Keskkond ja heakordHeakord

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavara valitsemine

Teksti suurus:

Aiamaade kasutusse andmise kord

Väljaandja:Rannu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.03.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 07.03.2017, 35

Aiamaade kasutusse andmise kord

Vastu võetud 28.02.2017 nr 2

Määrus kehtestatakse Rannu Vallavolikogu 20.11.2003.a määruse nr 18 „Rannu vallavara eeskiri“ § 11 lg 3 ja 4, § 12 lg 1 p 3, § 14 lg 1 p 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesoleva korraga kehtestatakse Rannu alevikus Pirni kinnistul ja Kureküla alevikus asuvate munitsipaalomandisse taotletaval maal aiamaade (edaspidi maa) tasuta kasutamiseks andmise tingimused.

  (2) Korra alusel kasutusse antava maa kasutamise eesmärk on põllumajandussaaduste kasvatamine peamiselt oma vajadusteks.

§ 2.   Maa kasutusse andmine

  (1) Maa antakse kasutusse eelkõige neile maa asukohajärgses piirkonnas asuvate korterite või eramute omanikele või üürnikele, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Rannu vald.

  (2) Maa kasutusse andmise aluseks on käesoleva määruse lisana vormistatud taotleja kirjalik avaldus.

  (3) Kui avalduse maa kasutamiseks on esitanud mitu isikut, eelistatakse senist maakasutajat ja seejärel isikut, kelle avaldus registreeriti esimesena.

  (4) Maa antakse tasuta kasutusse Rannu Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) korraldusega, mille lahutamatuks lisaks on maa asendiplaan.

  (5) Maa tasuta kasutusse andmise korraldus on aluseks lepingu sõlmimisel.

  (6) Maa kasutusse saajal on kohustus sõlmida maa tasuta kasutamise leping hiljemalt kahe nädala jooksul vallavalitsuse poolt maa tasuta kasutusse andmise otsuse teatavaks tegemise päevast arvates.

  (7) Maa antakse tasuta kasutusse kuni viieks aastaks. Tähtaja lõppedes leping automaatselt ei pikene, vajadusel sõlmitakse uus leping esitatud vormikohase kirjaliku avalduse alusel.

  (8) Tasuta kasutusse antava maa maksimaalne suurus on ühe taotleja kohta kuni 200 m2 .

§ 3.   Maa kasutamise nõuded

  (1) Maa kasutaja on kohustatud:
  1) kasutama maad vastavalt sihtotstarbele põllumajandussaaduste kasvatamiseks, võimaldades vallavalitsusel kontrollida lepingus nimetatud kohustuste täitmist;
  2) järgima uue kasvuhoone ehitamisel ja soovituslikult ka vana kasvuhoone korrastamisel head ehitustava, kasutama kasvuhoone ehitamisel materjale ja lahendusi, mis ei riku maastikupilti;
  3) järgima head põllumajandustava, täitma kõiki agrotehnilisi ja keskkonnakaitse nõudeid;
  4) hoidma oma kasutuses oleva maa umbrohust ja kahjuritest puhtana ning tagama maa heakorra.

  (2) Maa kasutajal on keelatud:
  1) maale rajada ehitisi, piirdeaedu ja piirdehekke ilma maaomaniku loata;
  2) viibida põhjendamatult teiste isikute kasutuses oleval aiamaal;
  3) pidada aiamaal koduloomi ja -linde;
  4) anda maad omavoliliselt teise isiku kasutusse;
  5) istutada maale viljapuid.

  (3) Maa kasutajal on lubatud:
  1) ehitada maale korraliku välimuse ja korralikust materjalist kasvuhooneid ja –tunneleid;
  2) istutada maale marjapõõsaid;
  3) paigaldada maale ainult selliseid veemahuteid, mis ei riku oluliselt maastikupilti. Eelistatud on ühiste veemahutite kasutamine.
  4) Määruse § 3 lõigetes 1-3 sätestatud tingimuste täitmist kontrollib vallavalitsus.

§ 4.   Maa kasutamise lõpetamine

  (1) Vallavalitsusel on õigus tasuta kasutamise leping lõpetada vegetatsiooniperioodi lõpul (01.10), kui maa kasutaja rikub korduvalt korraga kehtestatud maa kasutamise nõudeid, teatades lepingu lõpetamisest ette 2 kuud.

  (2) Maa kasutajal on õigus maa kasutamise leping ennetähtaegselt lõpetada, esitades sellekohase avalduse vallavalitsusele.

  (3) Maa kasutamise lõpetamisel ei hüvitata kasutaja poolt maale tehtud kulutusi.

  (4) Maa kasutamise lõpetamisel peab maa olema vähemalt sama heas seisukorras, kui kasutusele võtmisel ja maalt tuleb eemaldada rajatised ja põõsad v.a. kui uus kasutaja nõustub neid edasi kasutama.

  (5) Maa kasutaja surma korral tekib maa kasutamise eelisõigus perekonnaliikmel, kes esitab vallavalitsusele kirjaliku avalduse, mille alusel sõlmitakse uus maa kasutamise leping.

§ 5.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avalikustamist.

Heino Gottlob
Vallavolikogu esimees

Lisa Lisa

/otsingu_soovitused.json