Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Emmaste Raamatukogu põhimäärus

Väljaandja:Emmaste Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.04.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.05.2018
Avaldamismärge:RT IV, 07.04.2017, 38

Emmaste Raamatukogu põhimäärus

Vastu võetud 27.03.2017 nr 61

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 34 ja rahvaraamatukogu seaduse 6 lg 1 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Emmaste Raamatukogu (edaspidi raamatukogu) on üldkasutatav rahvaraamatukogu.

  (2) Raamatukogu on Emmaste Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav asutus.

  (3) Raamatukogul on Emmaste valla eelarve koosseisus oma eelarve.

  (4) Raamatukogu asukoht on Emmaste, Emmaste vald, Hiiu maakond.

  (5) Raamatukogu on kahe toimekohaga ühise juhtumise, ühise personali ja ühise eelarvega rahvaraamatukogu, mille teeninduspiirkond on Emmaste valla (edaspidi vald) haldusterritoorium. Raamatukogu põhiline toimekoht asub Emmaste külas koos avaliku internetipunktina ja täiendavana toimib tema laenutuspunkt Leisu külas.

  (6) Raamatukogu juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest, rahvaraamatukogu seadusest, UNESCO rahvaraamatukogude manifestist, Emmaste Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) ja vallavalitsuse õigusaktidest, samuti käesolevast põhimäärusest.

§ 2.   Raamatukogu eesmärk ja ülesanded

  (1) Raamatukogu eesmärk on tagada elanikele vaba ja piiramatu juurdepääs informatsioonile, teadmistele ning kultuurile, toetada elukestvat õppimist ja enesetäiendamist.

  (2) Tegevuse eesmärgi täitmiseks raamatukogu:
  1) osutab põhiteenuseid (teavikute kohapeal kasutamine, kojulaenutus, avalikule teabele juurdepääsu tagamine üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu avalikus internetipunktis ja isikute abistamine riigi-ja kohaliku omavalitsuse veebilehtedele juurdepääsu saamisel.)
  2) osutab tasulisi eriteenuseid (paljundustööd, koopiad, printimine jms);
  3) komplekteerib, säilitab ja teeb oma kogud kasutajale kättesaadavaks;
  4) tellib lugeja soovil ja kulul raamatukogu kogudest puuduvad teavikud teistest raamatukogudest;
  5) peab arvet kogude suuruse, koostise, rahalise väärtuse ja selles tehtud muudatuste kohta;
  6) korraldab teavikute raamatukogundusliku ja tehnilise töötlemise;
  7) koostab, täiendab ja parandab kogude andmebaasi;
  8) korraldab raamatuvarade tutvustamiseks mitmesuguseid üritusi ja näitusi;
  9) teeb koostööd teiste raamatukogudega.

  (3) Raamatukogu täidab Emmaste Põhikooli kooliraamatukogu ülesandeid põhikogu osas.

§ 3.   Raamatukogu juhtimine

  (1) Raamatukogu juhib direktor, kellega sõlmib, muudab ja lõpetab tähtajalise või tähtajatu töölepingu vallavanem.

  (2) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss. Konkursi kuulutab välja ja konkursi korra kehtestab vallavalitsus.

  (3) Raamatukogu direktor:
  1) korraldab ja kavandab raamatukogu tööd;
  2) esindab raamatukogu vastavalt põhimäärusele;
  3) korraldab raamatukogu töö ja kogude arvestust ja analüüsi ning seadusega kehtestatud aruannete koostamist ja esitamist;
  4) koostab raamatukogu eelarve ja teeb selles osas ettepanekuid vallaeelarve eelnõu kohta;
  5) taotleb sihtasutustelt, sihtkapitalidelt jm täiendavaid rahalisi vahendeid kogu täiendamiseks raamatute ja muude infokandjatega, inventari ning töövahenditega, vastutab eelarvega eraldatud vahendite sihipärase kasutamise eest;
  6) esitab vallavalitsusele ettepaneku eriteenuste eest võetava tasu suuruse kehtestamiseks;
  7) korraldab raamatukogu majandamist eelarve piires.

  (4) Raamatukogu direktoril on õigus:
  1) saada vallavalitsuselt raamatukogu tööks vajalikku informatsiooni;
  2) tegeleda pidevalt erialase ja üldkultuurilise enesetäiendamisega, osaleda vajalikul täienduskoolitusel raamatukogu eelarves täienduskoolituseks kinnitatud vahendite piires.

  (5) Direktori tööülesanded, õigused ja vastutus määratakse töölepingu ja ametijuhendiga.

§ 4.   Raamatukogu nõukogu

  (1) Vallavolikogu moodustab vähemalt kolmeliikmelise valla raamatukogu nõukogu.

  (2) Oma tegevuses juhindub nõukogu raamatukogu tegevust reguleerivatest õigusaktidest.

  (3) Nõukogu valib oma liikmete hulgast esimehe. Raamatukogu direktor osaleb nõukogu koosolekutel, kuid ta ei või olla nõukogu liige.

  (4) Nõukogu ülesandeks on teha vallavalitsusele ettepanekuid raamatukoguteeninduse korraldamise kohta, raamatukogu töö hindamine ja muude raamatukogu tegevust puudutavate oluliste küsimuste läbiarutamine.

  (5) Nõukogu töövorm on koosolek. Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele kuid mitte vähem kui üks kord aastas. Nõukogu otsused on vallavalitsusele soovitusliku iseloomuga.

  (6) Nõukogu koosoleku kutsub kokku nõukogu esimees.

  (7) Nõukogu koosolekud protokollitakse.

  (8) Nõukogu liikme võib igal ajal tagasi kutsuda. Sel juhul määrab volikogu uue nõukogu liikme.

§ 5.   Struktuur ja töökorraldus

  (1) Raamatukogu kogud on koostiselt universaalsed, sisaldades eri tüüpi ja laadi teavikuid.

  (2) Raamatukogu põhiteenused on teavikute kohapeal kasutamine ja kojulaenutus. Raamatukogu põhiteenused on tasuta.

  (3) Eriteenused on tasulised, mille suuruse kinnitab vallavalitsus.

  (4) Raamatukogu raamatupidamisarvestust ja -aruandlust korraldab vallavalitsus.

  (5) Raamatukogu teeninduse korraldus, lugejate õigused ja kohustused kehtestatakse raamatukogu kasutamise eeskirjas, mille kinnitab vallavolikogu. Eeskirja teeb igale lugejale teatavaks raamatukogu direktor.

  (6) Raamatukogu lugejatele võidakse kohaldada rahvaraamatukogu seaduse § 17 sätestatud vastutust.

§ 6.   Raamatukogu varad ja vahendid

  (1) Raamatukogu vara moodustavad vallavalitsuse poolt tema valdusesse ja kasutusse antud põhi- ja väikevahendid ning muu vara, mis on antud tema kasutusse teiste füüsiliste ning juriidiliste isikute poolt.

  (2) Raamatukogu finantseeritakse:
  1) vallaeelarvest;
  2) riigieelarvest;
  3) annetustest;
  4) tema põhitegevusega seotud tasulistest teenustest;
  5) laekumistest sihtasutustelt ja sihtkapitalidelt.

  (3) Raamatukogu võib temale mittevajalikke teavikuid tasuta võõrandada või müüa vallavalitsuse poolt kehtestatud korras.

§ 7.   Aruandlus ja järelevalve

  (1) Raamatukogu esitab oma tegevuse kohta õigusaktides ettenähtud aruanded.

  (2) Raamatukogu peab statistilist arvestust ning esitab statistilise ja sisulise töö aruande Hiiu Valla Raamatukogule.

  (3) Kontrolli raamatukogu tegevuse üle teostab vallavalitsus.

  (4) Raamatukogu varade sihtotstarbelist kasutamist revideerib vallavalitsus.

§ 8.   Raamatukogu tegevuse ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Raamatukogu tegevuse ümberkorraldamine või tegevuse lõpetamine toimub vallavolikogu otsuse alusel.

  (2) Raamatukogu tegevuse ümberkorraldamisest või tegevuse lõpetamisest teatab vallavalitsus Kultuuriministeeriumi vähemalt üks kuu enne kavandatavat tähtaega.

  (3) Raamatukogu tegevus lõpetatakse seadusega sätestatud korras ning seda korraldab vallavalitsus.

§ 9.   Raamatukogu põhimääruse kinnitamine ja muutmine

  Raamatukogu põhimääruse kinnitab, muudab või tunnistab kehtetuks Emmaste Vallavolikogu.

§ 10.   Lõppsätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval Riigi Teatajas ilmumisest.

Ülo Kikas
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json