Linna ja valla valitsemineLinna ja valla teenistus

Linna ja valla valitsemineVolikogu töökorraldus

Teksti suurus:

Korruptsioonivastase seaduse rakendamise kord

Väljaandja:Viljandi Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:07.02.2021
Avaldamismärge:RT IV, 07.03.2014, 3

Korruptsioonivastase seaduse rakendamise kord

Vastu võetud 27.02.2014 nr 7

Määrus kehtestatakse korruptsioonivastase seaduse § 13 lõike 1 punktide 11, 13 ja 15 ning § 15 lõike 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrus sätestab korruptsiooni ennetamise korralduse, sealhulgas määrab kindlaks huvide deklaratsiooni (edaspidi deklaratsioon) esitama kohustatud isikud (edaspidi deklarandid) ning huvide deklaratsioonide kontrollimise komisjoni (edaspidi komisjon) koosseisu.

§ 2.   Korruptsioonijuhtumist teavitamise kohustus

  (1) Ametiisik käesoleva korra tähenduses on füüsiline isik, kellel on avaliku ülesande täitmiseks ametiseisund sõltumata sellest, kas ta täidab talle pandud ülesandeid alaliselt või ajutiselt, tasu eest või tasuta, teenistuses olles või vabakutselisena või lepingu, nimetamise või valimise alusel.

  (2) Ametiisik on kohustatud viivitamata teavitama linnapead või linnavolikogu esimeest talle teatavaks saanud korruptsioonivastase seaduse (edaspidi KVS) § 3 lõikes 1 sätestatud keelu rikkumisest või muust korruptsioonijuhtumist. Vastavalt KVS § 6 lõigetele 2 ja 3 tagatakse teavitamise fakti konfidentsiaalsus.

§ 3.   Huvide deklareerimise kohustus

  (1) Deklaratsiooni on kohustatud esitama linnavolikogu liikmed, linnavalitsuse liikmed, alaeelarvete kinnitamise määruses nimetatud linnaeelarve eest vastutavad isikud ja ametnikud, kellel on õigus viia läbi väärteo- või haldusmenetlust, linna valitseva mõju all olevate äriühingute juhtorganite liikmed ning avalikku vahendit käsutavate Viljandi linna asutatud sihtasutuste juhtorganite liikmed.

  (2) Isikut teavitatakse viivitamata deklaratsiooni esitamise kohustusest vastava kohustuse tekkimisel. Teavitamise tagab huvide deklaratsioonide kontrollimise komisjon.

  (3) Deklaratsioon esitatakse nelja kuu jooksul käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud ametikohale asumisest või deklaratsiooni esitamise kohustuse tekkimisest arvates ning edaspidi iga aasta 31. maiks huvide deklaratsioonide registrile. Kalendriaasta jooksul ei pea deklarant esitama rohkem kui ühe deklaratsiooni ka juhul, kui ta asub uuele ametikohale.

  (4) Deklaratsiooni esitamise kohustus lõpeb, kui deklarant on esitanud deklaratsiooni ametikohalt lahkumise aastale järgneval kalendriaastal.

§ 4.   Registrile alusandmete esitamine

  (1) Alusandmed deklarantide kohta esitatakse huvide deklaratsioonide registrile huvide deklaratsioonide kontrollimise komisjoni poolt.

  (2) Andmed esitatakse ühe kuu jooksul deklarandi deklaratsiooni esitamise kohustuse algusest arvates ning registrit teavitatakse viivitamata deklarandi deklaratsiooni esitamise kohustuse kehtetuks tunnistamisest ja deklarandi ametikohalt lahkumisest.

§ 5.   Deklaratsiooni kontrollimine

  (1) Deklaratsioone kontrollitakse põhjendatud vajadusel ning süüteokahtluse korral.

  (2) Huvide deklaratsioonide kontrollimise komisjoni kuuluvad:
  1) linnavolikogu esimees (komisjoni esimees);
  2) revisjonikomisjoni esimees;
  3) linnapea;
  4) linnasekretär;
  5) rahandusameti juhataja;
  6) haldus- ja personalijuht;
  7) volikogu koordinaator (volitatud isik registrisse andmete kandmiseks).

  (3) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktides 1 kuni 7 nimetatud isikutel on õigus kontrollida kõigi käesoleva määruse § 3 lõikes 1 nimetatud deklarantide deklaratsioone.

  (4) Komisjonil on õigus:
  1) nõuda deklarandilt ja kolmandalt isikult selgitusi deklaratsiooni sisu, deklaratsiooni esitamise tähtaja eiramise või deklaratsiooni esitamata jätmise põhjuste kohta;
  2) esitada päringuid ja saada deklarandi kohta deklaratsiooni kontrollimiseks vajalikus ulatuses andmeid krediidiasutustelt ja riigi või kohaliku omavalitsuse andmekogudest.

  (5) Komisjon protokollib käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud kontrolltoimingud ning teavitab deklaranti ja registri pidajat deklaratsiooni kontrollimisest ja läbi viidud kontrolltoimingutest.

  (6) Juhul kui ametiisiku deklaratsiooni kontrollimise tulemusel on tekkinud süüteokahtlus, edastab komisjon või komisjoni liige deklaratsiooni kontrollimise materjalid prokuratuurile või kohtuvälisele menetlejale.

§ 6.   Seotud isikute andmete esitamise kohustus

  (1) Seotud isikute andmeid on kohustatud esitama linnavolikogu liikmed, linnavalitsuse liikmed, alaeelarvete kinnitamise määruses nimetatud linnaeelarve eest vastutavad isikud ning linnavalitsuse valitseva mõju all olevate äriühingute nõukogude ja juhatuste liikmed.

  (2) Seotud isikud on defineeritud korruptsioonivastase seaduse §-s 7.

  (3) Seotud isikute andmed esitatakse rahandusameti juhatajale iga aasta 1. märtsiks.

  (4) Isikut teavitatakse viivitamata seotud isikute andmete esitamise kohustusest vastava kohustuse tekkimisel ja täiendavalt iga aasta 31. jaanuariks. Teavitamise tagab rahandusameti juhataja.

  (5) Seotud isikute andmed tuleb esitada määruse lisana kehtestatud vormil.

§ 7.   Korruptsiooniennetuse koordineerimine

  Korruptsiooniennetust linna ametiasutuses ja hallatavates asutustes koordineerib huvide deklaratsioonide kontrollimise komisjon.

§ 8.   Linnapea kui linna ametiasutuse juhi ülesanded

  (1) Linnapea tagab oma asutuse haldusalas:
  1) ametiisikute korruptsiooni ennetamise alase teadlikkuse, sh teadlikkuse ametiisiku ja deklarandi staatusest ning sellega kaasnevatest kohustustest;
  2) tõhusa kontrolli tegevus- ja toimingupiirangutest ning muudest kohustustest kinnipidamise üle;
  3) et ametiisik ei oleks kohustatud tegema otsust või toimingut iseenda või temaga seotud isiku suhtes.

  (2) Linnapea tagab arvestuse pidamise ametnike tegelemise üle avaliku teenistuse seaduse (edaspidi ATS) § 60 lõikes 1 nimetatud kõrvaltegevustega, samuti kontrolli ATS § 60 lõike 2 alusel kehtestatud keelu ning ATS § 60 lõigetes 4 ja 5 sätestatud keeldude järgimise üle.

§ 9.   Rakendussätted

  (1) Viljandi Linnavolikogu 28. märtsi 2002. a määrus nr 107 „Korruptsioonivastase seaduse rakendamise eeskiri" tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Määruse § 6 lõikes 3 toodud tähtaega rakendatakse alates 2015. aastast. 2014. aastal on andmete esitamise tähtaeg 15. aprill.

  (3) Määruse § 6 lõikes 4 toodud täiendavat teavitamise tähtaega rakendatakse alates 2015. aastast. 2014. aastal on teavituse esitamise hiliseim tähtaeg 2. aprill.

  (4) Määrus jõustub 1. aprillist 2014.

Harri Juhani Aaltonen
Linnavolikogu aseesimees

Lisa Seotud isikute andmete deklaratsioon

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json