Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Linna ja valla valitsemineAndmekogud ja infoturve

Teksti suurus:

Alajõe valla jäätmevaldajate register

Väljaandja:Alajõe Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.04.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2018
Avaldamismärge:RT IV, 07.04.2015, 19

Alajõe valla jäätmevaldajate register

Vastu võetud 01.04.2015 nr 6

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse § 22 lg 1 punkti 37 ja jäätmeseaduse § 71¹ lõike 1 alusel.

§ 1.  Registri asutamine ja pidamise eesmärk

 (1) Määrusega asutatakse kohaliku omavalitsuse register ametliku nimetusega „Alajõe valla jäätmevaldajate register” (edaspidi register) ning kehtestatakse registri pidamise põhimõtted.

 (2) Register on kohaliku omavalitsuse andmekogu, mille asutamise ja kasutamisele võtmise eesmärgid on:
 1) arvestuse pidamine jäätmevaldajate kohta;
 2) arvestuse pidamine jäätmetekkekohtade (jäätmevaldaja elu- või tegevuskoht), jäätmemahutite ja jäätmeliikide kohta;
 3) Alajõe Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) varustamine eespool nimetatud informatsiooniga jäätmehoolduse kavandamise, korraldamise ja järelevalve teostamiseks.

§ 2.  Registri omanik ja asutaja

 (1) Registri omanik on Alajõe vald.

 (2) Registri asutaja on Alajõe Vallavolikogu.

§ 3.  Registri pidamine

  Register on vallavalitsuses digitaalselt peetav andmekogu MS Exceli tabeli kujul. Kinnistute ja kinnistuomanike andmed ning aadressandmed koostatakse olemasolevate valla ja riigi registrite baasil.

§ 4.  Registri vastutav töötleja

 (1) Registri vastutav töötleja on vallavalitsus (edaspidi vastutav töötleja).

 (2) Vastutav töötleja tegevused registri pidamisel:
 1) vastutab registri pidamise seaduslikkuse eest;
 2) korraldab ja juhib registri pidamist;
 3) teostab järelevalvet registri pidamise üle;
 4) annab volitatud töötlejale kohustuslikke juhiseid;
 5) täidab muid seadustest, õigusaktidest ja põhimäärusest tulenevaid ülesandeid.

§ 5.  Registri volitatud töötleja

 (1) Registri volitatud töötleja on vastutava töötleja poolt selleks volitatud isik (edaspidi volitatud töötleja).

 (2) Volitatud töötleja registri pidamisel:
 1) sisestab, töötleb ja väljastab registri andmeid;
 2) peab arvestust andmete väljastamise kohta;
 3) teeb registris muudatused ja parandused;
 4) informeerib muudatuste sisseviimisest andmete esitajat;
 5) esitab järelepärimisi jäätmevedajatele;
 6) rakendab meetmeid registri turvalisuse tagamiseks;
 7) tagab registrisse kantud andmete säilimise;
 8) teostab andmete üleandmist registri likvideerimisel.

§ 6.  Registrist andmete väljastamine

 (1) Registris sisalduvad andmed on ametialaseks kasutamiseks vallavalitsuse ametnikele ning jäätmetekkekohtade osas jäätmevedajale.

 (2) Jäätmevaldajale või tema seaduslikule esindajale väljastatakse tema kohta käivaid andmeid kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega.

 (3) Registrist andmete saamiseks esitatakse registri volitatud töötlejale avaldus, kus märgitakse taotleja nimi, kontaktandmed, päringu objekt, soovitud andmed ja nende kasutamise otstarve.

 (4) Andmete väljastamise eest tasu ei võeta.

§ 7.  Registrisse kantavad andmed

  Registrisse kantakse jäätmevaldaja kohta järgmised andmed:
 1) kliendi tüüp (era- või juriidiline isik);
 2) nimi;
 3) isikukood;
 4) elukoha või asukoha aadress;
 5) telefon;
 6) e-mail;
 7) väljaveo aadress;
 8) katastritunnus;
 9) seos jäätmetekkekohaga (kas omanik või üürnik);
 10) jäätmeveoga liitumisest vabastamise periood;
 11) jäätmeveoga liitumisest vabastamise tähtaeg;
 12) jäätmeveoga liitumisest vabastamise haldusakti kuupäev ja number.

§ 8.  Registrisse andmete esitamine

 (1) Jäätmevedaja esitab kalendrikuu viimasel tööpäeval vastavalt kokku lepitud automaatsele andmevahetusstandardile jäätmevaldajate kaupa andmed jäätmevedaja poolt prügilasse üle antud jäätmekoguste kohta.

 (2) Andmete esitamise eest jäätmevedajale tasu ei maksta.

§ 9.  Registrisse kantud andmete muutmine

 (1) Registrisse kantud andmeid muudetakse:
 1) jäätmevaldaja poolt esitatud alusdokumentide alusel;
 2) jäätmevedaja poolt esitatud alusdokumentide alusel;
 3) vallavalitsusele laekunud alusdokumentide alusel.

 (2) Jäätmevaldaja andmete muudatused kantakse registrisse viivitamata, kuid mitte hiljem kui viie tööpäeva jooksul andmete registrisse kandmise aluseks oleva teabe laekumisest, otsuste tegemisest või sündmuse toimumisest.

 (3) Registris teeb muudatusi ja parandab ebaõigeid kandeid registri volitatud töötleja, kes informeerib muudatuste sisseviimisest andmete esitajat.

§ 10.  Registri pidamise üle järelevalve teostamine

 (1) Järelevalvet registri pidamise üle teostavad registri vastutav töötleja ja andmekaitse järelevalveasutus vastavalt oma pädevusele.

 (2) Registri volitatud töötleja on kohustatud likvideerima registri pidamisel ilmnenud puudused järelevalvet teostanud isikute määratud tähtajaks.

§ 11.  Andmete säilimise tagamine

 (1) Registri turvaklass on K0T0S1.

 (2) Registri andmete käideldavuse, terviklikkuse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks rakendatakse organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid.

§ 12.  Registri likvideerimine

 (1) Registri likvideerimise otsustab Alajõe Vallavolikogu.

 (2) Register likvideeritakse avaliku teabe seaduses sätestatud korras.

 (3) Registri likvideerimisel otsustatakse andmete üleandmine teise andmekogusse, riiklikku või kohaliku omavalitsuse arhiivi või nende kuulumine hävitamisele ja üleandmise või hävitamise tähtaeg.

 (4) Andmete üleandmise või hävitamise kohta koostatakse akt.

§ 13.  Rakendussätted

  Määrus jõustub üldises korras.

Jüri Päll
Volikogu esimees