ElamumajandusEluruumid

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Eluaseme soetamiseks võetud laenu intressi tasumise toetamise kord

Eluaseme soetamiseks võetud laenu intressi tasumise toetamise kord - sisukord
Väljaandja:Paide Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.04.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
Avaldamismärge:RT IV, 07.04.2015, 11

Eluaseme soetamiseks võetud laenu intressi tasumise toetamise kord

Vastu võetud 26.03.2015 nr 7

Määrus kehtestatakse "Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse" § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Käesolev kord reguleerib Paide linna eelarvest raha eraldamist Eesti rahvastikuregistri andmetel Paide linnas elavale kuni 40 aastasele isikule eluaseme soetamiseks (ostmine, rajamine) alates 2015.aastast võetud laenu intressi tasumise toetuseks.

 (2) Paide linn toetab eluaseme soetamist Paidesse, makstes toetuse taotlejale tagasi osa makstud laenuintressist peale intressi tasumist laenuandjale. Laenuintressi toetus on võrdne (2%) kaheprotsendilise laenuintressiga tasumata laenuosalt, kuni 500 eurot aastas.

 (3) Laenuintressi toetus makstakse välja toetuse taotleja ja Paide linna vahel sõlmitud lepingus kokkulepitud korras ja tähtaegadel.

§ 2.  Toetuse taotlemine

 (1) Toetuse taotleja esitab Paide Linnavalitsusele (edaspidi linnavalitsus) määruse lisas 1 toodud vormikohase taotluse endale ühe eluaseme soetamiseks võetud laenu intressi tasumise toetamiseks.

 (2) Toetuse saamiseks tuleb taotlusele lisada:
 1) koopia isikut tõendavast dokumendist;
 2) panga teatis laenulepingu sõlmimise kohta, kuhu on märgitud laenu kasutamise eesmärk, laenu summa, periood ja intress.

 (3) Toetussumma arvutamise periood algab taotluse esitamisest linnavalitsusele.

§ 3.  Toetuse eraldamine

 (1) Linnavalitsus moodustab taotluste läbivaatamiseks komisjoni.

 (2) Komisjon vaatab taotlused läbi ning teeb linnavalitsusele ettepaneku toetuste väljamaksmiseks. Linnavalitsus kinnitab toetuste saajad korraldusega.

 (3) Toetuse eraldamiseks sõlmitakse toetuse taotleja ja Paide linna vahel leping. Ülekannete sagedus on kuni kaks korda aastas.

 (4) Toetuse ülekandmiseks esitab toetuse taotleja linnavalitsusele pangaväljavõtte tasutud laenu intresside kohta ning pangatõendi laenujäägi ja intressi suuruse kohta.

 (5) Toetussumma arvutatakse vastavalt määruse lisale 2.

 (6) Toetuse eraldamisest keeldumise korral saadetakse taotlejale motiveeritud vastus.

 (7) Kui jooksva aasta toetuse taotluste summa on suurem kui selleks aastaks Paide linna eelarves ette nähtud vahendid, rahuldatakse taotlused järgmisel aastal eelisjärjekorras.

Tarmo Alt
Linnavolikogu esimees

Lisa 1 Taotlus

Lisa 2 Juhend