Ehitus

EttevõtlusToetused

Teksti suurus:

Kadrina vallas eraparklate ehitamise toetamise kord

Väljaandja:Kadrina Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.04.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 07.04.2016, 116

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Kadrina vallas eraparklate ehitamise toetamise kord

Vastu võetud 26.11.2014 nr 21
RT IV, 02.12.2014, 38
jõustumine 05.12.2014

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
30.03.2016RT IV, 07.04.2016, 4110.04.2016

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Eesmärk ja reguleerimisala

  (1) Käesoleva korra eesmärk on toetada elanikke parklate ehitamisel Kadrina valla haldusterritooriumil.

  (2) Käesolev kord reguleerib Kadrina vallas sõiduautode ja nendega võrdsustatud veokite parklate ehitamiseks antavate toetuste taotlemist, menetlemist ja väljamaksmist.

§ 2.   Toetuse taotleja

  Parklate ehitamise toetust (edaspidi toetus) on õigustaotleda korteriühistutel või korteriomandiseaduse tähenduses nimetatud elamute valitsejatel (edaspidi taotleja).

§ 3.   Toetuse taotlemine

  (1) Parklasse ehitatavate parkimiskohtade minimaalne arv on 10 parkimiskohta koos invasõiduki parkimiskohaga. Parkla peab vastama EVS 614:2008 Teemärgised ja nende kasutamine ja EVS 843:2003 Linnatänavad nõuetele.
[RT IV, 07.04.2016, 41 - jõust. 10.04.2016]

  (2) Taotleja esitab Kadrina Vallavalitsusele vormikohase taotluse (lisa 1, Eraparklate ehitamisetoetamise taotlusvorm) ja korteriomanike üldkoosoleku otsuse koopia, millega on antud nõusolek parkla ehitamiseks ning nimetatud volitatud isik (ühistu juhatus või elamu valitseja). Koos taotlusega esitatakse kohustuslik dokumentatsioon vastavalt , mis kooskõlastatakse valla ehitus- ja majandusspetsialistiga. Vallavalitsus väljastab vajadusel ehitusloa või ehitusteatise parkla ehitamiseks.
[RT IV, 07.04.2016, 41 - jõust. 10.04.2016]

  (3) Parkla ehitustöid tegeva ettevõtte hinnapakkumise koopia koos parkla ehitustöid tegeva ettevõtte pädevust tõendava dokumendi (väljatrükk majandustegevuse registrist või Maanteeameti poolt välja antud teehoiutööde tegevusluba) koopiaga.

  (4) Toetuse taotleja saab esitada ühe toetuse taotluse, kuid võib osaleda mitme parkla ehitamisel.

  (5) Juhul, kui parkla asub mitmel kinnistul, tuleb taotlejal esitada korteriühistute või elamute valitsejate kirjalik nõusolek parkla või ühise parkla ehitamiseks.

§ 4.   Toetuse suurus

  Toetuse suuruseks ühe parkla kohta on 50% tehtavate tööde üldmaksumusest, kuid mitte rohkem kui 3000 eurot.

§ 5.   Toetuse andmine

  (1) Kadrina Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) kuulutab välja peale valla vastava aasta eelarve vastuvõtmist, kuid hiljemalt 1. aprilliks, toetuse taotluste vastuvõtmise.

  (2) Toetuse saamiseks esitab taotleja vallavalitsusele käesoleva korra § 3 kohased dokumendid hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul peale toetuste taotluste vastuvõtmise väljakuulutamist.
[RT IV, 07.04.2016, 41 - jõust. 10.04.2016]

  (3) Vallavalitsus moodustab taotluste menetlemiseks komisjoni ning nimetab komisjoni esimehe ja aseesimehe.

  (4) Komisjoni ülesanded:
  1) komisjoni töövormiks on koosolek, koosoleku töö protokollitakse ja protokollile kirjutavad alla kõik koosolekust osa võtnud komisjoni liikmed;
  2) vaatab läbi toetuste taotlemise dokumendid, tutvub kohapeal igas taotluses kirjeldatuga, esitab vallavalitsusele ettepanekud taotluste abikõlbulikkuse kohta ja teeb ettepaneku taotluste rahastamiseks kümne (10) tööpäeva jooksul arvates toetuse taotluste esitamise tähtaja lõppemisest.
  3) õigus kaasata teedehituse, liikluskorralduse, politsei-ja päästeameti jt spetsialiste taotluste menetlemise ja ülevaatamise juurde.

  (5) Abikõlbulike taotluste hindamise alused:
  1) Kadrina valla aasta eelarves eraparklate ehitamiseks eraldatud rahaline piir;
  2) suurem ehitatav parkimiskohtade arv;
  3) võrdse parkimiskohtade arvu korral pannakse pingereas ettepoole see taotlus, milles on odavam ühe parkimiskoha maksumus.

  (6) Vallavalitsus menetleb komisjoni ettepanekuid 10 tööpäeva jooksul peale vallavalitsusele esitamist ja saadab toetuse taotlejale väljavõtte vallavalitsuse korraldusest taotluse abikõlbulikkuse kohta.

  (7) Toetuse väljamaksmine toimub:
  1) peale tööde tegemist esitab abikõlbulikuks tunnistatud taotleja vallavalitsusele tööde ülandmis-vastuvõtmisakti koopia, arve koopia ja arve omaosaluse tasumist tõendava maksekorralduse koopia hiljemalt kolme kuu jooksul peale abikõlbulikuks tunnistamisest;
  2) vallavalitsuse komisjon kontrollib kohapeal tehtud tööde vastavust taotlusele, vormistab töö ülevaatuse akti (lisa 2, Parkla ülevaatuse akt) ja esitab akti vallavalitsusele;
  3) vallavalitsus teeb peale käesoleva lõike punktides 1 ja 2 nõuete täitmist toetuse väljamaksmise otsuse 14 tööpäeva jooksul;
  4) toetus kantakse töö tegija või toetuse saaja arveldusarvele kümne tööpäeva jooksul arvates toetuse väljamaksmise otsuse tegemisest vallavalitsuse poolt.

  (8) Vallavalitsusel on õigus keelduda toetuse andmisest või nõuda taotlejalt täiendavaid andmeid, kui taotleja:
  1) ei vasta käesolevale korra §-s 2 nimetatud tingimustele;
  2) on esitanud valeandmeid.

  (9) Vallavalitsus avalikustab peale toetuste positiivsete rahastamisotsuste langetamist oma veebilehel järgmised andmed:
  1) toetuse saaja nime;
  2) taotluse nimetuse;
  3) toetuse kogumaksumuse.

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Lisa 1 Eraparklate ehitamise toetamise taotlusvorm

Lisa 2 Eraparkla ülevaatuse akt

/otsingu_soovitused.json