SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Sünni- ja matusetoetuse väljamaksmise kord Raikküla vallas

Sünni- ja matusetoetuse väljamaksmise kord Raikküla vallas - sisukord
Väljaandja:Raikküla Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.03.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:02.02.2018
Avaldamismärge:RT IV, 07.03.2014, 25

Sünni- ja matusetoetuse väljamaksmise kord Raikküla vallas

Vastu võetud 27.02.2014 nr 8

Käesolev määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5 alusel.

§ 1.  Üldsätted

  Käesolev kord sätestab Raikküla valla eelarvest makstava sünni- ja matusetoetuse maksmise tingimused ja korra.

§ 2.  Sünnitoetus

 (1) Sünnitoetuse määr on 200 eurot lapse kohta, millest esimene osa (100 eurot) makstakse vanemale pärast lapse sünni registreerimist ja teine osa (100 eurot) lapse aastaseks saamisel, tingimusel, et laps on jätkuvalt Rahvastikuregistri andmetel Raikküla valla elanik.

 (2) Lapse sünnitoetust makstakse lapse sünni puhul lapse vanemale või lapsendajale, kes on elukoha registreerinud Raikküla vallas enne lapse sündi ning tingimusel, et laps on Rahvastikuregistri andmetel Raikküla valla elanik ja elab toetuse taotlejaga ühel aadressil.

 (3) Sünnitoetust ei maksta, kui laps on riiklikul ülalpidamisel või kui sünnitoetust maksti ühele vanematest teises omavalitsuses.

 (4) Sünnitoetuse saamiseks esitab taotleja vormikohase avalduse Raikküla Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) enne lapse kolmekuuseks saamist.

 (5) Lapse lapsendamisel või lapse üle eestkoste seadmisel võib sünnitoetust taotleda enne lapse üheaastaseks saamist tingimusel, et varem pole selle lapse sündimisel sünnitoetust ühegi omavalitsuse poolt makstud.

 (6) Vallavalitsusel on õigus nõuda vajaduse korral täiendavaid dokumente.

§ 3.  Matusetoetus

 (1) Matusetoetuse määr on 64 eurot surnu kohta.

 (2) Matusetoetuse taotlemiseks esitab taotleja Raikküla Vallavalitsusele vormikohase avalduse.

 (3) Matusetoetus eraldatakse avaldajale, kui surnu elukoht oli surma hetkel Rahvastikuregistri andmetel Raikküla vallas.

§ 4.  Rakendussätted

 (1) Sünni- ja matusetoetus makstakse viie tööpäeva jooksul taotleja avalduses näidatud pangakontole.

 (2) Sünnitoetuse, mis on määratud enne 01. märtsi 2014, teine osa makstakse käesoleva määruse § 2 lõike (1) alusel.

 (3) Lugeda kehtetuks Raikküla Vallavolikogu 16. juuni 2011 määrus nr 22 "Sünnitoetuse ja matusetoetuse väljamaksmise kord Raikküla vallas".

 (4) Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval peale avaldamist Riigi Teatajas ja määrust rakendatakse alates 01. märtsist 2014

Anne Kalf
Vallavolikogu esimees