Keskkond ja heakordHeakord

Teksti suurus:

Raieloa andmise tingimused ja kord Elva vallas

Väljaandja:Elva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.03.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 07.03.2019, 28

Raieloa andmise tingimused ja kord Elva vallas

Vastu võetud 25.02.2019 nr 75

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 ja looduskaitseseaduse § 45 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Raieloa andmise tingimused ja kord (edaspidi kord) reguleerib Elva valla tiheasustusaladel puu raieks või hoolduslõikuseks loa taotlemist, andmist ning loa andmisel võimalike kõrvaltingimuste seadmist.

  (2) Korraga ei reguleerita kasvava metsa raiet metsaseaduse tähenduses ja viljapuude (ilupuud) ning mahalangenud puude raiumist.

§ 2.   Mõisted

  (1) Korras kasutatakse mõisteid järgnevas tähenduses:
  1) puu – kõrghaljastuse element, mille diameeter kännu kõrguselt (15 cm kõrguselt maapinnast) on vähemalt 20 cm ning puul on selgelt nähtav(ad) või määratav(a) tüvi(ed) ja võra;
  2) raie – puu langetamine, raieks loetakse puu võra kujundamist viisil, mille tagajärjel puu kaotab oma elujõulisuse;
  3) hoolduslõikus – puu okste lõikamine võra olulise kujundamise teel, mille käigus säilitatakse puu elujõulisus;
  4) raieluba – luba, mis annab õiguse puu raieks ja hoolduslõikuseks ning vajadusel määrab selle lisatingimused;
  5) asendusistutus – raiutava puu asemele uue puu istutus samal kinnistul või kokkuleppel muus kohas;
  6) tiheasustusala – Elva valla asustusüksused Elva linn, Rõngu alevik, Käärdi alevik, Rannu alevik, Kureküla alevik, Puhja alevik, Ulila alevik;
  7) raierahu periood – ajavahemik lindude pesitsemise ja puude aktiivse vegetatsiooni ajal, millal puu raiumist võib mitte lubada (aprillist kuni juuli lõpuni).

2. peatükk RAIELOA TAOTLEMINE 

§ 3.   Raieloa taotlemise alused

  (1) Raieluba puu raieks saab taotleda:
  1) kui puu on haige, kiratsev, murdumisohtlik;
  2) kui puu kasvab hoonele lähemal kui 3 meetrit ning kahjustab silmaga nähtavalt hoone vundamendikonstruktsioone;
  3) muudel põhjendatud juhtudel.

  (2) Raieluba okste kärpimiseks saab taotleda kui:
  1) puu vajab kujunduslõikust;
  2) võra kahjustab silmnähtavalt katusekonstruktsioone;
  3) oksad kasvavad liinikoridoris;
  4) muudel põhjendatud juhtudel.

  (3) Puu raiet ja hoolduslõikust tehakse Elva vallas korra kohaselt antud loa alusel, mille väljastab Elva Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus - ametiasutus).

  (4) Raieluba ei ole vaja taotleda järgmistel juhtudel:
  1) puu raieks, mille diameeter kännu kõrguselt (15 cm kõrguselt maapinnas) on alla 20 cm;
  2) viljapuu raieks;
  3) tuulemurru või muul põhjusel osaliselt või täielikult murdunud puule;
  4) puu(d) on vaja operatiivselt eemaldada ohtlikkuse või liikluse takistamise tõttu;
  5) kuivanud okste raieks;
  6) vallavalitsuse poolt tellitud puude raieks ja hoolduslõikuseks Elva valla avalikel aladel.

  (5) Raieloa taotlemisel peab taotleja võimaldama vallavalitsuse esindajale juurdepääsu puule.

  (6) Puu raiumise, hoolduslõikuse ja okste äraveoga kaasnevad kulud kannab isik, kellele luba on antud.

§ 4.   Raieloa taotleja

  (1) Raieloa taotlemise õigustatud isikuks (edaspidi taotleja) on:
  1) puu kasvukoha kinnistu omanik(ud) või omaniku(e) volitatud isik lihtkirjaliku volituse alusel;
  2) kui raiutav puu asub korteriühistule kuuluval maa-alal, tuleb lisada ka korteriühistu üldkoosoleku protokoll või juhatuse otsus;
  3) Elva valla omandis oleva kinnistu korral kinnistu valitseja või valitsema volitatud isik või ettevõte, kes teostab valla maal ehitus-, kaeve- või hooldustöid või muu huvitatud isik;
  4) kinnistut koormava hoonestusõiguse omanik;
  5) erastatava maa korral maa erastamise taotleja ja tagastatava maa korral õigustatud subjektiks tunnistatud isik;
  6) riigimaa valitseja;
  7) maareformi seaduse § 31 lõikes 2 nimetatud maal kasvava puu korral riik. Juhul kui riik ei esita taotlust, siis ametiasutus, kes nimetatud maad tegelikult hooldab.

§ 5.   Raieloa taotlemine

  (1) Taotleja esitab taotluse.

  (2) Taotlus peab sisaldama:
  1) taotleja nime, isikukoodi või registrikoodi, kontaktandmeid (aadress, telefon, e-post vms), vajadusel volitatud esindaja andmeid;
  2) puu kasvukoha aadressi;
  3) puu raie või hoolduslõikuse põhjendust;
  4) taotleja omakäelist joonist puu asukoha selgitamiseks või puu äranäitamist puu kasvukoha asendiplaanil;
  5) taotluse esitamise kuupäeva ja taotleja allkirja, elektroonilise taotluse korral digitaalallkirja;
  6) kaasomandis oleva kinnistu korral kaasomanike allkirju;
  7) kinnitust selle kohta, et taotleja vastutab raietööde teostamisel töökaitse- ja ohutusnõuetest kinnipidamise eest, tagab puude raiel heakorra ning vastutab töö käigus kolmandatele isikutele tekitatud võimaliku kahju eest;
  8) kinnitust selle kohta, et taotleja taotleb enne raietööde algust luba elektripaigaldise või siderajatise omanikult, kui taotleja kavandab raiet elektripaigaldise või siderajatise kaitsevööndis;
  9) seisukohta loodusobjekti valitsejalt, kui puud soovitakse raiuda kaitstavalt loodusobjektilt;
  10) seisukohta Muinsuskaitseametilt, kui puud soovitakse raiuda kinnismälestisel või muinsuskaitsealal.

  (3) Raieloa taotlusele lisatakse:
  1) väljavõte projekti asendiplaanist, kui raieõigust taotletakse ehituse alla jäävale puule;
  2) ühistu olemasolul väljavõte ühistu üldkoosoleku protokollist;
  3) puu kasvukoha kinnistu omaniku kirjalik volitus, kui taotluse esitab volitatud isik.

§ 6.   Taotluse menetlemine

  (1) Taotlus registreeritakse vallavalitsuse dokumendiregistris.

  (2) Taotluse menetlemisel:
  1) kontrollitakse taotluses ja lisadokumentides esitatud andmete õigsust;
  2) kontrollitakse taotluse põhjendatust, korraldatakse puu ülevaatus ja vajadusel märgistatakse looduses raiumisele kuuluva puu;
  3) kaasatakse vajadusel eksperte ning kuulatakse ära nende seisukohad või tellitakse dendroloogiline hinnang;
  4) kaasatakse vajadusele menetlusse vallavalitsuse poolt moodustatud raieloa andmise komisjoni;
  5) küsitakse puu raie kohta seisukohta Keskkonnaametilt, kui puud soovitakse raiuda vee või veekogu kallaste kaitsmiseks moodustatud veekaitsevööndis;
  6) määratakse vajadusel korra § 7 lõikes 4 sätestatud raieloa kõrvaltingimused.

  (3) Taotluses ilmnenud puuduste kõrvaldamiseks antakse taotlejale tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks. Tähtajaks puuduste kõrvaldamata jätmisel loa menetlus lõpeb.

  (4) Raieloa taotluse menetlustähtaeg on 30 päeva arvates nõuetekohase taotluse esitamisest (koos vajalike lisade ja seisukohtadega).

  (5) Menetlustähtaeg võib pikeneda 30 päeva võrra või vastava seisukoha saamiseni.

3. peatükk RAIELOA ANDMINE 

§ 7.   Raieloa andmine

  (1) Raieloa annab välja või raieloa andmisest keeldub vallavalitsus (ametiasutus).

  (2) Loale kantakse taotleja andmed, raiekoha andmed, raiutavate puude liik ja arv, kaasnevad täiendavad tingimused ning tähtaeg, milleni raieluba on kehtiv. Taotluse osalisel rahuldamisel keeldumise põhjendused.

  (3) Raieluba annab õiguse puu raieks ühe (1) aasta jooksul selle andmise kuupäevast.

  (4) Vallavalitsus võib puu raieks loa andmisel seada kõrvaltingimusi raiutud puu käitlemise, puu asendusistutuse korraldamise ning raie keelamise osas raierahu perioodil. Kõrvaltingimuse täitmisega kaasnevad kulud kannab isik, kellele luba on antud.

§ 8.   Raieloa andmisest keeldumine

  Vallavalitsus (ametiasutus) võib raieloa andmisest keelduda, kui:
  1) taotluse esitaja ei ole õigustatud taotlust esitama;
  2) raie ei ole piisavalt põhjendatud või on esitatud valeandmeid puu seisukorra kohta;
  3) taotlus ei vasta korra § 5 esitatud nõuetele ja taotleja ei ole määratud tähtajaks esitanud täiendavaid dokumente ja selgitusi;
  4) puu on elujõuline ning ei varja valgust, ei ohusta hoonet (vundamenti, katust), rajatist või avalikus kohas liiklejaid;
  5) puu hoolduslõikuse tagajärjel väheneks puu elujõulisus ja dekoratiivsus;
  6) korra § 6 lg 2 p 4 sätestatud komisjon ei ole andnud nõusolekut puu raiumiseks;
  7) kinnistul või alal, kus puu kasvab, toimub planeerimistegevus või on esitatud taotlus projekteerimistingimuste määramiseks, kuni planeeringu kehtestamiseni või ehitusloa väljastamiseni;
  8) puu on määratud säilitamisele detailplaneeringuga, ehitusprojektiga või haljastusprojektiga;
  9) puu raiumine kahjustaks väärtuslikku loodus- ja kultuurmaastikku, rohevõrgustikku, rikuks vaateid või oleks muul viisil vastuolus avaliku huviga;
  10) puu on riikliku või kohaliku looduskaitse all, on haruldane liigiliselt või mõõtmetelt või tegemist on olulise tähtsusega põlispuuga
  11) muudel põhjendatud juhtudel.

§ 9.   Erijuhud

  (1) Tuulemurru korral ning kohest likvideerimist nõudvale avariiohtlikule puule raieluba ei vormistata. Puu kasvukoha maa omanik või valdaja teatab vallavalitsusele mahalangenud või ohtlike puude asukoha, arvu ja liigi esimesel võimalusel avastamise hetkest arvates ning korraldab avariiohtliku olukorra või tuulemurru likvideerimise.

  (2) Vallavalitsus fikseerib lõikes 1 nimetatud olukorra ning vajadusel kontrollib kohapeal olukorra vastavust kirjeldatule.

  (3) Kui raietööde teostamiseks on vajalik üldkasutatava ala ajutine sulgemine, on raieloa saajal kohustus taotleda sulgemisluba vastavalt Elva valla üldkasutatava ala ajutise sulgemise korrale.

4. peatükk VASTUTUS 

§ 10.   Järelevalve

  Järelevalvet eeskirja täitmise üle teostab vallavalitsus vastavalt oma pädevusele ja keskkonnajärelevalve seaduses sätestatud korras.

§ 11.   Eeskirja rikkumine

  Eeskirja rikkumise eest karistatakse looduskaitseseaduse § 73 ja § 75 alusel.

5. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 12.   Eeskirja rakendamine

  Enne määruse jõustumist välja antud raieload kehtivad nende kehtivuse tähtaja lõpuni.

§ 13.   Õigusakti kehtetuks tunnistamine

  (1) Tunnistada kehtetuks Elva Linnavolikogu 27.08.2012 määrus nr 21 „Raieloa andmise tingimused ja kord“.

  (2) Tunnistada kehtetuks Palupera vallavolikogu 05.10.2007 määrus nr 12 „Palupera valla puude raie eeskiri“;

  (3) Tunnistada kehtetuks Rõngu Vallavolikogu 01.02.2007 määrus nr 1 „Tiheasustusaladel raieloa väljaandmise kord“.

§ 14.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist.

Maano Koemets
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json