SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord

Väljaandja:Tori Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.03.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:10.05.2020
Avaldamismärge:RT IV, 07.03.2019, 38

Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord

Vastu võetud 25.01.2018 nr 3
RT IV, 09.02.2018, 9
jõustumine 12.02.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
15.11.2018RT IV, 30.11.2018, 603.12.2018
21.02.2019RT IV, 07.03.2019, 3110.03.2019, rakendatakse alates 1.01.2019

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5, sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 1 ja lõike 2 ning Vabariigi Valitsuse 06.02.2015 määruse nr 16 „Riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele määratud toetusfondi vahendite jaotamise ja kasutamise tingimused ja kord“ § 3¹ alusel.
[RT IV, 07.03.2019, 31 - jõust. 10.03.2019, rakendatakse alates 1.01.2019]

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesolev määrus sätestab isikutele, kelle elukohana on rahvastikuregistris registreeritud Tori vald, valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise tingimused ning korra (edaspidi kord).

§ 2.   Sotsiaalhoolekandelise abi eesmärk ja mõisted

  (1) Sotsiaalhoolekandeline abi on sotsiaaltoetuste, vältimatu abi ja muu abi andmine, mille eesmärk on toetada inimese iseseisvat toimetulekut ja töötamist ning aktiivset osalust ühiskonnaelus, ennetades sealjuures sotsiaalsete probleemide tekkimist või süvenemist üksikisiku, perekonna ja ühiskonna tasandil.

  (2) Sotsiaaltoetus on isikule makstav rahaline hüvitis.

  (3) Vältimatu abi on elatusvahendite kaotuse või puuduse tõttu sotsiaalselt abitusse olukorda sattunud isikule osutatav sotsiaalabi, mis tagab vähemalt toidu, riietuse ja ajutise majutuse.

§ 3.   Sotsiaalhoolekandelise abi andmise põhimõtted

  Sotsiaalhoolekandelise abi andmisel:
  1) lähtutakse esmajärjekorras isiku vajadusest;
  2) eelistatakse abimeetmeid, mis on suunatud võimaluste leidmisele ja isiku suutlikkuse suurendamisele korraldada oma elu võimalikult iseseisvalt;
  3) nõustatakse isikut abimeetme valikul ja kohandamisel ning vajaduse korral abi kasutamisel vastava erialase ettevalmistusega spetsialisti poolt;
  4) lähtutakse abimeetme rakendamise tulemuslikkusest abi vajava isiku ning vajaduse korral pere ja kogukonna seisukohast;
  5) kaasatakse abi andmise kõikidel etappidel abi vajavat isikut ning vajaduse korral ka tema perekonnaliikmeid, kui isik on selleks nõusoleku andnud;
  6) tagatakse abimeetmed isikule võimalikult kättesaadaval moel.

§ 4.   Sotsiaalhoolekandega hõlmatus

  (1) Sotsiaalhoolekandelist abi on õigus taotleda isikul, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Tori vald või isikul, kelle rahvastikuregistri järgset elukohta ei saa kindlaks määrata, kuid kes abi vajamise ajal viibib Tori valla haldusterritooriumil.

  (2) Kooskõlastatult isiku rahvastikuregistrisse kantud elukoha järgse kohaliku omavalitsuse üksusega võib sotsiaalhoolekandelist abi osutada isikule, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht ei ole Tori vald.

  (3) Vältimatut abi on õigus taotleda ka isikul, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht ei ole Tori vald, kuid kes viibib abi vajamise ajal Tori valla haldusterritooriumil.

2. peatükk SOTSIAALTOETUSED 

1. jagu Üldsätted 

§ 5.   Sotsiaaltoetuste liigid

  Tori valla eelarvest makstavad sotsiaaltoetused jagunevad sissetulekust mittesõltuvateks ja sissetulekust sõltuvateks sotsiaaltoetusteks.

§ 6.   Sotsiaaltoetuste taotlemise õiguse tekkimine

  (1) Sissetulekust mittesõltuva sotsiaaltoetuse taotlemise õigus tekib isikul toetuse faktiliseks aluseks oleva sündmuse toimumisest, asjaolu saabumisest või muu tingimuse täitmisest arvates.

  (2) Sissetulekust sõltuva sotsiaaltoetuse taotlemise õigus tekib, kui isiku või pere netosissetulek pereliikme kohta ühes kuus on alla 2,5-kordse riikliku toimetulekupiiri. Sissetulekuna ei arvestata puuetega inimeste seaduse alusel makstavat puudega lapse toetust, puudega tööealise inimese toetust ja puudega vanaduspensioniealise inimese toetust.

§ 7.   Sotsiaaltoetuste määrad

  Sissetulekust mittesõltuvate sotsiaaltoetuste suurused, v.a sünnitoetus, kehtestab Tori Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

2. jagu Sissetulekust mittesõltuvad sotsiaaltoetused 

§ 8.   Sissetulekust mittesõltuvad sotsiaaltoetused

  Sissetulekust mittesõltuvad sotsiaaltoetused on:
  1) sünnitoetus;
  2) matusetoetus;
  3) koolitee alustamise toetus;
  4) hooldajatoetus;
  5) eakate sünnipäevatoetus;
  6) ühekordne toetus puudega lapsele.
[RT IV, 30.11.2018, 6 - jõust. 03.12.2018]

§ 9.   Sünnitoetus

  (1) Sünnitoetust makstakse ühele lapsevanemale või lapse seaduslikule esindajale.

  (2) Sünnitoetust makstakse lapse sünnijärgse elukoha registreerimisel Tori valla elanike registrisse juhul, kui lapsevanema rahvastikuregistri järgne elukoht on lapse sünniaasta 1. jaanuari seisuga Tori vallas. Laps peab olema Tori valla elanik sünnist alates.

  (3) Lapsendamise korral makstakse sünnitoetust juhul, kui lapsendamine toimub enne lapse üheaastaseks saamist. Lapsendatud lapse elukoha määramisel lähtutakse elukoha aadressist, mis kantakse rahvastikuregistrisse pärast lapsendaja kandmist vanemana lapsendatava sünniakti.

  (4) Mitmike sünni või lapsendamise korral makstakse sünnitoetust vastavalt laste arvule.

  (5) Ühinemiseelselt Are vallas, Sauga vallas, Tori vallas ja Sindi linnas sündinud laste sünnitoetused kuuluvad väljamaksmisele vastavalt ühinemiseelselt kehtinud kordadele.

  (6) Sünnitoetuse suurus on 500 eurot.

§ 10.   Matusetoetus

  (1) Matusetoetust makstakse isiku, kelle rahvastikuregistri järgne viimane elukoht oli Tori vald, matusekulude osaliseks kompenseerimiseks.

  (11) Matusetoetust võib maksta ka matuse korraldajale, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Tori vald, kui ta taotleb matusetoetust isiku eest, kellel puudus rahvastikuregistrijärgne elukoht või kelle eest ei olnud võimalik saada toetust lahkunu elukohajärgsest kohalikust omavalitsusest. Toetust makstakse juhul kui varem ei ole sama isiku matuse kulude katmiseks matusetoetust makstud.
[RT IV, 07.03.2019, 31 - jõust. 10.03.2019rakendatakse alates 1.01.2019]

  (2) Matusetoetust makstakse matusekorraldaja (edaspidi taotleja) vormikohase avalduse alusel. Avaldus toetuse taotlemiseks tuleb esitada ühe kuu jooksul alates surma registreerimisest. Toetuse taotlemisel kohustub taotleja kandma matusega seotud kulud.

  (3) Matusetoetust ei maksta:
  1) isiku surnuks tunnistamise korral;
  2) kui matusekulud kannab Tori Vallavalitsus.

  (4) Omavalitsuse poolt omasteta või tundmatute surnute matmise korraldamiseks tehtud kulutused kaetakse 100% ulatuses vahenditest, mis on riigieelarvest määratud kohaliku omavalitsuse üksusele matuse korraldamise kulude katmiseks.

  (5) Matusetoetuse määra kinnitab Tori Vallavalitsus eelarveaastaks vastavalt eelarvelistele vahenditele.

§ 11.   Koolitee alustamise toetus

  (1) Koolitee alustamise toetust makstakse esimesse klassi astuva lapse vanema või lapse seadusliku esindaja vormikohase taotluse alusel.

  (2) Toetust määratakse lapse kohta, kelle elukoha andmed rahvastikuregistris on esimesse klassi astumise aasta 1. augusti seisuga Tori vallas.

  (3) Toetust on võimalik taotleda lapse esimesse klassi astumise kalendriaasta lõpuni.

  (4) Koolitee alustamise toetuse määra kinnitab Tori Vallavalitsus eelarveaastaks vastavalt eelarvelistele vahenditele.

§ 12.   Hooldajatoetus

  (1) Hooldajatoetust makstakse taotleja vormikohase avalduse alusel raske või sügava puudega isiku hooldajale puudega isiku igapäevase kõrvalabi, juhendamise ja järelevalve tagamise eest.

  (2) Hooldajatoetuse määramist ja maksmist reguleerib Tori Vallavolikogu vastavasisuline määrus.

  (3) Hooldajatoetuse määra kinnitab Tori Vallavalitsus eelarveaastaks vastavalt eelarvelistele vahenditele.

§ 13.   Eakate sünnipäevatoetus

  (1) Eakate sünnipäevatoetust makstakse eakatele vallaelanikele 80-ndal, 85-ndal, 90-ndal ja igal 90-ndale järgneval sünnipäeval, kui eaka rahvastikuregistri järgne ja tegelik elukoht on jooksva aasta 1.jaanuari seisuga Tori vald. Eaka tegelik elukoht võib erineda juhul, kui eakas on väljaspool kodu osutataval üldhooldusteenusel.

  (2) Toetust ei maksta, kui vald osaleb eaka vallaelaniku hoolekandeasutuse kulude tasumisel.

  (3) Toetuse suuruse kinnitab Tori Vallavalitsus eelarveaastaks vastavalt eelarvelistele vahenditele.

§ 131.   Ühekordne toetus puudega lapsele
[RT IV, 30.11.2018, 6 - jõust. 03.12.2018]

  (1) Ühekordset toetust puudega lapsele makstakse lapse seadusliku esindaja avalduse alusel lapse puudest tuleneva erivajadusega seotud lisakulude kompenseerimiseks.

  (2) Puudega lapseks loetakse puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse alusel kuni 16-aastast sügava, raske või keskmise puude raskusastmega isikut, kelle vanus toetuse taotlusperioodi lõpu seisuga vastab puudega lapse definitsioonile.
[RT IV, 07.03.2019, 31 - jõust. 10.03.2019rakendatakse alates 1.01.2019]

  (3) Toetust saava lapse registrijärgne elukoht peab toetuse väljamaksmise aasta 1. detsembri seisuga olema Tori vald.

  (4) Toetuse taotlemise periood on toetuse väljamaksmise aasta 1. november kuni 15. detsember. Toetuse väljamaksmine toimub kahe nädala jooksul pärast taotlusperioodi lõppu taotluses märgitud tingimustel.

  (5) Ühekordse toetuse suurus puudega lapsele on 50 eurot.
[RT IV, 30.11.2018, 6 - jõust. 03.12.2018]

3. jagu Sissetulekust sõltuvad sotsiaaltoetused 

§ 14.   Sissetulekust sõltuvad toetused

  Sissetulekust sõltuvad toetused on:
  1) toetus koolieelse lasteasutuse toidu eest tasumiseks;
  2) abivahenditoetus;
  3) arendustegevuse toetus;
  4) hooldustoetus;
  5) ühekordne toetus.
  6) [kehtetu RT IV, 07.03.2019, 31 - jõust. 10.03.2019, rakendatakse alates 1.01.2019]

§ 15.   Toetus koolieelse lasteasutuse toidu eest tasumiseks

  (1) Koolieelse lasteasutuse toidu eest tasumise toetust makstakse lapse toidupäeva maksumuse kompenseerimiseks.

  (2) Koolieelse lasteasutuse toidu eest tasumise toetuse taotleja ja lasteasutuses käiva lapse rahvastikuregistrijärgne elukoht peab olema Tori vald.

  (3) Toetuse suurus ühes kalendrikuus ühe lapse kohta ei ole suurem kui toidupäeva maksumuse tegelik kulu.

  (4) Toetuse saamiseks esitab lapse seaduslik esindaja üks kord kvartalis vormikohase avalduse koos pere sissetulekuid tõendavate dokumentidega. Hoolekandekomisjoni otsusega võib avalduse esitamise tähtaega muuta.

  (5) Kolme- ja enamalapselised perekonnad, kelle kõigi laste elukoht rahvastikuregistri kohaselt on Tori vald, on vabastatud lapse koolieelse lasteasutuse toiduraha tasumisest. Toiduraha tasumisest vabastamine ei sõltu 2,5 kordsest pere netosissetulekute toimetulekupiirist.

  (6) Perede suuruse kindlakstegemisel võetakse arvesse:
  1) kõik peres kasvavad alaealised lapsed;
  2) põhikoolis, gümnaasiumis ja põhi- või üldkeskhariduse baasil kutseõppeasutuses haridust omandavad lapsed kuni nominaalõppeaja lõpuni;
  3) pere koosseisu ei arvata last, kes elab lahus elava vanema juures, on teises perekonnas eestkostel või hooldamisel, on lapsendatud teise peresse, elab pidevalt hoolekandeasutuses või last, kes on suunatud erirežiimiga õppekasvatusasutusse või kannab karistust kinnipidamisasutuses.

  (7) Avalduse esitaja on kohustatud vallavalitsust viivitamatult informeerima elukoha vahetusest.

  (8) Toetust makstakse vastavalt Tori valla eelarveliste vahendite olemasolule.

§ 16.   Abivahenditoetus

  (1) Abivahenditoetust makstakse invavahendi, prilliklaaside, kuuldeaparaadi jm igapäevaelu toetava abivahendi hüvitamiseks vormikohase avalduse ja kulutõendi(te) alusel.

  (2) Abivahenditoetust on võimalik taotleda kaks korda kalendriaastas ja tagasiulatuvalt mitte rohkem kui taotlemise hetkele eelneva 6 kuu ulatuses.

  (3) Abivahenditoetus täiskasvanute puhul on kuni 50% ja lastel kuni 100% abivahendi maksumusest, kuid mitte üle kahekordse toimetulekupiiri kalendriaastas.

  (4) Toetust makstakse vastavalt Tori valla eelarveliste vahendite olemasolule.

§ 17.   Arendustegevuse toetus

  (1) Arendustegevuse toetust makstakse Tori valla registris oleva lapse õppeasutuse poolt korraldatavate last arendavate tegevustega (ekskursioon, teater, näitus jms) seotud kulude (sh taskuraha) osaliseks või täielikuks kompenseerimiseks õppiva lapse ühele lapsevanemale või muule seaduslikule esindajale, kelle elukoht rahvastikuregistri järgi on Tori vald.

  (11) Arendustegevuse toetust võib maksta vähekindlustatud perede laste huvihariduse vanema omaosalustasu osaliseks või täielikuks kompenseerimiseks juhul, kui huvialatöös osalemine toetab lapse arenguvajadust. Kompenseeritakse ainult ühe huvihariduse osalustasu ühe lapse kohta.
[RT IV, 07.03.2019, 31 - jõust. 10.03.2019, rakendatakse alates 1.01.2019]

  (2) Kui vanem ei ole esitanud avaldust toetuse saamiseks, on avalduse esitamise õigus ka haridusasutuse pedagoogil.

  (3) Toetust makstakse vastavalt Tori valla eelarveliste vahendite olemasolule.

§ 18.   Hooldustoetus

  (1) Hooldustoetust makstakse seadusjärgsete ülalpidajateta Tori valla registris olevatele täisealistele isikutele hooldusteenuse eest tasumiseks, kelle hooldusteenuse vajadus on tõendatud vastavasisuliste dokumentidega (puudeastme otsus, geriaatriline hindamine, vallavalitsuse poolt läbi viidud hooldusvajaduse hindamine vms dokument).

  (2) Erandjuhtudel võidakse hooldustoetust maksta, kui seadusjärgsed ülalpidajad oma tervisliku seisundi, vanuse, töötuse või majanduslike ja toimetulekuraskuste tõttu ei ole suutelised oma ülalpidamiskohustust täitma või kui seadusjärgsetelt ülalpidajatelt on ülalpidamiskohustuse täitmist ebamõistlik nõuda.

  (3) Hooldustoetuse arvestamisel võetakse leibkonna sissetulekute arvutamisel arvesse ka taotlejast eraldi elava pereliikme sissetulekud juhul, kui viimane on perekonnaseaduse järgi kohustatud üleval pidama toetuse taotlejat või taotleja ülalpidamisel olevaid isikuid.

  (4) Hooldustoetust ei maksta, kui taotleja või tema ülalpidamiskohustusega isikute omandis on rahalisi vahendeid, vallas- või kinnisasju, mis võimaldavad hooldusteenuse eest tasuda või mida saab kasutada viisil, mis võimaldab tagada isiku ülalpidamise.

  (5) Hooldustoetuse suurus moodustab üldjuhul osa osutatava teenuse hinnast.

§ 19.   Ühekordne toetus

  (1) Ühekordset toetust makstakse üksikisikutele või peredele hädavajalike ja/või erakorraliste kulude katmiseks, kui pere enda sissetulekutest ja muudest ressurssidest ei piisa pere toimetuleku tagamiseks.

  (2) Ühekordse toetuse maksmisel võib hoolekandekomisjoni otsusega üksikisiku või perekonna iseseisva toimetuleku tagamiseks või toimetuleku säilitamiseks mitte arvestada sissetulekust sõltuva toetuse aluseks olevat 2,5-kordset toimetulekupiiri.

  (3) Ühekordset toetust määratakse:
  1) ravimite või raviteenuste eest tasumiseks;
  2) transpordikulude katmiseks;
  3) hariduse omandamisega seotud kulude katmiseks;
  4) tule- ja/või loodusõnnetusest tulenevate kulude katmiseks;
  5) muudel eelpool nimetamata põhjustel, mis aitavad oluliselt kaasa perekonna iseseisvale toimetulemisele, toimetuleku säilitamisele või hoidmaks ära abituse süvenemist.

  (4) Ühekordset toetust makstakse vastavalt Tori valla eelarveliste vahendite olemasolule.

§ 20.   Täiendav sotsiaaltoetus
[Kehtetu - RT IV, 07.03.2019, 31 - jõust. 10.03.2019, rakendatakse alates 1.01.2019]

3. peatükk SOTSIAALTOETUSTE MENETLEMINE 

§ 21.   Sotsiaaltoetuste taotlemine

  (1) Sotsiaaltoetuste taotlemiseks esitab isik või tema esindaja vallavalitsusele vormikohase või vabas vormis avalduse, v.a sünnitoetus ja eakate sünnipäevatoetus. Avalduste vormid kinnitab Tori Vallavalitsus.

  (2) Sissetulekust sõltuva sotsiaaltoetuse taotleja esitab andmed oma sissetulekute kohta ning vajadusel kuludokumendid ja muud tõendid, mis on vajalikud sotsiaaltoetuse saamise õiguse väljaselgitamiseks. Sotsiaaltöötajal on õigus küsida täiendavaid andmeid ja dokumente, mis põhjendavad toetuse andmise vajadust, kohtuda toetuse taotlejaga ning vajadusel külastada tema elukohta.

§ 22.   Sotsiaaltoetuste määramine ja maksmine

  (1) Toetuse määramise või sellest keeldumise otsuse teeb:
  1) sissetulekust mittesõltuvate toetuste, v.a hooldajatoetus korral vallavalitsuse poolt volitatud ametnik;
  2) sissetulekust sõltuvate toetuste ja hooldajatoetuse korral vallavalitsuse poolt moodustatud hoolekandekomisjon.

  (2) Enne 01.01.2018. sündinud laste sünnitoetused määratakse vastavalt rakendussätetes kirjeldatud korrale ühinemiseelsetes omavalitsustes kehtinud kordade ja toetusmäärade alusel.

  (3) Sotsiaaltoetus makstakse isiku avalduses näidatud arvelduskontole, sularahas või isiku nõusolekul tema kirjaliku avalduse, digitaalselt allkirjastatud elektroonilise avalduse või notariaalselt tõestatud avalduse alusel kolmanda isiku arvelduskontole Eestis.

  (4) Taotlust menetleval ametnikul on otsuse tegemiseks oluliste täiendavate asjaolude väljaselgitamiseks õigus ja kohustus hankida lisainformatsiooni ja nõuda taotlejalt täiendavaid andmeid. Kaalutlusotsuse tegemisel võib sotsiaaltöötaja alati kaasata arvamuse andmiseks hoolekandekomisjoni.

§ 23.   Rahastamine ja toetuste suurused

  (1) Määruses nimetatud sissetulekust sõltuvaid ja sissetulekust mittesõltuvaid sotsiaaltoetuseid finantseeritakse valla eelarvest, välja arvatud § 21 nimetatud täiendav sotsiaaltoetus, mida makstakse toetusfondi kaudu sotsiaaltoetuste ja –teenuste korraldamiseks eraldatud vahenditest.

  (2) Sissetulekust mittesõltuvate sotsiaaltoetuste määrad kinnitab Tori Vallavalitsus. Sissetulekust sõltuvate toetuste suurused otsustab hoolekandekomisjon vastavalt Tori valla eelarvelistele vahenditele ning lähtudes taotleja ja tema pereliikmete netosissetulekutest, toimetulekuvõimest, tervislikus seisundist ja muudest selgitavatest asjaoludest. Hoolekandekomisjon võib otsustada toetuste suurused kuni 2000 euro ulatuses taotluse kohta.

§ 24.   Tähtajad sotsiaalhoolekandelise abi korraldamisel

  (1) Vallavalitsus otsustab sotsiaalhoolekandelise abi andmise kümne tööpäeva jooksul isikult taotluse ja kõigi vajalike lisamaterjalide saamisest või muu sotsiaalhoolekandelise abi saamise õiguse tekkimise aluseks oleva sündmuse toimumisest, asjaolu saabumisest või tingimuse täitmisest arvates. Abi andmise otsustamiseks täiendavate oluliste andmete väljaselgitamise vajaduse korral teavitatakse isikut taotluse menetlemise aja pikenemisest.

  (2) Sotsiaalhoolekandelise abi andmise või mitteandmise otsus tehakse isikule või tema esindajale teatavaks avalduses soovitud viisil:
  1) taotluses märgitud e-posti aadressil;
  2) hüvitise andja juures;
  3) posti teel lihtkirjaga taotluses märgitud aadressil.

  (3) Vallavalitsus maksab sotsiaaltoetuse välja 10 kalendripäeva jooksul otsuse tegemisest arvates.

§ 25.   Alusetult saadu tagastamine

  Tori vallavalitsusel on õigus isikule valeandmete esitamisel alusetult väljamakstud sotsiaaltoetus osaliselt või täielikult tagasi nõuda.

§ 26.   Vaide esitamine

  Kohaliku omavalitsuse üksuse eelarvest rahastatava sotsiaaltoetuse, vältimatu sotsiaalabi või muu abi otsusega mittenõustumise korral on taotlejal õigus esitada haldusmenetluse seaduses sätestatud korras vaie kohaliku omavalitsuse üksuse kaudu Sotsiaalkindlustusametile.

4. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 27.   Üleminekusätted

  (1) Sünnitoetuste maksmine enne 01.01.2018. sündinud lastele toimub vastavalt varem kehtinud sünnitoetuste regulatsioonile ja sünnitoetuste määradele, mis kehtisid ühinemise eelselt Tori vallas, Are vallas, Sauga vallas ja Sindi linnas.

  (2) Enne 01.01.2018. ühinemiseelses Tori vallas sündinud lapsele makstakse sünnitoetust ühele lapsevanemale või seaduslikule esindajale kahes osas, millest 60% (210 eurot) makstakse pärast lapse sündi ja 40% (140 eurot) lapse 2-aastaseks saamisel. Taotleja ja laps peavad olema 01.01.2018. Tori valla elanike registris. Sünnitoetuse teist osa ei maksta, kui taotleja ei ole saanud sünnitoetuse esimest osa või kui laps on pärast esimese osa väljamaksmist registreeritud teise omavalitsuse elanike registrisse. Avaldus toetuse saamiseks tuleb esitada ühe kuu jooksul pärast lapse sündi ning sünnitoetuse teise osa saamiseks ühe kuu jooksul pärast lapse 2-aastaseks saamist. Sünnitoetuse suurus on võrdne lapse sünni hetkel kehtinud sünnitoetuste määraga.

  (3) Enne 01.01.2018. ühinemiseelses Are vallas sündinud lapsele makstakse sünnitoetust lapsevanemale, kelle lapse sünni- või lapsendamisejärgne elukoht rahvastikuregistris on Are vald. Lapsendamise korral makstakse sünnitoetust juhul, kui lapsendamine toimub enne lapse üheaastaseks saamist. Lapsendatud lapse puhul lähtutakse elukoha aadressist, mis kantakse rahvastikuregistrisse pärast lapsendaja kandmist vanemana lapse sünniakti. Sünnitoetuse makstakse välja ühes osas ja toetuse suurus on võrdne lapse sünni hetkel kehtinud sünnitoetuse määraga, mis on 300 eurot lapse kohta.

  (4) Enne 01.01.2018 ühinemiseelses Sauga vallas sündinud lapsele makstakse sünnitoetust (400 eurot) lapse seaduslikule esindajale kolmes osas, kusjuures lapse rahvastikuregistri järgne elukoht peab olema taotlejaga ühel aadressil:
  1) 200 eurot makstakse pärast lapse sündi tingimusel, et mõlemad lapsevanemad, lapsendaja, eestkostja või üksikvanem on rahvastikuregistri andmetel olnud Sauga valla elanik(ud) lapse sünniaasta 1. jaanuari seisuga ja laps on Sauga valla (ühinemisjärgselt Tori valla) elanik sünnist alates. Toetust on õigus taotleda lapse sünnist kolme kuu jooksul;
  2) 100 eurot makstakse lapse aastaseks saamisel tingimusel, et laps, mõlemad lapsevanemad, lapsendaja, eestkostja või üksikvanem on rahvastikuregistri andmetel Sauga valla elanik(ud) (alates 01.01.2018. Tori valla elanikud endises Sauga valla piirides) lapse aastaseks saamise aasta 1. jaanuari seisuga. Toetust makstakse lapsevanema avalduse alusel ja toetust on õigus taotleda lapse sünnipäevast kolme kuu jooksul;
  3) 100 eurot makstakse lapse kaheaastaseks saamisel tingimusel, et laps, mõlemad lapsevanemad, lapsendaja, eestkostja või üksikvanem on rahvastikuregistri andmetel Sauga valla (ühinemisjärgselt Tori valla) elanik(ud) lapse kahe aastaseks saamise aasta 1. jaanuari seisuga. Toetust makstakse lapsevanema avalduse alusel ja toetust on õigus taotleda lapse sünnipäevast kolme kuu jooksul.

  (5) Enne 01.01.2018 ühinemiseelses Sindi linnas sündinud lapsele makstakse sünnitoetust summas 400 eurot tingimusel, et vähemalt üks lapse vanematest on rahvastikuregistri andmetel Sindi linna elanik ja elanud Sindi linnas vähemalt kuus kuud enne lapse sündi ning lapse esmase elukohana on rahvastikuregistrisse kantud Sindi linn (sünni registreerimisel jaanuaris 2018 on lapse esmane sünnijärgne elukoht Sindi linn, Tori vald). Lapsendamise korral makstakse sünnitoetust juhul, kui lapsendamine toimub enne lapse üheaastaseks saamist. Lapsendatud lapse elukoha määramisel lähtutakse elukoha aadressist, mis kantakse rahvastikuregistrisse peale lapsendaja kandmist vanemana lapsendatava sünniakti ja mis peab olema vähemalt Sindi linn, Tori vald.

  (6) Enne käesoleva määruse vastuvõtmist ühinemiseelsetes omavalitsustes kehtinud toetusmäärade alusel eraldatud sünnitoetuse, matusetoetuse ja hooldajatoetuse vähemmakstud summade vahe kompenseeritakse tagasiulatuvalt vastavalt Tori Vallavalitsuses kehtestatud 2018. aastal kehtivatele toetusmääradele.

  (7) Käesolevas korras § 14 nimetatud eakate sünnipäevatoetust rakendatakse alates 01.02.2018.

§ 28.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud].

§ 29.   Määruse jõustumine

  (1) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2018.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

/otsingu_soovitused.json