostjale.

 (2) Toetus makstakse välja hiljemalt 20. septembriks lapsevanema/eestkostja kirjaliku avalduse alusel.

 (3) Toetust makstakse esmakordsel õppima asumisel.

§ 10.  Toetus asenduskodu teenusel olevale lapsele.

  Toetust makstakse Antsla vallast asenduskodu teenusele suunatud lastele:
 1) kooli lõpetamisel;
 2) iseseisva elu alustamisel.

3. peatükk SISSETULEKUST SÕLTUVAD TOETUSED 

§ 11.  Küttematerjali ostmise toetus

  Toetust küttematerjali ostmiseks on õigustatud taotlema ja saama vähekindlustatud üksikud seadus- ja lepingujärgsete ülalpidajateta vanaduspensionärid ja mittetöötavad sügava ja raske puudega töövõimetuspensionärid või töövõimetuspensionärid, kelle ülalpidamisel on alaealised lapsed.

§ 12.  Tervisega seotud kulude toetus

  Tervisega seotud kulude toetust on õigustatud taotlema vähekindlustatud perekond, iga pereliikme kohta alljärgnevate kulude katmiseks:
 1) prillide ostmine;
 2) invavahendite ostmine või rentimine;
 3) perearstide poolt määratud konsultatsioonid või uuringud;
 4) eriarstide vastuvõttudel ja raviprotseduuridel käimise transport;
 5) retseptiravimite ostmine;
 6) haigla voodipäevatasu maksmine.

§ 13.  Toiduraha toetus

 (1) Toiduraha toetust on õigustatud taotlema vähekindlustatud perekond, kelle lapsed:
 1) käivad lasteaias;
 2) õpivad põhikoolis või gümnaasiumis.

 (2) Toetus määratakse maksimaalselt kolmeks kuuks kuludokumentide alusel, võttes aluseks
Antsla vallas kehtestatud toidupäeva maksumuse.

§ 14.  Koolitarvete, riiete ja jalanõude toetus

  Koolitarvete, riiete ja jalanõude toetust iga õppiva lapse kohta aastas on õigustatud taotlema ja saama vähekindlustatud perekond, kus on riiklikku lastetoetust saavad ja õppivad lapsed.

§ 15.  Dokumentide taotlemise toetus

  Dokumentide taotlemise toetust on õigustatud taotlema vähekindlustatud isikud, kellel dokumentide puudumise tõttu puudub sissetulek.

§ 16.  Vältimatu toetus

 (1) Vältimatut toetust osutatakse isikule või perekonnale, kes on sattunud raskesse majanduslikku seisu või sotsiaalselt abitusse olukorda ettenägematute hädavajalike kulutuste osaliseks või täielikuks katmiseks.

 (2) Vältimatut toetust määratakse vallavalitsuse kaalutletud otsustuse alusel:
 1) toidu puudumisel;
 2) ägeda terviserikke tõttu ravimite ja hooldusvahendite ostmiseks;
 3) õppetööks vajalikuga kindlustamine (ühiselamu üür, bussipiletid ja muu);
 4) eluks ja toimetulekuks vajalike ettenägematute kulutuste katmiseks toimetulekutoetuse saajatele.

4. peatükk TOIMETULEKUTOETUS 

§ 17.  Toimetulekutoetus

  Riigieelarvest valla eelarvesse laekunud toimetulekutoetuse vahenditest määrab ja maksab vallavalitsus toimetulekutoetust «Sotsiaalhoolekande seadusega» kehtestatud ulatuses, tingimustel ja korras.

§ 18.  Täiendav sotsiaaltoetus

  Täiendavat sotsiaaltoetust makstakse riigieelarvest toimetulekutoetuseks eraldatud vahendite ülejäägi korral vähekindlustatud perekonna toimetuleku soodustamiseks taotleja avalduse ja kuludokumentide alusel üks kord aastas novembri või detsembrikuus:
 1) prillide ja invatehniliste abivahendite ostmiseks;
 2) lastele riiete, jalanõude ja muu hädavajaliku ostmiseks;
 3) küttekulude eest tasumiseks;
 4) toimetulekutoetuse taotlejatele toidupakkide ostuks;
 5) asenduskodust tagasipöördunud isikule iseseisva elu alustamiseks vajalike vahendite soetamiseks;
 6) elamispinna kohandamiseks ja parendamiseks (küttekolde parandus, korstnapühkimine, veetorustiku või kaevu remontimiseks jms);
 7) õnnetusjuhtumi või kriisiolukorra puhul (tulekahju, loodusõnnetus, kuriteo ohvriks langemine, pikaajaline haigus jms);
 8) eluks ja toimetulekuks vajalike ettenägematute kulutuste katmiseks.

§ 19.  Täiendavate sotsiaaltoetuste määramine ja maksmine

  Täiendavat sotsiaaltoetust määratakse ja makstakse vallavalitsuse korralduse alusel.

5. peatükk VAJADUSPÕHINE PERETOETUS 

§ 20.  Vajaduspõhine peretoetus

  Vajaduspõhist peretoetust määrab ja maksab vallavalitsus „Sotsiaalhoolekande seaduse“ paragrahvis 22.5 kehtestatud ulatuses, tingimustel ja korras.

6. peatükk TOETUSTE TAOTLEMINE, MÄÄRAMINE JA MAKSMINE NING MAKSMISEST KEELDUMINE 

§ 21.  Toetuste taotlemine

 (1) Toetuse taotleja esitab vallavalitsusele kirjaliku taotluse. Sissetulekust sõltuvate toetuste taotlemisel on aluseks perekonnaliikmete eelneva kuu sissetulekut tõendavad dokumendid (arvelduskonto väljavõte) ja kuludokumendid. Sotsiaaltoetuse taotluse vorm on kinnitatud korra lisas 2.

 (2) Korra paragrahvides 7 ja 10 sätestatud juhtudel taotlust ei esitata.

 (3) Sotsiaaltöötajal on vajadusel õigus nõuda taotlejalt täiendavaid andmeid ja dokumente, millest taotlejat informeeritakse avalduse vastuvõtmisel või hiljemalt 15 päeva jooksul pärast taotluse esitamist.

 (4) Toetust võib taotleda toetust vajava isiku huvides ka temale määratud eestkostja.

§ 22.  Taotluse rahuldamata jätmine

  Taotlus jäetakse rahuldamata, kui:
 1) taotleja on esitanud valeandmeid;
 2) vallavalitsusele teadaolevatel andmetel on taotleja või tema perekonnaliikmete kasutuses või omandis olevad vallas- ja kinnisasjad piisavad, et tagada perekonnale elatusvahendid;
 3) taotlejal või tema perekonnal on võlgnevusi vallavalitsuse ees (kommunaalteenused, lasteaia toiduraha jne.);
 4) mittetöötavad täiskasvanud perekonnaliikmed ei osale aktiivselt tööturuteenustel;
 5) taotleja ei vasta määrusega kehtestatud tingimustele;
 6) vallavalitsusele teadaolevalt taotluse esitanud perekonnaliikmed töötavad tööle vormistamata;
 7) vallavalitsusele teadaolevalt taotluse esitanud perekond (perekonnaliikmed) töötab/töötavad väljaspool Eesti Vabariiki.

§ 23.  Toetuse määramine ja maksmine või sellest keeldumine

 (1) Toetus määratakse või keeldutakse määramiset vallavalitsuse korraldusega, tuginedes korralduse tegemisel sotsiaaltöötaja ettepanekule.

 (2) Toetuse taotluste kohta antakse korraldus 15 tööpäeva jooksul, arvates toetuse taotlemiseks viimase vajaliku dokumendi saamise päevast.

 (3) Toetuse määramise keeldumisest teatatakse taotlejale korralduse vastuvõtmisest kirjalikult 5 tööpäeva jooksul.

 (4) Vallavalitsusel on õigustoetus tagasi nõuda, kui taotleja on taotluses esitanud teadlikult ebaõigeid andmeid.

 (5) Toetuse summa kantakse vallavalitsuse korralduse alusel taotleja arvelduskontole või makstakse välja sularahas vallavalitsuse kassast.

 (6) Taotleja poolt esitatud kirjaliku taotluse alusel võib toetuse summa kanda sihtotstarbeliselt maksete tasumiseks teenust osutavale asutusele või isikule.

§ 24.  Määruse rakendamine

 (1) Enne käesoleva määruse jõustumist esitatud avaldused lahendatakse varem kehtinud korra alusel.

 (2) Tunnistada kehtetuks Antsla Vallavolikogu 21. jaanuari 2010. a määrus nr 1 „Sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord Antsla vallas“.

 (3) Määrus jõustub 01. juunil 2014. a.

Kurmet Müürsepp
volikogu esimees

Lisa 1 Sissetulekust mittesõltuvad toetuste määrad

Lisa 2 Taotluse vorm