SotsiaalhoolekanneTeenused

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise tingimused ja kord

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise tingimused ja kord - sisukord
Väljaandja:Sindi Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.03.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:11.03.2019
Avaldamismärge:RT IV, 07.03.2019, 60

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise tingimused ja kord

Vastu võetud 10.03.2016 nr 42
RT IV, 16.03.2016, 14
jõustumine 19.03.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
25.01.2018RT IV, 09.02.2018, 912.02.2018, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2018.
25.01.2018RT IV, 15.02.2018, 418.02.2018, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2018.
18.10.2018RT IV, 26.10.2018, 1801.12.2018
21.02.2019RT IV, 07.03.2019, 4510.03.2019

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ning sotsiaalhoolekande seaduse § 14 alusel

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega sätestatakse Sindi linna eelarvest sotsiaalhoolekandelise abi andmise tingimused ja kord (edaspidi kord).

§ 2.   Sotsiaalhoolekandelise abi eesmärk ja mõisted

  (1) Sotsiaalhoolekandeline abi on sotsiaaltoetuste, sotsiaalteenuste, vältimatu abi ja muu abi andmine, mille eesmärk on toetada inimese iseseisvat toimetulekut ja töötamist ning aktiivset osalust ühiskonnaelus, ennetades sealjuures sotsiaalsete probleemide tekkimist või süvenemist üksikisiku, perekonna ja ühiskonna tasandil.

  (2) Sotsiaaltoetus on isikule makstav rahaline hüvitis.

  (3) Sotsiaalteenus on isikule osutatav mitterahaline soodustus.

  (4) Vältimatu abi on elatusvahendite kaotuse või puuduse tõttu sotsiaalselt abitusse olukorda sattunud isikule osutatav sotsiaalabi, mis tagab vähemalt toidu, riietuse ja ajutise majutuse.

§ 3.   Sotsiaalhoolekandelise abi andmise põhimõtted

  Sotsiaalhoolekandelise abi andmisel:
  1) lähtutakse esmajärjekorras isiku vajadusest;
  2) eelistatakse abimeetmeid, mis on suunatud võimaluste leidmisele ja isiku suutlikkuse suurendamisele korraldada oma elu võimalikult iseseisvalt;
  3) nõustatakse isikut abimeetme valikul ja kohandamisel ning vajaduse korral abi kasutamisel vastava erialase ettevalmistusega spetsialisti poolt;
  4) lähtutakse abimeetme rakendamise tulemuslikkusest abi vajava isiku ning vajaduse korral pere ja kogukonna seisukohast;
  5) kaasatakse abi andmise kõikidel etappidel abi vajavat isikut ning vajaduse korral ka tema perekonnaliikmeid, kui isik on selleks nõusoleku andnud;
  6) tagatakse abimeetmed isikule võimalikult kättesaadaval moel.

§ 4.   Sotsiaalhoolekandega hõlmatus

  (1) Sotsiaalhoolekandelist abi on õigus taotleda isikul, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Sindi linn või isikul, kelle rahvastikuregistri järgset elukohta ei saa kindlaks määrata, kuid kes abi vajamise ajal viibib Sindi linna haldusterritooriumil.

  (2) Kooskõlastatult isiku rahvastikuregistrisse kantud elukoha järgse kohaliku omavalitsuse üksusega võib sotsiaalhoolekandelist abi osutada isikule, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht ei ole Sindi linn.

  (3) Vältimatut abi on õigus taotleda isikul, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht ei ole Sindi linn, kuid kes viibib abi vajamise ajal Sindi linna haldusterritooriumil.

2. peatükk Sotsiaaltoetused 
[Kehtetu - RT IV, 09.02.2018, 9 - jõust. 12.02.2018, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2018.]

1. jagu Üldsätted 
[Kehtetu - RT IV, 09.02.2018, 9 - jõust. 12.02.2018, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2018.]

§ 5.   Sotsiaaltoetuste liigid
[Kehtetu - RT IV, 09.02.2018, 9 - jõust. 12.02.2018, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2018.]

§ 6.   Sotsiaaltoetuste taotlemise õiguse tekkimine
[Kehtetu - RT IV, 09.02.2018, 9 - jõust. 12.02.2018, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2018.]

2. jagu Sissetulekust mittesõltuvad sotsiaaltoetused 
[Kehtetu - RT IV, 09.02.2018, 9 - jõust. 12.02.2018, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2018.]

§ 7.   Sissetulekust mittesõltuvad sotsiaaltoetused
[Kehtetu - RT IV, 09.02.2018, 9 - jõust. 12.02.2018, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2018.]

§ 8.   Matusetoetus
[Kehtetu - RT IV, 09.02.2018, 9 - jõust. 12.02.2018, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2018.]

§ 9.   Sünnitoetus
[Kehtetu - RT IV, 09.02.2018, 9 - jõust. 12.02.2018, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2018.]

§ 10.   Esimesse klassi astuja toetus
[Kehtetu - RT IV, 09.02.2018, 9 - jõust. 12.02.2018, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2018.]

§ 11.   Pensionäride ühekordne sotsiaaltoetus
[Kehtetu - RT IV, 09.02.2018, 9 - jõust. 12.02.2018, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2018.]

§ 12.   Pulma-aastapäeva toetus
[Kehtetu - RT IV, 09.02.2018, 9 - jõust. 12.02.2018, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2018.]

§ 13.   Hooldajatoetus
[Kehtetu - RT IV, 09.02.2018, 9 - jõust. 12.02.2018, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2018.]

§ 14.   Toetus kinnipidamisasutusest vabanenud isikule
[Kehtetu - RT IV, 09.02.2018, 9 - jõust. 12.02.2018, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2018.]

3. jagu Sissetulekust sõltuvad sotsiaaltoetused 
[Kehtetu - RT IV, 09.02.2018, 9 - jõust. 12.02.2018, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2018.]

§ 15.   Sissetulekust sõltuvad toetused
[Kehtetu - RT IV, 09.02.2018, 9 - jõust. 12.02.2018, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2018.]

§ 16.   Lasteaiatoetus
[Kehtetu - RT IV, 09.02.2018, 9 - jõust. 12.02.2018, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2018.]

§ 17.   Abivahenditoetus
[Kehtetu - RT IV, 09.02.2018, 9 - jõust. 12.02.2018, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2018.]

§ 18.   Lisatoetus
[Kehtetu - RT IV, 09.02.2018, 9 - jõust. 12.02.2018, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2018.]

3. peatükk Sotsiaalteenused 

1. jagu Üldsätted 

§ 19.   Sotsiaalteenuste liigid

  Linnavalitsuse poolt korraldatavad sotsiaalteenused on:
  1) koduteenus;
  2) väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus;
  3) [kehtetu - RT IV, 07.03.2019, 45 - jõust. 10.03.2019]
  4) täisealise isiku hooldus;
  5) [kehtetu - RT IV, 07.03.2019, 45 - jõust. 10.03.2019]
  6) varjupaigateenus;
  7) turvakoduteenus;
  8) sotsiaaltransporditeenus;
  9) eluruumi tagamine;
  10) võlanõustamisteenus.

§ 20.   Hindamiskohustus ja otsus abi andmise kohta

  (1) Linnavalitsus selgitab välja abi saamiseks pöördunud isiku abivajaduse ja sellele vastava abi.

  (2) Abivajaduse väljaselgitamisel lähtutakse terviklikust lähenemisest isiku abivajadusele, võttes arvesse tema toimetulekut ja ühiskonnaelus osalemist mõjutavaid asjaolusid, sealhulgas:
  1) isiku personaalse tegevusvõimega seonduvaid asjaolusid;
  2) isiku füüsilise ja sotsiaalse elukeskkonnaga seonduvaid asjaolusid.

§ 21.   Tasu sotsiaalteenuste eest

  (1) Käesolevas korras nimetatud sotsiaalteenuse osutamise eest võib võtta tasu.

  (2) Sotsiaalteenuste eest tasumise tingimused, korra ja tasumäärad kehtestab linnavalitsus.

2. jagu Koduteenus 

§ 22.   Koduteenuse eesmärk ja sisu

  (1) Koduteenus on linnavalitsuse poolt korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on täisealise isiku iseseisva ja turvalise toimetuleku tagamine kodustes tingimustes, säilitades ja parandades tema elukvaliteeti.

  (2) Koduteenuse osutamisel abistatakse isikut toimingutes, mida isik terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda sooritada kõrvalabita, kuid mis on vajalikud kodustes tingimustes elamiseks, nagu kütmine, toiduvalmistamine, eluruumi ja riiete korrastamine ning väljaspool eluruumi toiduainete ja majapidamistarvete ostmine ja muu asjaajamine.

§ 23.   Koduteenuse vajaduse hindamine ja otsuse tegemine

  (1) Koduteenuse osutamisel hinnatakse ja täpsustatakse kõrvalabi vajaduse määra iga isiku puhul eraldi.

  (2) Koduteenuse osutamise perioodil kõrvalabi vajaduse määra muutumisel isiku tegevusvõime või elukeskkonna tõttu viivad sotsiaaltöötajad läbi korduva hindamise.

  (3) Linnavalitsus koostab koostöös teenust saava isiku ja teenuseosutajaga teenuse osutamise haldusakti või halduslepingu, määrates selles muu hulgas kindlaks kõrvalabi vajaduse määrast tulenevad toimingud, mis tagavad isiku iseseisva toimetuleku kodustes tingimustes.

3. jagu Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus 

§ 24.   Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse eesmärk ja sisu

  Väljaspool isiku kodu osutatav üldhooldusteenus on linnavalitsuse poolt korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on turvalise keskkonna ja toimetuleku tagamine täisealisele isikule, kes terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda kodustes tingimustes ajutiselt või püsivalt iseseisvalt toime tulla.

§ 25.   Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse määramine

  Linnavalitsus koostab koostöös teenust saava isiku ja teenuseosutajaga teenuse osutamise haldusakti või halduslepingu, määrates selles muu hulgas kindlaks kõrvalabi vajaduse määrast tulenevad toimingud, mis tagavad isiku turvalisuse ja toimetuleku hooldusteenuse kasutamise ajal.

4. jagu Tugiisikuteenus 
[Kehtetu - RT IV, 07.03.2019, 45 - jõust. 10.03.2019]

§ 26.   Tugiisikuteenuse eesmärk ja sisu
[Kehtetu - RT IV, 07.03.2019, 45 - jõust. 10.03.2019]

§ 27.   Tugiisikuteenuse vajaduse hindamine ja tugiisiku määramine, aruandlus
[Kehtetu - RT IV, 07.03.2019, 45 - jõust. 10.03.2019]

5. jagu Täisealise isiku hooldus 
[Kehtetu - RT IV, 15.02.2018, 4 - jõust. 18.02.2018, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2018.]

§ 28.   Täisealise isiku hoolduse eesmärk ja sisu
[Kehtetu - RT IV, 15.02.2018, 4 - jõust. 18.02.2018, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2018.]

6. jagu Isikliku abistaja teenus 
[Kehtetu - RT IV, 07.03.2019, 45 - jõust. 10.03.2019]

§ 29.   Isikliku abistaja teenuse eesmärk ja sisu
[Kehtetu - RT IV, 07.03.2019, 45 - jõust. 10.03.2019]

§ 30.   Isikliku abistaja teenuse vajaduse hindamine ja isikliku abistaja määramine
[Kehtetu - RT IV, 07.03.2019, 45 - jõust. 10.03.2019]

7. jagu Varjupaigateenus 

§ 31.   Varjupaigateenuse eesmärk ja sisu

  Varjupaigateenus on linnavalitsuse korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on ajutise ööbimiskoha võimaluse kindlustamine täisealisele isikule, kes ei ole võimeline endale ööbimiskohta leidma. Ajutises ööbimiskohas peab olema tagatud voodikoht, pesemisvõimalus ja turvaline keskkond.

8. jagu Turvakoduteenus 

§ 32.   Turvakoduteenuse eesmärk ja sisu

  (1) Turvakoduteenus on linnavalitsuse korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on tagada ajutine eluase, turvaline keskkond ja esmane abi:
  1) lapsele, kes vajab abi tema hooldamises esinevate puuduste tõttu, mis ohustavad tema elu, tervist või arengut;
  2) täisealisele isikule, kes vajab turvalist keskkonda.

  (2) Esmase abi raames tuleb isikule vajaduse korral tagada kriisiabi, mis taastab isiku psüühilise tasakaalu ja tegevusvõime igapäevaelus, ning teavitada isikut teistest abi saamise võimalustest. Tulenevalt isiku east ja vajadusest tagatakse ka tema hooldamine ja arendamine.

9. jagu Sotsiaaltransporditeenus 
[Kehtetu - RT IV, 26.10.2018, 18 - jõust. 01.12.2018]

§ 33.   Sotsiaaltransporditeenuse eesmärk ja sisu
[Kehtetu - RT IV, 26.10.2018, 18 - jõust. 01.12.2018]

§ 34.   Sotsiaaltransporditeenuse korraldamine
[Kehtetu - RT IV, 26.10.2018, 18 - jõust. 01.12.2018]

10. jagu Eluruumi tagamine 

§ 35.   Eluruumi tagamise eesmärk ja sisu

  Eluruumi tagamine on linnavalitsuse korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on eluruumi kasutamise võimaluse kindlustamine isikule, kes ei ole sotsiaalmajanduslikust olukorrast tulenevalt võimeline enda ja oma perekonna vajadustele vastavat eluruumi tagama.

§ 36.   Puudega isikule eluruumi tagamine

  Isikuid, kellel on puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 2 lõike 1 tähenduses puudest tingituna raskusi eluruumis liikumise, endaga toimetuleku või suhtlemisega, abistab linnavalitsus eluruumi kohandamisel või sobivama eluruumi saamisel.

11. jagu Võlanõustamisteenus 

§ 37.   Võlanõustamisteenuse eesmärk ja sisu

  (1) Võlanõustamisteenus on linnavalitsuse korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on abistada isikut tema varalise olukorra kindlakstegemisel, võlausaldajaga läbirääkimiste pidamisel ja nõuete rahuldamisel, et vältida uute võlgnevuste tekkimist toimetulekuvõime parandamise kaudu ning lahendada muid võlgnevusega seotud probleeme.

  (2) Võlanõustamisteenus hõlmab isiku nõustamist, juhendamist ja edasiste võlgade tekkimise ennetamist.

  (3) Piiratud teovõimega isiku puhul osutatakse teenust tema seaduslikule esindajale seadusliku esindaja taotluse alusel.

4. peatükk Sotsiaalhoolekandelise abi menetlused 

1. jagu Sotsiaalhoolekandelise abi saamine 

§ 38.   Sotsiaalhoolekandelise abi taotlemine

  (1) Sotsiaalhoolekandelise abi saamiseks esitab isik või tema esindaja linnavalitsusele vormikohase või vabas vormis avalduse ning vajadusel kuludokumendid ja muud tõendid, mis on vajalikud sotsiaalhoolekandelise abi saamise õiguse väljaselgitamiseks.

  (2) Sotsiaalhoolekandelise abi avalduse vormid kinnitab linnavalitsus.

  (3) Linnavalitsus võib sissetulekust sõltuva toetuse taotlejalt nõuda täiendavaid dokumente taotleja majandusliku olukorra kindlaks tegemiseks.

§ 39.   Sotsiaalhoolekandelise abi andmine

  (1) Sotsiaalhoolekandelise abi andmist korraldab linnavalitsus.

  (2) Sotsiaaltoetuse andmine või mitteandmine isikule otsustatakse haldusaktiga.

  (3) Sotsiaalteenuse osutamine või mitteosutamine isikule otsustatakse haldusaktiga või halduslepinguga.

  (4) Sotsiaalteenuse osutamine otsustatakse halduslepinguga eelkõige juhul kui sotsiaalteenuse osutamise tingimused määratakse kindlaks linnavalitsuse ja sotsiaalteenuse saaja või linnavalitsuse, sotsiaalteenuse saaja ja kolmanda isiku koostöös.

§ 40.   Tähtajad sotsiaalhoolekandelise abi korraldamisel

  (1) Linnavalitsus otsustab sotsiaalhoolekandelise abi andmise kümne tööpäeva jooksul isikult avalduse saamisest või muu sotsiaalhoolekandelise abi saamise õiguse tekkimise aluseks oleva sündmuse toimumisest, asjaolu saabumisest või tingimuse täitmisest arvates.

  (2) Sotsiaalhoolekandelise abi andmise või mitteandmise otsus tehakse isikule või tema esindajale teatavaks avalduses märgitud aadressil.

  (3) Linnavalitsus maksab sotsiaaltoetuse välja 30 kalendripäeva jooksul otsuse tegemisest arvates.

  (4) Sotsiaaltoetus makstakse isiku avalduses näidatud arvelduskontole, isikule sularahas või isiku nõusolekul tema kirjaliku avalduse, digitaalselt allkirjastatud elektroonilise avalduse või notariaalselt tõestatud avalduse alusel kolmanda isiku arvelduskontole Eestis.

2. jagu Alusetult saadu tagastamine 

§ 41.   Sotsiaalhoolekandelise abi kulutuste tagasinõudmine

  (1) Linnavalitsus nõuab seaduses sätestatud juhtudel isikult talle sotsiaaltoetusena alusetult makstud rahasumma ja sotsiaalteenuse osutamisega alusetult tehtud kulutused osaliselt või täielikult tagasi.

  (2) Linnavalitsus on sotsiaalhoolekandelise abi andmiseks alusetult tehtud kulutuste tagastamisega viivitamise korral õigus nõuda tasumata summalt viivist võlaõigusseaduse § 113 alusel.

3. jagu Vaidemenetlus 

§ 42.   Vaide esitamine

  Linnavalitsuse eelarvest rahastatava sotsiaalteenuse, sotsiaaltoetuse, vältimatu sotsiaalabi või muu abi ning toimetulekutoetuse ja vajaduspõhise peretoetuse otsusega mittenõustumise korral on taotlejal õigus esitada haldusmenetluse seaduses sätestatud korras vaie linnavalitsuse kaudu maavanemale.

5. peatükk Rakendussätted 

§ 43.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud].

§ 44.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

/otsingu_soovitused.json