Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Kohila valla tunnustuse avaldamise kord

Väljaandja:Kohila Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.03.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 07.03.2019, 24

Kohila valla tunnustuse avaldamise kord

Vastu võetud 26.02.2019 nr 3

Määrus on kehtestatud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 2, § 14 lg 1 ja § 22 lg 1 p 5 alusel.

§ 1.   Määruse eesmärk

  (1) Tunnustamise eesmärk on väärtustada ja tunnustada üksikisikuid, asutusi ning organisatsioone, kes on enda tööalase või ühiskondliku tegevusega andnud olulise panuse Kohila valla inimeste elukvaliteedi tõstmisele, hariduse, kultuuri, noorsootöö, spordi või muu ala edendamisele ning valla maine tõstmisele.

  (2) Määrus sätestab Kohila valla teenetemärgi, vapimärgi, elutöö preemia, aukirjade, tänukirjade ja aastapreemiate väljaandmise, tiitlite aasta ema, aasta vanaema ning aasta isa, aasta vanaisa ja aunimetuse kuldaväärt koolmeister omistamise, aasta küla ja külade sädeinimese nimetamise ning sportlaste tunnustamise ning nende taotlemise, määramise ja kätteandmise korra.

§ 2.   Teenetemärk

  (1) Teenetemärk on aumärk, mis antakse Kohila valla elanikule erilise austusavaldusena Kohila vallale osutatud teenete eest.

  (2) Teenetemärk on kahe-tasapinnaline, lindiga rinnas kantav. Risti harud on emailitud valge kõrgkuumusemailiga. Risti keskmes on valla vapp, ümbritsetuna rohelise emailiga emailitud ovaalse sõõriga, mille keskel suurtäheline tekst: Teenete eest. Vapp on emailitud rohelise ja musta emailiga. Märk on kullatud, läbimõõt 38 mm, valge-rohelise lindi laius 34 mm (Lisa 1).

  (3) Teenetemärgi siseküljele on graveeritud märgi number.

  (4) Teenetemärgiga koos üle antava tunnistuse allkirjastavad Kohila vallavolikogu esimees ja Kohila vallavanem või nende määratud isik. Tunnustatud isikute nimed koos teenete kirjeldusega kantakse Kohila valla auraamatusse. Tunnustust avaldatakse üldjuhul Eesti Vabariigi aastapäeval.

  (5) Põhjendatud ettepanekud esitatakse igal aastal hiljemalt 5. jaanuaril Kohila vallavalitsusele.

§ 3.   Vapimärk

  (1) Vapimärk on aumärk, mis antakse Kohila vallas mitteelavale isikule Kohila vallale osutatud teenete eest.

  (2) Vapimärk on kahe-tasapinnaline. Rist on emailitud valge kõrgkuumusemailiga, mille keskmes on Kohila valla vapp, ümbritsetuna sõõriga, millel on valges emailis suurtäheline tekst: Kohila vald. Risti harusid ühendavad rõnga ja risti harude vahe on Vapp on emailitud rohelise ja musta emailiga ning kullatud. Märgi läbimõõt on 35 mm (Lisa 2).

  (3) Vapimärgi siseküljele on graveeritud märgi number.

  (4) Vapimärgiga koos üle antava tunnistuse allkirjastavad Kohila vallavolikogu esimees ja Kohila vallavanem või nende määratud isik. Tunnustatud isikute nimed koos teenete kirjeldusega kantakse Kohila valla auraamatusse. Tunnustust avaldatakse üldjuhul Eesti Vabariigi aastapäeval.

  (5) Põhjendatud ettepanekud esitatakse igal aastal hiljemalt 5. jaanuaril Kohila vallavalitsusele.

§ 4.   Elutöö preemia

  (1) Elutöö preemia antakse auväärsesse ikka jõudnud isikule, kes pikema perioodi vältel on tööalase või ühiskondliku tegevusega silma paistnud Kohila valla arendamisel, tõstnud paikkonna mainet ja toonud tuntust.

  (2) Elutöö preemiaga kaasneb rahaline preemia ja aukiri, mille allkirjastavad Kohila vallavolikogu esimees ja Kohila vallavanem või nende määratud isik. Tunnustatud isikute nimed koos teenete kirjeldusega kantakse Kohila valla auraamatusse. Tunnustust avaldatakse üldjuhul Eesti Vabariigi aastapäeval.

  (3) Põhjendatud ettepanekud esitatakse igal aastal hiljemalt 5. jaanuaril Kohila vallavalitsusele.

§ 5.   Aukiri ja tänukiri

  (1) Aukiri ja tänukiri on Kohila valla tunnustusavaldus.

  (2) Aukirjaga kaasneb Kohila valla meenemärk.

  (3) Aukirjal on Kohila valla vapp, kiri “Aukiri”, asjakohane tekst, mis sisaldab lühikest andmise põhjendust ja kuupäev. Tänukirjal on Kohila valla logo, kiri “Tänukiri”, asjakohane tekst, mis sisaldab lühikest andmise põhjendust ja kuupäev.

  (4) Aukiri antakse saajale üle kaantega, millel on Kohila valla vapp. Aukirja allkirjastavad Kohila vallavolikogu esimees ja Kohila vallavanem või nende määratud isik. Tänukirja allkirjastab Kohila vallavanem.

  (5) Põhjendatud ettepanekud aukirja saamiseks esitatakse igal aastal hiljemalt 5. jaanuaril Kohila vallavalitsusele.

§ 6.   Aastapreemia

  (1) Aastapreemiatena antakse välja parima ühenduse preemia ja aasta eluedendaja preemia. Preemiate eesmärk on tunnustada ja tutvustada üldsusele aktiivseid üksikisikuid ja kollektiive, kelle töö ja saavutused on oluliselt kaasa aidanud kohaliku elukeskkonna, heaolu, ühise kogukonnatunde ja kultuuriväärtuste loomisele ning hoidmisele.

  (2) Aasta Parima ühenduse preemia antakse ühendusele või kollektiivile eriliste teenete või saavutuste eest aasta vältel.

  (3) Aasta eluedendaja preemia antakse isikule, kes on aasta vältel tööalase või ühiskondliku tegevusega silma paistnud Kohila valla arendamisel, tõstnud paikkonna mainet ja toonud tuntust.

  (4) Koos rahalise preemiaga kaasneb valla aukiri. Tunnustatud isikute nimed koos teenete kirjeldusega kantakse Kohila valla auraamatusse.

  (5) Põhjendatud ettepanekud esitatakse igal aastal hiljemalt 5. jaanuaril Kohila vallavalitsusele.

§ 7.   Aasta ema ja aasta vanaema

  (1) Aasta ema tiitel omistatakse Kohila valla kodanikule, kahe või enama lapse emale, kelle lapsed on tublid kodanikud ja kes oma pere kõrvalt on panustanud energiat kogukonna arengusse.

  (2) Aasta vanaema tiitel omistatakse lugupidamist väärivale silmapaistvale Kohila valla vanaemale. Tiitli saaja on oma lastelastele ja perele pühendunud, hooliv ja armastav vanavanem. Ta on aktiivne, elujaatav ning leiab aega ja tahtmist võtta osa ühistegevustest.

  (3) Aasta ema ja aasta vanaema aunimetus, antakse üle põnnide paraadil emadepäeva eel mai II nädalal. Aunimetuse ja meenekingi koos aukirjaga annab tunnustatud isikule Kohila vallavolikogu esimees, Kohila vallavanem või nende määratud isik.

  (4) Põhjendatud ettepanekud esitatakse igal aastal hiljemalt 1. aprillil Kohila vallavalitsusele.

§ 8.   Aasta isa ja aasta vanaisa

  (1) Aasta isa tiitel omistatakse Kohila valla kodanikule, kahe või enama lapse isale, kelle lapsed on tublid kodanikud ja kes oma pere kõrvalt on panustanud energiat kogukonna arengusse.

  (2) Aasta vanaisa tiitel omistatakse lugupidamist väärivale silmapaistvale Kohila valla vanaisale. Tiitlisaaja on oma lastelastele ja perele pühendunud, hooliv ja armastav vanavanem. Ta on aktiivne, elujaatav ning leiab aega ja tahtmist võtta osa ühistegevustest.

  (3) Aasta isa ja vanaisa aunimetus, antakse üle vallavalitsuse, lasteaedade ja kooli ühisel isadepäeva tähistamisel novembri II nädalal. Aunimetuse ja meenekingi koos aukirjaga annab tunnustatud isikutele Kohila vallavolikogu esimees, Kohila vallavanem või nende määratud isik.

  (4) Põhjendatud ettepanekud esitatakse igal aastal hiljemalt 1. oktoobril Kohila vallavalitsusele.

§ 9.   Aasta küla ja külade sädeinimene

  (1) Kohila valla aasta küla tiitel omistatakse erilise austusavaldusena külale, alevikule või Kohila alevi asumile selle elanike väljapaistva tegevuse eest asustusüksuse arendamisel ja elu edendamisel.

  (2) Koos tiitli omistamisega kaasneb rändauhind ja rahaline preemia.

  (3) Kohila valla külade sädeinimese aunimetus omistatakse erilise austusavaldusena külaelanikule, kes austab esivanemate tarkusi, on jaganud oma teadmisi külakogukonnas, olnud eestvedaja ja osalenud heakorratöödel, küla kultuuri- ja spordiüritustel ning andnud oma panuse küla tuntuse suurendamisse.

  (4) Aasta küla aunimetuse, aukirja ja rändauhinna annab üle Kohila vallavolikogu esimees, Kohila vallavanem või nende määratud isik valla külade tänupeol novembrikuus.

  (5) Aasta külade sädeinimese aunimetuse, aukirja ja meenekingi annab üle Kohila vallavolikogu esimees, Kohila vallavanem või nende määratud isik valla külade tänupeol novembrikuus.

  (6) Aasta küla ja külade sädeinimese tiitlile põhjendatud ettepanekud esitatakse igal aastal hiljemalt 15. oktoobril Kohila vallavolikogu külade komisjonile.

§ 10.   Aunimetus kuldaväärt koolmeister

  (1) Aunimetusega kuldaväärt koolmeister tunnustakse õpetajaid, kasvatajaid, haridusasutuste juhte jt haridustöötajaid, kelle töö ja isiklik eeskuju on oluliselt kaasa aidanud noorte kujunemisele mitmekülgselt arenenud isiksusteks, positiivselt mõjutanud haridusasutuse ning Kohila valla elu ja mainet.

  (2) Kuldaväärt koolmeistri aunimetusega kaasneb rahaline preemia ja aukiri, mille allkirjastavad Kohila vallavolikogu esimees ja Kohila vallavanem või nende määratud isik. Tunnustust avaldatakse üldjuhul Eesti Vabariigi aastapäeval.

  (3) Põhjendatud ettepanekud esitatakse igal aastal hiljemalt 5. jaanuaril Kohila vallavalitsusele.

§ 11.   Kandidaatide esitamine

  (1) Tunnustamiseks võivad kandidaate esitada kõik füüsilised ja juriidilised isikud.

  (2) Ettepanek peab sisaldama järgmiseid andmeid:
  1) kandidaadi nimi, sünnidaatum, lühike elulookirjeldus; kollektiivi, ühenduse nimetus ja lühike tegevuse tutvustus;
  2) kandidaadi esitamise põhjendus;
  3) kirjaliku ettepaneku esitaja kontaktandmed, allkiri ja esitamise kuupäev.

  (3) Ettepanekud esitatakse Kohila vallavalitsusele.

§ 12.   Tunnustamise otsustamine

  (1) Tunnustamised otsustab üldjuhul Kohila vallavolikogu moodustatud tunnustamiskomisjon.

  (2) Aasta küla ja külade sädeinimese aunimetuste andmise otsustab Kohila vallavolikogu moodustatud külade komisjon.

  (3) Nimetatud komisjonidel tuleb tunnustamine otsustada kümne päeva jooksul arvates ettepaneku esitamise tähtajast.

  (4) Sportlaste tunnustamise otsustab Kohila vallavolikogu moodustatud spordikomisjon sportlike saavutuste põhjal.

  (5) Rahalise preemia suuruse kinnitab Kohila vallavalitsus.

  (6) Tänukirja andmise otsustab Kohila vallavanem.

  (7) Isikut saab tunnustada teenetemärgi, vapimärgi, elutööpreemia ja aunimetusega kuldaväärt koolmeister omistamisega ainult ühel korral.

§ 13.   Teenetemärgi ja vapimärgi kandmine

  (1) Teenetemärki ja vapimärki kantakse vasakul pool kuuerevääril või sellele vastaval kohal.

  (2) Teenetemärki ja vapimärki võivad kanda üksnes isikud, kellele need on antud. Märkide kandmise õigust tõendab koos märkidega antav tunnistus.

§ 14.   Auraamat

  Auraamatu pidamist, teenetemärkide, aumärkide ja nende juurde kuuluvate tunnistuste valmistamist ning nende arvestust ja hoidmist korraldab Kohila vallavalitsus.

§ 15.   Rakendussäte

  Tunnistada kehtetuks Kohila Vallavolikogu 26.06.2018 määrus nr 7 „Kohila valla tunnustuse avaldamise kord“.

Jüri Vallsalu
Volikogu esimees

Lisa 1 Teenetemärk

Lisa 2 Vapimärk

/otsingu_soovitused.json