SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Üldhooldusteenuse osutamise korraldamise ja tasu maksmise kord

Väljaandja:Põhja-Sakala Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.03.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2022
Avaldamismärge:RT IV, 07.03.2018, 56

Üldhooldusteenuse osutamise korraldamise ja tasu maksmise kord

Vastu võetud 22.02.2018 nr 27

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 22 lõike 1 punkti 5 ja lõike 2, sotsiaalhoolekande seaduse § 20 lõike 1 ning kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 28 lõigete 2 ja 3 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Määrus reguleerib hooldust vajavale isikule väljaspool kodu ööpäevaringse üldhooldusteenuse (edaspidi hoolekandeteenus) osutamise korraldamist ja rahastamist.

  (2) Määrust rakendatakse hoolekandeteenust vajavale isikule, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Põhja-Sakala vald:
  1) kes ise või kelle lähedased ei ole suutelised hoolekandeteenuse saamist korraldama;
  2) kellel endal või kelle perekonnaseadusest tulenevatel ülalpidamiskohustuslastel puuduvad võimalused tasuda osutatud hooldusteenuse eest ning on tekkinud vajadus taotleda kaasrahastamist valla eelarvest.

§ 2.   Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse eesmärk

  Väljaspool isiku kodu osutatav üldhooldusteenus on Põhja-Sakala Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) poolt korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on turvalise keskkonna ja toimetuleku tagamine täisealisele isikule, kes terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda kodustes tingimustes ajutiselt või püsivalt iseseisvalt toime tulla.

§ 3.   Mõisted

  Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) hoolekandeteenust vajav isik – isik, kes terviseseisundi, tegevusvõime languse ja/või elukeskkonna olukorra tõttu ei ole suuteline iseseisvalt toime tulema ja kelle toimetulekut ei ole võimalik tagada muul viisil;
  2) hoolekandeteenus – hoolekandeasutuses osutatav ööpäevaringne hooldusteenus, mis vastab hooldatava isiku vajadustele;
  3) hooldatava ülalpidamiskulu – kulu, mis on vajalik hooldatava ülalpidamiseks hoolekandeasutuses;
  4) ülalpidamiskohustuslane(sed) – perekonnaseadusest tulenevalt abivajava isiku abikaasa, täisealised esimese ja teise astme ülenejad (vanemad ja vanavanemad) ning alanejad (lapsed ja lapselapsed) sugulased;
  5) ülalpidamiskohustusest vabastamise alus – perekonnaseadusest tulenevalt kohtumäärus, millega ülalpidamiskohustuslane on vabastatud ülalpidamiskohustusest või millega tema ülalpidamiskohustust on vähendatud.

2. peatükk Hoolekandeteenusele suunamine ja rahastamise taotlemine 

§ 4.   Hoolekandeteenuse ja/või kaasrahastamise taotlemine

  (1) Hoolekandeteenuse ja/või kaasrahastamise taotlemiseks esitatakse vallavalitsusele vormikohane taotlus. Taotluse vormi kehtestab vallavalitsus.

  (2) Taotluses märgitakse:
  1) taotleja ees- ja perekonnanimi;
  2) elukoha aadress ja muud kontaktandmed;
  3) hoolekandeasutuse nimi, mille teenuse osalist rahastamist soovitakse;
  4) põhjus, miks hoolekandeteenust vajatakse;
  5) taotleja kinnitus hoolekandeteenuse kuludes osalemise kohta;
  6) ülalpidamiskohustuslaste olemasolul nende nimed ja kontaktandmed, ülalpidamiskohustuslas(t)e puudumise korral kinnitus selle kohta;
  7) ülalpidamiskohustuslase kinnitus taotleja eest hoolekandeteenuse puudujääva osa tasumise kohta;
  8) ülalpidamiskohustuslase nõusolek enda andmete kontrollimiseks;
  9) ülalpidamiskohustuslase kohustus teatada kahe kuu jooksul enda varalise seisu muutumisest;
  10) taotleja kinnitus kohustusest teatada kahe kuu jooksul enda varalise seisu muutumisest;
  11) taotleja nõusolek enda andmete kontrollimiseks.

  (3) Taotlusele lisatakse:
  1) isikut tõendava dokumendi koopia;
  2) sõlmitud hoolekandeteenuse leping või lepingu projekt;
  3) taotleja ja ülalpidamiskohustuslase (olemasolul) sissetulekut ja varalist seisu kirjeldavad dokumendid, sh pangakonto väljavõte jmt;
  4) ülalpidamiskohustuse välistamise tõestamiseks kohtumäärus, millest nähtub, et ülalpidamiskohustuslane on vabastatud ülalpidamise andmisest või on ülalpidamiskohustust vähendatud;
  5) tervislikku seisundit ja hooldusvajadust tõendavad dokumendid (perearsti tõend, rehabilitatsiooniplaan, puude raskusastme määramise otsus).

  (4) Vajadusel võib hooldust vajav isik esitada taotluses ka muid asjasse puutuvaid dokumente.

§ 5.   Taotluse menetlemine

  (1) Sotsiaalvaldkonna spetsialist (edaspidi: sotsiaaltöötaja) kontrollib taotluses märgitud asjaolusid ning vajadusel kogub asja menetlemiseks täiendavaid tõendeid ja dokumente.

  (2) Sotsiaaltöötaja selgitab menetluse käigus:
  1) hoolekandeteenuse vajaduse;
  2) esitatud dokumentide alusel, kui palju on taotleja ja tema ülalpidamiskohustuslane võimelised hoolekandeteenuse eest ise tasuma;
  3) valla eelarvest taotletava summa suuruse hoolekandeteenuse eest.

  (3) Sotsiaaltöötajal on hooldusvajaduse väljaselgitamiseks õigus külastada hooldust vajava isiku kodu, küsitleda tema lähedasi ning kontrollida isiku ja tema ülalpidamiskohustuslas(t)e majanduslikku olukorda ning teha päringuid elatusvahendite (pensionid, toetused, hüvitised, väärtpaberid, kinnis- ja vallasvara jms) hindamiseks.

  (4) Hooldusvajaduse selgumisel edastab sotsiaaltöötaja taotluse koos dokumentidega ja oma kirjaliku seisukohaga vallavalitsusele, kes vormistab korralduse sobiva teenuse osutamiseks või keeldumiseks.

3. peatükk Rahastamine valla eelarvest 

§ 6.   Hoolekandeteenuse osaline rahastamine valla eelarvest

  (1) Isikul, kelle sissetulekutest ja varast ei piisa hoolekandeteenuse eest tasumiseks ja kelle hoolekandeteenuse eest ülalpidamiskohustuslane ei maksa või maksab summa, mis ei võimalda hoolekandeteenuse eest täies ulatuses tasuda, on õigustaotleda hoolekandeteenuse eest osalist tasumist Põhja-Sakala valla eelarvest.

  (2) Teenust rahastatakse valla eelarvest ulatuses, mis tagab hoolekandeteenuse maksumuse tasumise. Valla eelarvest makstakse hoolekandeteenuse maksumuse see osa, mis jääks tasumata, kui hoolekandeteenust vajav isik ja tema ülalpidamiskohustuslane on tasunud hoolekandeteenuse eest vastavalt oma varalisele olukorrale.

  (3) Valla eelarvest makstava hoolekandeteenuse tasumise ja tasu suuruse otsustab vallavalitsus korraldusega.

  (4) Üldjuhul vallavalitsus ei sõlmi hoolekandeteenuse eest tasumiseks isiku ja/või hoolekandeasutusega sellekohaseid lepinguid, välja arvatud olukorras, kus teenuse saaja ei ole oma tervisliku seisundi tõttu võimeline lepingut sõlmima ja tal puuduvad ülalpidamiskohustusega isikud.

  (5) Otsus hoolekandeteenuse rahastamiseks valla eelarvest tuleb teha 10 päeva jooksul taotluse ja vajadusel lisadokumentide vallavalitsuses dokumendihaldussüsteemis registreerimisest arvates.

  (6) Vallavalitsuse korraldus edastatakse taotlejale ja hoolekandeasutusele.

  (7) Hoolekandeteenusel viibival isikul ja/või tema ülalpidamiskohustuslasel on kohustus ühe kuu jooksul teavitada vallavalitsust oma varaliste võimaluste muutumisest. Sotsiaaltöötaja hindab muudatuste mõju hoolekandeteenuse rahastamisele ning vajadusel suurendatakse või vähendatakse või lõpetatakse hoolekandeteenuse osaline rahastamine Põhja-Sakala valla eelarvest.

  (8) Vallavalitsusel on õigus valla eelarvest enammakstud summad hooldusteenust vajavalt isikult või tema ülalpidamiskohustusega isikult tagasi nõuda.

§ 7.   Erandid valla eelarvest hoolekandeteenuse rahastamisel

  (1) Kui isik vajab kiiresti hoolekandeteenust, tasub vallavalitsus isiku eest puudujääva osa kuni isiku enda või tema ülalpidamiskohustuslase varalise olukorra väljaselgitamiseni.

  (2) Kui hooldust vajaval isikul on ülalpidamiskohustuslased, on vallavalitsus õigustatud nõudma neilt valla eelarvest tasutud hoolekandekulud sisse ulatuses, millest nad ei ole vabastatud ülalpidamiskohustuse täitmisel.

  (3) Kui hooldust vajaval isikul ei ole raha, et tasuda enda ülalpidamiskulude eest, kuid tal on vara, mida on võimalik võõrandada või anda kasutusse ülalpidamiseks vajaliku rahasumma saamiseks, võib vallavalitsus tasuda isiku eest tema hoolekandekulud osas, milleks isikul endal raha puudub, kuni vara võõrandamiseni või kasutusse andmiseni. Vallavalitsus on õigustatud nõudma vara võõrandamist ja tehtud hoolekandekulude hüvitamist vara võõrandamisest või kasutusse andmisest saadud raha arvel.

§ 8.   Valla eelarvest hoolekandeteenuse rahastamise lõpetamine

  (1) Vallavalitsus lõpetab hoolekandeteenuse eest tasumise, kui:
  1) hoolekandeteenust vajav isik või tema ülalpidamiskohustuslased, keda ei ole vabastatud ülalpidamiskohustuse täitmisest või kelle ülalpidamiskohustust ei ole vähendatud, keelduvad põhjendamatult tasumast nende kanda jäävat osa ülalpidamiskulust;
  2) hoolekandeasutus lõpetab hoolekandeteenust vajava isikuga lepingu;
  3) hoolekandeteenuse eest on võimalik täielikult tasuda hoolekandeteenust vajaval isikul endal ja/või tema ülalpidamiskohustuslasel;
  4) hoolekandeteenust vajav isik sureb.

  (2) Otsus hoolekandeteenuse rahastamise lõpetamiseks vormistatakse vallavalitsuse korraldusega, sh ka juhtudel, kui hoolekandeteenusel olev isik sureb.

  (3) Otsus edastatakse hoolekandeasutusele ja hoolekandeteenusel viibivale isikule käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1-3 sätestatud juhtudel.

§ 9.   Valla eelarvest hoolekandeteenuse rahastamise muutmine

  (1) Enne uut eelarveaastat vaatab vallavalitsus hiljemalt 1. novembriks teenuse valla eelarvest rahastamise korraldused üle ning kui teenust saava või ülalpidamiskohustusega isikute varanduslik seisukord on muutunud, muudab valla eelarvest teenuse eest makstava osa suurust.

  (2) Rahastamise muutmine otsustatakse vallavalitsuse haldusaktiga juhul, kui:
  1) teenust saava või ülalpidamiskohustusega isikute või mõlemate varanduslik seisukord on muutunud;
  2) hoolekandeteenust saav isik ei ole asunud oma vara võõrandama või seda kasutusse andma, sel juhul ei jätka vallavalitsus valla eelarvest hoolekandeteenuse osalist rahastamist.

  (3) Vallavalitsus edastab korralduse hooldusteenuse osutajale ning hooldust vajavale isikule.

§ 10.   Hoolekandeteenuse rahastamisest keeldumine

  (1) Vallavalitsus võib jätta taotluse rahuldamata, kui:
  1) hooldust vajava isiku ülalpidamiskohustuslased, keda kohus ei ole vabastanud ülalpidamiskohustuse täitmisest või kelle ülalpidamiskohustuse ulatust ei ole kohus vähendanud, ei osale hoolekandeteenuse kulu katmisel;
  2) hooldust vajava isiku toimetulekut on võimalik tagada teisi sotsiaalteenuseid osutades (koduteenuste osutamine, eluaseme kohandamine, hooldaja määramine, tugiisik, isiklik abistaja jmt);
  3) hoolekandeteenust saav või sooviv isik ei vaja hoolekandeteenust oma terviseseisundi, tegevusvõime vähenemise või muul põhjusel iseseisvalt toimetulematuse tõttu;
  4) hooldust on võimalik tagada ülalpidamiskohustuslastel;
  5) hoolekandeteenust vajav isik või ülalpidamiskohustuslased jätavad vallavalitsusele esitamata täiendavalt nõutud dokumendid;
  6) hoolekandeteenust vajaval isikul on vara, kuid ta keeldub seda võõrandamast või kasutusse andmast, et tasuda enda ülalpidamiskulud.

  (2) Otsus hoolekandeteenuse taotluse rahastamata jätmise kohta vormistatakse vallavalitsuse korraldusega.

  (3) Vallavalitsus edastab korralduse taotlejale.

4. peatükk Lõppsätted 

§ 11.   Määruse rakendamine

  Käesoleva määruse jõustumise ajal kehtivad hoolekandeteenuse osutamise lepingud ja teenuse rahastamise korraldused vaadatakse üle ning viiakse käesoleva määrusega kooskõlla hiljemalt 31.10.2018.

§ 12.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Arnold Pastak
Vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json