ElamumajandusEluruumid

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavara valitsemine

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Sotsiaaleluruumide üürile andmise ja kasutamise kord Vara vallas

Väljaandja:Vara Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.04.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:13.07.2018
Avaldamismärge:RT IV, 07.04.2016, 121

Sotsiaaleluruumide üürile andmise ja kasutamise kord Vara vallas

Vastu võetud 30.03.2016 nr 11

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, § 22 lg 1 punkti 6, Sotsiaalhoolekande seaduse § 14, § 41 lg 1, Elamuseaduse § 8 punkti 2 ning vallavolikogu sotsiaalkomisjoni ettepaneku alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega sätestatakse sotsiaaleluruumi mõiste, sotsiaaleluruumi üürile andmise tingimused, üürilepingu sõlmimise, pikendamise ja lepingu lõpetamise kord ning sotsiaaleluruumi üürniku õigused, kohustused ning piirangud sotsiaaleluruumi kasutamisel.

§ 2.  Sotsiaaleluruumi mõiste

 (1) Sotsiaaleluruum käesoleva määruse tähenduses on Vara valla munitsipaaleluruum, mis antakse üürile sotsiaalteenusena eluaset hädasti vajavale isikule ja tema perekonnale, kes ise ei ole sotsiaalmajanduslikust olukorrast tulenevalt võimeline seda endale või oma perekonnale tagama.

 (2) Sotsiaaleluruume võib üürile anda mitteläbikäidavate ja lukustatavate tubade kaupa.

 (3) Munitsipaaleluruumi tunnistab sotsiaaleluruumiks Vara Vallavolikogu.

2. peatükk Sotsiaaleluruumi taotlema õigustatud isikud 

§ 3.  Sotsiaaleluruumi taotleja

 (1) Sotsiaaleluruumi võib taotleda sotsiaalteenusena eluaset hädasti vajav füüsiline isik, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Vara vallas (edaspidi taotleja).

 (2) Sotsiaaleluruumi võib taotleda sotsiaalteenusena eluaset hädasti vajav füüsiline isik, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel ei ole Vara vallas, kuid kes tegelikult viibib või elab alaliselt Vara valla haldusterritooriumil ning kellele vastavalt Sotsiaalhoolekande seadusele tuleb anda vältimatut sotsiaalabi.

 (3) Sotsiaaleluruumi lühiajalist kasutamist võib taotleda vabade pindade olemasolul käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetamata isik.

3. peatükk Sotsiaaleluruumi üürile andmise tingimused ja alused 

§ 4.  Sotsiaaleluruumi üürile andmise tingimused ja alused

 (1) Asustamata sotsiaaleluruumi olemasolul antakse sotsiaaleluruum üürile järgmistele taotlejatele:
 1) seadusejärgsete hooldajateta isikule;
 2) orvule;
 3) isikule, kes tulekahju, loodusõnnetuse, katastroofi või muul sarnasel põhjusel on kaotanud oma eluaseme;
 4) isikule, kes lähtuvalt oma vanusest, arengutasemest või varalisest olukorrast ei ole ise suuteline eluruumi endale või oma perekonnale soetama ning sotsiaaleluruumi eraldamata jätmine ohustab isiku toimetulekut, elu ja tervist.

 (2) Taotlejale, kelle aadressiandmed rahvastikuregistris ei ole Vara vallas, eraldatakse sotsiaaleluruum võimalusel järgmistel juhtudel:
 1) taotleja on tulnud lastekodust ja vahetult enne lastekodusse suunamist oli isiku elukohaks Vara vald;
 2) taotleja vabanes kinnipidamiskohast ja vahetult enne kinnipidamiskohta paigutamist oli tema elukoht Vara vallas ning tema eluruum ei ole temast mitteolenevatel põhjustel säilinud;
 3) isikul, kes ei oma alalist elukohta, kuid tema kohta on sotsiaalhoolekande-, meditsiini-, pääste- või politseiasutus oma ülesannete täitmise käigus teatanud, et isik viibib püsivalt Vara valla haldusterritooriumil ja eluruumi eraldamata jätmine ohustab isiku elu ja tervist.

 (3) Sotsiaaleluruumi tubade kaupa üürile andmise eelduseks on kaasüürnike nõusolek, mille selgitab välja vallavolikogu sotsiaalkomisjon. Kõigil üürnikel on võrdsed õigused ja kohustused sotsiaaleluruumi köögi, koridori ja abiruumide kasutamise osas.

 (4) Vallavalitsus võib keelduda sotsiaaleluruumi eraldamisest:
 1) kui taotleja ei ole õigustatud saama käesolevas määruses sätestatud korras sotsiaaleluruumi;
 2) kui taotleja või tema perekond omab kinnis- või olulise väärtusega vallasvara;
 3) kui taotlejal on perekonnaseadusest tulenevalt ülalpidamist andma kohustatud täisealised esimese ja teise astme ülenejad ja alanejad sugulased.

 (5) Vallavalitsusel on õigus hoida sotsiaaleluruumi reservis erakorraliste olukordade jaoks.

§ 5.  Sotsiaaleluruumi üürilepingu tähtaeg

 (1) Sotsiaaleluruumi võib üürile anda kuni üheks aastaks koos kohustusega eluruum pärast tähtaja möödumist vabastada.

 (2) Sotsiaaleluruumi üürile andmise tähtaja määrab vallavalitsus.

4. peatükk Sotsiaaleluruumi üürile andmine, üürilepingu pikendamine ja lõpetamine 

§ 6.  Sotsiaaleluruumi taotlemine

 (1) Sotsiaaleluruumi üürimiseks esitab taotleja vallavalitsusele kirjaliku avalduse.

 (2) Avalduses märgitakse:
 1) avaldaja isiku- ja kontaktandmed;
 2) andmed perekonnaliikmete ja ülalpeetavate kohta;
 3) sotsiaaleluruumi taotlemise põhjus.

 (3) Asjaolude selgitamiseks on valla sotsiaalnõunikul õigus nõuda taotlejalt täiendavaid dokumente ja andmeid või teha asjakohaseid päringuid registrites.

§ 7.  Taotluse menetlemine

  Taotluse vaatab läbi vallavolikogu sotsiaalkomisjon ning esitab vastava ettepaneku vallavalitsusele.

§ 8.  Sotsiaalkorteri üürile andmise otsustamine

 (1) Sotsiaaleluruumi üürileandmise otsustab vallavalitsus sotsiaalkomisjoni ettepanekul ning vormistab otsuse korraldusega.

 (2) Korralduse ärakiri sotsiaaleluruumi üürile andmisest või mitte andmisest edastatakse taotlejale viie tööpäeva jooksul otsuse tegemisest.

§ 9.  Üürilepingu sõlmimine

 (1) Enne üürilepingu sõlmimist on taotlejal õigus talle vallavalitsuse poolt määratud eluruum üle vaadata ja sellest keelduda, kui sotsiaaleluruumi seisukord, suurus või asukoht ei sobi üürnikule või tema perekonnaliikmetele.

 (2) Isikuga, kellele vallavalitsus korralduse alusel sotsiaaleluruumi eraldas, sõlmitakse nimetatud sotsiaaleluruumi kasutamiseks kirjalik üürileping. Üürilepingu vormi kehtestab vallavalitsus.

 (3) Üürileping sõlmitakse tähtajaliselt, võttes arvesse taotleja põhjust eluruumi taotlemiseks, tema vanust ja tervislikku seisundit ning tema võimet iseseisvalt tagada endale või oma perekonnale eluruum.

 (4) Üürileping tuleb sõlmida viieteistkümne tööpäeva jooksul.

 (5) Üürilepingu sõlmib vallavanem, lähtudes käesolevast määrusest ja vallavalitsuse otsusest.

§ 10.  Üürilepingu pikendamine

 (1) Üürilepingu lõppemisel ja sotsiaaleluruumi vajaduse säilimisel, võib üürniku põhjendatud avalduse alusel isikule eraldatud sotsiaaleluruumi üürilepingut pikendada. Üürilepingut pikendatakse juhul, kui isik on täitnud kõik üürilepingust tulenevad kohustused.

 (2) Üürilepingut võib pikendada kuni üheks aastaks.

 (3) Üürilepingut võib pikendada korduvalt.

 (4) Üürilepingu pikendamiseks peab üürnik esitama avalduse vallavalitsusele vähemalt kaks nädalat enne sotsiaaleluruumi üürilepingu lõppemist. Avalduse mitteesitamisel puudub isikul üürilepingu tähtaja möödumisel õiguslik alus sotsiaaleluruumi kasutamiseks ja isik on kohustatud üürilepingu lõppemisel sotsiaaleluruumi koheselt vabastama.

 (5) Üürilepingu pikendamise otsuse tegemisel lähtub vallavalitsus senise sotsiaaleluruumi sobilikkusest üürnikule ja tema perekonnale ning üürilepingujärgsete kohustuse täitmisest, vajadusel küsides vallavolikogu sotsiaalkomisjoni ettepanekut.

 (6) Juhul, kui üürnik ei ole täitnud kõiki üürilepingujärgseid kohustusi, kuid isikul säilib määruses sätestatud alustel õigus ja vajadus sotsiaaleluruumile ning ta ei ole ise võimeline eluruumi endale või oma perekonnale tagama ja kui sotsiaaleluruumi mitteeraldamine ohustab oluliselt isiku või tema perekonna toimetulekut, elu või tervist, võib vallavalitsus anda taotlejale üürile senisest vähem heakorrastatud ja väiksemaid kulutusi nõudva sotsiaaleluruumi.

§ 11.  Üürilepingu lõpetamine

 (1) Sotsiaaleluruumi üürilepingu võib üürnik ennetähtaegselt lõpetada, esitades vastava avalduse vallavalitsusele vähemalt kaks nädalat enne üürilepingu lõpetamist.

 (2) Vallavalitsus võib sotsiaaleluruumi üürilepingu lõpetada ennetähtaegselt, teatades sellest üürnikule ette vähemalt kaks nädalat enne üürilepingu lõpetamist:
 1) kui sotsiaaleluruumi üürnik rikub üürilepingu tingimusi ja/või teiste elanike rahu;
 2) üürnik on jätnud mõjuvate põhjusteta rohkem kui kolm kuud maksmata korteriüüri või tasumata kommunaalteenuste eest;
 3) üürnik või tema perekonnaliikmed lõhuvad või rikuvad elu- ja abiruume või ei kasuta neid sihipäraselt;
 4) alkoholi või narkootiliste ainete tarbimisel või joobes viibimisel sotsiaaleluruumis.

 (3) Üürilepingu ennetähtaegse ülesütlemise korral üürniku süül ei ole vallavalitsus kohustatud isikule sotsiaalteenusena eluaset andma.

5. peatükk Sotsiaaleluruumi kasutamine 

§ 12.  Õigus sotsiaaleluruumi kasutamiseks

 (1) Õigus kasutada konkreetset sotsiaaleluruumi tekib isikul pärast üürilepingu sõlmimist.

 (2) Sotsiaaleluruumi üürnik võib majutada talle üürile antud eluruumi oma abikaasat, alaealisi lapsi ning töövõimetuid ning hooldust vajavaid vanemaid, välja arvatud käesoleva määruse paragrahvi 2 lõikes 2 nimetatud eluruumi.

 (3) Teisi isikuid on lubatud sotsiaalkorterisse majutada ainult vallavalitsuse loal.

§ 13.  Üür ja kulude tasumine

 (1) Üürnik tasub üüri ja kõrvalkulud vastavalt vallavolikogu või vallavalitsuse poolt kehtestatud hindadele. Üüri ja kõrvalkulude suurus ning tasumise kord ja tähtajad sätestatakse eluruumi üürilepingus.

 (2) Üür on tasu eluruumi kasutamise eest. Üürileandjal on õigus võtta tasu ka eluruumi teenindamiseks vajalike ruumide ja abiruumide kasutamise eest.

 (3) Lisaks üürile eluruumi kasutamise eest on üürnik kohustatud tasuma kõrvalkulude eest. Kõrvalkuludeks on kulud üürileandja või üürileandja poolt vahendatud kolmanda isiku teenused nagu hoone, kus ruumid asuvad, halduskulu, vesi, kanalisatsioon, eluruumi elektrienergia, üldkasutatavate ruumide elektrienergia, olmejäätmete vedu, gaas.

 (4) Vähekindlustatud sotsiaalkorteri üürnikul on õigus saada toimetulekutoetust Sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud tingimusel ja korras.

§ 14.  Sotsiaaleluruumi kasutamise alused

 (1) Sotsiaaleluruumi üürnik on kohustatud:
 1) kasutama sotsiaaleluruumi ja abiruume ning kinnistut vastavalt nende otstarbele ning arvestama teiste elanike huvidega;
 2) pidama sotsiaaleluruumis, elamu üldkasutatavates kohtades ning kinnistul kinni sanitaar-, tuleohutuse ja elamute ekspluateerimise eeskirjadest;
 3) hoidma elamu üldkasutatavates ruumides ja kinnistul puhtust ja korda;
 4) hüvitama üürniku või temaga koos elavate isikute süü läbi sotsiaaleluruumi, elamu või nendes asuvate seadmete ja kinnistu rikkumisega tekitatud kahjud;
 5) rakendama sotsiaaleluruumis või elamu üldkasutatavates kohtades rikete avastamisel viivitamatult abinõusid rikete kõrvaldamiseks ning teatama rikete olemasolust ametiasutusele või üürileandja esindajale;
 6) lubama siseneda sotsiaaleluruumi avariide ja rikete likvideerimiseks üürileandja esindajal või asjakohastel isikutel;
 7) õigeaegselt tasuma sotsiaaleluruumi kasutamise kulud (üür, elekter, vesi, vms);
 8) lubama teostada kontrolli sotsiaaleluruumi seisukorra ja sihipärase kasutamise üle üürileandja esindajal;
 9) andma üürilepingu lõppemisel sotsiaaleluruumi üle üürileandja esindajale mitte halvemas seisukorras kui see oli üürilepingu sõlmimisel, arvestades normaalset kulumist;
 10) vabastama sotsiaaleluruumi pärast üürilepingu tähtaja lõppemist või taotlema vähemalt kaks nädalat enne üürilepingu lõppemist üürilepingu pikendamist.

 (2) Sotsiaaleluruumi üürnikul on keelatud:
 1) majutada üürile antud eluruumi isikuid, kes ei vasta määruses sätestatud nõuetele;
 2) pidada üürilepingu objektiks olevates ruumides koera ja/või kassi;
 3) anda sotsiaaleluruumi allkasutusse kolmandatele isikutele;
 4) teha sotsiaaleluruumi või selle seadmete ümberehitust või -paigutust ilma üürileandja kirjaliku nõusolekuta;
 5) tarbida üürilepingu objektiks olevates ruumides alkohoolseid jooke või narkootilise aineid;
 6) suitsetada üürilepingu objektiks olevates ruumides.

6. peatükk Lõppsätted 

§ 15.  Järelevalve

  Kontrolli sotsiaalkorterite üürilepingute tähtaegadest kinnipidamise ja sotsiaalkorterite sihipärase kasutamise üle teostab vallavalitsus või tema volitatud isik.

§ 16.  Rakendussätted

 (1) Tunnistada kehtetuks Vara Vallavolikogu 31.10.2006. a määrus nr 19 „Sotsiaaleluruumide eraldamise ja kasutamise eeskiri Vara vallas“.

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Tarmo Leini
Volikogu esimees