SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Pere sissetulekust mittesõltuvate sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord

Väljaandja:Kadrina Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.03.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:04.06.2021
Avaldamismärge:RT IV, 07.03.2019, 48

Pere sissetulekust mittesõltuvate sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord

Vastu võetud 27.02.2019 nr 23

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 2 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrus reguleerib Kadrina valla (edaspidi valla) eelarvest makstavate pere sissetulekust mittesõltuvate sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise korda Kadrina vallas.

§ 2.   Määruses kasutatavad mõisted

  Perekond ehk pere on abielus või abielulistes suhetes olevad samas eluruumis elavad isikud, nende lapsed ja vanemad või muud üht või enamat tuluallikat ühiselt kasutavad või ühise majapidamisega isikud.

§ 3.   Taotlusele õigustatud isikud

  Toetust võib taotleda füüsiline isik, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Kadrina vald, välja arvatud käesoleva korra § 7 sätestatud toetuse taotlemisel.

2. peatükk Toetuse liigid 

§ 4.   Esimesse klassi astuja toetus

  (1) Esimesse klassi astuja toetust on õigus saada igal valla elanike registrisse kantud lapsel, kes on vastu võetud ja õppima asunud põhikooli esimesse klassi.

  (2) Esimesse klassi astuja toetus koosneb koolitarvete komplektist, mis antakse õpilasele üle esimesel koolipäeval.

  (3) Koolitarvete komplekti hinna määrab Kadrina Vallavalitsus.

§ 5.   Jõulutoetus

  (1) Jõulutoetus on valla elanike registrisse kantud koolieelsetes lasteasutustes käivatele ja põhikoolis (1.–9. klass) õppivatele lastele ning Kadrina vallast pärit asenduskoduteenusel viibivatele lastele.

  (2) Jõulutoetus koosneb kingituspakist.

§ 6.   Sünnitoetus

  (1) Sünnitoetus eraldatakse igale vastsündinule, kelle elukoha aadressiks esmakandena on kantud
rahvastikuregistrisse Kadrina vald.

  (2) Toetuse määramise aluseks on lapse sünni registreerimine ning lapsevanema poolt esitatud taotlus (lisa 1) vallavalitsusele.

  (3) Sünnitoetust ei maksta, kui laps sündis surnult.

  (4) Lapsendajale makstakse sünnitoetust juhul, kui lapsendamine toimub enne lapse üheaastaseks saamist ning varem ei ole lapsele sünnitoetust makstud.

  (5) Sünnitoetust makstakse õigustatud isikule kuni 3 kuud peale lapse sündi.

  (6) Sünnitoetuse määra kinnitab Kadrina vallavolikogu.

§ 7.   Matusetoetus

  (1) Matusetoetust makstakse Kadrina valla elanike registrisse kantud isiku surma korral.

  (2) Matusetoetust võib Kadrina Vallavalitsus kasutada valla korraldatud matuse kulude katmiseks.

  (3) Toetuse määramise aluseks on surma registreerimise kanne rahvastikuregistris ja matusekorraldaja poolt esitatud taotlus (lisa 2) Kadrina Vallavalitsusele.

  (4) Erandkorras makstakse:
  1) matuse korraldajale, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht asub Kadrina vallas ja kes taotleb toetust sellise isiku matuse kulude katmiseks, kellel puudus rahvastikuregistrijärgne elukoht või kelle eest ei olnud võimalik saada toetust lahkunu elukohajärgsest kohalikust omavalitsusest.
  2) matuse korraldajale selle isiku matuse kulude katmiseks, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht asus Kadrina vallas ja kelle eest taotleb toetust matuse korraldaja, kellel puudub rahvastikuregistrijärgne elukoht või kellel ei olnud võimalik saada toetust enda elukohajärgsest kohalikust omavalitsusest.
  3) Juhul, kui rahvastikuregistrikanne puudub nii lahkunul kui matuse korraldajal, hindab vallavalitsuse sotsiaalala töötaja (edaspidi sotsiaaltöötaja) taotleja abivajadust vältimatu abi korras või korraldab matused vallavalitsus.

  (5) Erandkorras maksab Kadrina Vallavalitsus inimesele matusetoetust ainult juhul, kui tal ei teki õigust saada matusetoetust ühegi kohaliku omavalitsuse põhikorrast lähtuvalt.

  (6) Matusetoetust ei maksta, kui isikule on makstud toetust teisest kohalikust omavalitsusest.

  (7) Matusetoetuse määra kinnitab Kadrina vallavolikogu.

3. peatükk Toetuse taotlemine ja menetlemine 

§ 8.   Toetuse taotlemine

  (1) Toetust taotlev isik (edaspidi taotleja) esitab Kadrina Vallavalitsusele allkirjastatud kirjaliku taotluse, välja arvatud esimesse klassi astuja toetuse ja jõulutoetuse korral.

  (2) Vajadusel võib taotleja esitada taotluses ka muid asjasse puutuvaid dokumente. Toetuste saamiseks on taotleja kohustatud tegema vallaga koostööd.

4. peatükk Toetuse määramine ja maksmine 

§ 9.   Toetuse määramine

  (1) Vallaeelarvest makstava sünnitoetuse ja matusetoetuse määramise või määramisest keeldumise otsustab sotsiaalosakonna ametnik 10 tööpäeva jooksul, arvestades toetuse taotluse esitamisest.

  (2) Kui toetuse saamiseks on kõik tingimused täidetud, siis toetuse määramise kohta taotlejale kirjalikku vastust ei vormistata.

§ 10.   Toetuse määramisest keeldumine

  Toetuse määramisest võib keelduda juhul, kui esineb vähemalt üks järgmistest asjaoludest:
  1) taotluses on andmeid varjatud või on esitatud ebaõigeid andmeid;
  2) taotleja ei esita täiendavaid dokumente.

§ 11.   Toetuse maksmine

  Toetus (v.a esimesse klassi astuja toetus ja jõulutoetus) makstakse välja sotsiaalteenuste ja toetuste anderegister STAR väljamakselehtede alusel, mis on võrdsustatud haldusaktiga. Toetus kantakse 30 kalendripäeva jooksul pärast toetuse määramist taotluses näidatud pangakontole või erandkorras makstakse välja sularahas.

5. peatükk Alusetult saadu tagastamine 

§ 12.   Rahalise toetuse tagastamine

  Toetust on õigustagasi nõuda, kui toetuse saaja varjas andmeid teadvalt või esitas valeandmeid. Kui isik keeldub alusetult saadud toetust tagasi maksmast, võib Kadrina Vallavalitsus kui ametiasutus teha toetuse saajale ettekirjutuse. Ettekirjutuse täitmata jätmise korral võib ametiasutus anda selle sundtäitmisele täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.

6. peatükk Rakendussätted 

§ 13.   Rakendussätted

  (1) Tunnistatakse kehtetuks Kadrina Vallavolikogu 30.03.2016. a. määrus nr 60 „Pere sissetulekust mittesõltuvate toetuste määramise ja maksmise kord Kadrina vallas“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  (3) Määruse § 7 lõiked 4, 5 ja 6 rakendatakse alates 01. märtsist 2019.

Madis Viise
Vallavolikogu esimees

Lisa 1 Sünnitoetuse taotlus

Lisa 2  Matusetoetuse taotlus

/otsingu_soovitused.json