Teksti suurus:

Türi Vallavolikogu 22. veebruari 2018 määruse nr 12 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord“ muutmine

Väljaandja:Türi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:10.03.2019
Avaldamismärge:RT IV, 07.03.2019, 15

Türi Vallavolikogu 22. veebruari 2018 määruse nr 12 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord“ muutmine

Vastu võetud 28.02.2019 nr 2

Määrus on antud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 alusel.

§ 1. Määruse muutmine
Türi Vallavolikogu 22. veebruari 2018 määrust nr 12 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord“ (RT IV, 08.06.2018, 52) (edaspidi määrus) 6. peatüki 1. jao 4. jaotis „Matusetoetus“ muudetakse ja kehtestatakse järgmiselt:
„4. jaotis Matusetoetus
§ 93. Matusetoetus
(1) Matusetoetus on matuse korraldamisega kaasnevate kulude osaliseks katmiseks makstav toetus.
(2) Matusetoetust makstakse 250 eurot ühe isiku matuse kohta.
(3) Matusetoetust ei maksta järgmistel juhtudel:
1) taotlejale on isiku, kelle matuse korraldamise kulude osaliseks katmiseks toetust taotletakse, toetuse maksnud mõni teine kohaliku omavalitsuse üksus;
2) isiku eest, kes on tunnistatud surnuks kohtuotsuse alusel;
3) surnu matuse korraldas ning kattis kulud kohalik omavalitsus või riik.
§ 94. Õigus hüvitisele
(1) Üldises korras makstakse matusetoetust ühele matuse korraldamisega seotud füüsilisele isikule, kui isiku, kelle matuse kulude katmises taotleja osales, elukoht surma registreerimisel Eesti rahvastikuregistri andmetel oli Türi vald.
(2) Erandkorras on õigustaotleda matusetoetust
1) ühel matuse korraldamisega seotud füüsilisel isikul, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on Türi vald ja kes osales sellise isiku, kellel surma registreerimise hetkel puudus Eesti rahvastikuregistris elukoht, matuse korraldamisega seotud kulu katmises;
2) Türi valla haldusterritooriumil elaval füüsilisel isikul, kellel Eesti rahvastikuregistris puudub elukoht, ja kes osales isiku matusekulu katmises, kuid tal ei teki õigust saada matusekulu hüvitamist sellelt kohalikult omavalitsuselt, kus asus surnud isiku elukoht surma registreerimise hetkel ning sama isiku matuse korraldamiseks ei ole toetust makstud ühelegi teisele asjaomase isiku matuse korraldamisega seotud isikule.
(3) Kui matusekorraldajaid on mitu, peavad matusega seotud kulusid teinud isikud kokku leppima, kes kulu teinud isikutest taotleb matusetoetust.
§ 95. Hüvitise taotlemine
(1) Matusetoetuse saamiseks tuleb ametiasutusele esitada määruse §-s 10 sätestatud alustel ja korras taotlus, milles märgitakse ka isiku, kelle matuse korraldamisega seotud kulu katmiseks toetust taotletakse, andmed.
(2) Määruse § 94 lõike 2 punktis sätestatud juhul tuleb taotluses märkida ka elu- või viibimiskoht Türi valla haldusterritooriumil, asjaolu kui kaua isik Türi valla territooriumil alaliselt on asunud ning põhjus, miks ei ole isiku elukoht rahvastikuregistris registreeritud, samuti kinnitus selle kohta, et taotleja ei ole saanud ja tal ei ole võimalik saada matusetoetust ühestki teisest kohalikust omavalitsusest.
(3) Taotlus matusetoetuse saamiseks tuleb esitada kolme kuu jooksul isiku, kelle matusekulude katmisel hüvitist saama õigustatud isik osales, surmapäevast arvates.
§ 96. Hüvitise andmine
Matusetoetust makstakse määruse §-s 84 sätestatud korras.“,
§ 2. Määruse rakendamine
Määrust rakendatakse 1. märtsist 2019.

Margit Lugna
volikogu liige volikogu esimehe ülesannetes

/otsingu_soovitused.json