SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Vändra Alevi Hoolekandekeskusesse vastuvõtmise, sealt lahkumise ja väljaarvamise ning hooldusteenuse eest tasumise eeskiri

Väljaandja:Vändra Alevivalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.03.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
Avaldamismärge:RT IV, 07.03.2017, 12

Vändra Alevi Hoolekandekeskusesse vastuvõtmise, sealt lahkumise ja väljaarvamise ning hooldusteenuse eest tasumise eeskiri

Vastu võetud 28.02.2017 nr 2

Määrus võetakse vastu Vändra Alevivolikogu 17.11.2016. a määrusega nr 21 kehtestatud Vändra Alevi Hoolekandekeskuse põhimääruse § 4 lg 3 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesoleva määrus reguleerib Vändra Alevi Hoolekandekeskusesse (edaspidi hoolekandekeskus) ööpäevaringsele hooldusele suunamist, vastuvõtmist, teenusel viibimist, sealt lahkumist ja väljaarvamist ning teenuse eest tasumist.

§ 2.   Ööpäevaringsele hooldusele paigutatavad isikud

  (1) Hoolekandekeskus osutab ööpäevaringset hooldusteenust (edaspidi teenus) täisealisele isikule, kes terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda kodustes tingimustes ajutiselt või püsivalt iseseisvalt toime tulla.

  (2) Hoolekandekeskuses osutatakse teenust eelkõige rahvastikuregistri andmetel Vändra alevis elavatele isikutele:
  1) kellel puudub seadusjärgne ülalpidaja või kui viimatinimetatu ei suuda täita Perekonnaseaduses sätestatud ülalpidamiskohustust;
  2) kellel on seadusjärgsed ülalpidajad ning kes tasuvad teenuse eest vastavalt lepingule. Vabade kohtade olemasolul võib hoolekandekeskusesse teenusele võtta isikuid, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on mujal ning kelle osutatava teenuse eest tasutakse vastavalt sõlmitud lepingule või teenuse eest maksmise garanteerib tema rahvastikuregistrijärgne kohalik omavalitsus.

2. peatükk TEENUSE TAOTLEMINE JA VASTUVÕTMINE 

§ 3.   Teenuse taotlemine

  (1) Teenuse taotlemiseks esitab teenust vajav isik ise (edaspidi klient) või tema huvides tegutsev isik käesoleva määruse lisana 1 kinnitatud vormikohase taotluse (edaspidi taotlus), milles põhjendatakse kliendi hoolekandekeskusesse paigutamise vajadust ja näidatakse ära, kuidas toimub hoolekandekeskuse poolt osutatava teenuse eest tasumine.

  (2) Taotlus koos käesoleva määruse §-s 4 nimetatud dokumentidega esitatakse hoolekandekeskuse juhatajale.

§ 4.   Taotlusele lisatavad dokumendid

  (1) Taotlusele lisatakse järgmised dokumendid:
  1) kliendi isikut tõendava dokumendi koopia;Alampunkti tekst
  2) kliendi vormikohane kirjalik nõusolek hooldekeskusse teenusele asumiseks ja tema isikuandmete töötlemiseks;
  3) perearsti tõend kinnitamaks, et hoolekandekeskuse teenust taotlev isik ei põe nakkushaigusi, sõltuvus- või psüühikahäiret (sh dementsus);
  4) pere- või eriarsti hinnang kliendi tervishoiuteenuse vajadusele;
  5) pere- või eriarsti väljastatud kliendi ravimiskeem (olemasolul);
  6) sotsiaalkindlustusameti ekspertiisikomisjoni otsus (olemasolul);
  7) kui kliendi hooldusteenuse kulude katmisel osaleb kohalik omavalitsus, siis kohaliku omavalitsuse kirjalik kinnitus teenuse osalise või täieliku tasumise kohta.

  (2) Kui rahvastikuregistri andmetel Vändra alevis elav klient ise või tema huvides tegutsev isik taotleb käesoleva määruse § 2 lg 1 p 1 sätestatud juhul teenuse eest osalist tasumist Vändra alevi poolt, tuleb lisaks eelpool loetletud dokumentidele esitada dokumendid kliendile kuuluva kinnisvara ja registritesse kantud vallasvara kohta.

§ 5.   Lepingu sõlmimine

  (1) Kliendile teenuse osutamiseks hoolekandekeskuses sõlmitakse vormikohane hooldusleping (edaspidi leping) taotluses märgitud isiku ja hoolekandekeskuse juhataja vahel.

  (2) Kliendi teenusele asumisel tutvustab hoolekandekeskuse juhataja kliendile ja lepingu sõlminud isikule käesolevat määrust ja lepingu sõlmimise hetkel kehtivat sisekorra eeskirja.

3. peatükk TEENUSE HIND JA TEENUSE EEST TASUMINE 

§ 6.   Teenuse hindade kehtestamine

  (1) Teenuse hinnad kinnitab Vändra Alevivalitsus. Teenuse hinda võidakse muuta mitte rohkem kui üks kord eelarveaasta jooksul.

  (2) Juhul kui klient teenust ajutiselt faktiliselt ei kasuta, siis säilib kohustus tasuda teenuse eest, millest on maha arvatud ajutiselt teenuselt eemal viibimise perioodi toidupäeva maksumus.

  (3) Teenuse hinna muutmisest teatab hoolekandekeskuse juhataja teisele lepingu poolele kirjalikult vähemalt üks kuu enne muudatuse kehtima hakkamist.

§ 7.   Teenuse eest tasumine

  (1) Teenuse eest tasumine toimub hiljemalt jooksva kuu 15. kuupäevaks Vändra Alevivalitsuse esitatud arve alusel.

  (2) Arved esitatakse taotluses märgitud e-posti aadressile. E-posti aadressi muutumisest kohustub taotluse esitaja hoolekandekeskust kirjalikult teavitama. Teavituskohustuse täitmata jätmine ei ole arve tasumata jätmise aluseks.

4. peatükk TEENUSE SISU 

§ 8.   Ööpäevaringne hooldusteenus sisaldab:

  (1) hooldustoiminguid ööpäevaringselt;

  (2) hooldusõe teenust tööpäevadel;

  (3) majutust 1 või 2-kohalises toas;

  (4) toitlustamist 3 korda päevas (raviarsti poolt määratult eridieedi korral enam kordi);

  (5) eluruumide koristamist;

  (6) kliendi pesu pesemist;

  (7) arsti poolt määratud ravimite võtmise järelevalvet;

  (8) retseptiravimeid, hügieenitooteid, põetus- ja hooldusvahendeid;

  (9) isiklike dokumentide hoiustamist;

  (10) liikumisabi majas ja õues, liikumisabivahenditega kindlustamist (va elektrilised liikumis-abivahendeid);

  (11) sauna või dušši kasutamise võimalust;

  (12) klientide sünnipäevade ja tähtpäevade tähistamist;

  (13) klientide huvitegevuse korraldamist.

§ 9.   Ööpäevaringne hooldusteenus ei sisalda:

  (1) tervishoiuteenuste (sh taastusravi, rehabilitatsioon, füsioteraapia, massaaž, hooldusravi, hamba-ravi, voodipäevatasu, visiiditasu) maksumust;

  (2) transporditeenuse korraldamine ja transpordikulude maksumust;

  (3) juuksuri- ja kosmeetikateenuse osutamist;

  (4) käsimüügiravimite maksumust;

  (5) surnu korrastamist ja surnu riided;

  (6) matusekulusid.

5. peatükk TEENUSE OSUTAMISE LÕPETAMINE 

§ 10.   Lepingu lõpetamine või lõppemine

  (1) Poolte omavahelisel kirjalikul kokkuleppel on võimalik leping lõpetada igal ajal, näidates kokkuleppes teenuse lõpetamise aja ja muud kokkulepitud tingimused.

  (2) Kummalgi lepingu poolel on õigus sõltumata põhjusest leping ühepoolselt lõpetada teatades sellest kirjalikult teisele poolele 1 kuu ette. Leping loetakse sel juhul lõppenuks 1 kuu möödumisel teate saamisest.

  (3) Hoolekandekeskusel on õigus mõjuval põhjusel igal ajal ühepoolselt leping lõpetada.
Põhjus loetakse mõjuvaks eelkõige kui:
  1) klient haigestub psüühika-, käitumis- või sõltuvushäiresse;
  2) klient on agressiivne;
  3) klient häirib teisi hoolekandekeskuse kliente;
  4) klient kuritarvitab alkoholi või narkootiliste aineid;
  5) klient rikub pidevalt sisekorraeeskirja või kliendile teenuse osutamine muutub muul põhjusel võimatuks;
  6) teenuse eest tasumisega ollakse viivituses kahele üksteisele järgneval maksetähtpäeval tasumisele kuuluva kohamaksu või nende osa maksmisega;
  7) klient on teenuselt ette teatamata lahkunud ja lahkunud isiku asukoha kohta lahkumise kuupäevast alates ühe kuu jooksul andmed puuduvad.

  (4) Leping loetakse lõppenuks teenust vajava isiku surmaga.

  (5) Muudel käesolevas paragrahvis ettenähtud alustel lepingu lõppemise korral vabastab lepingu sõlmija hoolekandekeskuses kliendi kasutada olnud toa, viies ära kliendile kuulunud asjad ning andnud hoolekandekeskusele üle kliendi kasutada olnud hoolekandekeskuse vara lepingu lõppemise päevale järgneval päeval, kui ei lepita kokku teisiti. Toa vabastamiseni tasub lepingu sõlminud isik kohamaksu ja kliendi tegelike toidukulude eest.

6. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 11.   Blankettide vormide kinnitamine

  (1) ööpäevaringse hooldusteenuse taotlus (lisa 1);

  (2) hoolduslepingu vorm (lisa 2);

  (3) kliendi nõusolek hooldekeskusse teenusele asumiseks ja tema isikuandmete töötlemiseks (lisa 3).

§ 12.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Vändra Alevivalitsuse 28.09.2009. a määrus nr 4 „Hooldekodusse vastuvõtmise, sealt lahkumise ja väljaarvamise ning kohamaksu tasumise eeskiri“.

§ 13.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas ilmumist.

Toomas Sonts
Alevivanem

Eha Tamm
Alevisekretär

Lisa 1 Vändra Alevi Hoolekandekeskus ööpäevaringse hooldusteenuse taotlus

Lisa 2 Hooldusleping

Lisa 3 Vändra Alevi Hoolekandekeskusele nõusolek

/otsingu_soovitused.json