SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Hoolekandeteenuste eest maksmise kord

Väljaandja:Võru Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.03.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 07.03.2018, 10

Hoolekandeteenuste eest maksmise kord

Vastu võetud 21.02.2018 nr 24
Rakendatakse alates 01.03.2018.

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, § 22 lg 1 p 5, sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lg 1 ja § 20 lg 1 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrus reguleerib ööpäevaringset hooldamist (edaspidi hoolekandeteenus) vajavale isikule, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Võru vald, osutatava hoolekandeteenuse eest tasumisel isiku enda rahalistest võimalustest puudujääva osa kaasfinantseerimist valla eelarvest.

  (2) Määrus ei reguleeri hoolekandeteenuse finantseerimist, kui hoolekandeteenuse vajaja või perekonnaseaduse alusel tema ülalpidamiskohustuslane on võimeline hoolekandeteenuse eest ise täies mahus tasuma või kui hoolekandteenuse eest tasutakse riigieelarvest (erihoolekandeteenus).

§ 2.   Mõisted

  Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) hoolekandeteenust vajav isik – isik, kes terviseseisundi, tegevusvõime languse ja/või elukeskkonna olukorra tõttu ei ole suuteline iseseisvalt toime tulema ja kelle toimetulekut ei ole võimalik tagada muul viisil;
  2) hoolekandeteenus – hoolekandeasutuses osutatav ööpäevaringne hooldusteenus, mis vastab hooldatava isiku vajadustele;
  3) hooldatava ülalpidamiskulu – kulud, mis on vajalikud hooldatava ülalpidamiseks hoolekandeasutuses;
  4) ülalpidamiskohustuslane(sed) – perekonnaseadusest tulenevalt abivajava isiku abikaasa, täisealised esimese ja teise astme ülenejad (vanemad ja vanavanemad) ning alanejad (lapsed ja lapselapsed) sugulased;
  5) ülalpidamiskohustusest vabastamise alus – perekonnaseadusest tulenevalt kohtumäärus, millega ülalpidamiskohustuslane on vabastatud ülalpidamiskohustusest või millega tema ülalpidamiskohustust on vähendatud.

§ 3.   Hoolekandeteenuse kulude katmise taotlemine

  (1) Hoolekandeteenust vajav isik, kes ei ole ise või koos ülalpidamiskohustuslastega suuteline hoolekandeteenuse eest täies mahus tasuma, esitab Võru Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) kirjaliku taotluse (lisa 1) hoolekandeteenuse osaliseks rahastamiseks Võru valla eelarvest. Juhul kui hoolekandeteenust vajav isik ei ole suuteline ise taotlust esitama, võib tema eest taotluse esitada volitatud isik, eestkostja või sotsiaaltööspetsialist.

  (2) Taotluses märgitakse:
  1) taotleja ees- ja perekonnanimi;
  2) elukoha aadress ja muud kontaktandmed;
  3) hoolekandeasutuse nimi, mille teenuse osalist rahastamist soovitakse;
  4) hoolekandeteenuse vajaduse põhjendus;
  5) taotleja kinnitus hoolekandeteenuse eest osalise tasumise kohta, mis on vähemalt 85% igakuisest sissetulekust;
  6) ülalpidamiskohustuslaste olemasolul nende nimed ja kontaktandmed, ülalpidamiskohustuslase puudumise korral kinnitus selle kohta;
  7) ülalpidamiskohustuslase kinnitus taotleja eest hoolekandeteenuse puudujääva osa tasumise kohta (lisa 2);
  8) ülalpidamiskohustuslase nõusolek enda andmete kontrollimiseks;
  9) ülalpidamiskohustuslase kohustus teatada kahe (2) kuu jooksul enda varalise seisu muutumisest;
  10) taotleja kinnitus kohustusest teatada kahe kuu jooksul enda varalise seisu muutumisest;
  11) taotleja nõusolek enda andmete kontrollimiseks.

  (3) Taotlusele lisatakse:
  1) isikut tõendava dokumendi koopia;
  2) sõlmitud hoolekandeteenuse leping või lepingu projekt;
  3) taotleja sissetulekut ja varalist seisu kirjeldavad dokumendid;
  4) ülalpidamiskohustuslase olemasolul dokumendid (nt kohtumäärus), millest nähtub, et ülalpidamiskohustuslane on vabastatud ülalpidamise andmisest või on ülalpidamiskohustust vähendatud;
  5) tervislikku seisundit ja hooldusvajadust tõendavad dokumendid (perearsti tõend isiku hooldusvajaduse kohta, geriaatrilise seisundi hindamise kokkuvõte, rehabilitatsiooniplaan, puude raskusastme määramise otsus).

  (4) Vajadusel võib hooldust vajav isik esitada taotluses muid asjasse puutuvaid dokumente.

§ 4.   Taotluse menetlemine

  (1) Sotsiaaltööspetsialist kontrollib taotluse laekumisest viie (5) tööpäeva jooksul taotluses märgitud asjaolusid ning vajadusel kogub asja menetlemiseks täiendavaid tõendeid ja dokumente.

  (2) Sotsiaaltööspetsialist selgitab menetluse käigus:
  1) hoolekandeteenuse vajaduse;
  2) esitatud dokumentide alusel, kui palju on taotleja ja tema ülalpidamiskohustuslane võimelised hoolekandeteenuse eest ise tasuma;
  3) valla eelarvest taotletava summa suuruse hoolekandeteenuse eest.

  (3) Sotsiaaltööspetsialistil on hooldusvajaduse väljaselgitamiseks õigus külastada hooldust vajava isiku kodu, küsitleda tema lähedasi ning kontrollida isiku ja tema ülalpidamiskohustuslas(t)e majanduslikku olukorda ning teha päringuid elatusvahendite (pensionid, toetused, hüvitised, väärtpaberid, kinnis- ja vallasvara jms) hindamiseks.

  (4) Pärast hooldusvajaduse väljaselgitamist edastab sotsiaaltööspetsialist taotluse koos dokumentidega ja oma kirjaliku seisukohaga vallavalitsusele.

§ 5.   Hoolekandeteenuse osaline rahastamine valla eelarvest

  (1) Isikul, kelle sissetulekutest ja varast ei piisa hoolekandeteenuse eest tasumiseks ja kelle hoolekandeteenuse eest ülalpidamiskohustuslane ei maksa või maksab summa, mis ei võimalda hoolekandeteenuse eest täies ulatuses tasuda, on õigustaotleda hoolekandeteenuse eest osalist tasumist valla eelarvest.

  (2) Teenust rahastatakse valla eelarvest ulatuses, mis tagab hoolekandeteenuse maksumuse tasumise. Valla eelarvest makstakse hoolekandeteenuse maksumuse see osa, mis jääks tasumata, kui hoolekandeteenust vajav isik ja tema ülalpidamiskohustuslane on tasunud hoolekandeteenuse eest vastavalt oma varalisele olukorrale.

  (3) Valla eelarvest makstava hoolekandeteenuse tasumise otsustab vallavalitsus korraldusega.

  (4) Hoolekandeteenuse eest tasutakse vallavalitsuse korralduse alusel. Vallavalitsus ei sõlmi hoolekandeteenuse eest tasumiseks isiku ja/või hoolekandeasutusega sellekohaseid lepinguid.

  (5) Otsus hoolekandeteenuse rahastamiseks valla eelarvest tuleb teha 10 tööpäeva jooksul taotluse ja lisadokumentide vallavalitsuse dokumendiregistris registreerimisest arvates.

  (6) Valla eelarvest hoolekandeteenuse osaline rahastamine toimub üldjuhul üheks eelarveaastaks, v.a ülalpidamiskohustuslasteta isik.

  (7) Hoolekandeteenust vajava isiku enda või tema ülalpidamiskohustusega isiku varaliste võimaluste muutumisel jooksva eelarveaasta kestel on nimetatud isikud kohustatud kahe kuu jooksul teavitama muudatustest vallavalitsust, hindamaks toimunud muudatuste mõju hoolekandeteenuse rahastamisele. Vajadusel suurendatakse või vähendatakse või lõpetatakse hoolekandeteenuse osaline rahastamine Võru valla eelarvest.

  (8) Võru vallal on õigus valla eelarvest enammakstud summad hooldusteenust vajavalt isikult või tema ülalpidamiskohustusega isikult tagasi nõuda.

§ 6.   Erandid valla eelarvest hoolekandeteenuse rahastamisel

  (1) Kui isik vajab kiiresti hoolekandeteenust, tasub vallavalitsus isiku eest puudujääva osa kuni isiku enda või tema ülalpidamiskohustuslase varalise olukorra väljaselgitamiseni.

  (2) Kui hooldust vajaval isikul on ülalpidamiskohustuslased, on vallavalitsus õigustatud nõudma neilt valla eelarvest tasutud hoolekandekulud sisse ulatuses, millest nad ei ole vabastatud ülalpidamiskohustuse täitmisel.

  (3) Kui hooldust vajaval isikul ei ole raha, et tasuda enda ülalpidamiskulude eest, kuid tal on vara, mida on võimalik võõrandada või anda kasutusse ülalpidamiseks vajaliku rahasumma saamiseks, võib vallavalitsus tasuda isiku eest tema hoolekandekulud osas, milleks isikul endal raha puudub, kuni vara võõrandamiseni või kasutusse andmiseni. Vallavalitsus on õigustatud nõudma vara võõrandamist ja tehtud hoolekandekulude hüvitamist vara võõrandamisest või kasutusse andmisest saadud raha arvel.

§ 7.   Valla eelarvest hoolekandeteenuse rahastamise lõpetamine

  (1) Vallavalitsus lõpetab hoolekandeteenuse eest tasumise, kui:
  1) hoolekandeteenust vajav isik või tema ülalpidamiskohustuslased, keda ei ole vabastatud ülalpidamiskohustuse täitmisest või kelle ülalpidamiskohustust ei ole vähendatud, keelduvad põhjendamatult tasumast nende kanda jäävat osa ülalpidamiskulust;
  2) hoolekandeasutus lõpetab hoolekandeteenust vajava isikuga lepingu;
  3) hoolekandeteenuse eest on võimalik täielikult tasuda hoolekandeteenust vajaval isikul endal ja/või tema ülalpidamiskohustuslasel;
  4) hoolekandeteenust vajav isik sureb.

  (2) Otsus hoolekandeteenuse rahastamise lõpetamiseks vormistatakse vallavalitsuse korraldusega, sh ka juhtudel, kui hoolekandeteenusel olev isik sureb.

  (3) Otsus edastatakse hoolekandeasutusele ja hoolekandeteenusel viibivale isikule käesoleva paragrahvi lõikes 1 punktides 1-3 sätestatud juhtudel.

§ 8.   Valla eelarvest hoolekandeteenuse finantseerimise jätkamine

  (1) Enne uut eelarveaastat vaatab sotsiaaltööspetsialist hiljemalt 1. novembriks sel ajal kehtivad hoolekandeteenuse rahastamise korraldused üle ja edastab omapoolse seisukoha vallavalitsusele, kes otsustab Võru valla osalusel korralduse jätkamise põhjendatuse uueks eelarveaastaks.

  (2) Valla eelarvest finantseerimise jätkamiseks uueks eelarveaastaks kontrollib sotsiaaltööspetsialist teenuse saaja ja tema ülalpidamiskohustusega isikute majanduslikku seisu ning juhul, kui:
  1) teenust saava või ülalpidamiskohustusega isikute või mõlemate varanduslik seisukord on muutunud nii, et nad on võimelised teenust kokkulepitust suuremas summas rahastama, vähendab vallavalitsus valla eelarvest teenuse eest makstava osa suurust või lõpetab teenuse osalise finantseerimise valla eelarvest;
  2) ülalpidamiskohustusega isikute majanduslik olukord oluliselt halveneb, mistõttu nad ei ole võimelised kokkulepitud mahus teenuse eest tasuma, on neil õigustaotleda Võru valla eelarvest makstava osa suurendamist;
  3) hoolekandeteenust saav isik ei ole asunud oma vara võõrandama või seda kasutusse andma, ei jätka vallavalitsus valla eelarvest hoolekandeteenuse osalist rahastamist.

§ 9.   Hoolekandeteenuse rahastamisest keeldumine

  (1) Vallavalitsus võib jätta taotluse rahuldamata, kui:
  1) hooldust vajava isiku ülalpidamiskohustuslased, keda kohus ei ole vabastanud ülalpidamiskohustuse täitmisest või kelle ülalpidamiskohustuse ulatust ei ole kohus vähendanud, ei osale hoolekandeteenuse kulu katmisel;
  2) hooldust vajava isiku toimetulekut on võimalik tagada teisi sotsiaalteenuseid (koduteenuste osutamine, eluaseme kohandamine, hooldaja määramine jms) osutades;
  3) hoolekandeteenust saav või sooviv isik ei vaja hoolekandeteenust oma terviseseisundi, tegevusvõime vähenemise või muul põhjusel iseseisvalt toimetulematuse tõttu;
  4) hooldust on võimalik tagada ülalpidamiskohustuslastel;
  5) hoolekandeteenust vajav isik või ülalpidamiskohustuslased jätavad vallavalitsusele täiendavalt nõutud dokumendid esitamata;
  6) hoolekandeteenust vajaval isikul on vara, kuid ta keeldub seda võõrandamast või kasutusse andmast, et tasuda enda ülalpidamiskulud.

  (2) Otsus hoolekandeteenuse taotluse rahastamata jätmise kohta vormistatakse vallavalitsuse korraldusega.

§ 10.   Rakendussätted

  (1) Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avalikustamist, rakendatakse 01.03.2018.

  (2) Tunnistada kehtetuks Võru Vallavolikogu 13.04.2016 määrus nr 46 „Üldhooldusteenuse kord“, Sõmerpalu Vallavolikogu 31.03.2016 määrus nr 7 „Hoolekandeteenuse eest maksmise kord“, Vastseliina Vallavolikogu 25.05.2016 määrus nr 14 „Hoolekandeasutusse suunamise ja vallaeelarvest hoolekandeteenuse eest maksmise kord“, Sõmerpalu Vallavolikogu 28.05.2010 määrus nr 9 „Üldhooldekodusse paigutamise tingimused ja hoolduskulude katmise kord Sõmerpalu vallas“.

Aare Hollo
volikogu esimees

Lisa 1. Taotlus hoolekandeteenuse rahastamiseks

Lisa 2. Ülalpidamiskohustuslase kinnitus

/otsingu_soovitused.json