Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavara valitsemine

Teksti suurus:

Väike-Maarja vallavara valitsemise kord

Väike-Maarja vallavara valitsemise kord - sisukord
Väljaandja:Väike-Maarja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.03.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:28.02.2021
Avaldamismärge:RT IV, 07.03.2018, 7

Väike-Maarja vallavara valitsemise kord

Vastu võetud 27.02.2018 nr 8

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 6 ja § 34 lõike 2 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Vallavara valitsemise kord (edaspidi kord) reguleerib Väike-Maarja vallale vara omandamist, vara kasutusse võtmist, valla omandis oleva vara kasutamist, kolmandatele isikutele vara kasutusse andmist, võõrandamist ning koormamist.

  (2) Käesolevas korras kinnisasja kohta kehtestatud sätteid kohaldatakse ka ehitistele, nende reaalosadele ja mõttelistele osadele ning pooleliolevatele ehitistele kuni nende aluse ja nende teenindamiseks vajaliku maa kandmiseni kinnistusraamatusse.

§ 2.   Vallavara

  (1) Vallavaraks käesoleva korra tähenduses on Väike-Maarja valla omandis olevad asjad ning rahaliselt hinnatavad õigused ja kohustused.

  (2) Vallavara valdamisest, kasutamisest ja käsutamisest saadud tulu kuulub vallale.

§ 3.   Vallavara valitsemine

  (1) Vallavara valitsemine on vara valitseja õigus ja kohustus korraldada vallavara valdamist (teostada tegelikku võimu asja üle), kasutamist ja käsutamist.

  (2) Vallavara kasutamine on selle vara omaduste igasugune tarbimine vara füüsilist vormi muutmata.

  (3) Vallavara käsutamine on vara õigusliku seisundi muutmine, samuti tema tulevase juriidilise staatuse määramine võõrandamise või täieliku ärakasutamise teel, samuti koormamine piiratud asjaõigustega.

§ 4.   Vallavara kasutamise otstarve

  (1) Vallavara kasutatakse:
  1) avalikuks otstarbeks;
  2) valla valitsemise otstarbeks;
  3) vallale tulu saamiseks.

  (2) Avalikuks otstarbeks kasutatakse vallavara, mis on oma ühiskondliku olemuse tõttu kasutatav igaühe poolt.

  (3) Valla valitsemise otstarbeks kasutatakse vallavara, mis on vajalik vallavolikogule, vallavalitsusele ja vallavalitsuse hallatavatele asutustele nende õigusaktidest tulenevate ülesannete täitmiseks.

§ 5.   Vallavara valitsejad

  (1) Vallavara valitsejad on:
  1) valla ametiasutus;
  2) vallavalitsuse hallatav asutus.

  (2) Vallavara valitsejad on kohustatud nende valitsemisel olevat vallavara majandama heaperemehelikult ning hoolitsema selle säilimise ja korrashoiu eest.

  (3) Vallavara valitsejad peavad arvestust nende valitsemisel oleva vallavara kohta õigusaktides sätestatud korras.

  (4) Valla poolt omandatav vara loetakse selle vallavara valitseja valitsemisalas olevaks, kellele see vara seaduse või tehingu alusel tuleb üle anda või kes on õigustatud või kohustatud selle vastu võtma. Kui niisugust vallavara valitsejat seadusest või tehingust otseselt ei selgu, määrab vara valitseja vallavalitsus.

  (5) Vallavara üleandmine ja vastuvõtmine ühelt valitsejalt teisele toimub kirjaliku akti alusel. Akti märgitakse andmed üleandja ja vastuvõtja, üleandmise aja, vara koosseisu ja bilansilise väärtuse kohta.

  (6) Üleandmise-vastuvõtmise akt koostatakse kolmes eksemplaris, millest üks jääb üleandjale, üks vastuvõtjale ja üks vallavalitsuse rahandusosakonnale.

  (7) Vallavara valitseja korraldab tema valitsemisel oleva vallavara asutusesisest kasutamist ja määrab vallavara eest vastutavad isikud. Kui vallavara eest vastutavat isikut ei ole määratud, on selle eest vastutav asutuse juht.

2. peatükk VALLAVARA OMANDAMINE JA KASUTUSSE VÕTMINE 

§ 6.   Vara omandamine

  (1) Vallale vara omandamise otsustab vallavalitsus.

  (2) Vallavara omandamise lepingu sõlmib valla nimel vallavanem või tema poolt volitatud isik.

  (3) Vallavalitsuse hallatava asutuse juht otsustab vara omandamise tema eelarves ettenähtud vahendite piires.

§ 7.   Ostueesõiguse kasutamine,kingi või pärandi vastuvõtmine

  (1) Ostueesõiguse kasutamise või sellest loobumise otsustab vallavalitsus.

  (2) Kingi vastuvõtmise otsustab vallavalitsus.

  (3) Seadusjärgse pärimise korral teeb vajalikud otsustused ja esindab valda pärimistoimingutes, pärandvara pankrotiga seotud toimingutes ja pärandvara pankrotimenetluses vallavanem või tema poolt volitatud isik. Testamendijärgse pärimise korral otsustab pärandi vastuvõtmise vallavalitsus.

§ 8.   Vara kasutusse võtmine

  Vara kasutusele võtmise otsustab vallavalitsus või vallavalitsuse hallatava asutuse juht.

3. peatükk VALLAVARA KASUTUSSE ANDMINE 

1. jagu Üldsätted 

§ 9.   Vallavara kasutusse andmise põhimõtted

  (1) Vallavara antakse kolmandate isikute kasutusse:
  1) tasu eest enampakkumisel, eelläbirääkimistega pakkumisel või otsustuskorras;
  2) tasuta otsustuskorras.

  (2) Vallavara rendi-, üüri ja teenuste osutamise hinnad kehtestab vallavalitsus, v.a juhul, kui see on antud hallatava asutuse pädevusse.

  (3) Valla nimel sõlmib vallavara kasutuslepingu vallavalitsus. Lepingu allkirjastab vallavanem või tema poolt volitatud isik. Kui vallavara kasutusse andmine kuulub vallavalitsuse hallatava asutuse pädevusse, allkirjastab lepingu asutuse juht või tema poolt volitatud isik.

  (4) Vallavara kasutusse andmise tingimused, mis ei tulene käesolevast korrast või muudest valla õigusaktidest, määrab vara kasutusse andmise otsuses kindlaks vara kasutusse andmise otsustaja.

§ 10.   Vallavara kasutusse andmise otsustamine

  (1) Vallavara kasutusse andmise otsustab vallavalitsus.

  (2) Vallavalitsuse hallatava asutuse juht otsustab vallavara kasutusse andmise, kui see on ette nähtud hallatava asutuse põhimääruses.

  (3) Vallavara kasutusse andmise otsustaja määrab:
  1) vara kasutusse andmise viisi (enampakkumine, eelläbirääkimistega pakkumine, otsustuskord);
  2) kasutusse andmise tähtaja;
  3) alghinna või vara kasutamise tasu suuruse;
  4) vara kasutamise (kasutuslepingu) tingimused;
  5) osavõtutasu ja tagatisraha suuruse;
  6) vara tasuta või tavalisest väiksema tasu eest kasutusse andmise põhjenduse;
  7) muud vajalikud tingimused.

§ 11.   Vallavara kasutuslepingu tingimused

  (1) Vallavara kasutuslepingus sätestatakse:
  1) lepingu liik (üürileping, rendileping, tasuta kasutamise leping vms);
  2) lepingu sõlmimise aluseks olev haldusakt;
  3) andmed kasutusse antava vara kohta (nimetus, asukoht, koosseis ja muud vara iseloomustavad näitajad);
  4) andmed vara kasutusse võtja kohta;
  5) lepingu tähtaeg;
  6) vara kasutusotstarve;
  7) vara üleandmise ja tagastamise tähtajad ja kord;
  8) vara kasutamise eest makstava tasu suurus ja tasumise kord;
  9) varaga seonduvate kulutuste kandmise ja maksude tasumise kohustuste jaotus;
  10) vara korrashoiu- ja hoolduskohustuste jaotus;
  11) kasutusse antud vara suhtes parenduste tegemise lubatavus, kord ja hüvitamine;
  12) kasutusse andmise eritingimused vastavalt vara kasutusse andmise haldusaktile;
  13) sanktsioonid lepingu mittetäitmise või mittenõuetekohase täitmise korral;
  14) vara allkasutusse andmise tingimused ja kord;
  15) vajadusel tagatisraha suurus lepingust tulenevate nõuete tagamiseks kasutusse andjale;
  16) lepingu ülesütlemise alused;
  17) muud vajalikud tingimused.

  (2) Kasutusele antava vara üleandmine kasutajale ning vara tagastamine fikseeritakse vajadusel kahepoolse vara üleandmis-vastuvõtmisaktiga, milles märgitakse andmed vara koosseisu ja seisukorra kohta.

§ 12.   Vallavara tasuta või tavalisest väiksema tasu eest kasutusse andmine

  (1) Vallavara võib anda kasutusse tasuta või tavalisest väiksema tasu eest. Üüri- või rendisoodustuste andmise otsustab vallavalitsus.

  (2) Vallavara tasuta või tavalisest väiksema tasu eest kasutusse andmisel tuleb üldjuhul lähtuda järgmistest tingimustest:
  1) kasutaja kannab kasutusse antud asjaga seotud kõrvalkulud (kommunaalteenused jms);
  2) kasutaja kannab kasutusse antud varaga seotud maksud ja koormised.

2. jagu Vara kasutusse andmine enampakkumise korras 

§ 13.   Vallavara enampakkumise korras kasutusse andmise põhimõtted

  (1) Enampakkumine käesoleva korra tähenduses on vallavara kasutusse andmise viis, kus vara kasutamise leping sõlmitakse isikuga, kes nõustub kehtestatud lisatingimustega ja on pakkunud kõige kõrgema kasutustasu.

  (2) Enampakkumise viisid on suuline enampakkumine ja kirjalik enampakkumine.

  (3) Enampakkumise korraldab vallavara kasutusse andmise otsustaja.

§ 14.   Enampakkumise ettevalmistamine

  (1) Enampakkumise ettevalmistamise käigus määrab enampakkumise korraldaja:
  1) enampakkumise viisi ja muud enampakkumise läbiviimisega seotud tingimused;
  2) vähemalt 3-liikmelise enampakkumise läbiviimise komisjoni ning nimetab nende hulgast komisjoni esimehe;
  3) vajadusel muud tingimused.

  (2) Enampakkumise läbiviimisest annab enampakkumise korraldaja teada vastava kuulutuse kaudu valla veebilehel ja omal valikul maakonna ja/või üleriigilise levikuga ajalehes või kinnisvaraportaalis. Kuulutus avaldatakse vähemalt 14 päeva enne enampakkumise läbiviimist. Teistkordsel enampakkumisel võib kuulutuse avaldamise tähtaeg olla lühem.

  (3) Enampakkumisel kuulutuses määratakse:
  1) enampakkumise korraldaja;
  2) andmed kasutusse antava vara kohta (nimetus, asukoht ja kasutusotstarve);
  3) enampakkumise läbiviimise aeg ja koht;
  4) enampakkumise läbiviimise viis (suuline või kirjalik), kirjaliku pakkumise korral pakkumiste esitamise tähtaeg ja koht;
  5) üüri või rendi alghind;
  6) vajadusel osavõtutasu ja tagatisraha ning nende tasumise tähtaeg ja viis.

§ 15.   Alghind, osavõtutasu ja tagatisraha

  (1) Alghinna määramisel võetakse aluseks:
  1) vara senisest kasutamisest saadud tulu;
  2) samalaadse vara kasutamise eest saadud tulu;
  3) muud asjaolud, mida alghinna määraja peab oluliseks.

  (2) Alghinda ei pea määrama, kui kasutusse antava vara suhtes on enampakkumine eelnevalt juba toimunud ning alghinna määramise korral võib põhjendatult eeldada enampakkumise nurjumist.

  (3) Alghinna, osavõtutasu ja tagatisraha määrab vajadusel vallavara kasutusse andmise otsustaja. Osavõtutasu arvatakse enampakkumise korraldamise ja läbiviimise kulude katteks ja see ei kuulu tagastamisele.

  (4) Tagatisraha suurus on üldjuhul 10% alghinnast. Tagatisraha tagastatakse, v.a juhul, kui vallavara kasutusse andmise tehing jääb sõlmimata enampakkumise võitja tõttu.

§ 16.   Suulise enampakkumise läbiviimise kord

  (1) Enampakkumise läbiviimise komisjoni esimees, kuulutades suulise enampakkumise määratud ajal ja kohas avatuks, tutvustab komisjoni liikmeid ja teeb enampakkumise ruumis kohalviibijatele ettepaneku registreerida end pakkujatena. Pakkujate nimed ning elu- või asukohad protokollitakse. Pakkujad või neid esindavad isikud esitavad isikut tõendava dokumendi, juriidilise isiku esindajal tuleb lisaks esitada volitusi tõendav dokument, kui ta ei ole äriregistrisse kantud.

  (2) Enne enampakkumise alustamist annavad kõik pakkujatena registreerunud isikud allkirja selle kohta, et nad on teadlikud enampakkumise ja kasutuslepingute tingimustest, ning esitavad vajadusel tõendid selle kohta, et nad on tasunud osavõtumaksu ja tagatisraha. Isikuid, kes ei nõustu andma käesolevas lõikes ettenähtud allkirja või ei ole tasunud osavõtumaksu ja tagatisraha enampakkumisest osa võtma ei lubata.

  (3) Kui pakkuja on täitnud käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 talle esitatud nõuded, väljastatakse talle registreerimisnumber, mille all ta esineb enampakkumise lõpuni. Seejärel tutvustab enampakkumise läbiviija enampakkumise läbiviimise ja kaebuste esitamise korda ning kuulutab välja enampakkumise alghinna ja pakkujad.

  (4) Kui enampakkumisele ei registreerita ühtegi pakkujat või ühelgi pakkujal ei lubata enampakkumisest osa võtta, fikseerib enampakkumise komisjon enampakkumise nurjunuks osutumise.

  (5) Pärast lõigetes 1, 2 ja 3 nimetatud toimingute tegemist ning enampakkumise läbiviija vastavat korraldust (esimest haamrilööki) alustavad enampakkumisest osavõtjad pakkumist. Kui enampakkumisel on määratud alghind, alustatakse pakkumistega alghinnast. Kui enampakkumine toimub alghinda määramata, alustatakse pakkumist hinnast, mida esimesena pakutakse. Osavõtja annab enampakkumise läbiviijale märku registreerimisnumbri tõstmisega ning teatab pakkumise suuruse pärast seda, kui ta on saanud enampakkumise läbiviijalt vastava loa. Enampakkumise sammu suuruse kehtestab ja avalikustab enne pakkumiste alustamist enampakkumise läbiviimise komisjon. Pakkumise kuulutab komisjoni liige haamrilöögiga lõppenuks pärast kõrgeima pakutud kasutustasu kolmekordset teatamist.

  (6) Enampakkumise tulemused ja käik protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla kõik kohalviibinud komisjoni liikmed.

  (7) Enampakkumisest osavõtjatel on õigus enampakkumise protokolliga tutvuda ja esitada protokolli ning enampakkumisega seonduva kohta kirjalikult märkusi või kaebusi enampakkumise korraldajale kolme tööpäeva jooksul arvates enampakkumise toimumisest.

§ 17.   Kirjaliku enampakkumise läbiviimise kord

  (1) Kirjaliku enampakkumise korral tuleb pakkumine esitada enampakkumise kuulutuses märgitud tähtajaks ja kohta. Pakkumine peab olema kinnises ümbrikus, va juhul, kui pakkumine esitatakse digitaalselt.

  (2) Pakkumises peab olema:
  1) pakkuja nimi ja elukoht või asukoht ning isikukood või registrikood;
  2) nõusolek enampakkumises osalemiseks enampakkumiseks esitatud tingimustel;
  3) dokumendid enampakkumise osavõtumaksu ja tagatisraha tasumise kohta;
  4) pakkumise summa;
  5) pakkumise esitaja allkiri;
  6) vajadusel muud vajalikud andmed.

  (3) Pakkumised, mis ei ole esitatud tähtaegselt või ei vasta eelnevalt nimetatud nõuetele, enampakkumises ei osale, va juhul, kui enampakkumise komisjon on tuvastanud, et tegemist ei ole olulise kõrvalekaldumisega pakkumise kohta esitatud nõuetest.

  (4) Kui enampakkumise kuulutuses märgitud tähtaja jooksul ei saabu ühtegi pakkumist või ükski pakkumine ei vasta käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud nõuetele, fikseerib enampakkumise komisjon enampakkumise nurjunuks osutumise.

  (5) Pakkumiste läbivaatamise käigus avatakse enampakkumise läbiviimise komisjoni poolt pakkumised nende registreerimise järjekorras. Protokollile kirjutavad alla kõik kohalviibinud komisjoni liikmed.

  (6) Kui kaks või enam enampakkumises osalejat on teinud võrdse kõrgeima pakkumise, korraldatakse nende vahel viie tööpäeva jooksul arvates enampakkumise läbiviimisele järgnevast päevast täiendav kirjalik enampakkumise voor.

  (7) Kõigil pakkujatel on õigus ise või esindajate kaudu osaleda pakkumiste avamisel ning tutvuda pakkumiste avamise protokolliga ning esitada kaebusi või proteste enampakkumise läbiviimise kohta käesoleva korra paragrahvi 16 lõikes 7 sätestatud korras.

§ 18.   Enampakkumise tulemuste kinnitamine ja lepingu sõlmimine

  (1) Enampakkumise tulemused kinnitab enampakkumise korraldaja.

  (2) Enampakkumise korraldajal on õigus jätta enampakkumise tulemused kinnitamata, kui:
  1) enampakkumise läbiviimisel rikuti oluliselt enampakkumise läbiviimise korda;
  2) enampakkumise ettevalmistamisel on eiratud oluliselt selleks ettenähtud korda;
  3) osavõtjate vahelised kokkulepped on mõjutanud enampakkumise käiku.

  (3) Enampakkumise korraldaja vormistab enampakkumise tulemuste kinnitamise või kinnitamata jätmise haldusaktiga, tuues ära kinnitamata jätmise põhjused, ning teeb enampakkumise tulemuste kinnitamise või kinnitamata jätmise teatavaks kõigile enampakkumises osalenud isikutele.

  (4) Isikule, kes põhjustas enampakkumise nurjumise või tulemuste kinnitamata jätmise, tagatisraha ei tagastata.

  (5) Enampakkumise tulemuste mittekinnitamisel käesoleva paragrahvi lõike 2 punktides 1 ja 2 nimetatud põhjustel enampakkumise korraldaja või läbiviija süül tagastatakse enampakkujale tema poolt tasutud tagatisraha ja osavõtutasu täies ulatuses.

  (6) Enampakkumise võitjale saadetakse otsus enampakkumise tulemuste kinnitamise kohta. Enampakkumise võitja on kohustatud allkirjastama lepingu teates märgitud tähtajaks.

  (7) Kui enampakkumise võitja täidab käesolevas paragrahvis talle esitatud nõuded ja sõlmib lepingu, siis muutub tagatisraha lepingujärgseks makseks. Teistele enampakkumises osalenutele tagastatakse tagatisraha enampakkumise tingimustes ettenähtud viisil ja korras.

  (8) Ettenähtud tähtajaks lepingu mõjuva põhjuseta sõlmimata jätmisel või mõjuvast põhjusest mitteteatamisel kaotab enampakkumise võitja õiguse nõuda lepingu sõlmimist, samuti ei tagastata talle tagatisraha.

  (9) Kui enampakkumine kuulutatakse nurjunuks, tulemusi ei kinnitata või võitjaga lepingut ei sõlmita, otsustab vallavara kasutusse andmise otsustaja, kas korraldada uus enampakkumine, anda vara kasutusse eelläbirääkimistega pakkumise või otsustuskorras või käsutada seda muul viisil.

3. jagu Vara kasutusse andmine eelläbirääkimistega pakkumise korras 

§ 19.   Vallavara eelläbirääkimistega pakkumise korras kasutusse andmise põhimõtted

  (1) Vallavara antakse kasutusse eelläbirääkimistega pakkumise korras, kui lisatingimuste täitmine on olulisem vallavara kasutamise eest makstava tasu suurusest.

  (2) Lisatingimusteks võivad olla:
  1) tähtajaliselt teatud sihtotstarbelise kasutamise kohustus;
  2) investeeringute tegemine;
  3) vallavara kasutusse andja poolt kehtestatud muud lisatingimused.

  (3) Eelläbirääkimistega pakkumise korraldab vallavara kasutusse andmise otsustaja.

§ 20.   Eelläbirääkimistega pakkumise ettevalmistamine

  (1) Eelläbirääkimistega pakkumise ettevalmistamise käigus määrab eelläbirääkimistega pakkumise korraldaja vähemalt kolmeliikmelise eelläbirääkimistega pakkumise läbiviimise komisjoni ning nimetab nende hulgast komisjoni esimehe.

  (2) Eelläbirääkimistega pakkumise läbiviimisest annab pakkumise korraldaja teada vastava kuulutuse kaudu vastavalt paragrahv 14 lõikes 2 sätestatule

  (3) Alghinna, tagatisraha ning osalustasu osas lähtutakse korra paragrahvis 15 sätestatust.

§ 21.   Eelläbirääkimistega pakkumise läbiviimine

  (1) Eelläbirääkimistega pakkumisest osa võtta soovija peab tegema pakkumise nii tasu kui ka kõigi lisatingimuste suhtes ning esitama kõik nõutavad dokumendid.

  (2) Pakkumised tuleb esitada eelläbirääkimisega pakkumise kuulutuses märgitud tähtajaks ja kohta. Pakkumine peab olema kinnises ümbrikus v.a juhul, kui pakkumisi võib esitada digitaalselt.

  (3) Pakkumises peavad sisalduma:
  1) pakkuja nimi ja elukoht või asukoht ning isikukood või registrikood;
  2) nõusolek enampakkumises osalemiseks enampakkumiseks esitatud tingimustel;
  3) dokumendid enampakkumise osavõtumaksu ja tagatisraha tasumise kohta;
  4) pakkumise summa;
  5) pakkumine lisatingimuste kohta;
  6) pakkumise esitaja allkiri;
  7) vajadusel esindaja volitusi tõendav dokument.

  (4) Pakkumiste ümbrikud avab komisjon pakkumise teates nimetatud ajal. Pakkumiste kohta koostatakse protokoll, millele kirjutavad alla komisjoni esimees ja protokollija.

  (5) Isikuid, kes on teinud mittenõuetekohase pakkumise, läbirääkimistele ei lubata ning eelläbirääkimistele kutsutakse ainult nõuetele vastava pakkumise teinud osalejad.

  (6) Sobivate pakkumiste puudumisel või kui pakkumise kuulutuses märgitud tähtaja jooksul ei saabu ühtegi pakkumist tunnistatakse eelläbirääkimistega pakkumise nurjunuks.

  (7) Pakkumiste ja eelläbirääkimiste sisu avalikkusele ega teistele pakkujatele avaldamisele ei kuulu, kuid avalikustada võib asjaolu, mitu pakkumist on tehtud ja mitu vastab nõuetele.

  (8) Pärast eelläbirääkimiste lõppu vormistab iga pakkuja kirjalikult oma lõpliku pakkumise vara kasutamise tasu ja kõigi lisatingimuste kohta või teatab pakkumisest loobumisest.

  (9) Lõplike pakkumiste kohta koostatakse protokoll, millele kirjutavad alla komisjoni liikmed ja protokollija. Komisjon hindab lõplikke pakkumisi ja reastab need paremusjärjekorras. Võrdväärsete pakkumiste korral annab komisjon võitja selgitamiseks pakkujatele võimaluse oma pakkumisi 10 tööpäeva jooksul täiendada.

  (10) Eelläbirääkimistega pakkumise võitjaks on isik, kelle pakkumise on komisjon hinnanud parimaks, arvestades nii kehtestatud lisatingimusi kui ka pakutud tasu.

  (11) Eelläbirääkimistega pakkumise tulemused kinnitatakse enampakkumise korraldaja poolt.

4. peatükk VALLAVARA VÕÕRANDAMINE 

1. jagu Üldsätted 

§ 22.   Vallavara võõrandamise põhimõtted

  (1) Võõrandamise all mõistetakse käesolevas korras vallavara tasu eest või tasuta andmist teise isiku omandisse.

  (2) Vallavara võõrandatakse:
  1) otsustuskorras tasu eest või tasuta;
  2) enampakkumise korras;
  3) eelläbirääkimistega pakkumise korras.

  (3) Vallavara võõrandatakse üldjuhul avaliku enampakkumise korras.

  (4) Vallavara võõrandamine otsustuskorras enampakkumist või eelläbirääkimistega pakkumist korraldamata võib toimuda, kui:
  1) enampakkumise või eelläbirääkimistega pakkumise korras võõrandamine on nurjunud;
  2) vara võõrandatakse valla osalusega juriidilistele isikutele või avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele;
  3) võõrandatakse vallale kuuluvaid aktsiaid või osasid teistele selle äriühingu aktsionäridele või osanikele;
  4) see toimub muudel vallavalitsuse poolt määratud ja põhjendatud juhtudel.

  (5) Vallavara võib tasuta võõrandada, kui:
  1) vara on vajalik riigile või muule avalik-õiguslikule isikule tema seaduses sätestatud ülesannete täitmiseks;
  2) vara võõrandatakse tervishoiu, hariduse, hoolekande või muudel avalikust huvist lähtuvatel eesmärkidel;
  3) vara on füüsiliselt ja moraalselt vananenud ning selle väärtus on tühine;
  4) see toimub muudel vallavalitsuse poolt määratud ja põhjendatud juhtudel.

§ 23.   Vallavara võõrandamise otsustamine

  (1) Vallavara võõrandamise otsustab volikogu, kui võõrandatava vara hind ületab 30 000 eurot.

  (2) Vallavara võõrandamise otsustab vallavalitsus, kui võõrandatava vara hind on kuni 30 000 eurot.

  (3) Vallavalitsuse hallatava asutuse valitsemisel oleva vallavara võõrandamise otsustab hallatava asutuse juht, kui see on hallatava asutuse põhimäärusega tema pädevusse antud.

  (4) Vallavara võõrandamise lepingu (sh asjaõiguslepingu) ja võõrandamisel tagatise nõudmise korral hüpoteegi seadmise lepingu sõlmib vallavalitsus v.a lõikes 3 nimetatud juhul. Lepingu allkirjastab vallavanem või tema poolt volitatud isik.

  (5) Vallavara võõrandamise otsuses määratakse:
  1) võõrandatava vallavara nimetus, asukoht ja põhinäitajad, aktsiate ja osade müügi korral müüdavate aktsiate arv ja nimiväärtus ning osa suurust iseloomustavad andmed;
  2) vallavara võõrandamise viis;
  3) vallavara müügihind või alghind;
  4) vajadusel osavõtutasu ja tagatisraha suurus;
  5) vallavara tasuta võõrandamisel põhjendus;
  6) makse- ja muud olulised müügilepingu tingimused.

2. jagu Võõrandamine enampakkumise korras 

§ 24.   Vallavara võõrandamine enampakkumise korras

  (1) Enampakkumine käesoleva korra tähenduses on vallavara võõrandamise viis, kus müügileping sõlmitakse isikuga, kes nõustub kehtestatud lisatingimustega, kui need on kehtestatud ja on pakkunud kõige kõrgema ostuhinna.

  (2) Enampakkumise viisid on suuline enampakkumine ja kirjalik enampakkumine.

  (3) Enampakkumise korraldab vallavalitsus või § 23 lg 3 toodud juhul hallatava asutuse juht (edaspidi enampakkumise korraldaja).

§ 25.   Enampakkumise ettevalmistamine

  (1) Enampakkumise ettevalmistamise käigus määrab enampakkumise korraldaja:
  1) enampakkumise viisi ja muud enampakkumise läbiviimisega seotud tingimused;
  2) vähemalt 3-liikmelise enampakkumise läbiviimise komisjoni ning nimetab nende hulgast komisjoni esimehe;
  3) vajadusel muud tingimused.

  (2) Enampakkumise läbiviimisest annab enampakkumise korraldaja teada vastava kuulutuse kaudu valla veebilehel ja omal valikul maakonna ja/või üleriigilise levikuga ajalehes või kinnisvaraportaalis. Kuulutus avaldatakse hiljemalt 14 päeva enne enampakkumise läbiviimise päeva. Teistkordsel enampakkumisel võib kuulutuse avaldamise tähtaeg olla lühem. Enampakkumise kuulutuses määratakse:
  1) enampakkumise korraldaja;
  2) olulised andmed võõrandamisele kuuluva vallavara kohta (nimetus, asukoht jms), kinnisvara puhul registriosa number, kinnistu suurus ja sihtotstarve. Vara täpsem kirjeldus ei ole vajalik, kui kuulutuses teatatakse pakkujatele võimalusest tutvuda võõrandatava varaga kuulutuses nimetatud kohas ja ajal;
  3) enampakkumise läbiviimise koht ja aeg;
  4) enampakkumise läbiviimise viis (suuline või kirjalik), kirjalike pakkumiste korral nende esitamise tähtaeg ja koht;
  5) alghind ja vajadusel enampakkumise osavõtumaksu ning tagatisraha suurused ja nende tasumise tähtaeg ja viis.
  6) müüdava vara ostjale üleandmise kord, ostuhinna tasumise kord ja tähtaeg, ostuhinna järelmaksuga tasumisel lepingu täitmise tagatised ning võõrandamise lisatingimused juhul, kui need on sätestatud.

§ 26.   Alghind, osavõtutasu ja tagatisraha

  (1) Alghinna määramisel võetakse aluseks:
  1) vajadusel eksperdi hinnang;
  2) vara eeldatav turuväärtus;
  3) vara erilised omadused;
  4) muud asjaolud

  (2) Alghinda ei pea määrama, kui on alust arvata, et selle määramisel võib enampakkumine jääda tagajärjetuks ning seetõttu võib vara laguneda, hävineda või selle väärtus võib muul viisil väheneda.

  (3) Alghinna, osavõtutasu ja tagatisraha määrab vajadusel vallavara võõrandamise otsustaja. Osavõtutasu arvatakse enampakkumise korraldamise ja läbiviimise kulude katteks ja see ei kuulu tagastamisele.

  (4) Tagatisraha suurus on üldjuhul 10% alghinnast.

§ 27.   Enampakkumises osaleda võivate isikute ring

  Enampakkumine on avalik ning selles võivad osaleda kõik füüsilised ja juriidilised isikud.

§ 28.   Enampakkumise läbiviimine

  Enampakkumine viiakse läbi vastavalt käesoleva korra paragrahvis 16 ja 17 sätestatule, arvestades käesolevast peatükist tulenevate erisustega sh, et enampakkumise esemeks on vallavara müügihind.

§ 29.   Enampakkumise tulemuste kinnitamine ja müügilepingu sõlmimine

  (1) Enampakkumise tulemused kinnitab enampakkumise korraldaja.

  (2) Enampakkumise tulemuste kinnitamine või kinnitamata jätmine peab toimuma hiljemalt kümne tööpäeva jooksul arvates enampakkumise toimumisele järgnevast päevast.

  (3) Enampakkumise tulemusi ei kinnitata, kui:
  1) enampakkumise ettevalmistamisel või läbiviimisel rikuti oluliselt käesolevat korda;
  2) enampakkumise võitjal puudus õigus osaleda enampakkumises;
  3) osavõtjate vahelised kokkulepped on mõjutanud enampakkumise käiku.

  (4) Enampakkumise korraldaja vormistab enampakkumise tulemuste kinnitamise või kinnitamata jätmise kirjalikult, tuues ära kinnitamata jätmise põhjused, ning teeb enampakkumise tulemuste kinnitamise või kinnitamata jätmise teatavaks kõigile enampakkumises osalenud isikutele.

  (5) Isikule, kes põhjustas enampakkumise nurjumise või tulemuste kinnitamata jätmise, tagatisraha ei tagastata.

  (6) Enampakkumise tulemuste mittekinnitamisel enampakkumise korraldaja või läbiviija süül tagastatakse enampakkujale tema poolt tasutud tagatisraha ja osavõtutasu täies ulatuses.

  (7) Enampakkumise võitja on kohustatud ilmuma lepingu sõlmimiseks teates märgitud kohta ning tähtajaks. Enne müügilepingu ja asjaõiguslepingu sõlmimist on enampakkumise võitja kohustatud esitama kõik nõutavad müügilepingu täitmise tagatised. Lepingu vormistamise kulud (notaritasu, riigilõiv jms) kannab enampakkumise võitja.

  (8) Kui enampakkumise võitja täidab käesolevas paragrahvis talle esitatud nõuded ja sõlmib müügilepingu, arvestatakse tagatisraha müügihinna hulka. Teistele enampakkumises osalenutele tagastatakse tagatisraha enampakkumise tingimustes ettenähtud viisil ja korras.

  (9) Lepingu sõlmimisele ettenähtud tähtajaks mõjuva põhjuseta mitteilmumisel või mõjuvast põhjusest mitteteatamisel ning nõutavate tagatiste esitamata jätmisel kaotab enampakkumise võitja õiguse nõuda müügilepingu sõlmimist, samuti ei tagastata talle tagatisraha.

  (10) Enampakkumise tulemuste kinnitamata jätmisel, nurjunuks tunnistamisel või müügihinna mittetasumisel ja lepingu mittesõlmimisel otsustab varaga edasise toimimise viisi vallavara võõrandamise otsustaja.

3. jagu Vara võõrandamine eelläbirääkimistega pakkumise korras 

§ 30.   Vallavara võõrandamine eelläbirääkimistega pakkumise korras

  (1) Eelläbirääkimistega pakkumine on vallavara võõrandamise viis, mis valitakse võõrandamise otsustaja poolt juhul, kui teatud lisatingimuste täitmine vallavara võõrandamisel on olulisem laekuvast müügihinnast.

  (2) Lisatingimusteks võivad olla:
  1) tähtajalise teatud sihtotstarbelise või tegevusalase kasutamise kohustus;
  2) investeeringute suurus;
  3) muud võõrandamise otsustaja poolt kehtestatud tingimused.

  (3) Eelläbirääkimistega pakkumise korraldab vallavalitsus või § 23 lg 3 toodud juhul hallatava asutuse juht (edaspidi eelläbirääkimistega pakkumise korraldaja).

§ 31.   Eelläbirääkimistega pakkumise ettevalmistamine

  (1) Eelläbirääkimistega pakkumise ettevalmistamise käigus määrab eelläbirääkimistega pakkumise korraldaja vähemalt kolmeliikmelise eelläbirääkimistega pakkumise läbiviimise komisjoni ning nimetab nende hulgast komisjoni esimehe.

  (2) Eelläbirääkimistega pakkumise läbiviimisest annab pakkumise korraldaja teada vastava kuulutuse kaudu vastavalt paragrahv 25 lõikes 2 sätestatule, arvestades erisusena, et eelläbirääkimistega pakkumise kuulutusse märgitakse lisaks käesoleva korra paragrahvi 25 lõikes 2 nimetatud andmetele ära eelläbirääkimistega pakkumise lisatingimused ning pakkumise võitja väljaselgitamise alused.

  (3) Alghinna, tagatisraha ning osalustasu osas lähtutakse korra paragrahvis 26 sätestatust.

§ 32.   Eelläbirääkimistega pakkumise läbiviimine

  (1) Eelläbirääkimistega pakkumisest osa võtta soovija peab tegema pakkumise nii müügihinna kui ka kõigi lisatingimuste suhtes ning esitama kõik nõutavad dokumendid.

  (2) Pakkumised tuleb esitada eelläbirääkimistega pakkumise kuulutuses märgitud tähtajaks ja kohta. Pakkumine peab olema kinnises ümbrikus, v.a juhul, kui pakkumisi võib esitada digitaalselt.

  (3) Pakkumises peavad sisalduma:
  1) pakkuja nimi ja elukoht või asukoht ning isikukood või registrikood;
  2) nõusolek enampakkumises osalemiseks enampakkumiseks esitatud tingimustel;
  3) dokumendid enampakkumise osavõtumaksu ja tagatisraha tasumise kohta;
  4) sõnadega väljendatud pakkumise summa;
  5) pakkumine lisatingimuste kohta;
  6) esindaja volitusi tõendav dokument, kui isik ei ole äriregistrisse kantud;
  7) vajadusel muud andmed.

  (4) Pakkumised avab komisjon pakkumise teates nimetatud ajal. Pakkumiste kohta koostatakse protokoll, millele kirjutavad alla komisjoni esimees ja protokollija.

  (5) Isikuid, kes on teinud mittenõuetekohase pakkumise, läbirääkimistele ei lubata ning eelläbirääkimistele kutsutakse ainult nõuetele vastava pakkumise teinud osalejad.

  (6) Sobivate pakkumiste puudumisel või kui pakkumise kuulutuses märgitud tähtaja jooksul ei saabu ühtegi pakkumist tunnistab eelläbirääkimistega pakkumise läbiviija eelläbirääkimistega pakkumise nurjunuks.

  (7) Pakkumiste ja eelläbirääkimiste sisu avalikkusele ega teistele pakkujatele avaldamisele ei kuulu, kuid avalikustada võib asjaolu, mitu pakkumist on tehtud ja mitu vastab nõuetele.

  (8) Pärast eelläbirääkimiste lõppu vormistab iga pakkuja kirjalikult oma lõpliku pakkumise vara müügihinna ja kõigi lisatingimuste kohta või teatab pakkumisest loobumisest.

  (9) Lõplike pakkumiste kohta koostatakse protokoll, millele kirjutavad alla kõik komisjoni liikmed. Komisjon hindab lõplikke pakkumisi ja reastab need paremusjärjekorras. Võrdväärsete pakkumiste korral annab komisjon võitja selgitamiseks pakkujatele võimaluse oma pakkumisi 10 tööpäeva jooksul täiendada.

  (10) Eelläbirääkimistega pakkumise võitjaks on isik, kelle pakkumise on komisjon hinnanud parimaks, arvestades nii kehtestatud lisatingimusi kui ka pakutud müügihinda.

  (11) Eelläbirääkimistega pakkumise tulemused kinnitatakse ning leping sõlmitakse vastavalt paragrahvis 29 sätestatule arvestades käesolevast jaost tulenevate erisustega.

5. peatükk VALLAVARA KOORMAMINE 

§ 33.   Vallavara koormamine

  (1) Vallavara koormamine käesoleva korra tähenduses on valla omandis olevale kinnisasjale reaalservituudi, isikliku servituudi, reaalkoormatise, ostueesõiguse või hoonestusõiguse seadmine.

  (2) Vallavara koormamise otsustab ja vastava lepingu sõlmib vallavalitsus. Lepingu allkirjastab vallavanem või tema poolt volitatud isik.

§ 34.   Reaalservituudi, reaalkoormatise või ostueesõiguse seadmine

  Valla omandis olevale kinnisasjale seatakse reaalservituut, reaalkoormatis või ostueesõigus, kui:
  1) see toimub isiku, kellel on selleks õigusaktidest tulenevalt õigus, nõudel ja kasuks;
  2) see toimub avalikes huvides;
  3) see toimub muudel vallavalitsuse poolt määratud ja põhjendatud juhtudel.

§ 35.   Isikliku servituudi seadmine

  (1) Valla omandis olevale kinnisasjale isikliku servituudi seadmine on lubatud, kui:
  1) see toimub selleks seadusest tulenevat õigust omava isiku nõudel ja kasuks;
  2) see toimub avalikes huvides;
  3) see toimub muudel vallavalitsuse poolt määratud ja põhjendatud juhtudel.

  (2) Isiklik servituut seatakse tasu eest või tasuta.

§ 36.   Hoonestusõiguse seadmine

  (1) Hoonestusõigust võib seada enampakkumise, eelläbirääkimistega pakkumise või otsustuskorras.

  (2) Hoonestusõiguse seadmine otsustuskorras võib toimuda:
  1) valla osalusega juriidiliste isikute kasuks;
  2) valla poolt asutatud sihtasutustele;
  3) avalik-õiguslike juriidiliste isikute kasuks;
  4) munitsipaalmaal asuva ehitise omaniku kasuks;
  5) muudel vallavalitsuse poolt määratud ja põhjendatud juhtudel lähtudes avalikest huvidest.

§ 37.   Hoonestusõiguse seadmise algatamine

  (1) Hoonestusõiguse seadmise algatab ning vajalikud materjalid valmistab ette vallavalitsus omal algatusel või huvitatud isiku taotlusel.

  (2) Hoonestusõiguse seadmine enampakkumise korras toimub käesoleva korra paragrahvides 13-18 ning eelläbirääkimistega pakkumine paragrahvides 19-21 sätestatud korras arvestades järgmisi erisusi:
  1) enampakkumise esemeks on hoonestusõiguse aastatasu;
  2) enampakkumise kuulutuses märgitakse lisaks korra paragrahvi 14 lõikes 2 nimetatud andmetele hoonestusõiguse tähtaeg ning hoonestamise tingimused;
  3) enampakkumise võitjaga sõlmitakse hoonestusõiguse seadmiseks leping ja asjaõigusleping.

§ 38.   Hoonestusõiguse lepingu tingimused

  Hoonestusõiguse lepingus tuleb kindlaks määrata:
  1) hoonestusõigusega koormatava maa asukoht, katastriüksuse sihtotstarve, katastritunnus ja kinnistu registriosa number;
  2) hoonestusõiguse tähtaeg, selle pikendamise tingimused;
  3) hoonestusõigusega koormatava maa üleandmise tähtaeg ja kord;
  4) hoonestusõiguse tasu suurus, maksmise kord ja sanktsioonid selle rikkumise eest;
  5) maksude tasumise kohustus ja reaalkoormatise tasumise teostamise kohustus;
  6) kindlustamiskohustus (vajadusel);
  7) tingimus, et hoonestusõiguse võõrandamisel on vallal ostueesõigus;
  8) tingimus, et hoonestusõiguse võõrandamiseks või koormamiseks asjaõigusega on vajalik vallavalitsuse nõusolek;
  9) hoonestusõiguse tähtaeg;
  10) lepingu täitmise tagatised;
  11) muud vajalikud tingimused.

6. peatükk VALLAVARA MAHAKANDMINE JA NÕUETEST LOOBUMINE 

§ 39.   Vallavara mahakandmine

  (1) Vallavara kantakse maha, kui see ei ole enam vajalik avalikuks või valla valitsemise otstarbeks, seda ei ole võimalik võõrandada ega kasutada tulu saamise otstarbel ja selle säilitamine on ebaotstarbekas.

  (2) Vallavara mahakandmise otsustab:
  1) vallavalitsus;
  2) vallavalitsuse hallatava asutuse juht, kui see on tema pädevusse antud.

  (3) Vallavara mahakandmise aluste ilmnemisel moodustab vallavara valitseja komisjoni, kes koostab vallavara mahakandmise akti, mille kinnitab vallavara valitseja. Kui vallavara mahakandmise otsuse tegemine on vallavalitsuse pädevuses, siis vallavara mahakandmiseks peab vallavara mahakandmise akti kinnitama vallavalitsus.

  (4) Vallavara mahakandmise aktis peavad sisalduma järgmised andmed:
  1) mahakandmisele kuluva vallavara koosseis;
  2) bilansiline maksumus;
  3) vara kõlbmatuks tunnistamise põhjused;
  4) vallavaraga seotud rahalised õigused ja kohustused;
  5) muud maha kantava vallavaraga seotud olulised andmed.

§ 40.   Vallavara hulka kuuluvate nõuete esitamine ja nõuetest loobumine

  (1) Nõuded võlgniku suhtes esitab kohtulikus ja kohtuvälises korras vallavalitsus või oma pädevuse piires vallavalitsuse hallatava asutuse juht.

  (2) Kui vallavara hulka kuuluv nõue osutub lootusetuks või nõude aluseks olnud dokumendid on puudulikud, võib vallavalitsus nõude esitamisest loobuda.

7. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 41.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Rakke Vallavolikogu 26.10.2006 määrus nr 18 „Vallavara valitsemise kord“ ja Väike-Maarja Vallavolikogu 29.09.2011 määrus nr 17 „Vallavara valitsemise kord“.

§ 42.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Ene Preem
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json