Teksti suurus:

Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 20.06.2018 määruse nr 27 "Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord" muutmine

Väljaandja:Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:10.03.2019
Avaldamismärge:RT IV, 07.03.2019, 5

Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 20.06.2018 määruse nr 27 "Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord" muutmine

Vastu võetud 27.02.2019 nr 7

Määrus kehtestatakse korrakaitseseaduse § 59 lõike 1 alusel.

§ 1.   Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 20.06.2018 määruses nr 27 „Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord“ tehakse järgmised muudatused:

 
  1) paragrahvi 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
§ 3. Teate menetlemine
Teadet menetleb vallavalitsuse vastutav ametnik (edaspidi vastutav ametnik), kes:
1) kontrollib teates esitatud andmete õigsust;
2) teeb vajadusel teate esitajale ettepaneku teates esitatud andmeid muuta või parandada ning määrab parandatud teate esitamiseks tähtaja;
3) määruse paragrahvis 5 sätestatud juhul väljastab avaliku ürituse loa;
4) esitab valla veebilehe toimetajale ürituse kandmiseks veebilehel peetavasse ürituste kalendrisse."

  2) paragrahvi 4 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„Ürituse aja või koha muutmisel korraldaja soovil esitab korraldaja vallavalitsusele kirjaliku taotluse, milles märgib ürituse aja või koha muutmise põhjuse ning ürituse uue aja või koha.“;

  3) paragrahvi 6 lõigetes 1, 2 ja 4 asendatakse sõna „vallavalitsus“ sõnadega „vastutav ametnik“ vastavas käändes;

  4) paragrahvi 6 lõikes 3 asendatakse sõnad „vallavalitsuse korraldusega“ sõnadega „vastutava ametniku otsusega kirja vormis“;

  5) paragrahvi 7 lõikes 1 asendatakse sõnad „Vallavalitsus võib motiveeritud korraldusega“ sõnadega „Vastutav ametnik võib motiveeritud otsusega“;

  6) paragrahvi 7 lõikes 2 asendatakse sõna „Vallavalitsus“ sõnadega „Vastutav ametnik“;

  7) paragrahvis 10 asendatakse sõnad „Vallavalitsuse korraldusega“ sõnadega „Vastutava ametniku otsusega“.

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Ülle Vapper
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json