ElamumajandusEluruumid

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Sotsiaaleluruumi üürile andmise ja kasutamise kord

Väljaandja:Võru Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.03.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 07.03.2018, 9

Sotsiaaleluruumi üürile andmise ja kasutamise kord

Vastu võetud 21.02.2018 nr 23
Rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.02.2018.

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1 ja lg 3 p 1 ning § 22 lg 1 p 37, sotsiaalseadustiku üldosa seaduse § 14, sotsiaalhoolekande seaduse § 5 lg 1, § 14 ja § 41 lg 1, elamuseaduse § 8 lg 2 ja võlaõigusseaduse § 272 lg 4 p 4 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrusega sätestatakse sotsiaaleluruumi (edaspidi eluruum) üürile andmise tingimused, üürilepingu sõlmimise, pikendamise ja lepingu lõpetamise kord ning üürniku õigused, kohustused ning piirangud eluruumi kasutamisel.

  (2) Määrus ei reguleeri sotsiaalabi vajavate isikute öist või ööpäevaringset lühiajalist majutamist.

  (3) Eluruumina võib kasutada kolmandatelt isikutelt antud vajaduseks üüritud elamispinda.

2. peatükk ELURUUMI TAOTLEMA ÕIGUSTATUD ISIKUD 

§ 2.   Eluruumi taotleja

  (1) Eluruumi võib taotleda sotsiaalteenusena eluaset vajav füüsiline isik, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on Võru vald (edaspidi taotleja) järgnevatel juhtudel:
  1) lastega pere, kelle sissetulek ei võimalda eluruumi osta või üürida;
  2) isik, kes tulekahju, loodusõnnetuse, katastroofi või muul sarnasel põhjusel on kaotanud oma eluaseme;
  3) isik, kes ei ole võimeline või suuteline endale ega oma perekonnale eluruumi tagama;
  4) eestkostja eestkostetavale;
  5) lastekodust või erikoolist saabunu, kes suunati lastekodusse või erikooli Võru vallast ja kellel puudub koht, kuhu elama asuda;
  6) koduhooldust sobivamates tingimustes vajav puudega isik, kellel on raskusi endaga toime tulla;
  7) eakas või eakatest perekond, kellel ei ole seadusjärgseid ülalpidajaid ja kes ei ole võimelised hoidma oma elamut elamiskõlblikuna;
  8) kinnipidamiskohast vabanenud isik, kes viimane elukoht Eest rahvastikuregistri andmetel oli Võru vald, kellel puudub elamispind ja kes vajab eluasemeteenust;
  9) muudel, käesolevas paragrahvis loetlemata asjaoludel eluruumi vajav isik või perekond.

  (2) Taotlejale, kelle aadressiandmed rahvastikuregistri andmetel ei ole Võru vald, eraldatakse eluruum vaba elamispinna olemasolu korral kooskõlastatult taotleja rahvastikuregistrijärgse omavalitsusega.

3. peatükk ELURUUMI TAOTLEMINE 

§ 3.   Eluruumi taotluse menetlemine

  (1) Eluruumi taotlemiseks esitab taotleja Võru Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) kirjaliku põhjendatud taotluse (lisa 1).

  (2) Taotluses märgitakse:
  1) taotleja isiku- ja kontaktandmed (nimi, isikukood, telefon, aadressandmed);
  2) taotleja andmed perekonnaliikmete, ülalpeetavate ja ülalpidajate kohta (nimi, isikukood, sotsiaalne staatus, täisealise perekonnaliikme kontaktandmed);
  3) eluruumi taotlemise vajaduse põhjendus;
  4) andmed perekonna kuu sissetulekute kohta;
  5) andmed seni kasutatava eluruumi ning sellest ilmajäämise põhjuste kohta;
  6) taotleja nõusolek enda andmete kontrollimiseks.

  (3) Taotlusele lisatakse vajadusel järgmised dokumendid:
  1) vajadusel isikut tõendava dokumendi koopia;
  2) Sotsiaalkindlustusameti otsuse koopia isiku puude raskusastme tuvastamise kohta;
  3) tõend taotleja või tema perekonna kuusissetuleku ja kuu väljaminekute kohta;
  4) koopia tõendist asenduskodust tagasipöördumise või kinnipidamiskohast vabanemise kohta.

  (4) Sotsiaaltööspetsialistil on õigus abivajaduse välja selgitamiseks küsitleda taotleja lähedasi ning kontrollida taotleja, tema perekonnaliikmete ning tema ülalpidamiskohustuslas(t)e majanduslikku olukorda ning teha päringuid elatusvahendite (pensionid, toetused, hüvitised, väärtpaberid, kinnis- ja vallasvara jms) hindamiseks.

  (5) Pärast abivajaduse väljaselgitamist edastab sotsiaaltööspetsialist taotluse koos dokumentidega ja omapoolse seisukohaga vallavalitsusele.

  (6) Vajadusel võib taotluse menetlemisel nõuda taotlejalt täiendavaid asjasse puutuvaid dokumente.

4. peatükk ELURUUMI MÄÄRAMINE 

§ 4.   Eluruumi määramine

  (1) Eluruumi andmise või andmisest keeldumise otsustab vallavalitsus korraldusega.

  (2) Otsus eluruumi andmise või andmata jätmise kohta tuleb teha 10 tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse registreerimisest arvates.

  (3) Eluruum antakse tähtajaliseks elamiseks ning sõlmitakse kirjalik üürileping järgmiselt:
  1) kuni 1 aasta – kriisisituatsiooni sattunud isikutele ja perekondadele, kinnipidamiskohast tagasisaabunud isikutele;
  2) kuni 3 aastat – hävinud või elamiskõlbmatus eluruumis elavatele isikutele, lastekodust tagasisaabunud isikutele;
  3) kuni 5 aastat - eakatele või puudega isikutele.

§ 5.   Eluruumi otsuse sisu

  Otsuses märgitakse:
  1) otsuse tegemise kuupäev;
  2) isiku taotluse kokkuvõte;
  3) eluruumi kasutamise tähtaeg;
  4) eluruumi andmise keeldumise puhul keeldumise põhjendus.

§ 6.   Eluruumi määramisest keeldumine

  Eluruumi määramisest võib keelduda juhul, kui esineb vähemalt üks (1) järgmistest asjaoludest:
  1) taotluses on andmeid varjatud või on esitatud ebaõigeid andmeid;
  2) taotleja ei võimalda taotluse asjaolusid kontrollida;
  3) taotleja ei esita sotsiaaltööspetsialisti poolt küsitud täiendavaid dokumente;
  4) taotleja või tema perekonna omandis või kasutuses olevate vahendite abil on võimalik tagada taotlejale vajalik eluruum;
  5) taotlejal on ülalpidamiskohustusega isikud vastavalt perekonnaseadusele;
  6) eluruumi andmist on võimalik tagada mõne muu abiga.

5. peatükk ELURUUMI ÜÜRILEPINGU SÕLMIMINE, PIKENDAMINE JA LÕPETAMINE 

§ 7.   Üürilepingu sõlmimine

  (1) Isikuga, kellele vallavalitsus eluruumi eraldas, sõlmitakse nimetatud eluruumi kasutamiseks üürileping. Eluruumi üürilepingu sõlmib ja allkirjastab vallavalitsuse määratud isik.

  (2) Enne üürilepingu sõlmimist on eluruumi taotlejal õigus talle määratud eluruum üle vaadata ja sellest keelduda, kui eluruumi seisukord, suurus või asukoht ei sobi üürnikule või tema perekonnaliikmetele.

  (3) Üürileping tuleb sõlmida 15 tööpäeva jooksul vallavalitsuse korralduse teatavakstegemisest arvates. Nimetatud tähtaja jooksul mõjuva põhjuseta üürilepingu sõlmimata jätmisel taotleja poolt, on vallavalitsusel õigus tunnistada vastav korraldus kehtetuks.

  (4) Eluruumi üürilepingu sõlmimisel lähtutakse võlaõigusseaduses § 272 lg 4 p 4 sätestatust.

§ 8.   Üürilepingu pikendamine

  (1) Üürilepingu lõppemise tähtaja möödumisel ja eluruumi vajaduse säilimisel, võib üürniku põhjendatud avalduse ja vallavalitsuse korralduse alusel isikule eraldatud eluruumi üürilepingut pikendada. Eluruumi üürilepingut pikendatakse juhul, kui isik on täitnud kõik üürilepingust tulenevad kohustused ja vastab käesoleva määruse § 2 nõuetele.

  (2) Eluruumi üürilepingu pikendamiseks peab üürnik esitama avalduse vallavalitsusele vähemalt üks (1) kuu enne kehtiva eluruumi üürilepingu lõppemist.

  (3) Eluruumi üürilepingu pikendamise otsuse tegemisel lähtub vallavalitsus lepingu pikendamise vajadusest, eluruumi sobilikkusest üürnikule ja tema perekonnale ning üürilepingujärgsete kohustuste täitmisest.

  (4) Juhul, kui üürnik ei ole täitnud kõiki üürilepingujärgseid kohustusi, kuid isikul säilib määruses sätestatud alustel õigus ja vajadus eluruumile, võib vallavalitsus anda taotlejale üürile senisest vähem heakorrastatud ja väiksemaid kulutusi nõudva eluruumi.

§ 9.   Üürilepingu lõppemine

  (1) Üürileping lõpeb tähtaja möödumisel, eluruumi hävimisel või kasutuskõlbmatuks muutumisel, üürniku alalisel lahkumisel eluruumist, sotsiaaleluruumi taotlemisel aluseks olnud käesoleva korra § 2 lõikes 1 nimetatud vajaduse äralangemisel või üürniku surma korral, kui lepingut ei ole varem üles öeldud.

  (2) Üürilepingu võib üürnik erakorraliselt üles öelda, esitades vastava avalduse vallavalitsusele.

  (3) Vallavalitsus võib eluruumi üürilepingu ennetähtaegselt üles öelda, teatades sellest üürnikule ette vähemalt 30 päeva, kui üürnik ja temaga koos elavad isikud rikuvad pidevalt üürilepingu tingimusi ja/või teiste üürnike rahu või ei kasuta eluruumi sihipäraselt. Ülesütlemistähtaega ei pea järgima, kui üürnik kahjustab eluruumi tahtlikult.

  (4) Üürilepingu erakorralise ülesütlemise otsustab vallavalitsus korraldusega.

6. peatükk ELURUUMI KASUTAMINE 

§ 10.   Eluruumi kasutamise kord

  (1) Õigus eluruumi kasutada tekib isikul pärast vastavasisulise üürilepingu sõlmimist lepingus nimetatud kuupäevast ning eluruumi üleandmis-vastuvõtmisakti allkirjastamist.

  (2) Eluruumi üürnik võib majutada temale üürile antud eluruumi oma abikaasat/elukaaslast, alaealisi lapsi ning töövõimetuid ja hooldust vajavaid vanemaid. Teisi isikuid on lubatud eluruumi majutada ainult erandkorras vallavalitsuse kirjaliku loa alusel.

  (3) Eluruumi üürnik on kohustatud:
  1) kasutama eluruumi vastavalt otstarbele ning arvestama teiste elanike ja naabrite huvidega;
  2) pidama oma eluruumis kinni sanitaar-, tuleohutuse ja elamute ekspluateerimise eeskirjadest;
  3) hüvitama üürniku või temaga koos elavate isikute süü läbi eluruumi või selles asuvate seadmete rikkumisega tekitatud kahjud;
  4) rakendama eluruumi rikete avastamisel viivitamatult abinõusid rikete kõrvaldamiseks ning teatama rikete olemasolust vastavatele vallavalitsustele ja üürileandja esindajale;
  5) lubama üürileandja esindajal siseneda avariide ja rikete likvideerimiseks eluruumi;
  6) andma üürilepingu lõppemisel eluruumi üle üürileandja esindajale mitte halvemas seisukorras kui see oli üürilepingu sõlmimisel (va arvestades normaalset kulumist);
  7) vajadusel sõlmima eraldi lepingud kõrvalkulude tasumiseks teenuse osutajatega;
  8) vabastama eluruumi pärast üürilepingu tähtaja lõppemist või taotlema vähemalt üks (1) kuu enne üürilepingu lõppemist selle pikendamist.

  (4) Eluruumi üürnikul on keelatud:
  1) anda eluruumi allkasutusse kolmandatele isikutele;
  2) pidada eluruumis lemmikloomi;
  3) teha eluruumi või selle seadmete ümberehitust või -paigutust ilma üürileandja kirjaliku nõusolekuta.

§ 11.   Eluruumi eest tasumine

  (1) Eluruumi üüri määrab vallavalitsus.

  (2) Üürnik tasub üüri ja kõik eluruumi kasutamisega seotud kõrvalkulud (elektrienergia, vee, kanalisatsiooni, kütte, prügiveo ja muude kommunaalteenuste eest, samuti igakuised hooldus-, avarii- ja remondimaksed elamu haldajale, maamaks, tasu lauatelefoni, interneti ning valveteenuse kasutamine jms) vastavalt esitatud arvetele.

7. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 12.   Rakendussätted

  (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.02.2018.

  (2) Tunnistada kehtetuks Võru Vallavolikogu 09.03.2016 määrus nr 42 “Sotsiaalkorteri üürile andmise ja kasutamise kord“, Sõmerpalu Vallavolikogu 31.03.2016 määrus nr 12 „Eluruumi üürile andmise kord“, Vastseliina Vallavolikogu 28.11.2007 määrus nr 39 „Vastseliina valla sotsiaaleluruumide loetelu ning sotsiaaleluruumide eraldamise ja kasutamise korra kinnitamine“.

Aare Hollo
volikogu esimees

Lisa 1. Taotluse vorm

/otsingu_soovitused.json