Teksti suurus:

Tori Vallavolikogu 25.01.2018 määruse nr 3 „Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord“ muutmine

Väljaandja:Tori Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:10.03.2019
Avaldamismärge:RT IV, 07.03.2019, 31

Tori Vallavolikogu 25.01.2018 määruse nr 3 „Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord“ muutmine

Vastu võetud 21.02.2019 nr 60

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5, sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 1 ja lõike 2 ning Vabariigi Valitsuse 06.02.2015 määruse nr 16 „Riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele määratud toetusfondi vahendite jaotamise ja kasutamise tingimused ja kord“ § 3¹ alusel.

§ 1.   Tori Vallavolikogu 25.01.2018. määrust nr 3 "Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord" muudetakse järgmiselt:

  (1) Määruse preambul sõnastatakse järgmiselt: Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5, sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 1 ja lõike 2 ning Vabariigi Valitsuse 06.02.2015 määruse nr 16 „Riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele määratud toetusfondi vahendite jaotamise ja kasutamise tingimused ja kord“ § 3¹ alusel.

  (2) Määruse §-i 10 lisatakse lõige 1¹ järgnevas sõnastuses: (1¹) Matusetoetust võib maksta ka matuse korraldajale, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Tori vald, kui ta taotleb matusetoetust isiku eest, kellel puudus rahvastikuregistrijärgne elukoht või kelle eest ei olnud võimalik saada toetust lahkunu elukohajärgsest kohalikust omavalitsusest. Toetust makstakse juhul kui varem ei ole sama isiku matuse kulude katmiseks matusetoetust makstud.

  (3) Määruse § 13¹ lõiget 2 muudetakse järgnevas sõnastuses: (2) Puudega lapseks loetakse puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse alusel kuni 16-aastast sügava, raske või keskmise puude raskusastmega isikut, kelle vanus toetuse taotlusperioodi lõpu seisuga vastab puudega lapse definitsioonile.

  (4) Määruse §-i 17 lisatakse lõige 1¹ järgnevas sõnastuses: (1¹) Arendustegevuse toetust võib maksta vähekindlustatud perede laste huvihariduse vanema omaosalustasu osaliseks või täielikuks kompenseerimiseks juhul, kui huvialatöös osalemine toetab lapse arenguvajadust. Kompenseeritakse ainult ühe huvihariduse osalustasu ühe lapse kohta.

  (5) Määruse § 14 punkt 6 ja § 20 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.   Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2019.

§ 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Enn Kuslap
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json