Teksti suurus:

Tugiisikuteenuse osutamise kord Kose vallas

Väljaandja:Kose Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.04.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:19.01.2019
Avaldamismärge:RT IV, 07.04.2017, 36

Tugiisikuteenuse osutamise kord Kose vallas

Vastu võetud 04.04.2017 nr 2

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 23-25, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel ning Kose Vallavolikogu 16.03.2017 määruse nr 135 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord“ § 46 lõike 1 alusel.

§ 1.   Tugiisikuteenuse kirjeldus ja nõuded teenuse osutajale

  (1) Tugiisikuteenuse eesmärk on isiku iseseisva toimetuleku toetamine olukordades, kus isik vajab sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu oma kohustuste täitmisel ja õiguste teostamisel olulisel määral kõrvalabi, mis seisneb juhendamises, motiveerimises ning isiku suurema iseseisvuse ja omavastutuse võime arendamises.

  (2) Last kasvatavale isikule tugiisikuteenuse osutamisel on täiendav eesmärk lapse hooldamise ning turvalise ja toetava kasvukeskkonna tagamine. Last kasvatavaks isikuks ei loeta isikut, kes kasvatab ja hooldab last oma töökohustustest tulenevalt, välja arvatud sotsiaalhoolekande seaduse § 129 lõikes 1 nimetatud hooldaja.

  (3) Lapsele tugiisikuteenuse osutamise eesmärk on koostöös last kasvatava isikuga lapse arengu toetamine, sealhulgas vajaduse korral puudega lapse puhul hooldustoimingute sooritamine. Tugiisik abistab last arendavates tegevustes, juhendab ja motiveerib igapäevaelus toime tulema, abistab suhtlemisel.

  (4) Teenuse sisuks lapse puhul on:
  1) igapäevaelus toimetuleku õpetamine nii kodus kui ka väljaspool kodu, sealhulgas iseenda ja oma ümbruse eest hoolitsema õpetamine;
  2) toetamine suhtlemisel pereliikmetega või tugivõrgustikuga, sealhulgas toetamine suhete loomisel ja säilitamisel;
  3) abistamine ja juhendamine haridusasutuses arendus- ja õpiprotsessis osalemisel;
  4) lapsega koos tema huvitegevuste suunamine, planeerimine ja juhendamine, vajadusel motiveerimine huvitegevuste järjepidevuse tagamiseks;
  5) lapse seostamine teiste vajalike toetuste ja teenustega;
  6) abistamine asjaajamisel ametiasutustes või muudes institutsioonides;
  7) vajadusel lapse saatmine spetsialistide vastuvõttudel või muudel kohtumistel ja üritustel;
  8) lapse turvalisuse jälgimine kodus ja haridusasutuses;
  9) lapse toetamine muutmist vajavate olukordade lahendamisel tuginedes lapse sisemiste jõuvarude kasutusele võtmisele;
  10) emotsionaalse toe pakkumine, kogemuste või teabe vahendamine;
  11) lastekaitsespetsialisti teavitamine lapsega toimuvatest muudatustest.

  (5) Teenuse sisuks täiskasvanud isiku puhul on:
  1) isiku juhendamine lapse kasvatamisel ja õpetamisel;
  2) isiku toetamine muutmist vajavate olukordade lahendamisel;
  3) isiku toimetuleku toetamine ümbritsevas sotsiaalses keskkonnas;
  4) isiku seostamine teiste vajalike toetuste ja teenustega;
  5) vajadusel isiku saatmine spetsialistide vastuvõttudel või muudel kohtumistel ja üritustel;
  6) isiku toetamine suhtlemisel pereliikmetega ja tugivõrgustikuga, sealhulgas toetamine suhete loomisel ja säilitamisel;
  7) isiku abistamine asjaajamisel ametiasutustes või muudes institutsioonides;
  8) isikule emotsionaalse toe pakkumine, kogemuste või teabe vahendamine;
  9) distsipliini järgimise vajadusest arusaamise loomine;
  10) sotsiaaltöötajate teavitamine isikuga toimuvatest muudatustest.

  (6) Tugiisikul on õigus keelduda isiku või perekonnaliikmetega suhtlemisest ja ajutiselt teenuse osutamisest kui isik või pereliikmed on alkoholi- või narkojoobes, samuti kui isik või pereliikmed on agressiivsed või muul viisil ohtlikud.

§ 2.   Teenuse saaja

  (1) Tugiisikuteenust on õigustaotleda rahvastikuregistri andmetel Kose vallas elavatel isikutel või peredel.

  (2) Teenus määratakse:
  1) raske ja sügava puudega lapsele toimetuleku tagamiseks;
  2) lapsele, kelle vanematel on raskusi tema eest hoolitsemisega;
  3) lapsevanemale või lapse hooldajale, kes vajab abi lapse eest hoolitsemisel;
  4) täisealisele sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemidega inimesele toimetuleku tagamiseks;
  5) töötutele töölesaamise toetamiseks;
  6) isikule, kes vajab abi kinnipidamiskohast vabanemise järgselt.

  (3) Alaealisele teenuse saajale osutatakse teenust tema seadusliku esindaja nõusolekul ning arvestatakse vähemalt 10-aastase lapse soovi.

§ 3.   Teenuse osutajale esitatavad nõuded

  (1) Teenuse osutaja on nõuetele vastav füüsiline isik või füüsilisest isikust ettevõtja või juriidiline isik (edaspidi tugiisik), kellelt tellitakse teenust vastavalt kokkulepitud tingimustele.

  (2) Teenuse vahetu osutaja lähtub oma töös sotsiaalala töötaja eetikakoodeksist, teenuse saaja erivajadustest ning lepingus kokkulepitud tegevustest.

  (3) Vahetult tugiisikuteenust osutav isik (tugiisik) peab vastama järgmistele nõuetele:
  1) peab olema täisealine täieliku teovõimega füüsiline isik;
  2) on läbinud tugiisiku tööks vajaliku koolituse või on oma isikuomaduste ja võimete poolest sobiv (elu- ja töökogemused, teadmised, füüsiline ja vaimne tervis);
  3) ei ole karistusregistrisse kantud ja tema suhtes ei ole alustatud kriminaalmenetlust;
  4) ei ole teenuse saaja esimese või teise astme üleneja või alaneja sugulane;
  5) ei ela samas eluruumis teenuse saajaga;
  6) sobib teenuse saajaga.

§ 4.   Teenuse taotlemine ja määramine

  (1) Teenuse saamiseks esitab teenuse soovija vallavalitsusele vastavasisulise avalduse (lisa) koos teenuse vajadust tõendavate dokumentidega. Teenuse taotlusele tuleb lisada:
  1) puude olemasolu korral koopia Sotsiaalkindlustusameti otsusest puude raskusastme kohta;
  2) rehabilitatsiooniplaani koopia.

  (2) Lapsele teenuse osutamiseks võib ettepaneku esitada ka lastekaitsespetsialist või haridusasutuse juhtkond, millises laps õpib/viibib. Erandjuhul otsustab vallavalitsuse sotsiaalosakonna ametnik teenuse osutamise vajaduse ilma isiku nõusolekuta (kui peres ilmnevad selged märgid, et lapse/laste heaolu ei ole tagatud ja/või täiskasvanud pereliikmete igapäevaelus hakkama saamine on halvenenud nii, et peret ohustab elukohast ja sissetulekust ilma jäämine).

  (3) Teenust osutatakse ja tugiisik määratakse vallavalitsuse korraldusega hiljemalt 10 tööpäeva jooksul avalduse esitamisest. Juhul, kui otsuse tegemiseks on vajalik pikem tähtaeg, informeerib sotsiaalosakonna ametnik sellest taotlejat kirjalikult.

  (4) Teenuse vajaduse ja mahu väljaselgitamiseks viib sotsiaalosakonna ametnik esitatud taotluse alusel läbi teenuse vajaduse ja mahu sh isiku kõrvalabi vajaduse määra hindamise. Hindamise tulemusena koostatakse isikule juhtumiplaan.

  (5) Hindamiseks kasutatakse esitatud dokumente ja klienditöö käigus kogunenud teavet (kodukülastused, vaatlus lasteasutuses, kirjalik info erinevatelt ametkondadelt jmt).

  (6) Teenuse sisu, osutamise sagedus ja kestus on isiku vajadustest sõltuvalt erinev. Vajalikud teenused või tegevused, nende osutamise maht ja kestvus määratakse kindlaks enne teenuse osutamise alustamist teenuse saaja (vajadusel tema seadusliku esindajaga) tugiisiku ja vallavalitsuse vahel sõlmitavas lepingus.

  (7) Teenust osutatakse vastavalt vajadusele teenuse saaja juures kodus ja/või väljaspool kodu. Teenuse osutamise koht lepitakse kokku teenuse osapoolte vahel sõlmitavas lepingus.

  (8) Teenuse saajal on õigus enne teenuse saamist kohtuda omavahelise sobivuse hindamiseks tugiisikuga, kes teenust osutama hakkab.

  (9) Teenuse saamiseks esitatud avaldust ei rahuldata, kui teenuse osutamine ei ole põhjendatud. Võimalusel soovitab osakonna ametnik toetamiseks teisi sotsiaalteenuseid.

  (10) Otsus teenuse määramisest keeldumise kohta tehakse teenuse taotlejale teatavaks kirjalikus vormis viie tööpäeva jooksul, arvates otsuse tegemise päevast.

  (11) Teenuse saajat ja tema pereliikmeid puudutavaid andmeid ning muid teenuse osutamisega seotud informatsiooni kasutatakse ainult teenuse eesmärkidest lähtuvalt ja osapoolte huvides.

§ 5.   Teenuse finantseerimine

  (1) Teenuse osutamise kulud kaetakse vallaeelarvest või vallaeelarvesse laekuvatest sihtotstarbelistest vahenditest vastavalt sõlmitud töövõtu ja/või käsunduslepingule või teenuse osutaja poolt esitatud arvele.

  (2) Kuni 18-aastastele lastele on teenus tasuta.

  (3) Alates 18. eluaastast on teenuse saaja omaosalus kuni 50% teenusetunni tasust.

  (4) Omaosaluse protsendi suurus selgitatakse välja iga teenusevajaja puhul eraldi juhtumipõhiselt.

§ 6.   Teenuse osutamise lepingu sõlmimine, muutmine ja lõpetamine

  (1) Teenuse osutamise aluseks on vallavalitsuse, teenuse saaja või tema seadusliku esindaja ja tugiisiku vahel sõlmitud kirjalik kolmepoolne leping.

  (2) Lepingusse märgitakse isikule teenuse osutamise periood, maht, teenuse sisu, teenuse osutamise koht ning teenuse eest tasumise kord.

  (3) Teenuse osutamise leping sõlmitakse tähtajaliselt kuni eelarveaasta lõpuni.

  (4) Lepingut saab muuta poolte kokkuleppel.

  (5) Lepingu ennetähtaegse lõpetamise sooviavaldus koos põhjendusega esitatakse teenuse saaja või osutaja poolt vallavalitsusele, kes teeb põhjendatud juhul otsuse teenuse lõpetamise kohta. Otsuse teenuse lõpetamise kohta edastatakse kirjalikult teenuse saajale ja osutajale.

  (6) Teenus lõpetatakse vallavalitsuse korraldusega järgmistel põhjustel:
  1) teenuse saaja või osutaja avalduse alusel;
  2) teenuse saaja või osutaja surma korral;
  3) teenust osutava juriidilise isiku likvideerimise korral;
  4) teenuse saaja teise omavalitsusse elama asumisel;
  5) teenuse saaja poolt teenuse saamiseks teadlikult valeandmete esitamisel;
  6) muudel asjaoludel, mis takistavad teenuse osutamist.

§ 7.   Aruandlus, arvestus ja järelevalve

  (1) Tugiisik on kohustatud esitama sotsiaalosakonna ametnikule töötundide arvestuse ja sisulise aruande hiljemalt teenuse osutamisele järgneva kuu 3. kuupäevaks. Kui teenuse osutamise koht on haridusasutus, kus teenust saav isik õpib, siis on tugiisik kohustatud igakuiselt esitama ainult töötundide arvestuse aruande.

  (2) Tugiisik on kohustatud kord kvartalis esitama sotsiaalosakonna ametnikule kirjaliku ülevaate teenuse saaja toimetulekust ning ühiselt saavutatud eesmärgist/tulemustest.

  (3) Teenuse korraldamise ja teenuse üle arvestuse pidamise eest vastutab vallavalitsuse sotsiaalosakonna ametnik.

  (4) Järelevalvet tugiisikuteenuse osutamise üle teostab sotsiaalnõunik või tema asendaja.

§ 8.   Vaide esitamine

  Tugiisikuteenuse seadmisest keeldumisega seotud vaie esitatakse Kose Vallavalitsuse kaudu Harju maavanemale haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul, arvates korraldusest teadasaamise päevast või päevast, millal oleks pidanud korraldusest teada saama või esitatakse kaebus Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul, korralduse teatavakstegemisest arvates.

§ 9.   Rakendussätted

  (1) Kehtestada tugiisiku teenuse taotluse vorm vastavalt lisale.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Merle Pussak
vallavanem

Kätlin Iljin
vallasekretär

Lisa Tugiisiku teenuse taotlus

/otsingu_soovitused.json