Kultuur ja sportSport

Noorsootöö ja lastekaitse

Teksti suurus:

Põhja-Sakala valla eelarvest noorte sporditegevuse toetamise kord

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Põhja-Sakala Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.03.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 07.03.2018, 40

Põhja-Sakala valla eelarvest noorte sporditegevuse toetamise kord

Vastu võetud 22.02.2018 nr 24

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ning spordiseaduse § 3 punkti 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Põhja-Sakala valla eelarvest noorte sporditegevuse toetamise kord (edaspidi kord) sätestab Põhja-Sakala valla eelarvest 7-19 aasta vanuste noorte sporditegevuseks toetuse taotlemise, taotluste läbivaatamise, toetuste eraldamise ja toetuste kasutamise üle järelevalve teostamise korra.

  (2) Toetus käesoleva korra mõistes on eraldis taotlejale valla eelarvest noorte sporditegevuse toetamiseks ettenähtud vahendite arvelt.

  (3) Toetust eraldatakse sporditegevuseks, mis toimub Põhja-Sakala valla haldusterritooriumil ning on suunatud üldhariduskoolis või põhikoolijärgses kutseõppeasutuses õppivatele noortele vanuses 7-19 aastat, kelle enda ja vähemalt ühe vanema või seadusliku esindaja elukoht on rahvastikuregistri andmetel Põhja-Sakala vald.

  (4) Toetust eraldatakse spordiklubidele, kus kvalifitseeritud treenerite juhendamisel tagatakse noortele regulaarne ja tulemuslik treeningtegevus.

  (5) Toetuse taotlemise ja aruandluse vormid ning toetatavate spordiklubide nimekirjad kinnitab Põhja-Sakala Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

  (6) Toetuse määra kinnitab Põhja-Sakala Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) eelarve vastuvõtmisega.

§ 2.   Toetuse taotlemine

  (1) Taotluse võivad esitada Põhja-Sakala vallas registreeritud ja tegutsevad spordiklubid Põhja-Sakala valla noorte sporditegevuse toetuseks.

  (2) Järgmisel aastal toetuse saamiseks esitab taotleja vormikohase taotluse koos lõikes 3 nimetatud dokumentidega vallavalitsusele hiljemalt jooksva aasta 1. oktoobriks elektrooniliselt või posti teel.

  (3) Toetuse taotlemiseks tuleb esitada:
  1) vormikohane toetuse taotlus;
  2) vormikohane noorte treeningrühmade liikmete nimekiri;
  3) järgneva aasta eelarve;
  4) tõend noorte omaosaluse määra kohta;
  5) ülevaade jooksva kalendriaasta tegevustest ja saavutustest;
  6) järgneva aasta tegevuskava ja korraldatavate ürituste kalenderplaan.

  (4) Vallavalitsusel on õigus küsida täiendavaid muid dokumente, sealhulgas treenerite kutsekvalifikatsiooni tõendavaid dokumente.

  (5) Vallavalitsuse pädev ametnik kontrollib 10 (kümne) päeva jooksul, arvates taotluse esitamise päevast, esitatud dokumentide vastavust käesoleva korra § 3 lg 3 nõuetele. Puuduste esinemisel teavitab ametnik sellest viivitamatult taotlejat ning annab puuduste kõrvaldamiseks tähtaja kuni 10 (kümme) päeva. Kui taotleja nimetatud tähtajaks puudusi ei kõrvalda, lõpetatakse taotluse menetlemine.

§ 3.   Toetuse eraldamine

  (1) Toetuse eraldab vallavalitsus korraldusega. Toetuse eraldamisel lähtutakse järgmistest kriteeriumidest:
  1) sporditegevus on suunatud 7-19 aastastele noortele, kelle enda ja vähemalt ühe vanema või seadusliku esindaja elukohaks rahvastikuregistri andmetel on Põhja-Sakala vald;
  2) sporditegevus, millele toetust taotletakse, toimub Põhja-Sakala valla haldusterritooriumil;
  3) sporditegevuseks toetust taotlev spordiklubi on taotluse esitamise momendiks tegutsenud vähemalt ühe aasta;
  4) treeningkordade arv nädalas;
  5) klubi jätkusuutlikkus (võlgade puudumine).

  (2) Sporditegevuse toetuse eraldamisel arvestatakse treeningkordade arvu nädalas:
  1) vähemalt kaks korda nädalas 100% arvestusperioodiks kinnitatud toetuse määra suurusest;
  2) üks kord nädalas 50% arvestusperioodiks kinnitatud toetuse määra suurusest.

  (3) Iga noore kohta eraldatakse eelarvest toetust kuni vallavolikogu poolt kinnitatud toetuse määrani. Juhul kui noor osaleb kahe või enama spordiklubi sama spordiala treeningul, eraldatakse toetust ühele klubidest vastavalt noore või alla 16-aastase noore seadusliku esindaja avalduse alusel.

  (4) Toetust eraldatakse kaks korda kalendriaastas perioodi 1. jaanuarist – 30. septembrini eest 1. veebruariks ja perioodi 1. oktoobrist – 31.detsembrini eest 1. oktoobriks esitatud täpsustatud noorte treeningrühmade liikmete nimekirjade ning tegevuskavade alusel.

  (5) Toetust ei eraldata kuude eest, millal tegevust ei toimu.

§ 4.   Lepingu sõlmimine

  (1) Toetuse kasutamiseks sõlmib vallavalitsuse esindaja taotlejaga vormikohase lepingu ühe kuu jooksul, arvates toetuse määramise päevast. Lepingus sätestatakse:
  1) toetuse saaja;
  2) toetatavate noorte arv;
  3) toetuse sihtotstarve, sh tegevuse kirjeldus;
  4) õppe – treeningtöö maht;
  5) toetuse üleandmise viis ning tähtaeg;
  6) toetuse sihipärase kasutamise kontrollimise tingimused;
  7) sanktsioonid lepingu rikkumise korral;
  8) toetuse kasutamise aruande esitamise kord ja tähtaeg.

  (2) Kui pooled lepingu sõlmimisel kokkuleppele ei jõua, loetakse menetlus toetuse taotlemiseks lõppenuks ja toetust ei eraldata.

§ 5.   Toetuse kasutamise aruandlus ja kontroll

  (1) Toetuse aruandluse vormid kehtestab vallavalitsus.

  (2) Toetuse saaja on kohustatud esitama vallavalitsusele vormikohase aruande toetuse kasutamise kohta hiljemalt ühe kuu jooksul pärast toetusperioodi lõppu. Vallavalitsusel on õigus nõuda aruande juurde kuludokumente ning teostada kasutamise sihipärasuse kontrolli, nõuda seletusi ja vahearuandeid.

  (3) Vallavalitsuse volitatud isikutel on õigus kogu toetusperioodi jooksul kontrollida toetuse sihipärast kasutamist ning lepingu tingimuste täitmist.

  (4) Toetuse saaja on kohustatud pidama treeningpäevikut ja vajadusel esitama selle kontrollimiseks vallavalitsuse volitatud isikule.

§ 6.   Rakendussätted

  (1) Kord ei laiene vallavalitsuse hallatavate asutuste noorte treeninggruppidele.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist, kuid seda rakendatakse tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2018.

Arnold Pastak
Vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json