SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Tugiisikuteenuse ja isikliku abistaja teenuse osutamise tingimused ja kord

Väljaandja:Tori Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.03.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 07.03.2019, 45

Tugiisikuteenuse ja isikliku abistaja teenuse osutamise tingimused ja kord

Vastu võetud 21.02.2019 nr 61

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekandeseaduse § 14 lõike 1, § 23 lõike 1, § 24 ning § 27 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Tugiisikuteenuse ja isikliku abistaja teenuse osutamise tingimused ja kord (edaspidi määrus) sätestab tugiisikuteenuse ja isikliku abistaja teenuse taotlemise, taotluse menetlemise ning teenuse osutamise tingimused ja korra Tori vallas.

  (2) Tori Vallavalitsus võib osutada sotsiaalteenust ise, enda poolt hallatava asutuse kaudu või volitada sotsiaalteenuse osutamise halduslepinguga eraõiguslikule juriidilisele või füüsilisele isikule või teise kohaliku omavalitsuse üksuse ametiasutusele.

  (3) Määrusega reguleerimata osas teenuste korraldamise põhimõtetes lähtutakse haldusmenetluse seadusest, sotsiaalseadustiku üldosa seadusest ja sotsiaalhoolekande seadusest.

2. peatükk TUGIISIKUTEENUSE JA ISIKLIKU ABISTAJA TEENUSE OSUTAMINE 

1. jagu TUGIISIKUTEENUS 

§ 2.   Tugiisikuteenuse eesmärk ja teenuse sihtgrupp

  (1) Tugiisikuteenuse eesmärk on tagada abi isikule, kelle toimetulek on pärsitud erinevate sotsiaalsete, majanduslike või tervislike probleemide tõttu.

  (2) Tugiisikuteenust osutatakse täiskasvanud isikule või lapsele, kes vajab kõrvalabi oma toimetuleku tagamisel, kohustuste täitmisel ja õiguste teostamisel sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu. Kõrvalabi seisneb isiku juhendamises, motiveerimises ning isiku suurema iseseisvuse ja omavastutusvõime arendamises.

  (3) Tugiisikuteenuse osutamisel last kasvatavale isikule on eesmärgiks lapse hooldamise ning turvalise ja toetava kasvukeskkonna tagamine. Last kasvatavaks isikuks ei loeta isikut, kes kasvatab ja hooldab last oma töökohustustest tulenevalt.

  (4) Lapsele tugiisikuteenuse osutamise eesmärk on koostöös last kasvatava isikuga lapse arengu toetamine, sealhulgas vajaduse korral puudega lapse puhul hooldustoimingute sooritamine.

§ 3.   Teenuse sisu

  (1) Teenuse sisuks lapse puhul on:
  1) igapäevaelus toimetuleku õpetamine kodus ja väljaspool kodu;
  2) abistamine ja juhendamine haridusasutustes arendus- ja õppeprotsessis osalemisel;
  3) lapse turvalisuse jälgimine kodus ja haridusasutustes;
  4) emotsionaalse toe pakkumine, kogemuste ja teabe vahendamine.

  (2) Teenuse sisuks täiskasvanud isiku või perekonna puhul on:
  1) isiku toimetuleku toetamine ümbritsevas sotsiaalses keskkonnas;
  2) isiku toetamine muutmist vajavate olukordade lahendamisel;
  3) isiku juhendamine lapse kasvatamisel ja õpetamisel;
  4) isiku seostamine teiste vajalike toetuste ja teenustega;
  5) vajadusel isiku saatmine teiste spetsialistide vastuvõttudel või muudel kohtumistel ja üritustel;
  6) isiku toetamine suhtlemisel pereliikmetega ja tugivõrgustikuga, sealhulgas toetamine suhete loomisel ja säilitamisel;
  7) isiku abistamine asjaajamisel ametiasutustes või muudes institutsioonides;
  8) isikule emotsionaalse toe pakkumine, kogemuste või teabe vahendamine;
  9) distsipliini järgimise vajadusest arusaamise loomine;
  10) abistamine ja juhendamine haridusasutuses arendus- ja õpiprotsessis osalemisel;
  11) spetsialisti teavitamine isikuga toimuvatest muudatustest.

§ 4.   Tugiisikuteenuse saaja

  (1) Teenust on õigustatud saama rahvastikuregistrijärgsed Tori vallas elavad isikud või pered.

  (2) Teenust on õigustatud saama ka isik või pere, kelle tegelik elukoht on Tori vallas, kuid rahvastikuregistrijärgne elukoht on teises omavalitsusüksuses, kooskõlastades teenuse osutamise rahastamise eelnevalt vastava omavalitsusüksusega.

§ 5.   Teenuse osutamine ja osutamise maht

  (1) Teenus määratakse:
  1) raske ja sügava puudega lapsele toimetuleku tagamiseks;
  2) lapsele, kelle vanematel on raskusi tema eest hoolitsemisega;
  3) lapsevanemale või lapse hooldajale, kes vajab abi lapse eest hoolitsemisel;
  4) täisealistele sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või terviseseisundist tulenevate probleemidega inimeste toimetuleku tagamiseks.

  (2) Teenuse sisu, osutamise sagedus ja kestus on isiku vajadustest sõltuvalt erinev. Vajalikud teenused või tegevused, nende osutamise maht ja kestvus määratakse kindlaks enne teenuse osutamise alustamist sõlmitavas lepingus tugiisiku ja Tori Vallavalitsuse vahel, mille aluseks on isiku teenusvajaduse hindamine.

§ 6.   Tugiisikuteenuse osutaja

  (1) Teenuse osutajaks on:
  1) ametiasutusega töö- või käsunduslepingu sõlminud nõuetele vastav füüsiline isik või
  2) juriidiline isik, kellelt tellitakse teenust vastavalt kokkulepitud tingimustele.

  (2) Vahetult tugiisikuteenust osutav isik (tugiisik) peab vastama järgmistele nõuetele:
  1) peab olema täisealine täieliku teovõimega füüsiline isik;
  2) on läbinud tugiisiku tööks vajaliku koolituse või on oma isikuomaduste ja võimete poolest sobiv;
  3) ei ole karistusregistrisse kantud ja tema suhtes ei ole alustatud kriminaalmenetlust;
  4) ta ei ole teenuse saaja esimese või teise astme üleneja või alaneja sugulane;
  5) ta ei ela alaliselt või püsivalt samas eluruumis teenuse saajaga.

2. jagu ISIKLIKU ABISTAJA TEENUS 

§ 7.   Isikliku abistaja teenuse eesmärk ja teenuse saaja

  (1) Teenuse eesmärk on täisealise füüsilist kõrvalabi vajava puudega isiku iseseisva toimetuleku suurendamine ühiskonnaelus osalemiseks ning tema lähedaste hoolduskoormuse vähendamine.

  (2) Teenuse saaja on rahvastikuregistrijärgne Tori valla täisealine isik, kes vajab puudest tingituna füüsilist kõrvalabi.

  (3) Teenust on õigustatud saama ka isik või pere, kelle tegelik elukoht on Tori vallas, kuid rahvastikuregistrijärgne elukoht on teises omavalitsusüksuses, kooskõlastades teenuse osutamise rahastamise eelnevalt vastava omavalitsusüksusega.

§ 8.   Teenuse sisu kirjeldus

  (1) Isiklik abistaja (edaspidi teenuse vahetu osutaja) abistab teenuse saajat nendes igapäevaelu tegevustes, milles isik vajab tulenevalt oma puudest füüsilist kõrvalabi.

  (2) Teenuse vahetu osutaja lähtub oma töös iga konkreetse teenuse saaja erivajadustest ning tema poolt antavatest tööjuhistest. Teenuse vahetu osutaja põhiülesandeks on teenuse saaja abistamine tegevustes, milles teenuse saaja vajab juhendamist ja kõrvalabi (liikumine, söömine, hügieenitoimingud jne).

  (3) Teenuse vahetu osutaja tööülesannete hulka ei kuulu meditsiini- või tervishoiuteenuste, tõlketeenuste, nõustamisteenuste, juriidiliste teenuste jmt teenuste osutamine, samuti remondi- ja ehitustööde tegemine.

  (4) Puudega inimene võib ise leida endale sobiva isikliku abistaja. Isik ise peab olema võimeline juhendama ja koordineerima abistaja tööd.

  (5) Piiratud teovõimega isiku eest annab isiklikule abistajale tööülesandeid eestkostja või eestkosteasutus.

§ 9.   Teenuse osutamine ja osutamise maht

  (1) Teenuse sisu, osutamise sagedus ja kestus on isiku vajadustest sõltuvalt erinev. Vajalikud teenused või tegevused, nende osutamise maht ja kestvus määratakse kindlaks enne teenuse osutamise alustamist haldusaktiga või kirjeldatakse sõlmitavas lepingus teenuseosutaja, Tori Vallavalitsuse ja teenuse saaja vahel, mille aluseks on isiku teenusvajaduse hindamine.

  (2) Teenuse osutamise koht sõltub isiku vajadustest.

§ 10.   Isikliku abistaja teenuse osutaja

  (1) Teenuse osutajaks on:
  1) ametiasutusega töö- või käsunduslepingu sõlminud nõuetele vastav füüsiline isik või
  2) juriidiline isik, kellelt tellitakse teenust vastavalt kokkulepitud tingimustele.

  (2) Vahetult isikliku abistaja teenust osutav isik peab vastama järgmistele nõuetele:
  1) peab olema täisealine täieliku teovõimega füüsiline isik;
  2) on läbinud isikliku abistaja tööks vajaliku koolituse või on oma isikuomaduste ja võimete poolest sobiv;
  3) ei ole karistusregistrisse kantud ja tema suhtes ei ole alustatud kriminaalmenetlust;
  4) ta ei ole teenuse saaja esimese või teise astme üleneja või alaneja sugulane;
  5) ta ei ela alaliselt või püsivalt samas eluruumis teenuse saajaga.

3. peatükk TEENUSE TAOTLEMINE, MÄÄRAMINE JA LEPINGU SÕLMIMINE 

§ 11.   Teenuse taotlemine ja määramine

  (1) Teenuse saamiseks esitab teenust sooviv isik taotluse, kus märgitakse järgnevad andmed:
  1) taotleja isikuandmed (nimi, isikukood, elukoht, kontaktandmed);
  2) teenuse taotluse põhjendus;
  3) isikut tõendava dokumendi koopia;
  4) puude olemasolu korral koopia otsusest puude raskusastme kohta.

  (2) Ettepaneku teenuse osutamiseks võib esitada kirjalikult vallavalitsuse sotsiaalvaldkonna ametnik, haridusasutuse juhtkond, kus laps/täisealine isik õpib või viibib.

  (3) Teenust osutatakse, tugiisik või isiklik abistaja määratakse või määramisest keeldutakse hoolekandekomisjoni otsusega 10 kalendripäeva jooksul taotluse esitamisest. Hoolekandekomisjon võib põhjendatud juhul tähtaega pikendada.

  (4) Teenust osutatakse vastavalt vajadusele teenuse saaja juures kodus ja/või väljaspool kodu. Teenuse osutamise koht lepitakse kokku osapoolte vahel sõlmitavas lepingus.

  (5) Teenuse saamiseks esitatud taotlust ei rahuldata, kui teenuse osutamine ei ole põhjendatud.

  (6) Juhul kui teenust ei ole võimalik koheselt osutama hakata, võetakse isik teenusevajajate järjekorda ning talle osutatakse sobivat teenust esimesel võimalusel.

§ 12.   Teenuse osutamise lepingu sõlmimine, muutmine ja lõpetamine

  (1) Teenuse osutamiseks sõlmitakse tähtajaline kirjalik leping (edaspidi leping) teenuse korraldaja, teenuse saaja ja teenuse osutaja vahel.

  (2) Lepingusse märgitakse isikule teenuse osutamise periood, maht, teenuse sisu ja teenuse osutamise koht.

  (3) Lepingut saab muuta poolte kokkuleppel.

  (4) Teenuse osutamine lõpetatakse:
  1) teenuse vajaduse äralangemisel;
  2) teenuse saaja avalduse alusel;
  3) teenuse osutaja ettepanekul kooskõlastatult vallavalitsusega;
  4) kui teenuse saaja asub elama teise omavalitsusse;
  5) kui teenuse saaja on esitanud teenuse saamiseks teadlikult valeandmed;
  6) muudel asjaoludel, mis takistavad teenuse osutamist.

§ 13.   Teenuse hinna kehtestamine ja finantseerimine

  (1) Teenus on taotlejale tasuline ja teenuse hinna kehtestab vallavalitsus.

  (2) Kui teenust vajava isiku ja tema seadus- või lepingujärgsete ülalpidajate majanduslik olukord ei võimalda teenust vajaval isikul teenust kasutada võib hoolekandekomisjon teha soodustusi või vabastada isik ja tema ülalpidajad teenuse eest tasumisest.

  (3) Lastele osutatava tugiisikuteenuse kulud kaetakse valla eelarvest või valla eelarvesse laekuvatest sihtotstarbelistest vahendistest vastavalt sõlmitud teenuse osutamise lepingule või teenuse osutaja poolt esitatud arvetele ning teenuse taotlejalt tasu ei võeta.

4. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 14.   Rakendussätted

  (1) Sindi Linnavolikogu 10.03.2016 määruse nr 42 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise tingimused ja kord“ § 19 punkt 3 „tugiisikuteenus“ ja punkt 5 „isikliku abistaja teenus“ ning 3. peatüki 4. jagu „Tugiisikuteenus“ ja 6. jagu „Isikliku abistaja teenus“ tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Are Vallavolikogu 11.03.2016 määruse nr 6 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise tingimused ja kord“ § 20 punkt 3 „tugiisikuteenus“ ja punkt 5 „isikliku abistaja teenus ning 3. peatüki 4 jagu „Tugiisikuteenus“ ja 6. jagu „Isikliku abistaja teenus“ tunnistatakse kehtetuks.

  (3) Tori Vallavolikogu 20.04.2016 määruse nr 6 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise tingimused ja kord“ § 15 lõike 2 punkt 2 „isikliku abistaja teenus“ ja punkt 3 „tugiisikuteenus“ ning § 18 „Isikliku abistaja teenus“ ja § 19 „Tugiisikuteenus“ tunnistatakse kehtetuks.

  (4) Sauga Vallavolikogu 24.11.2008 määrus nr 41 „Isikliku abistaja teenuse osutamise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

  (5) Sauga Vallavolikogu 24.04.2014 määrus nr 16 „Sauga vallas lastega peredele tugiisiku teenuse osutamise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 15.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Enn Kuslap
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json