ElamumajandusEluruumid

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Kadrina valla sotsiaaleluruumide üürile andmiseja kasutamise kord

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Kadrina Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.04.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 07.04.2016, 48

Kadrina valla sotsiaaleluruumide üürile andmiseja kasutamise kord

Vastu võetud 30.03.2016 nr 59

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 1, § 41 ja § 42 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrusega sätestatakse sotsiaaleluruumide (edaspidi eluruum või eluruumid) üürile andmise tingimused, üürilepingu sõlmimise, pikendamise ja lepingu lõpetamise kord ning üürniku õigused, kohustused ning piirangud eluruumi kasutamisel.

  (2) Määrus ei reguleeri sotsiaalabi vajavate isikute öist või ööpäevaringset lühiajalist majutamist.

  (3) Eluruumi üürile andmise otsustab Kadrina vallavalitsus (edaspidi: vallavalitsus).

  (4) Eluruumina võib kasutada kolmandatelt isikutelt antud vajaduseks üüritud elamispinda.

2. peatükk SOTSIAALELURUUMI TAOTLEMA ÕIGUSTATUD ISIKUD 

§ 2.   Eluruumi taotleja

  (1) Eluruumi võib taotleda sotsiaalteenusena eluaset vajav füüsiline isik, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on Kadrina vallas (edaspidi: taotleja) järgnevatel juhtudel:
  1) isikud, kes tulekahju, loodusõnnetuse, katastroofi või muul sarnasel põhjusel on kaotanud oma eluaseme;
  2) isikud, kes lähtuvalt oma vanusest, arengutasemest või varalisest olukorrast ei ole ise suutelised eluruumi endale või oma perekonnale soetama ning eluruumi eraldamata jätmine ohustab isikute toimetulekut, elu ja tervist;
  3) teised isikud mõjuvatel sotsiaalsetel põhjustel.

  (2) Taotlejale, kelle aadressiandmed Eesti rahvastikuregistri andmetel ei ole Kadrina vallas, eraldatakse eluruum vaba elamispinna olemasolu korral kooskõlastatult taotleja rahvastikuregistrijärgse omavalitsusega.

3. peatükk SOTSIAALELURUUMI TAOTLEMINE 

§ 3.   Eluruumi taotluse menetlemine

  (1) Eluruumi taotlemiseks esitab taotleja Kadrina Vallavalitsusele (edaspidi ametiasutus) vallavalitsusele kirjaliku põhjendatud vormikohase avalduse (lisa 1).

  (2) Avalduses märgitakse:
  1) taotleja isiku- ja kontaktandmed (nimi, isikukood, telefon, aadressandmed);
  2) andmed perekonnaliikmete ja ülalpeetavate kohta (nimed, isikukoodid);
  3) eluruumi vajaduse põhjendus;
  4) andmed perekonna kuusissetulekute ja kuu väljaminekute kohta;
  5) taotleja nõusolek enda andmete kontrollimiseks.

  (3) Avaldusele lisatakse vajadusel järgmised dokumendid:
  1) isikut tõendava dokumendi koopia;
  2) koopia puude tuvastamise otsusest ja/ või töövõime vähenemise otsusest:
  3) tõend taotleja või tema perekonna kuusissetuleku ja kuu väljaminekute kohta;
  4) koopia tõendist asenduskodust tagasipöördumise või kinnipidamiskohast vabanemise kohta.

  (4) Vallavalitsuse sotsiaalala töötajal (edaspidi: sotsiaaltöötaja) on õigus abivajaduse välja selgitamiseks küsitleda taotleja lähedasi ning kontrollida taotleja, tema perekonnaliikmete ning tema ülalpidamiskohustuslas(t)e majanduslikku olukorda ning teha päringuid elatusvahendite (pensionid, toetused, hüvitised, väärtpaberid, kinnis- ja vallasvara jms) hindamiseks.

  (5) Pärast abivajaduse väljaselgitamist edastab sotsiaaltöötaja taotluse koos dokumentidega ja oma kirjaliku seisukohaga vallavalitsusele.

  (6) Vajadusel võib taotluse menetlemisel nõuda taotlejalt täiendavaid asjasse puutuvaid dokumente.

4. peatükk SOTSIAALELURUUMI MÄÄRAMINE 

§ 4.   Eluruumi andmise otsustamine

  (1) Eluruumi andmise või andmisest keeldumise otsustab vallavalitsus korraldusega.

  (2) Otsus eluruumi andmise või andmata jätmise kohta tuleb teha 10 tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse registreerimisest arvates.

  (3) Vallavalitsuse korraldus edastatakse taotlejale.

  (4) Eluruumi kasutamiseks sõlmitava üürilepingu tähtaja määrab vallavalitsus.

§ 5.   Eluruumi otsuses sisu

  Otsuses märgitakse:
  1) otsuse tegemise kuupäev;
  2) isiku taotluse kokkuvõte,
  3) toetuse arvestuse alused ja suuruse;
  4) eluruumi kasutamise tähtaeg;
  5) eluruumi andmise keeldumise puhul keeldumise põhjendus.

§ 6.   Eluruumi andmisest keeldumine

  Eluruumi andmisest võib keelduda juhul, kui esineb vähemalt üks järgmistest asjaoludest:
  1) taotluses on andmeid varjatud või on esitatud ebaõigeid andmeid;
  2) taotleja ei võimalda taotluse asjaolusid kontrollida;
  3) taotleja ei esita sotsiaaltöötaja poolt küsitud täiendavaid dokumente;
  4) taotleja või tema perekonna omandis või kasutuses olevate vahendite abil on võimalik tagada taotlejale vajalik eluruum;
  5) eluruumi andmist on võimalik tagada mõne muu abiga;
  6) kui isikul on sotsiaaleluruumi üürivõlgnevus ametiasutusele.

5. peatükk SOTSIAALELURUUMI ÜÜRILEPINGU SÕLMIMINE, PIKENDAMINE JA LÕPETAMINE 

§ 7.   Üürilepingu sõlmimine

  (1) Isikuga, kellele vallavalitsus eluruumi eraldas, sõlmitakse nimetatud eluruumi kasutamiseks kirjalik üürileping (lisa 2).

  (2) Enne üürilepingu sõlmimist on eluruumi taotlejal õigus talle määratud eluruum üle vaadata ja sellest keelduda, kui eluruumi seisukord, suurus või asukoht ei sobi üürnikule või tema perekonnaliikmetele. Kui isik on vähemalt kaks korda järjest keeldunud talle pakutud eluruumist, võib vallavalitsus jätta taotlejale eluruumi eraldamata.

  (3) Üürileping tuleb sõlmida 15 tööpäeva jooksul vallavalitsuse korralduse teatavakstegemisest arvates. Nimetatud tähtaja jooksul mõjuva põhjuseta üürilepingu sõlmimata jätmisel taotleja poolt, on vallavalitsusel õigus tunnistada vastav korraldus kehtetuks.

  (4) Eluruumi üürilepingu sõlmimisel lähtutakse võlaõigusseaduse § 272 lõike 4 punktis 4 sätestatust.

  (5) Eluruumi üürilepingu sõlmib vallavanem.

  (6) Üürilepingu sõlmimisel koostatakse eluruumi üleandmise-vastuvõtmise akt (lisa 3) ja lõppemisel koostatakse eluruumi tagastamise akt (lisa 4), milles kajastatakse eluruumi seisukord.

§ 8.   Üürilepingu pikendamine

  (1) Üürilepingu lõppemise tähtaja möödumisel ja eluruumi vajaduse säilimisel, võib üürniku põhjendatud avalduse ja vallavalitsuse korralduse alusel isikule eraldatud eluruumi üürilepingut pikendada. Eluruumi üürilepingut pikendatakse juhul, kui isik on täitnud kõik üürilepingust tulenevad kohustused ja vastab käesoleva määruse § 2 nõuetele.

  (2) Eluruumi üürilepingu pikendamiseks peab üürnik esitama avalduse vallavalitsusele vähemalt kaks nädalat enne eluruumi üürilepingu lõppemist.

  (3) Eluruumi üürilepingu pikendamise otsuse tegemisel lähtub vallavalitsus lepingu pikendamise vajadusest, eluruumi sobilikkusest üürnikule ja tema perekonnale ning üürilepingujärgsete kohustuste täitmisest.

  (4) Juhul, kui üürnik ei ole täitnud kõiki üürilepingujärgseid kohustusi, kuid isikul säilib määruses sätestatud alustel õigus ja vajadus eluruumile, võib vallavalitsus anda taotlejale üürile senisest vähem heakorrastatud ja väiksemaid kulutusi nõudva eluruumi.

§ 9.   Üürilepingu lõppemine

  (1) Üürileping lõpeb tähtaja möödumisel, eluruumi hävimisel või kasutuskõlbmatuks muutumisel, üürniku alalisel lahkumisel eluruumist, sotsiaaleluruumi taotlemisel aluseks olnud § 2 lõikes 1 nimetatud vajaduse ära langemisel või üürniku surma korral, kui lepingut ei ole varem üles öeldud.

  (2) Üürilepingu võib üürnik erakorraliselt üles öelda, esitades vastava avalduse ametiasutusele.

  (3) Vallavalitsus võib eluruumi üürilepingu ennetähtaegselt üles öelda, teatades sellest üürnikule ette vähemalt 30 päeva, kui üürnik ja temaga koos elavad isikud rikuvad pidevalt üürilepingu tingimusi ja/või teiste üürnike rahu. Ülesütlemistähtaega ei pea järgima, kui üürnik kahjustab eluruumi tahtlikult.

  (4) Üürilepingu erakorralise ülesütlemise otsustab vallavalitsus korraldusega.

6. peatükk SOTSIAALELURUUMI KASUTAMINE 

§ 10.   Eluruumi kasutamise kord

  (1) Õigus eluruumi kasutada tekib isikul pärast vastava üürilepingu sõlmimist ning eluruumi üleandmis-vastuvõtmisakti allkirjastamist.

  (2) Eluruumi üürnik võib majutada temale üürile antud eluruumi oma abikaasat/elukaaslast ja alaealisi lapsi. Kolmandaid isikuid võib majutada üürile antud eluruumi erandkorras ajutiselt ainult vallavalitsuse kirjaliku loa alusel.

  (3) Eluruumi üürnik on kohustatud:
  1) kasutama eluruumi vastavalt otstarbele ning arvestama teiste elanike ja naabrite huvidega;
  2) pidama oma eluruumis kinni sanitaar-, tuleohutuse ja elamute ekspluateerimise eeskirjadest ning Kadrina valla heakorra eeskirjast;
  3) hüvitama üürniku või temaga koos elavate isikute süü läbi eluruumi või selles asuvate seadmete rikkumisega tekitatud kahjud;
  4) rakendama eluruumi rikete avastamisel viivitamatult abinõusid rikete kõrvaldamiseks ning teatama rikete olemasolust vastavatele ametiasutustele ja üürileandja esindajale;
  5) lubama üürileandja esindajal siseneda avariide ja rikete likvideerimiseks eluruumi;
  6) andma üürilepingu lõppemisel eluruumi üle üürileandja esindajale mitte halvemas seisukorras kui see oli üürilepingu sõlmimisel (v.a arvestades normaalset kulumist);
  7) vajadusel sõlmima eraldi lepingud kõrvalkulude tasumiseks teenuse osutajatega;
  8) vabastama eluruumi pärast üürilepingu tähtaja lõppemist või taotlema vähemalt kaks nädalat enne üürilepingu lõppemist selle pikendamist.

  (4) Eluruumi üürnikul on keelatud:
  1) anda eluruumi allkasutusse kolmandatele isikutele;
  2) teha eluruumi või selle seadmete ümberehitust või -paigutust ilma üürileandja kirjaliku nõusolekuta.

  (5) Kontrolli eluruumi üürilepingute tähtaegadest kinnipidamise üle teostab sotsiaalala töötaja ja eluruumide sihipärase kasutamise üle ametiasutus.

§ 11.   Eluruumi eest tasumine

  (1) Eluruumi üüri määrab vallavalitsus.

  (2) Üürnik tasub üüri ja kõik eluruumi kasutamisega seotud kõrvalkulud (elektrienergia, vee, kanalisatsiooni, kütte, prügiveo ja muude kommunaalteenuste eest, samuti igakuised hooldus-, avarii- ja remondimaksed elamu haldajale, maamaks, tasu lauatelefoni, interneti ning valveteenuse kasutamine jms) vastavalt esitatud arvetele.

7. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 12.   Rakendussätted

  (1) Tunnistatakse kehtetuks Kadrina Vallavolikogu 24.04.2013 määrus nr 72 “Kadrina valla sotsiaaleluruumide üürile andmise ja kasutamise kord“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Jaanus Reisner
Vallavolikogu esimees

Lisa 1 Eluruumi taotlemise avaldus

Lisa 2 Sotsiaaleluruumi üürileping

Lisa 3 Eluruumi ja sisustuse üleandmise-ja vastuvõtmise akt

Lisa 4 Eluruumi ja sisustuse tagastamise akt

/otsingu_soovitused.json