SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord Kadrina vallas

Väljaandja:Kadrina Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.04.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 07.04.2016, 44

Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord Kadrina vallas

Vastu võetud 30.03.2016 nr 55

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 2 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Määrus reguleerib Kadrina valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise korra Kadrina vallas.

  (2) Sotsiaaltoetuste andmisel lähtutakse terviklikust süsteemist, mis põhineb omavastutusel, koostööl, isiku vajadusest ja avalikust huvist lähtuval hüvitiste sihitatud andmisel, õiguskindlusel ja võrdsel kohtlemisel ning avalike vahendite säästlikul ja otstarbekal kasutamisel.

  (3) Sotsiaaltoetuste andmisel:
  1) lähtutakse esmajärjekorras isiku vajadusest;
  2) eelistatakse abimeetmeid, mis on suunatud võimaluste leidmisele ja isiku suutlikkuse suurendamisele korraldada oma elu võimalikult iseseisvalt;
  3) lähtutakse abimeetme rakendamise tulemuslikkusest abi vajava isiku ning vajaduse korral pere ja kogukonna seisukohast.

  (4) Sotsiaaltoetuse andmise eesmärk on:
  1) soodustada ja parandada isiku ja perekonna toimetulekuvõimet;
  2) katta osaliselt vähekindlustatud isiku ja perekonna hädavajalikke kulusid, mida ei hüvitata teiste riiklike või kohalike toetuste ja teenustega.

  (5) Sotsiaaltoetust võib taotleda füüsiline isik, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Kadrina vald ja kelle tegelik elukoht on Kadrina vald (edaspidi vald).

  (6) Toetust on õigus mitte maksta kui taotlejal on võlg Kadrina valla ees.

  (7) Sotsiaaltoetuste määramise aluseks on taotleja tegelik abivajadus ning toetuse saaja ja tema perekonnaliikmete sissetulekud.

  (8) Toetuse määramisel loetakse perekonnaliikmeteks abielus või abielulistes suhetes olevad samas eluruumis elavad isikud, nende abivajavad lapsed ja vanemad või muud üht või enamat tuluallikat ühiselt kasutavad või ühise majapidamisega isikud.

  (9) Sotsiaaltoetuste saamiseks on taotleja kohustatud tegema vallaga koostööd.

  (10) Käesoleva korras sätestatud toetuste määrad kehtestab Kadrina Vallavalitsus (edaspidi: vallavalitsus).

2. peatükk Sotsiaaltoetuse liigid 

§ 2.   Laste õppetoetus

  (1) Laste õppetoetust makstakse lasteaias, üldhariduskoolides ning kutseõppeasutuses õppivatele vähekindlustatud lastele.

  (2) Laste õppetoetust makstakse toetust vajavatele lastega peredele järgmiste kulutuste osaliseks või täielikuks katmiseks:
  1) toitlustuskulud;
  2) muud vallavalitsuse aktsepteeritavad õppekulud (näiteks: õppematerjalid, õppereisid jne), eelarveliste vahendite olemasolul.

  (3) Laste õppetoetuse saamiseks peab last kasvatav isik või vajadusel pedagoog, sotsiaalala töötaja (edaspidi sotsiaaltöötaja) esitama taotluse vallavalitsusele, iga õppeaasta jaanuaris ja septembris v.a käesoleva paragrahvi lõike 2 punkti 2 korral.

  (4) Laste õppetoetus määratakse ühekordselt.

§ 3.   Täiendavad sotsiaaltoetused.

  Vallavalitsus võib maksta täiendavaid sotsiaaltoetusi järgmistel juhtudel:
  1) ettenägematute kulutuste puhul (loodusõnnetus, tulekahju jms.) valla reservfondist;
  2) ravimite ostmiseks kuni 50% ulatuses retseptiravimite maksumusest, üks kord kvartalis;
  3) kütte ostmiseks kuni 50% ulatuses kütte maksumusest üks kord aastas;
  4) abivahendite soetamiseks kuni 50% ulatuses abivahendi maksumusest kaks korda aastas.

3. peatükk Sotsiaaltoetuste menetlemine 

§ 4.   Sotsiaaltoetuste taotlemine

  (1) Sotsiaaltoetust vajav isik esitab vallavalitsusele põhjendatud kirjaliku taotluse abi vajaduse kohta (taotluse vorm lisa), mis registreeritakse vallavalitsuse dokumendiregistris.

  (2) Taotluses märgitakse:
  1) taotleja ees- ja perekonnanimi;
  2) taotleja isikukood;
  3) elukoha aadress ja muud kontaktandmed;
  4) millist sotsiaaltoetust vajatakse koos sotsiaaltoetuse vajaduse põhjendusega;
  5) perekonna kuusissetulekud;
  6) perekonna kuu väljaminekud;
  7) taotleja arvelduskonto;
  8) taotleja nõusolek enda andmete kontrollimiseks.

  (3) Taotlusele lisatakse:
  1) isikut tõendava dokumendi koopia;
  2) kulutusi tõendavad dokumendid (nt nimelised retseptid);
  3) Vajadusel esitab toetust taotlev isik ka muid asjasse puutuvaid dokumente, (nt taotleja ja tema perekonnaliikmete sissetulekut ja varalist seisu kirjeldavad dokumendid, pangakonto väljavõte viimase 2 kuu kohta).

§ 5.   Taotluse menetlemine

  (1) Sotsiaaltöötaja kontrollib taotluse laekumisest 5 tööpäeva jooksul taotluses märgitud asjaolusid ning vajadusel kogub asja menetlemiseks täiendavaid tõendeid ja dokumente.

  (2) Sotsiaaltöötaja kohustub vestluse, majandusliku olukorra analüüsi ja vajadusel kodukülastuse põhjal hindama toetuse saaja abivajadust ja esitatud taotluse põhjendatust.

  (3) Sotsiaaltöötajal on õigus abivajaduse välja selgitamiseks küsitleda taotleja lähedasi ning kontrollida taotleja, tema perekonnaliikmete ning tema ülalpidamiskohustuslas(t)e majanduslikku olukorda ning teha päringuid elatusvahendite (pensionid, toetused, hüvitised, väärtpaberid, kinnis- ja vallasvara jms) hindamiseks.

  (4) Vajadusel võib taotluse menetlemisel nõuda taotlejalt täiendavaid asjasse puutuvaid dokumente.

4. peatükk Sotsiaaltoetuse määramine 

§ 6.   Sotsiaaltoetuse määramine

  (1) Otsuse toetuse andmise või sellest keeldumise kohta teeb vallavalitsus 10 tööpäeva jooksul, arvates toetuse taotlemiseks viimase vajaliku dokumendi saamise päevast.

  (2) Vallaeelarvest makstava sotsiaaltoetuse andmise või andmisest keeldumise otsustab vallavalitsus korraldusega.

  (3) Vallavalitsuse korraldus edastatakse taotlejale.

§ 7.   Sotsiaaltoetuse otsuse sisu

  Otsuses märgitakse:
  1) otsuse tegemise kuupäev;
  2) isiku taotluse kokkuvõte,
  3) toetuse arvestuse alused ja suuruse;
  4) toetuse andmise keeldumise puhul keeldumise põhjendus.

§ 8.   Sotsiaaltoetuse määramisest keeldumine

  Toetuse määramisest võib keelduda juhul, kui esineb vähemalt üks järgmistest asjaoludest:
  1) taotluses on andmeid varjatud või on esitatud ebaõigeid andmeid;
  2) taotleja ei võimalda taotluse asjaolusid kontrollida;
  3) taotleja ei esita sotsiaaltöötaja poolt küsitud täiendavaid dokumente;
  4) taotleja või tema perekonna omandis või kasutuses olevate vahendite abil on võimalik tagada tema või perekonna toimetulek;
  5) taotleja või tema perekonnaliige on töövõimeline 18-aastane kuni vanaduspensioniealine isik, kes ei tööta ega õpi ning on rohkem kui ühel korral ilma mõjuva põhjuseta keeldunud osalemast tööturuteenusel või iseseisvale toimetulekule suunatud sotsiaalteenusel ega ole muul viisil aktiivne oma toimetulekuvõime parandamisel;
  6) toetusevajadust on võimalik või otstarbekas katta teenuste andmise või muu abiga;
  7) toetusevajaduse katavad riiklikud toetused ja teenused.

§ 9.   Toetuse maksmine

  Toetus kantakse 30 kalendripäeva jooksul pärast toetuse määramist taotluses näidatud pangakontole või erandkorras makstakse välja sularahas.

5. peatükk Alusetult saadu tagastamine 

§ 10.   Toetuse tagastamine

  Toetust on õigustagasi nõuda, kui toetuse saaja varjas andmeid teadvalt või esitas valeandmeid. Kui isik keeldub alusetult saadud toetust tagasi maksmast, võib ametiasutus teha toetuse saajale ettekirjutuse. Ettekirjutuse täitmata jätmise korral võib Kadrina Vallavalitsus kui ametiasutus anda selle sundtäitmisele täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.

6. peatükk Rakendussätted 

§ 11.   Rakendussätted

  (1) Tunnistatakse kehtetuks Kadrina Vallavolikogu 21.09.2011 määrus nr 36 „Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord Kadrina vallas“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi teatajas avaldamist.

Jaanus Reisner
Vallavolikogu esimees

Lisa Taotlus Kadrina valla eelarvest sotsiaaltoetuste taotlemiseks

/otsingu_soovitused.json