Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

SotsiaalhoolekanneTeenused

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Vormsi valla eelarvest sotsiaaltoetuste määramise, maksmise ja sotsiaalteenuste osutamise kord

Väljaandja:Vormsi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.04.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
Avaldamismärge:RT IV, 07.04.2016, 107

Vormsi valla eelarvest sotsiaaltoetuste määramise, maksmise ja sotsiaalteenuste osutamise kord

Vastu võetud 26.11.2012 nr 11
RT IV, 18.12.2012, 4
jõustumine 01.01.2013

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
21.12.2012RT IV, 04.01.2013, 2407.01.2013
30.09.2013RT IV, 11.10.2013, 3614.10.2013
28.02.2014RT IV, 14.03.2014, 1101.04.2014
28.03.2016RT IV, 07.04.2016, 2610.04.2016, osaliselt rakendatakse alates 01.01.2016

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 alusel.
[RT IV, 07.04.2016, 26 - jõust. 10.04.2016]

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolev kord reguleerib sotsiaaltoetuste maksmise tingimusi ja sotsiaalteenuste osutamist majanduslikult vähekindlustatud isikutele ja peredele või vallaelanike gruppidele Vormsi valla eelarves sotsiaal- ja peretoetusteks ettenähtud vahenditest.

  (2) Sotsiaaltoetust, sotsiaalteenust ja muud abi on õigus saada isikul, kelle elukohana rahvastikuregistris on registreeritud Vormsi vald ja erandkorras isikul, kes viibib abi vajamise ajal Vormsi valla territooriumil ja kelle elukohta ei saa kindlaks määrata.

  (3) Sotsiaaltoetuste- ja teenuste eelarve kinnitab vallavolikogu vallaeelarve osana.

§ 2.   Mõisted

  (1) Sotsiaaltoetus on isiku või perekonna toimetuleku soodustamiseks või kindla eesmärgiga konkreetsele elanike grupile antav rahaline või esemeline toetus.

  (2) Sotsiaalteenus on isiku või perekonna toimetulekut soodustav teenus.

  (3) Toimetulek on isiku või perekonna füüsiline või psühhosotsiaalne võime igapäevases elus toime tulla.

  (4) Majanduslikult vähekindlustatud isik on isik, kelle sissetulekud jäävad alla toimetuleku piiri.

  (5) [Kehtetu - RT IV, 07.04.2016, 26 - jõust. 10.04.2016]

  (6) Vormsi elanik - isik, kelle alaline elukoht Eesti rahvastikuregistris on registreeritud Vormsi vallas.

  (7) Vormsi laps- koolieelik, kelle alaline elukoht Eesti rahvastikuregistris on registreeritud Vormsi vallas ja kelle vähemalt üks vanematest on Vormsi elanik.
[RT IV, 14.03.2014, 11 - jõust. 01.04.2014]

2. peatükk SOTSIAALTOETUSED 

§ 3.   Valla eelarvest makstavad sotsiaaltoetuste liigid

  (1) Valla eelarvest makstavad sotsiaaltoetused on:
  1) sünnitoetus;
  2) koolitoetused;
  3) jõulutoetus;
  4) toetus noorte- ja lastelaagris osalemiseks;
  5) juubelitoetus;
  6) ravimitoetus;
  7) matusetoetus;
  8) peretoetused;
  81) kalapüügitoetus.
[RT IV, 14.03.2014, 11 - jõust. 01.04.2014]
  9) pensionäride sõidusoodustus;
  10) lasteaia õppemaksu soodustus kahe ja enama lapse lasteaias käimise korral.

  (2) Vallavalitsusel on õigus määrata valla eelarvest toetusi nimekirja alusel kindlale sihtgrupile, mis makstakse välja vallavalitsuse korralduse alusel ilma taotleja avalduseta.

§ 4.   Sünnitoetus

  (1) Sünnitoetust makstakse vastsündinu vanemale, kes on olnud Vormsi valla elanik vähemalt 1 aasta.

  (2) Sünnitoetuse maksimum määr on 500 €, mida makstakse kahes osas.
  1) sünnitoetuse esimene osa 300 € makstakse täies mahus juhul, kui lapse sünd registreeritakse Eesti rahvastikuregistris Vormsi valla aadressiga ja mõlemad vanemad on olnud vahetult enne lapse sündi Vormsi valla elanikud vähemalt 1 aasta. Kui ainult üks vanematest on olnud Vormsi elanik vahetult enne lapse sündi vähemalt 1 aasta, siis makstakse sünnitoetust pooles määras 150 €.
  2) sünnitoetuse teine osa 200 € makstakse tingimusel, et lapse aastaseks saamisel on laps ja üks vanematest jätkuvalt Vormsi elanikud ning teine vanem on olnud Vormsi valla elanik enne lapse aastaseks saamist vähemalt 1 aasta.
[RT IV, 14.03.2014, 11 - jõust. 01.04.2014]

  (3) Mitmike sünni puhul makstakse sünnitoetust iga vastsündinu kohta.

  (4) Sünnitoetust makstakse vallavalitsuse poolt kehtestatud korras.

§ 5.   Koolitoetused

  (1) Vormsi valla elanikele makstakse või võimaldatakse järgmisi koolitoetusi:
  1) esimesse klassi mineva lapse ühekordne toetus;
  2) üheksandat klassi lõpetava lapse ühekordne toetus;
  3) üld- või kutseharidust omandava õpilase toetus;
  4) tasuta töövihikud;
  5) tasuta koolilõuna;
  6) toetus huvialaringidest osa võtmiseks;
  7) õpilaste bussisõidutoetus.

  (2) Esimesse klassi mineva lapse toetust makstakse Vormsi Lasteaed-Põhikooli esimesse klassi õppima asuva lapse vanemale.Toetuse määr on 70 €.

  (3) Üheksandat klassi lõpetava õpilase toetust makstakse Vormsi Lasteaed-Põhikooli IX klassi lõpetava õpilase vanemale. Toetuse määr on 40 €.

  (4) Üld- või kutseharidust omandava õpilase toetust makstakse esmakordselt päevases õppevormis üld- või kutseharidust omandavale õpilasele, kes on lõpetanud Vormsi Lasteaed-Põhikooli, kelle pere elab aastaringselt saarel ja kelle vanus ei ületa 19 eluaastat. Toetust makstakse igakuiselt 1. septembrist kuni 31. maini. Toetuse määr on 70 € kuus.
  1) erandkorras makstakse vallavalitsuse otsusega üld- või kutseharidust omava õpilase toetust kui Vormsi Lasteaed-Põhikoolis ei ole võimalik korraldada õpet tulenevalt õpilase hariduslikust erivajadusest. Seda juhul kui õpilane nõustamiskomisjoni soovituste kohaselt, vastavalt PGS § 49 lg 3 on sunnitud asuma õppima mujale riigi poolt PGS § 2 lg 4 järgi tagatud haridusliku erivajadusega õpilastele (nägemise-, kuulmise- ja kõnepuudega õpilastele, liikumispuudega õpilastele, kellel lisaks liikumispuudele esineb täiendav hariduslik erivajadus, liitpuudega õpilastele, intellektipuudega õpilastele, tundeelu- ja käitumishäiretega õpilastele ning kasvatuse eritingimusi vajavad) mõeldud õppeasutusse või kui õpilane muul objektiivsetest põhjustest tingitud erakorralisel juhul on sunnitud jätkama õpinguid väljaspool saart ning seetõttu ei olnud võimalust lõpetada Vormsi Lasteaed-Põhikooli või kui õpilane ei ole tulenevalt oma hariduslikust erivajadusest omandanud üld- või esmakordselt kutseharidust 19 eluaasta jooksul.

  (5) Kõigile Vormsi Lasteaed-Põhikooli õpilastele 1-9. klassini võimaldatakse tasuta töövihikud, mille kulud kaetakse valla eelarvest.

  (6) Kõigile Vormsi Lasteaed-Põhikooli õpilastele võimaldatakse tasuta koolilõuna. Koolilõuna maksumus kinnitatakse vallavalitsuse korraldusega.

  (7) Vormsi Lasteaed-Põhikooli lasteaia päevatoidu maksumusest 2/3 kaetakse Vormsi laste vanematele valla eelarvest. Päevatoidu maksumus kinnitatakse vallavalitsuse korraldusega.

  (8) Vormsi Lasteaed-Põhikooli laste ja õpilaste huviringidest osavõtmise toetus ja õpilaste bussisõidutoetuse määrad kehtestatakse vallavalitsuse korraldusega.

  (9) Koolitoetusi võimaldatakse ja makstakse vallavalitsuse poolt kehtestatud korras.
[RT IV, 14.03.2014, 11 - jõust. 01.04.2014]

§ 6.   Jõulutoetus

  (1) Vormsi Lasteaed-Põhikooli lasteaialapsed ja õpilased ning Vormsi lapsed saavad jõulupaki.
[RT IV, 14.03.2014, 11 - jõust. 01.04.2014]

  (2) Jõulupaki saajate nimekirja kinnitab vallavalitsus.

§ 7.   Toetus noorte- ja lastelaagris osalemiseks

  (1) Vormsi valla elanikele võib maksta toetust laste- ja noortelaagris või õppeekskursioonidel osalemiseks.

  (2) Toetust noorte ja lastelaagris või õppeekskursioonidel osalemiseks makstakse vallavalitsuse korralduse alusel.
[RT IV, 14.03.2014, 11 - jõust. 01.04.2014]

§ 8.   Juubelitoetus

  (1) Vormsi valla elanikele makstakse alates 70. eluaastast juubelitoetust 50 eurot. Juubel on numbriga 0 või 5 lõppev sünnipäev.

  (11) Alates 80. eluaastast makstakse Vormsi valla elanikule igal sünnipäeval, mis ei ole nimetatud käesoleva paragrahvi lõikes 1, ühekordset toetust 20 eurot.
[RT IV, 14.03.2014, 11 - jõust. 01.04.2014]

  (2) Juubelitoetust makstakse vallavalitsuse poolt kehtestatud korras.

§ 9.   Toetus ravimite osaliseks kompenseerimiseks

  (1) Üksikvanematele, mittetöötavatele pensionäridele, kolme ja enama lapselistele peredele, puudega isikutele ja majanduslikult vähekindlustatud isikutele või peredele makstakse piisavate rahaliste ressursside olemasolu korral toetust igapäevaelus vajaminevate ja krooniliste haiguste leevendamiseks vajalike, arsti poolt väljakirjutatud retseptiravimite soetamise kulude katmiseks.
[RT IV, 04.01.2013, 24 - jõust. 07.01.2013]

  (2) Toetust makstakse suuruses, mis tagab taotlejale toimetulekupiiri, muudel juhtudel on toetuse määr 70 € aastas ühe inimese kohta.
[RT IV, 14.03.2014, 11 - jõust. 01.04.2014]

  (3) Toetust ravimite osaliseks kompenseerimiseks makstakse vallavalitsuse korralduse alusel.

§ 10.   Matusetoetus

  (1) Vormsi valla elaniku surma korral võib maksta matusetoetust.

  (2) Matusetoetust on õigus taotleda Vormsi elaniku surmatunnistuse alusel isikul, kes korraldab tema matused.

  (3) Matusetoetuse määramisel lähtutakse esitatud avaldusest ja taotleja vajadustest, toetus makstakse matuse korraldajale või kulutused teinud isikule.

  (4) Matusetoetuse määraks on 200 €.

  (5) Matusetoetust makstakse vallavalitsuse poolt kehtestatud korras.
[RT IV, 14.03.2014, 11 - jõust. 01.04.2014]

§ 11.   Peretoetused

  (1) Üksikvanematele ja kolme ning enamalapselistele peredele makstakse iga aasta neljandas kvartalis ühekordset toetust 30 € lapse kohta.

  (2) Üksikvanemate ja kolme ning enamalapseliste perede nimekirja kinnitab vallavalitsus.

  (3) Vallavalitsusel on õigus hinnates juhtumipõhiselt taotleja vajadust maksta erandkorras valla eelarvest ühekordset sotsiaaltoetust ka muudel juhtudel (näiteks prillide, invavahendite, osutatud raviteenuse osaliseks kompenseerimiseks või raviteenuste osutamisega seotud muude kulude katmiseks jm), kui toetus on vajalik Vormsi valla elaniku toimetuleku tagamiseks või majanduslikult vähekindlustatud perekonnas kasvavale alaealisele lapsele kogukonnas tavapäraste õppe- või elamistingimuste võimaldamiseks.

[RT IV, 14.03.2014, 11 - jõust. 01.04.2014]

§ 111.   Kalapüügitoetus

  (1) Kalapüügiseaduse alusel välja antavate kalatuskaartide väljastamisel võib teha Vormsi elanikele järgmisi soodustusi:
  1) kuni 18. aastasele õpilasele väljastatakse kalastuskaart nakkevõrguga püügiks soodushinnaga 1 euro. Soodushinnaga võrguloa saamiseks peab kalastuskaardi taotlusele olema lisatud lapsevanema või lapse seadusliku esindaja nõusolek.
  2) alates 65. eluaastast väljastatakse nakkevõrguga püügil kalastuskaart tasuta.

  (2) Kalapüügitoetust antakse vallavalitsuse poolt kehtestatud korras.
[RT IV, 11.10.2013, 36 - jõust. 14.10.2013]

§ 12.   Pensionäride sõidusoodustus

  (1) Lääne maakonna avalikul bussiliinil nr 37 Hullo-Sviby-Sadam võimaldatakse tasuta sõit pensionitunnistust omavatele Vormsi valla elanikele, välja arvatud ühistranspordiseaduse § 27 lg 1 sätestatud: sügava puudega isikud, kellele võimaldatakse tasuta sõit Ühistranspordiseaduse § 27 lg 2 alusel vedaja kulul.

  (2) Pensionäride sõidusoodustust antakse vallavalitsuse poolt kehtestatud korras.
[RT IV, 14.03.2014, 11 - jõust. 01.04.2014]

§ 13.   Lasteaia õppemaks, soodustuse andmine

  (1) Kui ühest perest käib Vormsi Lasteaed-Põhikooli lasteaias kaks või enam Vormsi last, siis kaetakse nende õppemaks 50% ulatuses valla eelarvest.
[RT IV, 14.03.2014, 11 - jõust. 01.04.2014]

  (2) Vormsi Lasteaed-Põhikooli õppemaks kehtestatakse vallavalitsuse korraldusega.

§ 131.   Riigieelarvest makstavad toetused

  (1) Toimetulekutoetust maksab vallavalitsus Vormsi valla territooriumil elavale üksi elavale isikule või perekonnale, kelle kuu netosissetulek pärast sotsiaalhoolekande seaduse § 133 lõigetes 5 ja 6 sätestatud tingimustel arvestatud eluasemekulude, mille piirmäärad kehtestatakse vallavalitsuse korraldusega, mahaarvamist on alla kehtestatud toimetulekupiiri. Toimetulekutoetust makstakse riigieelarvelistest vahenditest, toetuse taotlemist, määramist ja maksmist reguleerib sotsiaalhoolekande seadus.

  (2) Vajaduspõhist peretoetust makstakse allpool vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiiri elavatele lastega perekondadele, samuti toimetulekutoetust saavatele lastega perekondadele. Vajaduspõhist peretoetust makstakse riigieelarvelistest vahenditest, toetuse taotlemist, määramist ja maksmist reguleerib sotsiaalhoolekande seadus.
[RT IV, 07.04.2016, 26 - jõust. 10.04.2016, rakendatakse alates 01.01.2016]

§ 14.   Sotsiaaltoetuse määramise põhimõtted

  (1) Toetuse andmisel arvestatakse kehtestatud korda, toetuse taotleja materiaalset olukorda, sissetulekuallikaid ning elatusvahendite olemasolu, tervislikku olukorda, ülalpeetavate arvu ja vanust.

  (2) Sissetulekute hulka ei arvata sotsiaalhoolekande seaduses, puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduses ja käesolevas korras sätestatud sotsiaaltoetusi ning ühekordseid riiklikke toetusi (lapse sünnitoetus, koolitoetus, elluastumistoetus, matusetoetus jne).

  (3) Sotsiaaltoetuse taotleja perekonnaliikmetena käsitatakse kõiki isikuid, kellega ta kasutab ühist eluruumi ja omab ühist majapidamist.

  (4) Perekonna sissetulekute arvutamisel võetakse arvesse ka taotlejast eraldi elava perekonnaliikme sissetulekud, kui ta on perekonnaseaduse järgi kohustatud ülal pidama toetuse taotlejat ja taotleja ülalpidamisel olevaid isikuid.

§ 15.   Sotsiaaltoetuse taotlemine

  (1) Sotsiaaltoetuse taotlemise aluseks on kirjalik avaldus, mis esitatakse koos toetuse saamiseks vajalike lisadokumentidega vallavalitsusele.

  (2) Toetust võib taotleda toetust vajava isiku huvides ka temale määratud eestkostja, hooldaja või abivajaja huvides muu isik (õpetaja, hariduse- ja sotsiaaltööspetsialist, perearst vms).
[RT IV, 07.04.2016, 26 - jõust. 10.04.2016]

  (3) Avalduses märgitakse taotleja nimi, elukoht, andmed perekonna koosseisu ja sissetulekute kohta, taotletav summa ning toetuse taotlemise põhjus. Kui taotletakse tehtud kulude kompenseerimist, lisatakse avaldusele kuludokumendid.

  (4) Kui avaldusele ei ole lisatud toetuse määramiseks kõiki vajalikke andmeid või dokumente, teatab taotlust menetlev ametnik taotlejale esimesel võimalusel, millised andmed või dokumendid tuleb täiendavalt esitada. Sel juhul arvestatakse asja menetlemise tähtaega täiendavalt esitatud andmete või dokumentide saamise päevast.

§ 16.   Sotsiaaltoetuse määramine

  (1) Sotsiaaltoetuse määramise otsused peab langetama esimesel võimalusel.

  (2) Sotsiaaltoetuse vajajate ja taotlejate nimekirja koostab hariduse- ja sotsiaaltöö spetsialist ja toetuse määramise otsustab vallavalitsus või hariduse- ja sotsiaaltöö spetsialist hiljemalt 15 tööpäeva jooksul arvates sotsiaaltoetuse taotluse saamise päevast, kui käesolevas korras ei ole sätestatud teisiti.
[RT IV, 07.04.2016, 26 - jõust. 10.04.2016]
  1) toetuse maksmise otsustab hariduse- ja sotsiaaltöö spetsialist vallavalitsuse korraldusega antud volitusnormi alusel.
[RT IV, 07.04.2016, 26 - jõust. 10.04.2016]

  (3) Sotsiaaltoetuse määramisest võib keelduda, kui:
  1) taotleja ei vasta käesolevas määruses sätestatud toetuse saamise tingimustele või on toetuse saamiseks esitanud teadlikult valeandmeid;
  2) taotleja ei esita vaatamata taotlust menetleva ametniku nõudmisele toetuse määramiseks vajalikke andmeid või lisadokumente;
  3) arvestades riiklikult kehtestatud toimetulekupiiri on taotleja sissetulekud piisavad;
  4) taotleja on eelnevalt määratud toetust kasutanud mittesihipäraselt;
  5) toetuse maksmiseks puuduvad eelarvevahendid.

  (31) Vajadusel on vallavalitsusel õigus käesolevas määruses täpselt sätestamata juhtudel langetada kaalutlusotsus sotsiaaltoetuse maksmise, osalise maksmise või maksmata jätmise kohta. Otsuse langetamisel tuleb lähtuda käesoleva määruse üldistest põhimõtetest, hinnata juhtumipõhiselt kõiki asjaolusid, toetuse andmise või mitteandmise vajadust põhjalikult kaaluda ning põhjendada;

  (4) Avalduse rahuldamisest teatatakse taotlejale 5 tööpäeva jooksul otsuse tegemisest, sotsiaaltoetuse määramata jätmisest teatatakse taotlejale koos vastava põhjendusega kirjalikult 5 tööpäeva jooksul otsuse tegemisest.

  (5) Isiku igapäevast toimetulekut soodustavad sotsiaalteenused.
[RT IV, 14.03.2014, 11 - jõust. 01.04.2014]

§ 17.   Sotsiaaltoetuse maksmine

  (1) Sotsiaaltoetuste väljamaksmine toimub eelarve piirides ja vallavalitsuse poolt kehtestatud korras või vallavalitsuse korralduse alusel.

  (2) Toetuse maksmine toimub ülekandega toetuse saaja pangaarvele või otse taotletud teenuse/toote pakkuja pangaarvele.
  1) vajadusel võib toetuse maksta välja valla kassast.
[RT IV, 11.10.2013, 36 - jõust. 14.10.2013]

  (3) Toetus makstakse välja hiljemalt 7 tööpäeva jooksul otsuse vastuvõtmise päevast.

  (4) Taotleja avalduseta makstakse välja juubelitoetused, kindlale sihtgrupile määratud toetused ning tehakse laste jõulupakid.

  (5) Toetust on õigustagasi nõuda, kui selgub, et nende taotlemisel on teadlikult esitatud valeandmeid.

  (6) Toetuste määramist ja maksmist kontrollib vallavalitsus.

3. peatükk SOTSIAALTEENUSED 

§ 18.   Sotsiaalteenused

  Vormsi vald osutab järgmisi sotsiaalteenuseid:
  1) väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus;
  2) koduteenus;
  3) eluruumi tagamine;
  4) sotsiaaltransporditeenus;
  5) isiku igapäevast toimetulekut soodustavad sotsiaalteenused;
  6) täisealise isiku hooldus;
  7) tugiisikuteenus;
  8) isikliku abistaja teenus;
  9) varjupaigateenus;
  10) turvakoduteenus;
  11) võlanõustamisteenus.
[RT IV, 07.04.2016, 26 - jõust. 10.04.2016]

§ 19.   Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus 

  Väljaspool isiku kodu osutatav üldhooldusteenus on vallavalitsuse korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on turvalise keskkonna ja toimetuleku tagamine täisealisele isikule, kes terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda kodustes tingimustes ajutiselt või püsivalt iseseisvalt toime tulla.
  1) vallavalitsuse poolt finantseeritavale üldhooldekodu kohale on õigus eakatel ja puudega isikul kes ei ole võimeline iseseisvalt toime tulema ja kelle toimetulekut ei ole võimalik tagada käesoleva määruse paragrahvis 18 lõigetes 2 kuni 8 nimetatud teenustega ning kellel puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad;
  2) juhul kui seadusjärgsed ülalpidajad oma tervisliku seisundi, vanuse või majandusliku olukorra tõttu ei ole suutelised oma ülalpidamiskohustust täitma või on võimelised täitma ülalpidamiskohustust osaliselt, sõlmitakse vallavalitsuse ja seadusjärgse ülalpidaja vahel teenuse osutamise leping, milles sätestatakse muuhulgas, et teenuse saaja peab ise tasuma väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse eest vähemalt 90% oma sissetulekute ulatuses;
  3) väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse maksumust toetatakse vallavalitsuse korralduse alusel.
[RT IV, 07.04.2016, 26 - jõust. 10.04.2016]

§ 20.   Koduteenus

  (1) Koduteenus on vallavalitsuse korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on täisealise isiku iseseisva ja turvalise toimetuleku tagamine kodustes tingimustes, säilitades ja parandades tema elukvaliteeti.

  (2) Koduteenused ja hinnakirja kehtestab vallavalitsus.

  (3) Koduteenuseid osutatakse vallavalitsuse kehtestatud korras.
[RT IV, 07.04.2016, 26 - jõust. 10.04.2016]

§ 21.   Eluruumi tagamine

  (1) Eluruumi tagamine on vallavalitsuse korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on eluruumi kasutamise võimaluse kindlustamine isikule, kes ei ole sotsiaalmajanduslikust olukorrast tulenevalt võimeline enda ja oma perekonna vajadustele vastavat eluruumi tagama.

  (2) Sotsiaaleluruumiga seotud kulud kannab üürnik ja eluruumi kasutatakse vastavalt elamuseadusele, sotsiaaleluruumi sisekorra eeskirjadele ja üürilepingule.

  (3) Sotsiaaleluruum eraldatakse taotleja avalduse alusel vallavalitsuse korraldusega.
[RT IV, 07.04.2016, 26 - jõust. 10.04.2016]

§ 22.   Sotsiaaltransporditeenus

  (1) Sotsiaaltransporditeenus on vallavalitsuse korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on võimaldada puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 2 lõike 1 tähenduses puudega isikul, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist, kasutada tema vajadustele vastavat transpordivahendit tööle või õppeasutusse sõitmiseks või avalike teenuste kasutamiseks.

  (2) Sotsiaaltransporditeenust osutatakse vallavalitsuse kehtestatud korras.
[RT IV, 07.04.2016, 26 - jõust. 10.04.2016]

§ 221.   Isiku igapäevast toimetulekut soodustavad sotsiaalteenused

  (1) Isiku igapäevast toimetulekut soodustavad sotsiaalteenused ja hinnakirja kehtestab vallavalitsus.

  (2) Isiku igapäevast toimetulekut soodustavaid sotsiaalteenuseid osutatakse vallavalitsuse kehtestatud korras.
[RT IV, 14.03.2014, 11 - jõust. 01.04.2014]

§ 222.   Täisealise isiku hooldus

  (1) Vallavalitsus seab isiku taotluse alusel hoolduse täisealisele isikule, kes vaimse või kehalise puude tõttu vajab abi oma õiguste teostamiseks ja kohustuste täitmiseks. Hoolduse seadmisel määratakse kindlaks hooldava isiku ülesanded.

  (2) Hooldust teostab vallavalitsuse korraldusega määratud isik. Hooldus seatakse ja hooldav isik määratakse hooldatava nõusolekul.

  (3) Täisealise isiku hoolduse eest makstavad tasud määratakse vallavalitsuse korraldusega.
[RT IV, 07.04.2016, 26 - jõust. 10.04.2016]

§ 223.   Tugiisikuteenus

  Tugiisikuteenus on vallavalitsuse korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on iseseisva toimetuleku toetamine olukordades, kus isik vajab sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu oma kohustuste täitmisel ja õiguste teostamisel olulisel määral kõrvalabi. Kõrvalabi seisneb juhendamises, motiveerimises ning isiku suurema iseseisvuse ja omavastutuse võime arendamises.
[RT IV, 07.04.2016, 26 - jõust. 10.04.2016]

§ 224.   Isikliku abistaja teenus

  Isikliku abistaja teenus on vallavalitsuse korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on suurendada puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 2 lõike 1 tähenduses puude tõttu füüsilist kõrvalabi vajava täisealise isiku iseseisvat toimetulekut ja osalemist kõigis eluvaldkondades, vähendades teenust saava isiku seadusjärgsete hooldajate hoolduskoormust.
[RT IV, 07.04.2016, 26 - jõust. 10.04.2016]

§ 225.   Varjupaigateenus

  Varjupaigateenus on vallavalitsuse korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on ajutise ööbimiskoha võimaluse kindlustamine täisealisele isikule, kes ei ole võimeline endale ööbimiskohta leidma. Ajutises ööbimiskohas peab olema tagatud voodikoht, pesemisvõimalus ja turvaline keskkond.
[RT IV, 07.04.2016, 26 - jõust. 10.04.2016]

§ 226.   Turvakoduteenus

  Turvakoduteenus on vallavalitsuse korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on tagada lapsele, kes vajab abi tema hooldamises esinevate puuduste tõttu, mis ohustavad tema elu, tervist või arengut või täisealisele isikule, kes vajab turvalist keskkonda ajutine eluase, turvaline keskkond ja esmane abi. Esmase abi raames tagatakse isikule vajaduse korral kriisiabi, mis taastab isiku psüühilise tasakaalu ja tegevusvõime igapäevaelus, ning teavitada isikut teistest abi saamise võimalustest. Tulenevalt isiku east ja vajadusest tagatakse ka tema hooldamine ja arendamine.
[RT IV, 07.04.2016, 26 - jõust. 10.04.2016]

§ 227.   Võlanõustamisteenus

  Võlanõustamisteenus on vallavalitsuse korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on abistada isikut tema varalise olukorra kindlakstegemisel, võlausaldajaga läbirääkimiste pidamisel ja nõuete rahuldamisel, vältida uute võlgnevuste tekkimist toimetulekuvõime parandamise kaudu ning lahendada muid võlgnevusega seotud probleeme.
[RT IV, 07.04.2016, 26 - jõust. 10.04.2016]

4. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 23.   Määruse jõustumine

  (1) Käesolev määrus jõustub kolmandast päevast pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  (2) Käesoleva määruse § 131 rakendatakse alates 01.01.2016.

  (3) Vormsi Vallavolikogu 3. mai 2010 määrus nr 11 Hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord tunnistatakse kehtetuks.

§ 24.   Volituste andmine

  Anda Vormsi Vallavalitsusele volitus sotsiaalhoolekande seaduse paragrahvides 5, 10, 11, 13, 15, 16, 70, 72, 77, 89, 111, 112, 113, 118, 119, 120, 121, 124, 127, 129, 130, 142, 143, 144, 146 kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud toimingute teostamiseks.
[RT IV, 07.04.2016, 26 - jõust. 10.04.2016]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json