Teksti suurus:

Saue Vallavolikogu 27.09.2018 määruse nr 46 „Sotsiaaltoetuste kord“ muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Saue Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:10.03.2019
Avaldamismärge:RT IV, 07.03.2019, 41

Saue Vallavolikogu 27.09.2018 määruse nr 46 „Sotsiaaltoetuste kord“ muutmine

Vastu võetud 28.02.2019 nr 15
rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.03.2019

Määruse muudatus võetakse vastu kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja Vabariigi Valitsuse 06.02.2015 nr määruse nr 16 „Riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele määratud toetusfondi vahendite jaotamise ja kasutamise tingimused ja kord“ § 31alusel.

§ 1.  Saue Vallavolikogu 27.09.2018 määruses nr 46 "Sotsiaaltoetuste kord" muutmine

  Saue Vallavolikogu 27.09.2018 määruses nr 46 "Sotsiaaltoetuste kord" tehakse järgmised muudatused:
 1) paragrahvi 19 lisatakse uus lõige 3 järgmises sõnastuses:
„(3) Matusetoetust makstakse erandkorras matuse korraldajale, kes taotleb toetust surnud isiku matuse kulude katmiseks, kellel puudus rahvastikuregistrijärgne elukoht või kelle eest ei olnud võimalik saada toetust lahkunu elukohajärgsest kohaliku omavalitsuse üksusest.“;
 2) paragrahvi 19 lisatakse uus lõige 4 järgmises sõnastuses:
„(4) Matusetoetust ei maksta isiku matuse kulude katmiseks, kui matusetoetus on välja makstud teisest kohaliku omavalitsuse üksusest.”;
 3) paragrahvi 19 lisatakse uus lõige 5 järgmises sõnastuses:
„(5) Vallavalitsuse korraldatud matuse kulud kaetakse riigieelarve tasandusfondist volikogu kinnitatud matusetoetuse piirmäära ulatuses. Piirmäära ületav osa matuse korraldamise kuludest kaetakse Saue valla eelarvest.“

§ 2.  Rakendussätted

 (1) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.03.2019

 (2) Määrus jõustub üldises korras.

Harry Pajundi
volikogu esimees