SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Pere sissetulekust mittesõltuvate toetuste määramise ja maksmise kord Kadrina vallas

Väljaandja:Kadrina Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.04.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:09.03.2019
Avaldamismärge:RT IV, 07.04.2016, 49

Pere sissetulekust mittesõltuvate toetuste määramise ja maksmise kord Kadrina vallas

Vastu võetud 30.03.2016 nr 60

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 2 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrus reguleerib Kadrina valla (edaspidi valla) eelarvest makstavate pere sissetulekust mittesõltuvate toetuste (edaspidi toetus) taotlemise, määramise ja maksmise korra Kadrina vallas.

§ 2.   Määruses kasutatavad mõisted

  Perekond ehk pere on abielus või abielulistes suhetes olevad samas eluruumis elavad isikud, nende lapsed ja vanemad või muud üht või enamat tuluallikat ühiselt kasutavad või ühise majapidamisega isikud.

§ 3.   Taotlusele õigustatud isikud

  Toetust võib taotleda füüsiline isik, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Kadrina vald ja kelle tegelik elukoht on Kadrina vald.

2. peatükk Toetuse liigid 

§ 4.   Esimesse klassi astuja toetus

  (1) Esimesse klassi astuja toetust on õigus saada igal valla elanike registrisse kantud lapsel, kes on vastu võetud ja õppima asunud põhikooli esimesse klassi.

  (2) Esimesse klassi astuja toetus koosneb koolitarvete komplektist, mis antakse õpilasele üle esimesel koolipäeval.

  (3) Koolitarvete komplekti hinna määrab Kadrina vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

§ 5.   Jõulutoetus

  (1) Jõulutoetus on valla elanike registrisse kantud koolieelsetes lasteasutustes käivatele ja põhikoolis (1.-9. klass) õppivatele lastele ning Kadrina vallast pärit asenduskoduteenusel viibivatele lastele.

  (2) Jõulutoetus koosneb kingituspakist.

  (3) Kingituspaki hinna määrab vallavalitsus.

§ 6.   Sünnitoetus

  (1) Sünnitoetus eraldatakse igale vastsündinule, kelle elukoha aadressiks esmakandena on kantud
rahvastikuregistrisse Kadrina vald.

  (2) Toetuse määramise aluseks on lapse sünni registreerimine ning lapsevanema poolt esitatud taotlus (lisa 1) vallavalitsusele.

  (3) Sünnitoetust ei maksta, kui laps sündis surnult.

  (4) Lapsendajale makstakse sünnitoetust juhul, kui lapsendamine toimub enne lapse üheaastaseks saamist ning varem ei ole lapsele sünnitoetust makstud.

  (5) Sünnitoetust makstakse õigustatud isikule kuni 3 kuud peale lapse sündi.

  (6) Sünnitoetuse määra kinnitab Kadrina vallavolikogu.

§ 7.   Matusetoetus

  (1) Matusetoetust makstakse valla elanike registrisse kantud ja Kadrina vallas elanud isiku surma korral.

  (2) Toetuse määramise aluseks on surma registreerimine ning matusekorraldaja poolt esitatud taotlus (lisa 2) vallavalitsusele.

  (3) Matusetoetuse määra kinnitab vallavolikogu.

3. peatükk Toetuste taotlemine ja menetlemine  

§ 8.   Toetuste taotlemine

  (1) Toetust taotlev isik (edaspidi taotleja) esitab Kadrina Vallavalitsusele allkirjastatud kirjaliku taotluse, välja arvatud esimesse klassi astuja toetuse ja jõulutoetuse korral.

  (2) Vajadusel võib taotleja esitada taotluses ka muid asjasse puutuvaid dokumente. Toetuste saamiseks on taotleja kohustatud tegema vallaga koostööd.

4. peatükk Toetuste määramine 

§ 9.   Toetuse määramine

  (1) Vallaeelarvest makstava sünnitoetuse ja matusetoetuse andmise või andmisest keeldumise otsustab vallavalitsuse sotsiaalala töötaja (edaspidi sotsiaaltöötaja) 10 tööpäeva jooksul, arvates toetuse taotluse esitamisest.

  (2) Kui toetuse saamiseks on kõik tingimused täidetud, siis toetuse määramise kohta taotlejale kirjalikku vastust ei vormistata.

  (3) Toetuse andmisest keeldumine vormistatakse vallavalitsuse korraldusega. Vallavalitsuse korraldus edastatakse taotlejale 10 tööpäeva jooksul, arvates otsuse tegemise päevast.

§ 10.   Toetuse määramisest keeldumine

  Toetuse määramisest võib keelduda juhul, kui esineb vähemalt üks järgmistest asjaoludest:
  1) taotluses on andmeid varjatud või on esitatud ebaõigeid andmeid;
  2) taotleja ei esita sotsiaaltöötaja poolt küsitud täiendavaid dokumente.

§ 11.   Toetuse maksmine

  Toetus (v.a esimesse klassi astuja toetus ja jõulutoetus) makstakse välja sotsiaaltöötaja poolt esitatud väljamakselehtede alusel korraldusega. Toetus kantakse 30 kalendripäeva jooksul pärast toetuse määramist taotluses näidatud pangakontole või erandkorras makstakse välja sularahas.

5. peatükk Alusetult saadu tagastamine 

§ 12.   Toetuse tagastamine

  Toetust on õigustagasi nõuda, kui toetuse saaja varjas andmeid teadvalt või esitas valeandmeid. Kui isik keeldub alusetult saadud toetust tagasi maksmast, võib Kadrina Vallavalitsus kui ametiasutus teha toetuse saajale ettekirjutuse. Ettekirjutuse täitmata jätmise korral võib ametiasutus anda selle sundtäitmisele täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.

6. peatükk Rakendussätted 

§ 13.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Jaanus Reisner
Vallavolikogu esimees

Lisa 1 Sünnitoetuse avaldus

Lisa 2 Matusetoetuse taotlus

/otsingu_soovitused.json