Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Jäätmevaldajate toetamise kord

Väljaandja:Sillamäe Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.03.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 07.03.2023, 10

Jäätmevaldajate toetamise kord

Vastu võetud 28.02.2023 nr 33

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Jäätmevaldajate toetamise kord (edaspidi kord) reguleerib linnaeelarvest korterelamute hoovidesse kogumismahutite paiknemiskohtade rajamist ning kogumismahutite soetamist Sillamäe linnas.

  (2) Korterelamu on korra mõistes kolme või enama korteriga korterelamu, mis asub Sillamäe linna haldusterritooriumil.

§ 2.   Toetuse eraldamise eesmärgid

  Toetuse eraldamise ja korra §-s 3 sätestatud tegevuste elluviimise eesmärgid on:
  1) korterelamute hoovidesse kogumismahutite paiknemiskohtade rajamine ja kogumismahutite soetamine;
  2) jäätmete liigiti kogumise arendamine linnas kooskõlas Sillamäe Linnavolikogu 22. detsembri 2022. a määrusega nr 28 „Sillamäe linna jäätmehoolduseeskiri“ ning „Jäätmeseaduses“ sätestatud jäätmete taaskasutamise sihtarvude saavutamiseks.

§ 3.   Toetatavad tegevused

  Linnaeelarvest eraldatakse toetust järgmisteks tegevusteks:
  1) kõvakattega kogumismahutite paiknemiskohtade rajamine;
  2) kogumismahutite soetamine, mis vastavad Sillamäe Linnavolikogu 22. detsembri 2022. a määruse nr 28 „Sillamäe linna jäätmehoolduseeskiri“ §-s 5 sätestatud tehnilistele nõuetele;
  3) jäätmemajade ehitamine.

§ 4.   Nõuded taotlejale

  Toetuse taotlejaks on Sillamäe linna haldusterritooriumil korterelamut haldav korteriühistu, kelle majandustegevus ei ole lõppenud ega peatunud ning mida esindab taotluse esitamisel mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kantud juhatuse liige (edaspidi taotleja).

§ 5.   Taotlus ja nõuded taotlusele

  (1) Korra § 3 lõikes 1 toodud tegevustega seotud toetuse taotlemisel esitatakse Sillamäe Linnavalitsusele (edaspidi linnavalitsus) järgmised dokumendid:
  1) taotlus korra lisas 1 toodud taotluse vormil;
  2) linnavalitsusega (ühise kogumismahutite puhul ka teise taotleja ja/või territooriumi haldajaga) kooskõlastatud kogumismahutite paiknemiskoht ja selle lahendus (aktuaalsel geoalusel näidatud rajatise konstruktsioon ja mõõdud). Kooskõlastus esitatakse linnavalitsuse ametliku kirjana.
  3) taotleja üldkoosoleku protokolli koopia, mis sisaldab otsust korterelamu(te) kinnistu(te)l kogumismahutite paiknemiskoha rajamise kohta, mille toetamiseks on esitatud taotlus (otsus peab sisaldama infot töö sisu ja eeldatava maksumuse kohta, tööde läbiviimise tähtaega ja taotlejapoolset omafinantseerimise mahtu).
  4) hinnapakkumine kavandatavate tööde kohta.

  (2) Taotlejal on õigus esitada üks taotlus korra § 8 lõikes 1 nimetatud abikõlblikkuse perioodi jooksul.

§ 6.   Taotluse menetlemine

  (1) Taotlusi võetakse vastu jooksvalt. Taotluse esitamise tähtaeg korra § 3 lõikes 1 sätestatud tegevustele on 1. september 2023. a.

  (2) Taotluse, mis on esitatud käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud tähtajast hiljem, esitamistähtaja võib taotleja algatusel ennistada, kui see on mööda lastud mõjuval põhjusel. Ennistamiseks tuleb linnavalitsusele esitada põhjendatud taotlus 7 kalendripäeva jooksul pärast takistava asjaolu äralangemist. Taotluse esitamise tähtaja ennistamise otsustab Sillamäe linnapea.

  (3) Taotlus korra § 3 lõike 1 tegevustele menetletakse järgmises korras:
  1) taotlusi menetleb linnavalitsuse keskkonnaspetsialist, kes teostab taotluste esialgse kontrolli. Kui taotleja jätab koos taotlusega esitamata nõutud andmed või dokumendid või kui taotluses on muid puudusi, annab linnavalitsuse keskkonnaspetsialist taotlejale kuni kümne tööpäeva pikkuse tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Puuduste tähtajaks kõrvaldamata jätmise korral või valeandmete esitamise korral jäetakse taotlus linnavalitsuse keskkonnaspetsialisti poolt läbi vaatamata. Esitatud taotlust ei tagastata;
  2) taotluse kooskõlastavad linnavalitsuse linnamajanduse osakond, ehitus- ja maakorralduse osakond, arhitekt-linnaplaneerija ja keskkonnaspetsialist;
  3) keskkonnaspetsialist valmistab ette ning esitab linnavalitsusele ettepanekud taotluste rahuldamiseks ja toetuste eraldamiseks või taotluste rahuldamata jätmiseks 30 kalendripäeva jooksul alates taotluste esitamisest;
  4) esitatud ettepanekute alusel võtab linnavalitsus vastu korralduse toetuste eraldamiseks, toetuse osaliseks eraldamiseks või toetuse eraldamata jätmiseks ning finantseerimislepingu sõlmimiseks.

§ 7.   Kulude abikõlblikkus

  (1) Abikõlblikuks kuluks loetakse taotleja kulud, mis on otseselt vajalikud korra §-s 3 nimetatud tegevuste elluviimiseks.

  (2) Abikõlblikud kulud on:
  1) kogumismahuti paiknemiskoha rajamistööde või kogumismahutite soetamise eest töövõtjale või müüjale makstav tasu;
  2) kogumismahuti paiknemiskoha ehitusmaterjali kulu;
  3) kogumismahuti paiknemiskoha rajamiseks ehitusmaterjali või ehitustööliste investeeringu objekti asukohta transportimise kulu.

  (3) Käibemaks on abikõlblik kulu juhul, kui vastavalt käibemaksu reguleerivatele õigusaktidele ei ole taotluses näidatud tegevustelt (tehingutelt ja toimingutelt) tasutud käibemaksu sisendkäibemaksuna õigust maha arvata või käibemaksu tagasi taotleda ning käibemaksu ei hüvitata ka muul moel.

  (4) Mitteabikõlblikud on kulud, mis ei ole seotud korra §-s 3 nimetatud tegevustega või on projekti elluviimise seisukohast põhjendamatud ja ebaolulised.

  (5) Mitteabikõlblikud kulud on:
  1) projektijuhtimisega seotud kulu;
  2) üld- ja personalikulu;
  3) trahvid, viivised ja muud rahalised karistused ning kohtukulu;
  4) laenu-, liisingu ja pangagarantii kulu ning nendega kaasnev kulu;
  5) kindlustamine ja sellega kaasnev kulu;
  6) intressi- ja pangakulu.

§ 8.   Tegevuste abikõlblikkuse periood

  (1) Tegevuste abikõlblikkuse periood algab taotluse esitamise kuupäeval ja lõpeb 01.09.2023. a.

  (2) Taotleja võib taotleda tegevuste abikõlblikkuse perioodi pikendamist üks kord tegevuste abikõlblikkuse perioodi jooksul maksimaalselt 2 kuu võrra, kui tegevuste elluviimisel on ilmnenud taotlejast sõltumatud erakorralised asjaolud. Kui tegevuste abikõlblikkuse perioodi pikendamise taotlus on rahuldatud, loetakse tegevuste abikõlblikkuse perioodi lõppemise kuupäevaks taotluse rahuldamise otsuse muutmise otsuses sätestatud kuupäev.

  (3) Tegevused loetakse lõppenuks pärast korra § 11 lõikes 6 nimetatud lõpparuande kontrollimist linnavalitsuse keskkonnaspetsialisti poolt ja taotlejale toetuse maksmisest.

§ 9.   Toetuse eraldamine

  (1) Toetuse eraldamise, osalise eraldamise või eraldamata jätmise otsustab linnavalitsus korraldusega, milles näidatakse taotleja, toetuse suurus, toetuse sihtotstarve või eraldamata jätmise põhjendus.

  (2) Toetust eraldatakse ainult korra § 7 lõike 2 nimetatud abikõlblike kulude katteks.

§ 10.   Toetuse osakaalud ja piirsumma

  Toetuse summa korra § 3 lõike 1 tegevustele ühe taotleja kohta on kuni 1 500 eurot ühe korterelamu kohta, kuid mitte rohkem kui taotluses näidatud kogumismahuti paiknemiskoha rajamise ja kogumismahutite soetamise kulu. Kui toetust taotletakse ühise kogumismahutite paiknemiskoha rajamiseks, moodustab toetuse summa kuni 1 500 eurot iga kogumismahuti paiknemiskohta kasutava korterelamu kohta.

§ 11.   Finantseerimisleping, taotleja õigused ja kohustused

  (1) Korra § 3 lõikes 1 nimetatud tegevustele eraldatud toetuse kasutamiseks sõlmitakse linnavalitsuse ja taotleja vahel finantseerimisleping, milles sätestatakse:
  1) toetuse suurus;
  2) toetuse kasutamise sihtotstarve;
  3) toetuse maksmise viis, tähtaeg või maksegraafik;
  4) dokumentide esitamise aeg ja kord, mis kinnitaks tööde teostamist;
  5) linnavalitsuse õigused toetuse sihipärase kasutamise kontrollimisel;
  6) vastutus lepingu rikkumise korral;
  7) lepingu muutmise tingimused (s.h. tööde teostamise tähtaja ja maksumuse muutmine);
  8) poolte muud õigused ja kohustused.

  (2) Linnavalitsus saadab taotlejale teate finantseerimislepingu sõlmimise tähtaja kohta e-postiga 15 kalendripäeva jooksul toetuse eraldamise korralduse tegemisest. Kui taotleja ei saabu finantseerimislepingut allkirjastama ühe kuu jooksul teate saatmise päevast arvates, on linnavalitsusel õigus tunnistada toetuse eraldamise korraldus kehtetuks.

  (3) Taotleja on kohustatud täitma kõiki järgnevaid nõudeid:
  1) võimaldama teha ette teatamata paikvaatlust rajatavale kogumismahutite paiknemiskohal korterelamule taotluse menetlemise ja tegevuse teostamise ajal;
  2) teavitama linnavalitsust viivitamata taotluses esitatud andmetes toimunud muudatustest või ilmnenud asjaoludest, mis võivad mõjutada taotluse kohta otsuse tegemist.

  (4) Finantseerimislepinguga ettenähtud summade väljamaksmise kohustuslikuks tingimuseks on taotleja poolt lõpparuande esitamine, sh töövõtja poolt allkirjastatud üleandmis-vastuvõtmise akti koopia esitamine teostatud tööde kohta, kasutusluba või kasutusteatis (juhul, kui seda nõuab seadus), töövõtja poolt väljastatud arvete koopiad ja nende tasumist kinnitavad dokumendid, tööde teostamiseks sõlmitud lepingute koopiad ja jäätmete utiliseerimise õiendi koopia.

§ 12.   Finantseerimislepingu lõpetamine ja toetuse tagasinõudmine

  (1) Linnavalitsusel on õigus finantseerimisleping lõpetada ja/või nõuda toetus osaliselt tagasi, kui:
  1) toetust ei ole kasutatud sihtotstarbeliselt;
  2) ilmnevad asjaolud, mille korral toetuse saamise taotlust ei oleks rahuldatud;
  3) toetuse taotlemisel või lõpparuande esitamisel on esitatud valeandmeid;
  4) lõpparuandes esitatud andmed ei ole taotlusega kooskõlas;
  5) taotleja tegevus lõpeb enne finantseerimislepingu tähtaja lõppu;
  6) taotleja ei ole täitnud talle finantseerimislepingus pandud kohustusi;
  7) muudel finantseerimislepingus sätestatud juhtudel.

  (2) Linnavalitsuse vastavatel teenistujatel on õigus kontrollida, kas antud toetust kasutatakse sihtotstarbeliselt ja finantseerimislepingu tingimuste kohaselt ning nõuda seletusi ja vahearuandeid ning viibida toetatava tegevuse läbiviimise juures.

  (3) Toetuse tagasimaksmise tähtaja määrab linnavalitsus korraldusega. Põhjendatud juhtudel võib linnavalitsus taotleja poolt kirjalikult esitatud põhjendatud taotluse alusel toetuse tagasimaksmise tähtaega mõistliku aja võrra pikendada.

  (4) Kui taotleja ei võimalda vastavatel teenistujatel teha kohapealset kontrolli või järelevalvet, ei anna nõutud tähtpäevaks kontrollija käsutusse kõiki soovitud andmeid või dokumente või takistab muul moel tahtlikult kontrollija tegevust, võib linnavalitsus nõuda kontrolli teostaja ettepanekul tagasi 20–100 protsenti toetusest.

§ 13.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Valeri Abramovitš
volikogu esimees

Lisa Kogumismahutite paiknemiskohtade rajamise toetuse TAOTLUS

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json