ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Teksti suurus:

Väike-Maarja valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri

Väljaandja:Väike-Maarja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.03.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 07.03.2018, 8

Väike-Maarja valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri

Vastu võetud 27.02.2018 nr 9

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 ja ühisveevärgi ja-kanalisatsiooni seaduse § 5 lõike 21 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Väike-Maarja valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskirja (edaspidi eeskiri) eesmärk on kindlaks määrata ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise põhimõtted Väike-Maarja valla territooriumil.

  (2) Väike-Maarja valla territooriumi käsitletakse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise seisukohalt ühe piirkonnana.

  (3) Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanik või valdaja peab vastavalt eeskirjale võimaldama kinnistu veevärgi ühendamise ühisveevärgiga ning kinnistu kanalisatsiooni ühendamise ühiskanalisatsiooniga ühisveevärgi ja -kanalisatsioonirajatistega kaetud alal. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga kaetud alaks loetakse ala, kus teenuste osutamiseks vajalikud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni peatorustikud on kasutusele võetud.

  (4) Kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni liitumine ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga toimub kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni omaniku või valdaja taotlusel tema ja ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omaniku või valdaja vahel sõlmitud lepingu alusel.

  (5) Avalikelt teedelt ja tänavatelt sademevee ärajuhtimise ehitiste liitumispunktiks ühiskanalisatsiooniga on esimene sademevee ärajuhtimiseks mõeldud ühiskanalisatsiooni ehitis, mis on vee-ettevõtja omandis.

§ 2.   Liitumistaotluse esitamine

  (1) Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks esitab liituja vee-ettevõtjale vormikohase taotluse, mis peab sisaldama järgmisi andmeid:
  1) kinnistu omaniku nimi ja elu- või asukoha aadress;
  2) kinnistu aadress;
  3) vee kasutamise otstarve (olme- või tootmisvajadus);
  4) vee keskmine ööpäevatarve ja suurim tunnitarve;
  5) ärajuhitava reovee hulk ja koostis.

  (2) Taotlusele tuleb lisada kinnistu plaan mõõtkavas 1:500, millel on näidatud kõik olemasolevad ehitised (hooned, rajatised) ja nende ühendused tehnovõrkudega ning kavandatavate hoonete eeldatav paiknemine.

  (3) Vee-ettevõtja võib nõuda täiendavaid andmeid või selgitusi, kui need on vajalikud taotluse läbivaatamiseks.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud taotluse esitab ka klient, kes soovib muuta liitumise tehnilist lahendust või kes soovib suurendada tarbitava vee ja/või ärajuhitava reovee hulka määral, mis tingib olemasoleva tehnilise lahenduse muutmise.

§ 3.   Liitumistaotluse läbivaatamine

  (1) Vee-ettevõtja vaatab esitatud taotluse läbi 30 kalendripäeva jooksul arvates selle esitamisest vee-ettevõtjale. Vee-ettevõtja võib vajadusel pikendada taotluse läbivaatamise tähtaega kuni 15 kalendripäeva, teatades sellest kirjalikult liitujale.

  (2) Esitatud taotluses ja lisatud dokumentides puuduste ilmnemisel lepivad vee-ettevõtja ja taotluse
esitaja kokku tähtajas puuduste kõrvaldamiseks.

  (3) Liitumise taotlust ei rahuldata, kui liituda soovija:
  1) veevajadust ei ole võimalik ühisveevärgist rahuldada selle nõuetekohast toimimist kahjustamata;
  2) tahab juhtida ühiskanalisatsiooni reovett, milles ohtlike ainete sisaldus ei vasta nõuetele;
  3) reovee kogust ei ole võimalik juhtida ühiskanalisatsiooni seda kahjustamata.

  (4) Kinnistu omaniku või valdaja taotluse rahuldamisest keeldumist peab vee-ettevõtja kirjalikult põhjendama 30 päeva jooksul liitumistaotluse saamisest arvates.

§ 4.   Liitumistingimused

  (1) Taotluse rahuldamisel väljastatakse liitujale tehnilised liitumistingimused, mis on aluseks kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ühendustorustiku projekti (edaspidi projekt) projekteerimisele.

  (2) Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumistingimustes määratakse:
  1) liitumispunktid;
  2) tehnilised nõuded;
  3) vee lubatud keskmine ööpäevatarve;
  4) ärajuhitava heitvee hulk, lubatud reostumus ja nõuded ärajuhtimisrežiimi kohta;
  5) isikud, kellega tuleb projekt kooskõlastada;
  6) liitumistingimuste kehtivusaeg.

  (3) Liitumistingimuste kehtivusaja möödumisel on liitujal õigus esitada taotlus liitumistingimuste kehtivusaja pikendamiseks. Pikendamisel on vee-ettevõtjal õigus esitada täiendavaid tingimusi.

§ 5.   Projekti koostamine

  (1) Kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise projekti koostamine, ühendus- ja/või sisendustorustiku ning kinnistu veevärgi ja -kanalisatsiooni ehitamine ja kasutusele võtmine peab
toimuma vastavalt ehitusseadustikule, Väike-Maarja valla ehitusmääruses ja Väike-Maarja valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskirjas sätestatud nõuetele.

  (2) Liitumisprojekt peab sisaldama vähemalt:
  1) kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni lahenduse seletuskirja;
  2) kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni ning muude hooneväliste olemasolevate ja projekteeritavate tehnovõrkude plaani, k.a liitumispunkte.

  (3) Kõik projekti muudatused, samuti ehituse ajal tehtavad kõrvalekaldumised projektis, tuleb kooskõlastada vee-ettevõtjaga.

  (4) Vee-ettevõtjal on vajadusel õigus nõuda projekti täiendavaid andmeid, arvutusi, selgitusi, eksperthinnanguid jms, mis on vajalikud vee- ja/või kanalisatsioonirajatise korrektse tehnilise lahenduse ning keskkonnasäästliku toimimise tagamiseks.

§ 6.   Liitumisleping

  (1) Liitumisleping sõlmitakse enne kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni ehitamise algust.

  (2) Liitumisleping sõlmitakse 30 kalendripäeva jooksul peale liitumisprojekti vee-ettevõtjale kooskõlastamiseks esitamist, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

  (3) Liitumislepingus sätestatakse:
  1) liitumistingimused;
  2) liitumistasu suurus ja tasumise kord;
  3) liitumise tähtaeg;
  4) vee-ettevõtja ja liituja muud õigused ning kohustused.

  (4) Liituja võib liitumislepingu lõpetada, teatades sellest vee-ettevõtjale kirjalikult vähemalt kaks
nädalat ette.

  (5) Vee-ettevõtja võib liitumislepingu lõpetada juhul, kui liituja ei täida liitumislepingust tulenevaid kohustusi ning vee-ettevõtja on teda eelnevalt kirjalikult hoiatanud. Vee-ettevõtjal on õigus liitumisleping lõpetada ja katkestada teenuse osutamine, teatades sellest üks nädal kirjalikult ette, kui liituja ei täitnud (ei asunud täitma) hoiatuses märgitud tähtajaks oma kohustusi.

  (6) Liitumislepingu lõpetamisel käesoleva paragrahvi lõigetes 4 ja 5 kirjeldatud juhtudel katab liituja vee-ettevõtjale lepingu lõpetamise hetkeni tehtud tööde ja tööde katkestamisega seotud kulutused.

  (7) Liitumislepingu lõpetamisel käesoleva paragrahvi lõigetes 4 ja 5 kirjeldatud juhtudel ei hüvitata liitujale tehtud kulutusi.

  (8) Liitumislepingut muudetakse, kui soovitakse muuta liitumise tehnilist lahendust või suurendada tarbitava vee ja/või ärajuhitava reovee hulka määral, mis tingib olemasoleva tehnilise lahenduse muutmise, samuti lepingu poolte muutumisel või muul juhul.

  (9) Liitumisega seotud vaidlused lahendatakse õigusaktidega ettenähtud korras.

  (10) Liitumisleping on aluseks teenuslepingu sõlmimisele.

§ 7.   Liitumistasu

  (1) Volikogu määratud vee-ettevõtjal on õigus võtta ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitujalt põhjendatud liitumistasu.

  (2) Liitumistasuga tagatakse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni, sealhulgas sademevee-kanalisatsiooni arendamine ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava alusel konkreetses arenduspiirkonnas.

  (3) Liitumistasu arvutamine toimub vastavalt vee-ettevõtja koostatud ja Konkurentsiameti või kohaliku omavalitsusega kooskõlastatud liitumistasude arvutamise metoodikale, mis on kättesaadav Konkurentsiameti või kohaliku omavalitsuse veebilehel.

  (4) Kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni või selle osade vahetamisel või omaniku vahetumisel ei võeta kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni omanikult või valdajalt liitumistasu, kui liitumistingimuste muutmine ei põhjusta vee-ettevõtjale lisakulutusi.

  (5) Veevarustuse ja reovee ning sademe- ja drenaaživee või muu pinnase- ja pinnavee ärajuhtimise teenuste kasutamise lõpetamisel liitumistasu ei tagastata.

§ 8.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Väike-Maarja Vallavolikogu 25.02.2011 määrus nr 4 “Väike-Maarja valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri” ja Rakke Vallavolikogu 13.11.2001 määrus nr 33 “Rakke valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise ning selle kasutamise eeskiri”.

§ 9.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Ene Preem
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json