HaridusKool

Teksti suurus:

Haapsalu linna munitsipaalüldhariduskoolidesse õpilaste vastuvõtmise kord

Väljaandja:Haapsalu Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.03.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:14.02.2019
Avaldamismärge:RT IV, 07.03.2014, 21

Haapsalu linna munitsipaalüldhariduskoolidesse õpilaste vastuvõtmise kord

Vastu võetud 28.02.2014 nr 4

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 3, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 27 lõike 5 ning arvestades haridus- ja teadusministri 19. augusti 2010 määrust nr 43 “Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord“ alusel.

§ 1.   Reguleerimisala


Määrusega sätestatakse Haapsalu linna munitsipaalüldhariduskoolide (edaspidi kool) esimestesse klassidesse õpilaste vastuvõtmise kord.

§ 2.   Määruse eesmärk


Määruse eesmärgiks on Haapsalu linna haldusterritooriumil lapsevanema poolt lapse kooli valikuõigust tagava korra kehtestamine.

§ 3.   Üldsätted

  (1) Igale koolikohustuslikule õpilasele, kelle elukoha aadressiks rahvastikuregistri järgi on Haapsalu linn, tagatakse õppimisvõimalus Haapsalu linna koolis.

  (2) Vabade kohtade olemasolul võetakse vastu õpilased, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht ei ole Haapsalu linn.

  (3) Lapse seaduslikule esindajale on lapse jaoks kooli valik vaba.

  (4) Erivajadustega laste kooli/klassi võetakse õpilased Läänemaa nõustamiskomisjoni otsuse alusel. Komisjoni koosseisu kinnitab Lääne maavanem korraldusega.

  (5) Haapsalu Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) kinnitab avatavate esimeste klasside komplektide arvud hiljemalt 01.märtsiks.

  (6) Õpinguid katkestanud 17-aastese või vanema isiku elukohajärgne munitsipaalkool põhihariduse jätkamiseks on Haapsalu Täiskasvanute Gümnaasium ning taotlus õpingute jätkamiseks esitatakse Haapsalu Täiskasvanute Gümnaasiumi direktorile.

§ 4.   Esimesse klassi vastuvõtmise taotluse esitamine

  (1) Taotluse saab lapsevanem esitada elektrooniliselt e-taotlusena

  (2) Esimesse klassi õppima asumiseks esitab lapse seaduslik esindaja vormikohase taotluse (määruse lisa 1) Haapsalu Linnavalitsusele.

  (3) Taotluste vastuvõtt järgmise õppeaasta esimese klassi õpilastele toimub sama kalendriaasta märtsikuus.

  (4) Taotluse esitamisel saab lapsevanem kooli valikul reastada oma eelistused.

  (5) Taotluse esitamise järgselt saab lapse seaduslik esindaja hiljemalt kolme päeva jooksul taotluses märgitud e-posti aadressile kinnituse taotluse registreerimise kohta. Kui taotluses e-posti aadress puudub, teavitatakse lapse seaduslikku esindajat telefoni teel suuliselt.

§ 5.   Esimesse klassi vastuvõtmise taotluse menetlemine

  (1) Esimesse klassi vastuvõtmise taotluse menetlemine

  (2) Esitatud taotlused vaatab läbi linnavalitsuse haridusosakond kaasates koolide esindajad.

  (3) Kui ühte kooli astumiseks esitatud taotlusi on rohkem kui selles koolis kohti, lähtutakse laste nimekirja koostamisel järgmistest põhimõtetest:
  1) tagada ühe pere lastele võimalus õppida ühes koolis või;
  2) lapse elukoha lähedusest koolile;
  3) arvestatakse taotluses teise eelistusena märgitud kooli.

  (4) Lapse kooli vastuvõtu lõplikuks vormistamiseks tuleb lapsevanemal esitada 30. aprilliks sellele koolile, mille nimekirja laps taotluse menetlemisel arvati, kooli vastu võtmiseks vajalikud täiendavad dokumendid:

  (5) Väljaspool Haapsalu linna registreeritud elukohta omavate laste koolikoha taotlusi hakatakse vabade kohtade olemasolul läbi vaatama alates 2.maist.

§ 6.   Rakendamine

  (1) Tunnistada kehtetuks Haapsalu Linnavalitsuse 22.veebruari 2012 määrus nr 3 „Haapsalu linna munitsipaalüldhariduskoolidesse õpilaste vastuvõtmise kord“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval peale avaldamist Riigi Teatajas.

Urmas Sukles
Linnapea

Erko Kalev
Linnasekretär

Lisa Taotlus

/otsingu_soovitused.json