Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Emmaste vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate töötasustamise kord

Emmaste vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate töötasustamise kord - sisukord
Väljaandja:Emmaste Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.04.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:23.12.2016
Avaldamismärge:RT IV, 07.04.2016, 25

Emmaste vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate töötasustamise kord

Vastu võetud 24.03.2016 nr 1

Määrus kehtestakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 3 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Määrusega kehtestatakse Emmaste vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate töötasustamise ühtne kord.

 (2) Emmaste vallavalitsuse hallatavateks asutusteks on Emmaste Põhikool, Emmaste Vaba Aja Keskus, Emmaste Lasteaed Naksitrallid, Munitsipaalasutus EMKO, Sõru Muuseum ja Emmaste Raamatukogu.

§ 2.  Töötasustamise korraldus

 (1) Töötasude määramisel ja maksmisel lähtutakse töölepingu seadusest, käesolevast töötasustamise korrast ning asutuse juhi kinnitatud töökorralduse reeglitest

 (2) Töötajatele määratakse töötasud töötaja ja asutuse juhi vahel sõlmitud töölepingus, arvestades asutusele eraldatud tööjõukulude eelarvet. Asutuse juhi töötasu määrab vallavanem.

 (3) Töötajale töötasu määramisel võetakse arvesse:
 1) asutuse eelarvelisi võimalusi;
 2) töötasu konkurentsivõimet;
 3) võimalust diferentseerida töötajate palkasid;
 4) töökohale esitatavaid nõudeid, vastutust tööprotsesside eest.

 (4) Töötasu võib lisaks põhipalgale sisaldada:
 1) lisatasu öötöö eest juhul, kui see ei sisaldu põhipalgas;
 2) lisatasu riigipühadel töötamise eest;
 3) lisatasu ületunnitöö eest;
 4) muud lisatasud (preemia, lisatasu täiendavate tööülesannete eest, asendustasu).

 (5) Lisatasude maksmisel juhindutakse töölepingu seaduse sätetest, võttes aluseks asutuse juhi poolt peetavad tööajaarvestustabelid. Muud lisatasud vormistatakse asutuse juhi käskkirjaga. Asutuse juhile määrab lisatasud vallavanem.

 (6) Töötasu arvestusperiood on kalendrikuu. Töötasu arvestatakse ajavahemiku eest, mil töötaja täitis talle pandud ülesandeid. Kui töötajale on kehtestatud täistööaja normist lühem tööaeg, arvestatakse töötasu proportsionaalselt osalise tööaja normiga.

 (7) Kõik personali puudutavate dokumentide originaaleksemplarid esitatakse raamatupidamisele vastavalt raamatupidamise sise-eeskirjade tähtaegadele.

 (8) Töötasu makstakse üks kord kuus hiljemalt arvelduskuule järgneva kuu 10 kuupäevaks töötaja poolt määratud pangakontole, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

 (9) Raamatupidamine võib töötaja palgast kinni pidada asutuse arvel tehtavate kulude kehtestatud limiiti ületava summa ja töötajale makstud ettemakse, mille ametnik peab asutusele tagastama, töötaja kirjalikul nõusolekul.

 (10) Raamatupidaja väljastab töötajale tema nõudmisel teatise talle arvestatud töötasu, puhkusetasu ja neist tehtud kinnipidamiste, samuti tema eest arvestatud sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmaksu kohta.

 (11) Asutuste kõikidele töötajatele ühesuguse põhimõtte alusel makstavaid lisatasusid või preemiaid makstakse samal alusel ka asutuse juhile.

§ 3.  Rakendussätted

 (1) Tunnistada kehtetuks Emmaste Vallavalitsuse 20.02.2013 määrus nr 4 „Emmaste vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate töötasustamise kord“.

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Tiit Paulus
Vallavanem

Kairi Arunurm
Vallasekretär