Noorsootöö ja lastekaitse

Teksti suurus:

Valgjärve valla haldusterritooriumil noorte projektilaagri pidamise tingimused ja kord ning loa väljastamise kord

Väljaandja:Valgjärve Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.04.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:02.11.2019
Avaldamismärge:RT IV, 07.04.2016, 129

Valgjärve valla haldusterritooriumil noorte projektilaagri pidamise tingimused ja kord ning loa väljastamise kord

Vastu võetud 29.03.2016 nr 11

Määrus kehtestatakse noorsootöö seaduse § 8 punkti 5 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse noorte projektlaagri (edaspidi projektlaager) pidamise tingimused ja kord Valgjärve valla haldusterritooriumil ning projektlaagri pidamise loa väljastamise kord.

  (2) Määruse eesmärk on tagada projektlaagri pidamise vastavus noorsootöö seadusele.

§ 2.   Projektlaagri pidamise tingimused

  (1) Projektlaagri juhataja ja kasvatajad peavad vastama haridus- ja teadusministri kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele.

  (2) Projektlaagri tegevuseks vajalikud ruumid (hooned), sisustus ja maa-ala peavad vastama tervisekaitse-, tuleohutus- ja päästenõuetele.

  (3) Projektlaager peab vastama noorsootöö seaduses projektlaagri pidamisele kehtestatud nõuetele.

  (4) Projektlaager peab täitma isikuandmete kaitse seadusest tulenevaid delikaatsete isikuandmete töötlemise nõudeid.

§ 3.   Loa taotlemine

  (1) Projektlaagri pidamise loa saamiseks esitab projektlaagri pidaja Valgjärve Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) vähemalt 30 tööpäeva enne laagri tegevuse alustamist kirjaliku taotluse, milles esitatakse järgmised andmed:
  1) projektlaagri pidaja nimi ja asukoht või elukoht;
  2) projektlaagri pidaja kontaktandmed (telefoni number ja elektron posti aadress);
  3) projektlaagri pidamise eest vastutava isiku ees- ja perekonna nimi, isikukood ja elukoht;
  4) projektlaagri pidamise täpne asukoht;
  5) projektlaagri eesmärk ja päevakava.

  (2) Taotlusele lisatakse:
  1) projektlaagri juhataja ja kasvatajate kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid;
  2) projektlaagri juhataja ja kasvatajate kirjalikud nõusolekud;
  3) andmed projektlaagri tegevuseks vajalike ruumide (hoonete), sisustuse ja maa-ala kohta ning nende vastavuse kohta tervisekaitse-, tuleohutus- ja päästenõuetele;
  4) muud dokumendid, mis võimaldavad hinnata projektlaagri pidaja või projektlaagri pidamiseks vajaliku objekti vastavust õigusaktidega kehtestatud nõuetele.

  (3) Vallavalitsusel on õigus nõuda projektlaagri pidajalt selgitusi ning täiendavaid dokumente, mis võimaldavad hinnata projektlaagri pidaja või projektlaagri pidamiseks vajaliku objekti vastavust õigusaktidega kehtestatud nõuetele.

§ 4.   Taotluse menetlemine

  (1) Vallavalitsus vaatab taotluse läbi 10 tööpäeva jooksul taotluse esitamisest.

  (2) Kui taotlus või selles esitatud andmed ei vasta õigusaktidega kehtestatud nõuetele, teavitatakse sellest taotlejat ning antakse puuduste kõrvaldamiseks vähemalt 10 tööpäevane tähtaeg.

§ 5.   Loa väljastamine või väljastamisest keeldumine

  (1) Nõuetekohase taotluse alusel annab vallavalitsus loa laagri pidamiseks. Loa andmine vormistatakse vallavalitsuse korraldusega.

  (2) Vallavalitsus väljastab projektlaagri pidamise loa tähtajaga kuni 60 päevaks aastas.

  (3) Vallavalitsus keeldub projektlaagri pidamise loa väljastamisest, kui projektlaagri pidaja, projektlaagri pidamise loa taotlus või selles esitatud andmed või dokumendid ei vasta õigusaktidega kehtestatud nõuetele.

§ 6.   Loa kehtetuks tunnistamine

  Vallavalitsus võib põhjendatud otsusega projektlaagri pidamise loa kehtetuks tunnistada, kui:
  1) projektlaagri pidaja on esitanud loa taotlemisel valeandmeid või;
  2) projektlaagri pidaja teinud otsuse projektlaagri tegevuse lõpetamise kohta või;
  3) loa kehtivuse ajal on taotluses näidatud asjaolud muutunud või;
  4) projektlaagri pidaja või projektlaagri tegevus ei vasta õigusaktidega kehtestatud nõuetele või;
  5) projektlaagri pidaja ei ole ettenähtud tähtaja jooksul ja korras täitnud järelevalve teostamise käigustehtud ettekirjutust.

§ 7.   Dokumendivormide kinnitamine

  Vallavalitsus võib kinnitada korra rakendamiseks vajalikke dokumendivorme.

§ 8.   Järelevalve

  Projektlaagri pidamise tingimustele ja korrale vastavuse üle teostab riiklikku või haldusjärelevalvet vallavalitsus.

§ 9.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Hegri Narusk
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json