SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenusele suunamise ja teenuse eest tasumise tingimused ja kord

Väljaandja:Keila Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.04.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
Avaldamismärge:RT IV, 07.04.2016, 17

Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenusele suunamise ja teenuse eest tasumise tingimused ja kord

Vastu võetud 29.03.2016 nr 8
Rakendatakse alates 1.04.2016

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 ning sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 1 ja § 20 lõike 1 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenusele (edaspidi teenus) suunamise ja teenuse eest tasumise tingimused ja kord (edaspidi kord) reguleerib täisealiste isikute, kes terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda kodustes tingimustes ajutiselt või püsivalt iseseisvalt toime tulla, hooldusteenusele suunamise ja hooldusteenuse eest tasumise tingimusi ja korda.

  (2) Korra tähenduses on hoolekandeasutus päevaselt või ööpäevaselt tegutsev sotsiaalteenust osutav asutus, kus teenuseosutaja tagab teenuse saajale hooldustoimingud ning muud toetavad ja toimetulekut tagavad toimingud ja teenused, mis on määratud hooldusplaanis.

  (3) Korras mõistetakse ülalpidamiskohustusega isikuid perekonnaseaduse tähenduses.

§ 2.   Teenuse korraldamine, teenusele suunamine ja teenuse rahastamise taotlemine

  (1) Teenuse korraldaja on Keila Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) sotsiaalnõunik või sotsiaaltööspetsialist (edaspidi pädev ametnik) koostöös üldhooldusteenuse osutajatega.

  (2) Teenusele suunamine linnavalitsuse pädeva ametniku poolt toimub teenuse taotleja kirjaliku avalduse ja suunamiskirja alusel.

  (3) Teenuse taotleja esitab linnavalitsusele kirjaliku avalduse, milles on märgitud teenuse vajadus ning linnaeelarvelise rahastamise põhjendus. Kui taotleja ei ole oma tervisliku seisundi tõttu võimeline avaldust esitama, võib avalduse esitada sotsiaaltöötaja, hooldaja, ülalpidamiskohustusega isik või muu isik, kes on taotlejaga lähedalt seotud.

  (4) Avaldusele lisatakse järgmised dokumendid:
  1) taotleja isikut tõendava dokumendi koopia;
  2) puude olemasolu korral koopia ekspertiisi otsusest puude raskusastme kohta;
  3) seadusjärgse ülalpidaja olemasolu korral tema isiku- ja kontaktandmed;
  4) ) tõendid seadusjärgse ülalpidaja ja tema perekonnaliikmete sissetuleku ja majandusliku seisu kohta;
  5) taotleja kinnitus, et ta on valmis teenuse eest tasuma oma vahenditest vähemalt 95% pensionist ja riiklikest sotsiaaltoetustest;
  6) taotleja ja seadusjärgse ülalpidaja nõusolek enda isikuandmete töötlemiseks teenusele suunamise ja selle teenuse eest tasumise eesmärgil;
  7) vajadusel täiendavad dokumendid.

  (5) Kui taotlejal ei ole rahalisi vahendeid enda ülalpidamiskulude kandmiseks, kuid tal on vara, mida on võimalik võõrandada või anda kasutusse ülalpidamiseks vajalike rahaliste vahendite saamiseks, võib linnavalitsus tasuda teenuse eest osas, milleks isikul endal rahalised vahendid puuduvad kuni vara võõrandamiseni või kasutusse andmiseni. Linnavalitsusel on õigus nõuda tehtud teenuse kulude hüvitamist vara võõrandamisest või kasutusse andmisest saadud raha arvel.

  (6) Linnavalitsuse pädev ametnik:
  1) aitab taotlejat vaba koha leidmisel võimalikult taotleja kodulähedases hoolekandeasutuses;
  2) kontrollib taotluses märgitud asjaolusid, esitatud dokumentide õigsust, veendub taotleja hoolekandeasutusse suunamise vajaduses ning tema nõusolekus hoolekandeasutusse suunamises ning kogub asja menetlemiseks vajadusel täiendavaid tõendeid ja dokumente;
  3) selgitab välja, kui suures osas on taotleja ja tema ülalpidamiskohustusega isik võimelised teenuse eest ise tasuma.

§ 3.   Teenuse eest tasumise tingimused

  (1) Keila linna eelarvest teenuse rahastamiseks on õigustatud isik:
  1) kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Keila linn, ja
  2) kes terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda kodustes tingimustes ajutiselt või püsivalt iseseisvalt toime tulla, ja
  3) kelle toimetulekut ei ole võimalik tagada muude teenustega, ning
  4) kellel puudub ülalpidamiskohustusega isik või kelle ülalpidamiskohustusega isik ei ole täies ulatuses võimeline teenuse eest tasuma iseenda tavalist ülalpidamist kahjustamata.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetamata isikutele toimub teenuse rahastamine erandkorras linnavalitsuse pädeva ametniku ettepanekul linnavalitsuse korralduse alusel.

  (3) Linnavalitsusel on õigus keelduda teenuse rahastamisest, kui taotleja toimetulek tagatakse teiste asjakohaste sotsiaalteenuste osutamisega.

  (4) Üks kord kalendriaastas kontrollib linnavalitsuse pädev ametnik teenuse saaja ja tema ülalpidamiskohustusega isiku majanduslikku seisu. Kui teenust saava või ülalpidamiskohustusega isiku või mõlema majanduslik seis on muutunud nii, et nad on võimelised teenust kokkulepitust suuremas summas rahastama, muudab linnavalitsus Keila linna eelarvelistest vahenditest teenuse eest makstava osa suurust.

  (5) Kui ülalpidamiskohustusega isiku majanduslik seis oluliselt halveneb, mistõttu ta ei ole võimeline kokkulepitud mahus teenuse eest tasuma, on tal õigus taotleda Keila linna eelarvest makstava osa suurendamist.

§ 4.   Teenuse eest tasumise kord

  (1) Teenust finantseeritakse Keila linna eelarvelistest vahenditest ulatuses, mis tagab teenuse maksumuse tasumise. Keila linna eelarvelistest vahenditest makstakse teenuse maksumuse see osa, mis jääks katmata, kui isik ja tema ülalpidamiskohustusega isik on tasunud teenuse eest vastavalt oma varalisele olukorrale.

  (2) Teenuse rahastamise Keila linna eelarvelistest vahenditest otsustab linnavalitsus pädeva ametniku ettepanekul korraldusega 30 päeva jooksul taotlejale sobivas hoolekandeasutuses koha leidmisest arvates.

  (3) Teenuse rahastamiseks sõlmib linnavalitsus lepingu hoolekandeasutuse ja taotlejaga. Kui taotlejal on ülalpidamiskohustusega isik, on nimetatud isik samuti lepingu osapooleks. Lepingus määratakse taotleja, ülalpidamiskohustusega isiku, hoolekandeasutuse ja linnavalitsuse õigused ja kohustused.

§ 5.   Rakendussätted

  (1) Keila Linnavolikogu 25. novembri 2008 määrus nr 22 “Hoolekandeasutuses hooldamise teenuse korraldamise ja teenuse eest tasumise tingimused ja kord” tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  (3) Määrust rakendatakse alates 1. aprillist 2016.

Tanel Mõistus
Keila Linnavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json