ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Antsla valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava 2019-2030

Väljaandja:Antsla Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.03.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2030
Avaldamismärge:RT IV, 07.03.2019, 8

Antsla valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava 2019-2030

Vastu võetud 26.02.2019 nr 4

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 4 lõigete 1, 11 ja 2 alusel.

§ 1.   Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava kinnitamine

  Kinnitada Antsla valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2019-2030 vastavalt lisale.

§ 2.   Tunnistada kehtetuks:

  (1) Antsla Vallavolikogu 16.02.2016 määrus nr 4 „Antsla valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2016-2028 kinnitamine".

  (2) Urvaste Vallavolikogu 20.06.2012 määrus nr 7 „Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse hinna reguleerimise kord”.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Merike Prätz
volikogu esimees

Lisa Antsla valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava 2019-2030

Lisa 1 Ühisveevärgi puurkaev-pumplate tehnilised andmed

Lisa 2-1 Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni torustike pikkused

Lisa 2-2 Isevoolsete kanalisatsioonitorustike pikkused

Lisa 2-3 Survekanalisatsiooni torustike pikkused

Lisa 3-1 Ühisveevarustuse puurkaevudest võetud põhjavee proovide analüüsitulemused

Lisa 3-2 Ühisveevärgist võetud joogivee proovide analüüsitulemused

Lisa 4 Reo- ja heitvee proovide analüüsi tulemused

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json