Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Tapa Vallavalitsuse hallatavate asutuste palgakorraldus

Väljaandja:Tapa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.03.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 07.03.2019, 78

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Tapa Vallavalitsuse hallatavate asutuste palgakorraldus

Vastu võetud 30.05.2018 nr 18
RT IV, 07.06.2018, 6
jõustumine 10.06.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
25.02.2019RT IV, 07.03.2019, 3210.03.2019, rakendatakse alates 1.01.2019

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2 ja § 6 lg 3 punkti 2 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Määruse reguleerimisala

 (1) Tapa Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatavate asutuste palgakorraldusega (edaspidi palgajuhend) määratakse kindlaks Tapa Vallavalitsuse hallatavate asutuste (edaspidi allasutus) töötajatele töötasu (edaspidi palk) määramise ja maksmise kord, palga maksmise aeg ja viis ning lisatasude ja hüvitiste maksmise tingimused ja kord.

 (2) Allasutustele kehtestatakse ühtsed palgagrupid I kuni V (lisa 1).

 (3) Palgajuhendi eesmärk on tagada töötajatele konkurentsivõimelise töötasu maksmine ning luua selgus, millistest komponentidest palk koosneb, et tagada töötajate motiveerimise võimalus.

2. peatükk Töö tasustamine 

§ 2.  Töö tasustamise üldpõhimõtted

 (1) Allasutuste töötajatele palga maksmise aluseks on käesoleva määruse lisas 1 toodud palgagrupid.

 (2) Palgamaksmise põhimõtted toetavad allasutuse juhi iseseisvat otsustusõigust asutuse eesmärke toetava ja tulemustele suunatud palgakorralduse rakendamisel, võttes aluseks käesoleva määruse.

 (3) Allasutuse palgakorralduse põhimõtted kinnitab allasutuse juht, kooskõlastades selle eelnevalt vallavalitsusega.

§ 3.  Palga komponendid

  Palga komponendid on:
 1) põhipalk;
 2) lisatasu.

§ 4.  Põhipalk

 (1) Põhipalk on palga fikseeritud osa, mille määramisel lähtutakse töötaja tööalasest kompetentsusest (teadmised, oskused, kogemus, haridus jms), töökohale esitatavatest nõuetest, töö reguleeritusest, ülesannete keerukusest, juhtimise ja koostöö ulatusest, töötaja võimekusest ning vastutusest tööprotsesside eest.

 (2) Töötaja põhipalk lepitakse töötaja ja allasutuse juhi vahel kokku töölepingus.

 (3) Allasutuse juhi põhipalk lepitakse allasutuse juhi ja Tapa vallavanema vahel kokku töölepingus.

 (4) Töötaja põhipalga kokku leppimisel lähtutakse tema töökohale vastavast põhipalga vahemikust.

 (5) Koolieelses lasteasutuses atesteerimisel omistatud kõrgema ametijärgu ja üldhariduskoolis tõendatud kõrgema kutsestandardiga õpetaja palk on vähemalt 5 % kõrgem kehtestatud õpetaja palga alammäärast.

§ 5.  Palgagrupid

 (1) Allasutuste töökohad on jaotatud palgagruppidesse (lisa 1).

 (2) Palgagrupile vastab põhipalga vahemik, mis määrab vastavasse palgagruppi kuuluvate töökohtade kuu põhipalga miinimum- ja maksimummäära täistööajaga töötamise korral.

§ 6.  Haridustöötajate palga miinimummäärad

 (1) Klassiõpetaja ja aineõpetaja kuupalga alammäär täistööajaga töötamise korral on Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud kuupalga alammäär.

 (2) Magistrikraadiga või sellega võrdsustatud tasemega lasteaiaõpetaja palga alammäär täistööajaga töötamise korral on vähemalt 90%, alates 2019.aasta 1.jaanuarist vähemalt 100% üldhariduskooli õpetaja palga alammäärast.

 (3) Lasteaiaõpetaja palga alammäär täistööajaga töötamise korral on vähemalt 90% üldhariduskooli õpetaja palga alammäärast.
[RT IV, 07.03.2019, 32 - jõust. 10.03.2019, rakendatakse alates 1.01.2019]

 (4) Tugispetsialistide palga alammäär on võrdsustatud õpetaja palga alammääraga.

§ 7.  Lisatasu

 (1) Töötajale võib maksta lisatasu:
 1) täiendavate tööülesannete täitmise eest, mis ei tulene ametijuhendist, töölepingust ega õigusaktidest;
 2) ajutiselt äraoleva töötaja asendamise või ajutiselt vaba töökoha ülesannete täitmise eest kui asendamine ei tulene töötaja ametijuhendist või tingib võrreldes ametijuhendis ettenähtuga töökoormuse olulise suurenemise;
 3) eritingimustes töötamise (ületunnitöö, öötöö ja riigipühal töötamise) eest, mis ei tulene ametijuhendist või töölepingust ning kui eritingimustes tehtud tööd ei ole võimalik töötajale hüvitada vaba aja andmisega;
 4) preemiana erakordsete tööalaste saavutuste eest või üleriigilistel tähtpäevadel.

 (2) Üleriigilistel tähtpäevadel makstakse töötajatele lisatasu ühtsetel alustel.

 (3) Lisatasu makstakse allasutuse eelarveliste vahendite olemasolul.

 (4) Töötajale lisatasu maksmise aluseks on allasutuse juhi kirjalik põhjendus.

 (5) Allasutuse juhile lisatasu maksmise otsustab vallavanem.

§ 8.  Palga arvestamine ja maksmine

 (1) Palga arvestusperiood on kalendrikuu. Palka arvestatakse ajavahemiku eest, mil töötaja täitis talle antud ülesandeid. Kui töötajale on kehtestatud täistööajast lühem tööaeg, arvestatakse palka proportsionaalselt tööl oldud aja eest. Palgast arvestab tööandja maha seadusega ette nähtud maksud ja maksed.

 (2) Töötajale väljastatakse tema nõudmisel teatis arvestatud palga, puhkusetasu ja neist tehtud kinnipidamiste, tööaja eest arvestatud sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmakse kohta. Töötajal on õigus saada selgitusi talle palga määranud isikult ja tööandjalt.

§ 9.  Palga maksmise aeg ja viis

 (1) Töötajale makstakse palka üks kord kuus, hiljemalt tasustatavale kuule järgneva kuu 5-ndaks kuupäevaks töötaja poolt kirjalikult teatatud pangakontole.

 (2) Pangakonto muutmisest teavitab töötaja palgaarvestajat kirjalikult.

3. peatükk Hüvitised 

§ 10.  Puhkusetasu arvutamine ja maksmine

 (1) Puhkusetasu arvutatakse töötajale keskmise töötasu alusel või jätkatakse töötajale palga maksmist juhul, kui see on töötaja jaoks soodsam.

 (2) Puhkusetasu kantakse töötaja pangakontole hiljemalt eelviimasel tööpäeval enne puhkuse algust või töötaja soovi korral järgmisel palgapäeval.

 (3) Juhul, kui töötaja puhkus poolte kokkuleppel katkestatakse või katkeb töötaja puhkus töötaja haiguse tõttu ning töötajale on puhkusetasu üle kantud, arvestatakse puhkusetasu ümber ja enammakstud summa peetakse kinni järgneva kuu või järgnevate kuude palgast.

 (4) Õppepuhkust tasustatakse täiskasvanute koolituse seaduses sätestatud korras.

 (5) Töötaja iga-aastase põhipuhkuse pikkus on 30 kalendripäeva.
[RT IV, 07.03.2019, 32 - jõust. 10.03.2019, rakendatakse alates 1.01.2019]

§ 11.  Haigushüvitise maksmine

  Töötajale hüvitatakse töövõimetuslehele jäämisel teine ja kolmas haiguspäev 70% ulatuses töötaja kuue kuu keskmisest töötasust.

4. peatükk Rakendussätted 

§ 12.  Õigusakti kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 13.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Lisa 1 Palgagruppide palgavahemikud täistööajaga töötamise korral