Linna ja valla valitsemineArengukava koostamise menetlus

Teksti suurus:

Arengukava koostamise menetlemise kord

Väljaandja:Võru Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.04.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.10.2017
Avaldamismärge:RT IV, 07.04.2016, 6

Arengukava koostamise menetlemise kord

Vastu võetud 30.03.2016 nr 3
jõustumine 15.04.2016

Määrus kehtestatakse Võru Linnavolikogu 8. veebruari 2012 määruse nr 1 "Võru linna põhimäärus" § 57 lg 4 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrusega kehtestatakse Võru linna arengukava (edaspidi linna arengukava), valdkonna arengukava (edaspidi valdkonna arengukava) ja Võru Linnavalitsuse hallatava asutuse arengukava (edaspidi hallatava asutuse arengukava) koostamise menetlemise kord.

  (2) Linna arengukava ja valdkonna arengukava algatamise ja muutmise eelnõu koostamist korraldab Võru Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus).

  (3) Hallatava asutuse arengukava eelnõu valmistab ette vastav asutus.

§ 2.   Linna arengukava eelnõu menetlemine

  (1) Linna arengukava koostamine ja muutmine algatatakse linnavalitsuse otsustusega, mis sisaldab vähemalt järgmisi andmeid:
  1) arengukava nimetus;
  2) menetluse eest vastutav isik;
  3) menetluse ajakava;
  4) kaasatud osapooled.

  (2) Ettepanek linna arengukava muutmiseks esitatakse linnavalitsusele hiljemalt 1. maiks.

  (3) Linnavalitsus esitab Võru Linnavolikogule (edaspidi volikogu) linna arengukava muutmise määruse eelnõu hiljemalt 1. juuniks.

§ 3.   Valdkonna arengukava eelnõu menetlemine

  (1) Valdkonna arengukava koostamine ja muutmine algatatakse linnavalitsuse otsustusega, mis sisaldab vähemalt järgmisi andmeid:
  1) arengukava nimetus;
  2) menetluse eest vastutav isik;
  3) menetluse ajakava;
  4) kaasatud osapooled.

  (2) Ettepanek valdkonna arengukava algatamiseks ja muutmiseks esitatakse linnavalitsusele.

  (3) Linnavalitsus esitab volikogule valdkonna arengukava muutmise ja vastuvõtmise määruse eelnõu.

§ 4.   Linna ja valdkonna arengukava täitmise jälgimine

  (1) Arengukava täitmise jälgimist korraldab linnavalitsus.

  (2) Linnavalitsuse struktuuriüksuste juhid esitavad linnavalitsusele oma valdkonna põhiselt iga aasta 1. märtsiks andmed linna arengukava ja valdkonna arengukava arengueesmärkide täitmise ja tegevuste läbiviimise kohta.

  (3) Ülevaade arengukavades ettenähtud eesmärkide täitmisest koostatakse eelneva kalendriaasta kohta ja esitatakse Võru linna majandusaasta aruandes.

§ 5.   Hallatava asutuse arengukava koostamine

  (1) Hallatava asutuse arengukava koostatakse hallatava asutuse järjepideva arengu tagamiseks.

  (2) Hallatava asutuse arengukava on üldhariduskoolile ja koolieelsele lasteasutusele kohustuslik dokument, teistele linnavalitsusele hallatavatele asutustele on arengukava koostamine vabatahtlik.

  (3) Hallatava asutuse arengukava koostatakse üldjuhul samaks perioodiks linna arengukavaga, kuid mitte pikemaks perioodiks kui seda on linna arengukava. Arengukava tegevuskava koostatakse vähemalt neljaks aastaks.

  (4) Üldhariduskoolis ja koolieelses lasteasutuses arvestatakse hallatava asutuse arengukava koostamisel sisehindamise aruandes märgitud asutuse tegevuse tugevuste ja parendusvaldkondadega.

§ 6.   Hallatava asutuse arengukava muutmine, vastuvõtmine ja avalikustamine

  (1) Ettepanekud üldhariduskoolide, koolieelsete lasteasutuse ja huvikoolide ning teiste hallatavate asutuste arengukavade muutmise kohta esitab hallatava asutuse juht linnavalitsusele iga aasta 1. novembriks.

  (2) Hallatava asutuse arengukava võtab vastu, muudab ja tunnistab kehtetuks linnavalitsus.

  (3) Hallatava asutuse arengukava avalikustatakse hallatava asutuse veebilehel.

  (4) Hallatava asutuse arengukava täitmise jälgimist korraldab hallatav asutus.

§ 7.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Kehtetuks tunnistatakse Võru Linnavalitsuse 21. juuni 2012 määrus nr 7 „Arengukava koostamise ja menetlemise kord“ (RT IV, 31.05.2013, 46).

§ 8.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2016. aasta 15. aprillil.

Anti Allas
linnapea

Ülle Müürsepp
linnasekretär

/otsingu_soovitused.json