Kultuur ja sportMuuseum

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Sõru Muuseumi põhimääruse kinnitamine

Väljaandja:Emmaste Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.04.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 07.04.2017, 37

Sõru Muuseumi põhimääruse kinnitamine

Vastu võetud 27.03.2017 nr 60

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 34 ja muuseumiseadus § 1 lg 3 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Põhimäärus sätestab Sõru Muuseumi (edaspidi muuseum) eesmärgid ja ülesanded, juhtimise korralduse, direktori õigused ja kohustused, finantseerimise alused ning aruandluse ja kontrolli.

 (2) Muuseumi ametlik nimetus on Sõru Muuseum.

 (3) Muuseumi postiaadress on Pärna küla, Emmaste vald, 92017 Hiiumaa.

 (4) Muuseum on Emmaste Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsuse) valitsemisalas tegutsev munitsipaalmuuseum ja valla hallatav asutus.

 (5) Muuseum juhindub oma tegevuses põhimäärusest, muuseumiseadusest, kultuuripärandi kaitset käsitlevatest rahvusvahelistest lepingutest ja õigusaktidest.

 (6) Muuseumil on oma sümboolika, mille kinnitab vallavalitsus.

§ 2.  Tegevuse eesmärgid ja ülesanded

 (1) Muuseumi tegevuse eesmärk on tagada Emmaste valla piirkonnale olulise hiiu kultuuripärandi kogumine, säilitamine ja vahendamine, et see oleks kasutatav nii tänastele kui ka tulevastele põlvkondadele. Muuseumi kui mäluasutuse missioon on hoida kultuuri järjepidevust ja pakkuda tuge paikkonna kultuuriidentiteedi säilimisele ning tutvustamisele.

 (2) Eesmärkide täitmiseks muuseum:
 1) kogub annetuste, ostude ja uurimistöö tulemusena soetatud hiiu kultuuripärandi materjale;
 2) uurib ja säilitab kogutud materjali;
 3) korraldab materjali avalikkusele vahendamist teaduslikel, hariduslikel ja meelelahutuslikel eesmärkidel, tutvustades materjali näitustel ja väljaannetes.

 (3) Oma ülesannete täitmiseks võib muuseum:
 1) korraldada kogumistööd Eestis ja välisriikides;
 2) korraldada konverentse, seminare, konkursse ja näitusi;
 3) korraldada näitusmüüke ja oksjoneid;
 4) anda välja teaduslikke töid ja trükiseid;
 5) teha ettepanekuid filiaalide avamiseks ja sulgemiseks;
 6) anda oma erialakonsultatsioone ja kasutada eksperte:
 7) deponeerida ja anda kasutada museaale;
 8) korraldada töötajate täiendõpet;
 9) teha tehinguid põhimääruses sätestatud ülesannete täitmiseks vallaeelarves selleks ette nähtud vahendite piires
 10) toota ja müüa oma põhiülesannetena fikseeritud tegevusega seotud kaupu (trükised, filmid, helisalvestised, meened jne).

 (4) Muuseum osutab järgmisi teenuseid:
 1) tutvustab näitusi;
 2) rendib seadmeid, ruume, hooneid vallavolikogu poolt kehtestatud korras;
 3) deponeerib ja annab kasutada muuseumikogusse kuuluvaid museaale;
 4) osutab muid muuseumi põhiülesannetega seotud teenuseid (nt esemete kopeerimine; restaureerimine, külastajate teenindamisega seotud tegevused, konsultatsioonid jm).

 (5) Tasuliste teenuste hinnad ja muuseumi lahtiolekuajad kehtestab vallavalitsus.

§ 3.  Juhtimine

 (1) (1) Muuseumi tööd juhib direktor. Direktori ametikoht täidetakse konkursi korras kõrgharidusega isikuga.

 (2) Vallavalitsus kinnitab konkursi tulemused ja kinnitab direktori ametisse.

 (3) Töölepingu sõlmib ja töötasu määrab vallavanem vastavalt eelarves ettenähtud vahenditele.

 (4) Muusemi direktor:
 1) Juhib muuseumi, tagades põhimääruses ettenähtud ülesannete täitmise ja kannab vastutust muuseumi varade säilimise, arengu ja rahaliste vahendite õiguspärase kasutamise eest;
 2) Esindab muuseumi;
 3) Teostab tehinguid põhimääruses sätestatud eesmärkide saavutamiseks;
 4) Esitab muuseumi eelarve projekti vallavalitsuse poolt kehtestatud korras;
 5) Koostab muuseumi arengukava projekti ja kooskõlastab selle muuseumi hoolekoguga ning esitab vallavolikogule kinnitamiseks;
 6) Koostab muuseumi iga-aastase tegevusplaani ja kooskõlastab selle hoolekoguga.
 7) Esitab vallavalitsusele ettepanekuid muuseumi personali koosseisu kinnitamiseks ja muudatuste tegemiseks;
 8) Korraldab muuseumi statistilist arvestust ning esitab vastavad aruanded õigusaktides sätestatud korras;
 9) Korraldab muuseumi suhtlemist Kultuuriministeeriumi ja Muinsuskaitseametiga.

 (5) Muusemi tööd suunab hoolekogu, mille koosseisu ja põhimääruse kinnitab vallavalitsus.

§ 4.  Vara, finantseerimine, aruandlus ja kontroll

 (1) Muuseumi muuseumikogu koosneb dokumenteeritud põhifondidest ja teaduslikust abifondist. Muuseumikogusse kuuluva museaali üleandmine ja muuseumikogust väljaarvamine toimub muuseumiseaduses sätestatud alustel ning vallavolikogu poolt kehtestatud korras.

 (2) Muuseumi vara moodustavad talle vallavalitsuse poolt sihtotstarbeliseks kasutamiseks ja valdamiseks antud seadmed, inventar jm vara. Vara omandivormi muutmine ja vallale varaliste kohustuste võtmine toimub vallavolikogu poolt kinnitatud korras, muuseumile võivad valdamiseks ja kasutamiseks vara üle anda ka juriidilised ja füüsilised isikud.

 (3) Muuseumi tegevust finantseeritakse Emmaste valla eelarvest. Lisaks saab muuseum rahalisi vahendeid laekumistest riigieelarvest, sihtfondidest, teiste juriidiliste ja füüsiliste isikute annetustest ning põhikirjas ettenähtud tasulistest teenustest.

 (4) Tasulistest teenustest saadavaid vahendeid kasutab muuseum põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.

 (5) Muusemi raamatupidamist korraldab vallavalitsus.

 (6) Muuseumi finantsmajanduslikku tegevust ja vara kasutamise sihipärasust kontrollib vallavalitsus ja volikogu otsusel revisjonikomisjon.

 (7) Teenistuslikku järelevalvet muuseumi ja direktori tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab vallavalitsus.

 (8) Vara olemasolu kontrollimiseks tehakse inventuur vähemalt kord aastas või vajaduse korral sagedamini.

 (9) Vallavalitsus võib nõuda inventuuri igal ajal.

 (10) Inventuuri tegemiseks moodustab vallavalitsus komisjoni.

§ 5.  Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

 (1) Muuseumi ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine toimub seaduses ja vallavolikogu poolt sätestatud korras.

 (2) Muuseumi ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise otsustab vallavolikogu, teatades sellest Kultuuriministeeriumile vähemalt kolm kuud enne kavandatavat tähtaega.

 (3) Muuseumi tegevuse lõpetamisel antakse muuseumikogu koos arvestusdokumentidega üle teisele muuseumile. Muuseumikogu üleandmise ja vastuvõtmisega seotud küsimused lahendatakse muuseumiseaduses ettenähtud korras.

Ülo Kikas
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json