SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Kadrina valla eelarvest hoolekandeteenuste eest maksmise kord

Väljaandja:Kadrina Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.04.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 07.04.2016, 42

Kadrina valla eelarvest hoolekandeteenuste eest maksmise kord

Vastu võetud 30.03.2016 nr 53

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 1 ja § 20 ning kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 28 lõike 2 ja lõike 3 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrus reguleerib ööpäevaringset hooldamist (edaspidi: hoolekandeteenus) vajavale isikule, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on Kadrina vald, osutatava hoolekandeteenuse eest tasumisel isiku enda rahalistest võimalustest puudujääva osa kaasfinantseerimist vallaeelarvest.

  (2) Määrus ei reguleeri hoolekandeteenuse finantseerimist, kui hoolekandeteenuse vajaja või perekonnaseaduse alusel tema ülalpidamiskohustuslane on võimeline hoolekandeteenuse eest ise täies mahus tasuma või kui hoolekandteenuse eest tasutakse riigieelarvest (erihoolekandeteenus).

§ 2.   Mõisted

  Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) hoolekandeteenust vajav isik – isik, kes terviseseisundi, tegevusvõime languse ja/või elukeskkonna olukorra tõttu ei ole suuteline iseseisvalt toime tulema ja kelle toimetulekut ei ole võimalik tagada muul viisil;
  2) hoolekandeteenus – hoolekandeasutuses osutatav ööpäevaringne hooldusteenus, mis vastab hooldatava isiku vajadustele;
  3) hooldatava ülalpidamiskulu – kulud, mis on vajalikud hooldatava ülalpidamiseks hoolekandeasutuses;
  4) ülalpidamiskohustuslane(sed) – perekonnaseadusest tulenevalt abivajava isiku abikaasa, täisealised esimese ja teise astme ülenejad (vanemad ja vanavanemad) ning alanejad (lapsed ja lapselapsed) sugulased;
  5) ülalpidamiskohustusest vabastamise alus – perekonnaseadusest tulenevalt kohtumäärus, millega ülalpidamiskohustuslane on vabastatud ülalpidamiskohustusest või millega tema ülalpidamiskohustust on vähendatud.

§ 3.   Hoolekandeteenuse kulude katmise taotlemine

  (1) Hoolekandeteenust vajav isik, kes ei ole ise või koos ülalpidamiskohustuslastega suuteline
hoolekandeteenuse eest täies mahus tasuma, esitab Kadrina Vallavalitsusele (edaspidi: vallavalitsus) vormikohase taotluse (lisa 1) hoolekandeteenuse osaliseks rahastamiseks Kadrina valla eelarvest.

  (2) Taotluses märgitakse:
  1) taotleja ees- ja perekonnanimi;
  2) elukoha aadress ja muud kontaktandmed;
  3) hoolekandeasutuse nimi, mille teenuse osalist rahastamist soovitakse;
  4) põhjus, miks hoolekandeteenust vajatakse;
  5) taotleja kinnitus hoolekandeteenuse eest osalise tasumise kohta, mis on vähemalt 60 % igakuisest sissetulekust, v.a taotlejale makstav sotsiaaltoetus;
  6) ülalpidamiskohustuslaste olemasolul nende nimed ja kontaktandmed, ülalpidamiskohustuslase puudumise korral kinnitus selle kohta;
  7) ülalpidamiskohustuslase kinnitus taotleja eest hoolekandeteenuse puudujääva osa tasumise kohta;
  8) ülalpidamiskohustuslase nõusolek enda andmete kontrollimiseks;
  9) ülalpidamiskohustuslase kohustus teatada kahe kuu jooksul enda varalise seisu muutumisest;
  10) taotleja kinnitus kohustusest teatada kahe kuu jooksul enda varalise seisu muutumisest;
  11) taotleja nõusolek enda andmete kontrollimiseks.

  (3) Taotlusele lisatakse:
  1) isikut tõendava dokumendi koopia;
  2) sõlmitud hoolekandeteenuse leping või lepingu projekt;
  3) taotleja sissetulekut ja varalist seisu kirjeldavad dokumendid (nt pangakonto väljavõte vmt);
  4) ülalpidamiskohustuslase olemasolul dokumendid (nt kohtumäärus), millest nähtub, et
ülalpidamiskohustuslane on vabastatud ülalpidamise andmisest või on ülalpidamiskohustust vähendatud;
  5) tervislikku seisundit ja hooldusvajadust tõendavad dokumendid (perearsti tõend isiku hooldusvajaduse kohta, geriaatrilise seisundi hindamise kokkuvõte, rehabilitatsiooniplaan, puude raskusastme määramise otsus).

  (4) Vajadusel võib hooldust vajav isik esitada taotluses ka muid asjasse puutuvaid dokumente.

§ 4.   Taotluse menetlemine

  (1) Sotsiaalala spetsialist (edaspidi: sotsiaaltöötaja) kontrollib taotluses märgitud asjaolusid ning vajadusel kogub asja menetlemiseks täiendavaid tõendeid ja dokumente.

  (2) Sotsiaaltöötaja selgitab menetluse käigus:
  1) hoolekandeteenuse vajaduse;
  2) esitatud dokumentide alusel, kui palju on taotleja ja tema ülalpidamiskohustuslane võimelised hoolekandeteenuse eest ise tasuma;
  3) valla eelarvest taotletava summa suuruse hoolekandeteenuse eest.

  (3) Sotsiaaltöötajal on hooldusvajaduse väljaselgitamiseks õigus külastada hooldust vajava isiku kodu, küsitleda tema lähedasi ning kontrollida isiku ja tema ülalpidamiskohustuslas(t)e majanduslikku olukorda ning teha päringuid elatusvahendite (pensionid, toetused, hüvitised, väärtpaberid, kinnis- ja vallasvara jms) hindamiseks.

  (4) Pärast hooldusvajaduse väljaselgitamist edastab sotsiaaltöötaja taotluse koos dokumentidega ja oma kirjaliku seisukohaga vallavalitsusele.

§ 5.   Hoolekandeteenuse osaline rahastamine vallaeelarvest

  (1) Isikul, kelle sissetulekutest ja varast ei piisa hoolekandeteenuse eest tasumiseks ja kelle hoolekandeteenuse eest ülalpidamiskohustuslane ei maksa või maksab summa, mis ei võimalda hoolekandeteenuse eest täies ulatuses tasuda, on õigustaotleda hoolekandeteenuse eest osalist tasumist Kadrina valla eelarvest.

  (2) Teenust rahastatakse vallaeelarvest ulatuses, mis tagab hoolekandeteenuse maksumuse tasumise. Vallaeelarvest makstakse hoolekandeteenuse maksumuse see osa, mis jääks tasumata, kui hoolekandeteenust vajav isik ja tema ülalpidamiskohustuslane on tasunud hoolekandeteenuse eest vastavalt oma varalisele olukorrale.

  (3) Vallaeelarvest makstava hoolekandeteenuse tasumise otsustab vallavalitsus korraldusega.

  (4) Hoolekandeteenuse eest tasutakse vallavalitsuse korralduse alusel. Vallavalitsus ei sõlmi hoolekandeteenuse eest tasumiseks isiku ja/või hoolekandeasutusega sellekohaseid lepinguid.

  (5) Otsus hoolekandeteenuse rahastamiseks vallaeelarvest tuleb teha 10 tööpäeva jooksul taotluse ametiasutuse dokumendiregistris registreerimisest arvates.

  (6) Vallavalitsuse korraldus edastatakse kohe taotlejale ja hoolekandeasutusele.

  (7) Valla eelarvest hoolekandeteenuse osaline rahastamine toimub üheks eelarveaastaks. Hoolekandeteenuse osalise rahastamise otsustamiseks järgmiseks eelarveaastaks tuleb hoolekandeteenust vajaval isikul esitada vallavalitsusele dokumendid enda ja oma ülalpidamiskohustusega isikute jooksva aasta varalise seisukorra hindamiseks hiljemalt 1. oktoobriks.

  (8) Hoolekandeteenust vajava isiku enda või tema ülalpidamiskohustusega isiku varaliste võimaluste muutumisel jooksva eelarveaasta kestel on nimetatud isikud kohustatud ühe kuu jooksul teavitama muudatustest vallavalitsust, hindamaks toimunud muudatuste mõju hoolekandeteenuse rahastamisele. Vajadusel suurendatakse või vähendatakse või lõpetatakse hoolekandeteenuse osaline rahastamine Kadrina valla eelarvest.

  (9) Kadrina vallal on õigus vallaeelarvest enammakstud summad hooldusteenust vajavalt isikult või tema ülalpidamiskohustusega isikult tagasi nõuda.

§ 6.   Erandid vallaeelarvest hoolekandeteenuse rahastamisel

  (1) Kui isik vajab kiiresti hoolekandeteenust, tasub vallavalitsus isiku eest puudujääva osa kuni isiku enda või tema ülalpidamiskohustuslase varalise olukorra väljaselgitamiseni.

  (2) Kui hooldust vajaval isikul on ülalpidamiskohustuslased, on vallavalitsus õigustatud nõudma neilt vallaeelarvest tasutud hoolekandekulud sisse ulatuses, millest nad ei ole vabastatud ülalpidamiskohustuse täitmisel.

  (3) Kui hooldust vajaval isikul ei ole raha, et tasuda enda ülalpidamiskulude eest, kuid tal on vara, mida on võimalik võõrandada või anda kasutusse ülalpidamiseks vajaliku rahasumma saamiseks, võib vallavalitsus tasuda isiku eest tema hoolekandekulud osas, milleks isikul endal raha puudub, kuni vara võõrandamiseni või kasutusse andmiseni. Vallavalitsus on õigustatud nõudma vara võõrandamist ja tehtud hoolekandekulude hüvitamist vara võõrandamisest või kasutusse andmisest saadud raha arvel.

§ 7.   Vallaeelarvest hoolekandeteenuse rahastamise lõpetamine

  (1) Vallavalitsus lõpetab hoolekandeteenuse eest tasumise, kui:
  1) hoolekandeteenust vajav isik või tema ülalpidamiskohustuslased, keda ei ole vabastatud
ülalpidamiskohustuse täitmisest või kelle ülalpidamiskohustust ei ole vähendatud, keelduvad põhjendamatult tasumast nende kanda jäävat osa ülalpidamiskulust;
  2) hoolekandeasutus lõpetab hoolekandeteenust vajava isikuga lepingu;
  3) hoolekandeteenuse eest on võimalik täielikult tasuda hoolekandeteenust vajaval isikul endal ja/või tema ülalpidamiskohustuslasel;
  4) hoolekandeteenust vajav isik sureb.

  (2) Otsus hoolekandeteenuse rahastamise lõpetamiseks vormistatakse vallavalitsuse korraldusega, sh ka juhtudel, kui hoolekandeteenusel olev isik sureb.

  (3) Otsus edastatakse hoolekandeasutusele ja hoolekandeteenusel viibivale isikule käesoleva paragrahvi lõikes 1 punktides 1 - 3 sätestatud juhtudel.

§ 8.   Vallaeelarvest hoolekandeteenuse finantseerimise jätkamine

  (1) Enne uut eelarveaastat vaatab sotsiaaltöötaja hiljemalt 1. novembriks sel ajal kehtivad hoolekandeteenuse rahastamise korraldused üle ja edastab koos oma kirjaliku seisukohaga vallavalitsusele, kes otsustab Kadrina valla osalusel korralduse jätkamise põhjendatuse uueks eelarveaastaks.

  (2) Vallaeelarvest finantseerimise jätkamiseks uueks eelarveaastaks kontrollib sotsiaaltöötaja teenuse saaja ja tema ülalpidamiskohustusega isikute majanduslikku seisu ning juhul, kui:
  1) teenust saava või ülalpidamiskohustusega isikute või mõlemate varanduslik seisukord on muutunud nii, et nad on võimelised teenust kokkulepitust suuremas summas rahastama, vähendab vallavalitsus vallaeelarvest teenuse eest makstava osa suurust või lõpetab teenuse osalise finantseerimise vallaeelarvest;
  2) ülalpidamiskohustusega isikute majanduslik olukord oluliselt halveneb, mistõttu nad ei ole võimelised kokkulepitud mahus teenuse eest tasuma, on neil õigustaotleda Kadrina valla eelarvest makstava osa suurendamist;
  3) hoolekandeteenust saav isik ei ole asunud oma vara võõrandama või seda kasutusse andma, ei jätka vallavalitsus vallaeelarvest hoolekandeteenuse osalist rahastamist.

  (3) Vallavalitsus edastab korralduse hooldusteenuse osutajale ning hooldust vajavale isikule.

§ 9.   Hoolekandeteenuse rahastamisest keeldumine

  (1) Vallavalitsus võib jätta taotluse rahuldamata, kui:
  1) hooldust vajava isiku ülalpidamiskohustuslased, keda kohus ei ole vabastanud ülalpidamiskohustuse täitmisest või kelle ülalpidamiskohustuse ulatust ei ole kohus vähendanud, ei osale hoolekandeteenuse kulu katmisel;
  2) hooldust vajava isiku toimetulekut on võimalik tagada teisi sotsiaalteenuseid (koduteenuste osutamine, eluaseme kohandamine, hooldaja määramine jms) osutades;
  3) hoolekandeteenust saav või sooviv isik ei vaja hoolekandeteenust oma terviseseisundi, tegevusvõime vähenemise või muul põhjusel iseseisvalt toimetulematuse tõttu;
  4) hooldust on võimalik tagada ülalpidamiskohustuslastel;
  5) hoolekandeteenust vajav isik või ülalpidamiskohustuslased jätavad vallavalitsusele täiendavalt nõutud dokumendid esitamata;
  6) hoolekandeteenust vajaval isikul on vara, kuid ta keeldub seda võõrandamast või kasutusse andmast, et tasuda enda ülalpidamiskulud.

  (2) Otsus hoolekandeteenuse taotluse rahastamata jätmise kohta vormistatakse vallavalitsuse korraldusega.

  (3) Vallavalitsus edastab korralduse taotlejale.

§ 10.   Rakendussätted

  (1) Tunnistatakse kehtetuks Kadrina Vallavolikogu 28.10.2015 määrus nr 41 „Kadrina valla eelarvest hoolekandeteenuste eest maksmise kord“

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Jaanus Reisner
Vallavolikogu esimees

Lisa Taotlus hoolekandeteenuse rahastamiseks Kadrina valla eelarvest

/otsingu_soovitused.json