Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Teksti suurus:

Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri

Väljaandja:Tori Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.03.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 07.03.2019, 22

Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri

Vastu võetud 21.02.2019 nr 58

Määrus kehtestatakse veeseaduse § 32 lõike 5 punkti 5 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolev reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri (edaspidi eeskiri) reguleerib Tori valla haldusterritooriumil reovee käitlemist selle tekkekohas, äravedu kogumismahutitest ja purgimist ühiskanalisatsiooni.

  (2) Eeskiri on kohustuslik täitmiseks kõigile Tori vallas asuvatele juriidilistele ja füüsilistele isikutele, kes:
  1) teostavad reovee kohtkäitlust ning sellega seoses vajavad ja kasutavad reovee äraveo teenust;
  2) osutavad reovee äraveo teenust.

  (3) Reovee kohtkäitlusrajatis rajatakse ehitusseadustiku ja veeseaduse ning nende rakendusaktide kohaselt.

  (4) Eeskirja ei kohaldata, kui kinnistu omanikul või valdajal on veeseaduse kohaselt olemas heitvee või teiste vett saastavate ainete suublasse juhtimiseks vee erikasutusluba.

§ 2.   Mõisted

  (1) Eeskirjas kasutatakse mõisteid veeseaduse, ehitusseadustiku, ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse ning nende rakendusaktides sätestatu tähenduses ning õigusliku definitsiooni puudumisel sõna üldlevinud tähenduses.

  (2) Lisaks kasutatakse eeskirjas järgmisi mõisteid:
  1) purgimisteenus – reovee kogumismahutist väljapumpamine, äravedamine ja purgimissõlme juhtimine;
  2) reovee kohtkäitlus (edaspidi kohtkäitlus) – reovee kogumine kogumismahutisse, äravedu kogumismahutist ja purgimine ühiskanalisatsiooni või reovee puhastamine omapuhastis;
  3) reovee kohtkäitlusrajatis (edaspidi kohtkäitlusrajatis) – lekkekindel kogumismahuti (sh kuivkäimla lampkast) või omapuhasti.

§ 3.   Reovee kohtkäitlus

  (1) Kohtkäitlust on lubatud olmes tekkiva reovee käitlemiseks alal, kus puudub võimalus liituda ühiskanalisatsiooniga.

  (2) Kohtkäitlus on lubatud üldjuhul selle tekkekoha kinnistu piires.

  (3) Erandkorras on mitme kinnistu tarbeks lubatud paigaldada reovee kogumismahuti või rajada omapuhasti juhul, kui tegevus on majanduslikult või keskkonnakaitseliselt põhjendatud.

  (4) Reostuskoormusega üle 2000 ie, kui reoveekogumisalal ühiskanalisatsiooni rajamine toob kaasa põhjendamatult suuri kulutusi, võib kasutada lekkekindlaid kogumismahuteid.

  (5) Reostuskoormusega alla 2000 ie ja kus on ühiskanalisatsioon välja ehitatud, on kohtpuhasti kasutamine ja pinnasesse immutamine keelatud, välja arvatud eelpuhastite ja tööstusreoveepuhastite kasutamine. Lubatud on lekkekindla kohtmahuti kasutamine.

  (6) Reostuskoormusega alla 2000 ie ja kus ei ole ühiskanalisatsioon välja ehitatud, on lubatud kasutada biopuhastit ja lubatud on nõuetekohaselt pinnasesse immutada bioloogiliselt puhastatud heitvett. Lubatud on lekkekindla kohtmahuti kasutamine.

§ 4.   Nõuded reovee kohtkäitlusrajatisele

  (1) Lubatud on paigaldada vaid sertifitseeritud reovee kogumismahutit või sertifitseeritud omapuhastit.

  (2) Reovee kohtkäitlusrajatis ja sellega ühendatud lokaalne torustik peab olema lekkekindel.

  (3) Reovee kohtkäitlusrajatiste üldised nõuded:
  1) omapuhasti kuja on vähemalt 10 m, välja arvatud septiku või muu pealt kinnise omapuhasti korral, mille kuja on vähemalt 5 m;
  2) reovee kohtkäitlusrajatis ei tohi paikneda puurkaevu sanitaarkaitsealas;
  3) reovee kohtkäitlusrajatis peab olema aastaringselt tühjendatav ning tagatud tühjendusveoki juurdepääs;
  4) reovee kohtkäitlusrajatis peab paiknema joogiveekaevude suhtes allanõlva ning põhjavee liikumissuuna suhtes allavoolu;
  5) reovee kohtkäitlusrajatise paigaldus ja kasutamine peab vastama tootele esitatud nõuetele;
  6) reovee kohtkäitlusrajatise luugid peavad olema terved ja sulguma tihedalt;
  7) reovee kogumismahuti ja omapuhasti tuleb paigaldada pinnasesse, tagades nende liikumatus;
  8) reovee kogumismahuti, omapuhasti ja lokaalne torustik peavad olema külmumiskindlad;
  9) reovee kogumismahuti ja omapuhasti peavad olema ventileeritavad.

  (4) Nõuded omapuhastile on kehtestatud veeseaduse alusel Vabariigi Valitsuse määrusega.

§ 5.   Reovee kogumismahuti paigaldamine ja kasutusele võtmine

  (1) Uue hoone kavandamisel tuleb vajadusel lahendada reovee kogumismahuti asukoht ehitusprojekti osana.

  (2) Olemasoleva reovee kogumismahuti väljavahetamine või asendamine toimub ehitusseadustikus sätestatud korras.

  (3) Reovee kogumismahuti kasutusele võtmise tingimused:
  1) kui reovee kogumismahuti paigaldatakse koos hoone ehitamise või ümberehitamise ehitusprojekti ja ehitusloa/ehitusteatise kohaselt, tuleb reovee kogumismahuti andmed esitada koos hoone kasutusloa taotlusega/kasutusteatisega ning eraldi teatist esitama ei pea;
  2) ehitusteatise alusel paigaldatud reovee kogumismahuti kohta tuleb esitada kasutusteatis vähemalt kümme päeva enne ehitise kasutamise alustamist või selle kasutusotstarbe muutmist. Kui kasutusteatise esitajat ei teavitata kümne päeva jooksul pärast kasutusteatise esitamist vajadusest kasutusteatises esitatud andmete täiendavaks kontrollimiseks, siis võib asuda rajatist kasutama.

  (4) Vallavalitsusel on õigus nõuda reovee kogumismahuti ülevaatust ja katsetamist selle lekkekindluse tõendamiseks.

§ 6.   Omapuhasti rajamine ja kasutusele võtmine

  (1) Omapuhasti rajamisel juhindutakse veeseaduses, ehitusseadustikus ja teistes õigusaktides sätestatud tingimustest.

  (2) Omapuhasti jõudlusega alla 5 m3 rajamiseks tuleb vallavalitsusele esitada ehitusteatis ja ehitusprojekt.

  (3) Ehitusprojekt peab sisaldama:
  1) kinnistu hüdrogeoloogiliste tingimuste kirjeldust (põhjavee kaitstus, põhjavee liikumissuund, maapinna kõrgus);
  2) informatsioon põhjavee aastaringse kõrgustaseme ning pinnavee esinemise osas kinnistul;
  3) informatsioon tarbitava vee koguse ja vee tarbimise hooajalisuse osas;
  4) reoveekäitlussüsteemi kirjeldust;
  5) omapuhasti nõuetele vastavat asukohta (sh asukoht puur- ja salvkaevude suhtes);
  6) asendiplaani koos reoveekäitlusrajatiste ning veevarustuse objektide vastavate kujade ja hooldustsoonidega;
  7) imb- või filtersüsteemi läbilõiget või tehnoloogilist skeemi;
  8) selgitust vajalike meetmete kohta, tagamaks õigusaktist tulenevate nõuete täitmist.

  (4) Omapuhasti ehitusprojekt peab olema koostatud või kooskõlastatud pädeva isiku poolt.

  (5) Omapuhasti kasutusele võtmiseks tuleb vallavalitsuselt taotleda kasutusluba.

  (6) Kui põhjavee seisundi halvenemise ohtu ei ole, võib omapuhasti heitvett juhtida pinnasesse, arvestades õigusaktides sätestatud nõudeid.

  (7) Bioloogiliselt puhastatud reovett tohib veekogusse (kraav, oja, jõgi jne) juhtida ainult vee erikasutusloa olemasolul.

§ 7.   Reovee kohtkäitlusrajatise kasutamine ja hooldus

  (1) Reovee kohtkäitlusrajatise kasutamise ja hoolduse eest vastutab reovee kohtkäitlusrajatise omanik.

  (2) Reovee kohtkäitlusrajatiste kasutamine peab toimuma vastavuses keskkonna- ja tervisekaitse nõuetega.

  (3) Reovee kogumismahutit ja omapuhastit tuleb kasutada vastavalt selle otstarbele ja kasutamisjuhendile.

  (4) Septikut tuleb perioodiliselt sinna kogunenud settest tühjendada ja vedada nõuetekohaseks käitlemiseks purgimiskohta.

  (5) Omapuhasti seisukorda tuleb vähemalt üks kord aastas kontrollida, kontrolli tulemused kanda vabas vormis peetavasse hoolduspäevikusse ning vajadusel teostada hooldustöid.

  (6) Hoolduspäevik peab sisaldama vähemalt:
  1) omapuhasti ülevaatuse kuupäeva;
  2) omapuhasti hooldustööde (nt puhastuselementide hooldamine/vahetamine, bioaktivaatorite lisamine) kirjeldust ja teostamise kuupäeva;
  3) reovee puhastamise käigus tekkiva sette äraveo kogust ja kuupäeva.

  (7) Omapuhasti omanik peab säilitama omapuhasti hoolduspäevikusse viimasel kahel aastal tehtud kandeid.

§ 8.   Kohtkäitlusrajatise tühjendamine, reovee äravedu ja purgimine

  (1) Purgimisteenust osutav ettevõtja (edaspidi ettevõtja) peab olema registreeritud äriregistris ning tema tegevusala peab olema registreeritud majandustegevuse registris (EMTAK) koodiga 37001 (kanalisatsioon ja heitveekäitlus).

  (2) Ettevõtjal peab teenuse osutamiseks olema sõlmitud leping vee-ettevõtjaga, kelle tegevuspiirkonnas purgimine toimub. Kliendil on õigus nõuda ettevõtjalt kinnitust lepingu sõlmimise kohta vee-ettevõtjaga.

  (3) Ettevõtja on kohustatud väljastama kliendile teenuse osutamise kohta dokumendi, milles on nimetatud tarbimiskoha aadress ja äraveetud reovee kogus.

  (4) Reovett on lubatud purgida üksnes reovee puhastusseadme purgimissõlme. Väljaspool purgimiskohti on reovee keskkonda juhtimine keelatud.

  (5) Kuivkäimla tühjendamise tingimused:
  1) kuivkäimla sisu komposteerimine, laialilaotamine või maassekaevamine on valla tiheasustusaladel keelatud;
  2) kuivkäimla sisu tohib oma kinnistule komposteerida vaid hajaasutuses;
  3) komposteeritud kuivkäimla sisu tohib väetamiseks kasutada vaid vegetatsiooniperioodil, järgides keskkonna- ning tervisekaitse nõudeid;
  4) komposteeritud kuivkäimla sisu ei tohi paigutada lumele või külmunud pinnasele.

§ 9.   Kohtkäitlusrajatise lammutamine

  (1) Kohtkäitlusrajatise lammutamiseks esitatakse ehitusteatis:
  1) ühe aasta jooksul pärast kinnistu liitumist ühiskanalisatsiooniga;
  2) amortiseerumise korral kolme kuu jooksul pärast uue kogumismahuti paigaldamist.

  (2) Pärast kohtkäitlusrajatise lammutamist esitatakse teatis rajatise lammutamise kohta.

§ 10.   Järelevalve ja vastutus

  (1) Järelevalvet eeskirja täitmise üle teostab Tori Vallavalitsus.

  (2) Eeskirja nõuete täitmise eest vastutab kohtkäitlusrajatise omanik.

  (3) Kohtkäitlusrajatise omanik peab säilitama reovee äravedu tõendavaid dokumente vähemalt ühe aasta jooksul ning vajaduse korral esitama need järelevalve teostajale.

  (4) Kogumismahuti lekkekindluse või omapuhasti töökindluse tõendamiseks on keskkonnainspektoril ja järelevalve teostajal õigus nõuda rajatise omanikult kohtkäitlusrajatise ülevaatust ja katsetamist või sanitaartehnilisi töid tegeva ettevõtja ekspertiisi akti rajatise vastavuse kohta käesolevas määruses esitatud nõuetele.

  (5) Kohtkäitlusrajatise tühjendamise, äraveo ning purgimise ajal tekkiva keskkonnareostuse eest vastutab eeskirja § 8 lõikes 1 nimetatud ettevõtja.

§ 11.   Rakendussätted

  (1) Määrusega tunnistatakse kehtetuks Sauga Vallavolikogu 17.06.2010 määrus nr 14 „Sauga valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Enn Kuslap
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json