Ehitus

PlaneerimineÜldplaneering

Teksti suurus:

Planeerimise ja ehitusalase tegevuse korraldamine

Väljaandja:Saaremaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.03.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 07.03.2018, 2

Planeerimise ja ehitusalase tegevuse korraldamine

Vastu võetud 22.02.2018 nr 10

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 ja haldusmenetluse seaduse § 8 lõike 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrusega reguleeritakse planeerimisseaduse ja ehitusseadustikuga kohalikule omavalitsusele, kohaliku omavalitsuse üksusele või kohaliku omavalitsuse organile pandud ülesannete täitmise jaotust Saaremaa vallas (edaspidi vald).

  (2) Ametnike ja töötajate ülesanded planeerimise ja ehitusalases tegevuses määratakse ametijuhendis ja tööülesannete kirjelduses.

  (3) Määruses reguleerimata kohaliku omavalitsuse üksusele pandud ülesannete täitmist korraldab Saaremaa Vallavalitsus (edaspidi valitsus).

§ 2.   Planeerimisealase tegevuse korraldamine

  (1) Lisaks õigusaktidest tulenevale pädevusele on Saaremaa Vallavolikogu (edaspidi volikogu) pädevuses:
  1) seisukoha andmine üldplaneeringu muutmise suhtes maakonnaplaneeringu koostamise käigus ja vastava kokkuleppe sõlmimise otsustamine;
  2) mitme kohaliku omavalitsuse haldusterritooriumit hõlmava üldplaneeringu koostamise kokkuleppe sõlmimise otsustamine;
  3) seisukoha andmine olulise ruumilise mõjuga objekti üldplaneeringuga planeeritava maa-ala suuruse suhtes;
  4) maakonnaplaneeringu kooskõlastamine.

  (2) Lisaks õigusaktidest tulenevale pädevusele on valitsuse pädevuses:
  1) planeeringute koostamise korraldamine ja koostamise tellimine;
  2) detailplaneeringu algatamine või mitte algatamine, vastuvõtmine või vastuvõtmisest keeldumine, kehtestamine või kehtestamata jätmine, välja arvatud volikogu pädevuses olevad detailplaneeringud;
  3) planeeringute elluviimisega kaasneva keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimise korraldamine;
  4) kehtestatud planeeringute järgimise ja elluviimise tagamine osas, mis puudutab planeerimisalase tegevuse korraldajale õigusaktiga pandud ülesannete täitmist;
  5) vajadusel ehituskeelu kehtestamine planeeringu ajal;
  6) planeeringute avalike väljapanekute ja arutelude korraldamine;
  7) avalike väljapanekute või arutelude tulemuste alusel planeeringutes tehtavate paranduste üle otsustamine, paranduste tegemine ning vajadusel koos ettenähtud lisainformatsiooniga planeeringute järelevalve teostajale esitamine;
  8) järelevalve teostajale valla seisukohtade selgitamine;
  9) vajadusel naaberomavalitsuste detailplaneeringute kooskõlastamine ja muudatusettepanekute tegemine;
  10) planeerimisseaduses ning muudes planeerimisvaldkonda reguleerivates õigusaktides sätestatud kohaliku omavalitsuse üksuse kooskõlastuse, seisukoha või arvamuse andmine, välja arvatud volikogu pädevusse kuuluvad tegevused;
  11) halduslepingu sõlmimine planeeringute koostamise või planeeringute koostamise tellimise ja planeeringukohaste teede, tänavate ning tehnovõrkude ja –rajatiste väljaehitamise ja rahastamise kohta;
  12) muudatuste sisse viimine üldplaneeringusse.
  13) nõuete kehtestamine detailplaneeringu algatamise taotluse vormile ja lisadokumentidele; planeeringu vormistamisele; planeeringu ülesehitusele; avalikustamisega seonduvatele dokumentidele ja nende säilitamisele kuni valdkonna eest vastutava ministri vastava määruse kehtestamiseni.

§ 3.   Ehitusalase tegevuse korraldamine

  (1) Lisaks õigusaktidest tulenevale pädevusele on volikogu pädevuses ostueesõiguse kasutamise otsustamine kinnisasja suhtes, mida läbib detailplaneeringu kohaselt avalikuks kasutamiseks määratav olemasolev või kavandatav tee.

  (2) Lisaks õigusaktidest tulenevale pädevusele on valitsuse pädevuses:
  1) eratee avalikuks kasutamiseks määramise otsustamine;
  2) ehitus- ja kasutusloa menetluses ilmnenud vajadusel keskkonnamõju hindamise algatamise või algatamata jätmise otsustamine;
  3) volikogu pädevusse kuuluvate otsuste eelnõude ettevalmistamine;
  4) kohaliku tee omaniku ülesannete täitmine;
  5) kinnisasja sundvõõrandamise korraldamine;
  6) katastriüksuse sihtotstarbe määramine.

§ 4.   Vastutava ametniku pädevus

  Ehitusseadustikus kohaliku omavalitsuse üksusele pandud pädeva asutuse ülesandeid täidab vastava valdkonna eest vastutav ametnik järgmiste ülesannete osas:
  1) projekteerimistingimuste taotluste vastavuse kontrollimine, menetlemine, vajadusel avatud menetluse kohaldamine ja avalikustamine; projekteerimistingimuste koostamine, väljastamine või sellest keeldumine, projekteerimistingimuste kehtetuks tunnistamine;
  2) ehitus- ja kasutusloa taotluste vastavuse kontrollimine, menetlemine, lubade väljastamine, lubade väljastamisest keeldumine ja lubade kehtetuks tunnistamine;
  3) ehitus- ja kasutusteatise menetlemine ja nende väljastamine;
  4) puuraugu- või kaevu asukoha kooskõlastamine;
  5) ehitisregistrisse andmete sisestamine ja väljavõtete tegemine;
  6) riikliku järelevalve ülesannete teostamine;
  7) ehitise nõuetele vastavuse kontrollimine ning vajadusel selleks auditite tegemise korraldamine;
  8) vajadusel ehitusprojekti vastavuse kontrollimiseks auditi tegemise korraldamine;

§ 5.   Rakendussätted

  (1) Määrusega tunnistatakse kehtetuks:
  1) Kihelkonna Vallavolikogu 30. märtsi 2016. a määruse nr 5 „Pädevuse delegeerimine“ lõiked 1 ja 2;
  2) Kuressaare Linnavolikogu 27. augusti 2015. a määrus nr 8 „Pädevuse delegeerimine“;
  3) Leisi Vallavolikogu 19. detsembri 2016. a määrus nr 17 „Pädevuse delegeerimine;
  4) Lääne-Saare Vallavolikogu 17. novembri 2015. a määrus nr 60 „Lääne-Saare valla ehitusmäärus“;
  5) Mustjala Vallavolikogu 29. septembri 2017. a määrus nr 6 „Ehitusseadustikust tuleneva pädevuse delegeerimine“;
  6) Orissaare Vallavolikogu 17. septembri 2015. a määrus nr 32 „Planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku rakendamine Orissaare vallas“;
  7) Pöide Vallavolikogu 21. aprilli 2016. a määruse nr 8 „Planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku rakendamine Pöide vallas“;
  8) Salme Vallavolikogu 22. oktoobri 2015. a määrus nr 9 „Pädevuse delegeerimine“;
  9) Valjala Vallavolikogu 29. septembri 2017. a määrus nr 14 „Valjala valla ehitusmäärus“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Tiiu Aro
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json