Keskkond ja heakordHeakord

Teksti suurus:

Heakorraeeskirja ja koormise kehtestamine

Väljaandja:Tori Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.03.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 07.03.2019, 23

Heakorraeeskirja ja koormise kehtestamine

Vastu võetud 21.02.2019 nr 59

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktide 4 ja 361 ning § 36 lõike 3 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse heakorra nõuded ja koormis Tori vallas.

  (2) Määruse eesmärgiks on koosmõjus teiste õigusaktidega tagada valla territooriumil puhtus ja heakord.

§ 2.   Mõisted

  Määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) kinnistu - juriidilise või füüsilise isiku omandis, valduses või kasutuses olev kinnisasi või selle osa;
  2) üldkasutatav territoorium – maa-ala või veekogu osa, mis on avalikult kasutatav igaühe poolt.

2. peatükk Heakorra nõuded 

§ 3.   Heakorra üldnõuded

  Heakorra tagamiseks on vajalik:
  1) muru või muu rohtkatte, v.a loodusliku alusmetsa, niitmine aktiivse kasutusega aladel;
  2) heki hooldamine;
  3) põõsa- ja puuokste kärpimine osas, mis varjavad liikluskorraldusvahendit või takistavad jalakäijate ja/või sõidukite liiklust;
  4) kuivanud või murdumisohtlike puuokste eemaldamine;
  5) olme-, haljastus- ja muu prahi koristamine;
  6) kinnistul paikneva hoone katuse ja/või räästa külge kogunenud varisemisohtliku lume ja/või jää eemaldamine;
  7) aastaringselt sõidutee ja kinnistu vahel asuva kõnnitee puhastamine;
  8) tänava nimesiltide ja hoonete numbrite nähtavuse ning hoonete numbrite heakorra tagamine;
  9) tagada tiheasustusalal asuval kinnistul metsa- või saematerjali, tahke kütuse, ehitusmaterjali jmt ladustamine mitte kõrgemates virnades või kuhjades kui 5 meetrit;
  10) muu tegevus, mis on kooskõlas käesoleva eeskirja mõttega.

§ 4.   Heakorra tagamine üldkasutataval territooriumil

  (1) Üldkasutataval territooriumil asuva mänguväljaku omanik peab tagama mänguväljakuatraktsioonide turvalisuse ja heakorra.

  (2) Üldkasutataval territooriumil on lubatud maha laadida metsa- või saematerjali, tahket kütust, ehitusmaterjali jmt, kui mahalaetud esemed teisaldatakse ja laadimistööde käigus rikutud maa-ala heakorrastatakse 24 tunni jooksul alates esemete mahalaadimisest.

  (3) Üldkasutataval territooriumil on looma eest vastutav isik kohustatud tagama looma viibimise järel puhtuse ja korra, sh koristama ära looma väljaheited ja taastama pinnase, kui see saab kahjustada.

  (4) Üldkasutataval territooriumil on keelatud:
  1) haljasalade, teekatte, inventari, puude, põõsaste, rohttaimede ja maavarade kahjustamine või mittesihipärane kasutamine;
  2) igasugune istutustegevus ilma maaomaniku loata;
  3) liiva või muu puistematerjali või prahi kuhjamine sõidu- või kõnniteele, puude ümber või tänavagapiirnevale haljasalale või mujale selleks mitteettenähtud kohta;
  4) omavoliliselt teadete või kuulutuste väljapanemine selleks mitte ettenähtud kohta;
  5) hoida üldist ilmet rikkuvaid asju;
  6) muu heakorra nõudeid rikkuv tegevus, mis läheb vastuollu käesoleva eeskirja mõttega.

3. peatükk Koormise kehtestamine 

§ 5.   Koormise olemus

  Koormis on füüsiliste ja juriidiliste isikute kohustus teha heakorratöid käesolevas määruses toodud heakorranõuete täitmise tagamiseks.

§ 6.   Koormise ulatus, täitmise tingimused ja kord

  (1) Füüsiline ja juriidiline isik peab heakorra tagamiseks vajalikud tööd tegema tema omandis või valduses oleval kinnistul või muul tema kasutuses oleval territooriumil ning sellega vahetult piirneval kinnistu ja sõidutee vahele jääval üldkasutataval territooriumil.

  (2) Koormis ulatub kinnistu piirist teemaani, hõlmates muuhulgas ka sellesse jäävat kõnniteed. Kui teemaa piir on määramata või seda pole võimalik täpselt määrata, siis algab koormis kinnistu piirist ja lõpeb 2 m enne sõidutee või kergliiklustee katte serva. Koormist ei kohaldata aladele, mille hooldamise korraldab vallavalitsus

  (3) Vallavalitsus võib koormise ulatust muuta, võttes arvesse selle asukohta või suurust.

  (4) Koormise täitmise tingimused ja kord on sätestatud käesoleva määruse paragrahvis 3.

§ 7.   Koormise täitmine teise isiku poolt

  (1) Isik, kellel koormise täitmine lasub, võib oma arvel lasta selle täita teisel isikul.

  (2) Koormise täitmiseks kohustatud isikul on õigus esitada majandusosakonnale kirjalik põhjendatud taotlus maksta koormise täitmise eest raha, mida peab kasutama selle koormise täitmiseks.

  (3) Taotlus peab sisaldama:
  1) taotluse esitaja nimi;
  2) puhastusala aadress ja mõõtmed;
  3) periood, mille jooksul soovitakse koormise täitmise eest maksta raha.

§ 8.   Taotluse lahendamine

  (1) Määruse §-s 7 sätestatud taotluse laekumise korral tellib majandusosakond vähemalt kahelt puhastustöid teostavalt ettevõtjalt hinnapakkumised taotluses esitatud koormise täitmiseks vajalike tööde maksumuse väljaselgitamiseks.

  (2) Koormise täitmise maksumuse hindamiskriteeriumiks on odavaim koormise täitmiseks vajalike tööde hind.

  (3) Majandusosakond valmistab ette volikogu otsuse eelnõu koormise maksumuse määramiseks.

§ 9.   Koormise maksumuse määramine

  (1) Koormise maksumuse määrab volikogu esitatud materjalide põhjal.

  (2) Volikogu määrab koormise maksumuse mitte kauemaks kui üheks aastaks alates koormise maksumusemääramise otsuse jõustumisest.

§ 10.   Koormise maksumuse tasumine

  (1) Taotleja on kohustatud tasuma koormise maksumuse ühe kuu jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

  (2) Juhul kui volikogu määrab koormise maksumuse kauemaks kui 3 kuud, on taotlejal õigus tasuda koormise maksumus igakuuliste võrdsete osamaksetena.

4. peatükk Vastutus  

§ 11.   Järelevalve

  Käesoleva määruse täitmise üle teostavad järelevalvet Tori vallavalitsuse poolt volitatud ametnikud.

§ 12.   Vastutus

  Heakorraeeskirja rikkumisel või koormise täitmata jätmisel vastutab isik kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvis 662 sätestatud alusel.

5. peatükk Lõppsätted 

§ 13.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Määrusega tunnistatakse kehtetuks:
  1) Are Vallavolikogu 25.04.2013 määrus nr 14 „Are valla heakorra eeskiri“;
  2) Tori Vallavolikogu 24.09.2014 määrus nr 12 „Tori valla heakorra eeskiri“;
  3) Sauga Vallavolikogu 20.09.2012 määrus nr 14 „Sauga valla heakorraeeskiri“;
  4) Sindi Linnavolikogu 10.05.2007 määrus nr 10 „Heakorraeeskiri“.

§ 14.   Jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Enn Kuslap
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json