Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Jõgeva valla kriisikomisjoni põhimäärus

Väljaandja:Jõgeva Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.04.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 07.04.2018, 6

Jõgeva valla kriisikomisjoni põhimäärus

Vastu võetud 02.04.2018 nr 4

Määrus kehtestatakse hädaolukorra seaduse § 6 lõike 5 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Jõgeva valla kriisikomisjon (edaspidi komisjon) on alaliselt tegutsev komisjon kriisireguleerimise alaste tegevuste korraldamiseks Jõgeva valla territooriumil.

  (2) Komisjoni moodustab, koosseisu kinnitab ja komisjoni tegevuse lõpetab Jõgeva vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

  (3) Komisjon juhindub oma tegevuses kriisireguleerimise valdkonda reguleerivatest õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest.

§ 2.   Komisjoni koosseis

  (1) Komisjoni esimees on vallavanem.

  (2) Komisjoni esimees nimetab komisjoni aseesimehe.

  (3) Komisjoni nimelise koosseisu kinnitab vallavanema ettepanekul vallavalitsus korraldusega.

  (4) Komisjoni tehnilist tööd korraldab komisjoni sekretär.

  (5) Komisjoni liikmed on kohustatud teatama enda kontaktandmed (telefoninumbrid tööl ja kodus, mobiiltelefoni number, faks, e-post, kodune aadress) komisjoni sekretärile ning kontaktandmete muutumise korral teavitama sellest kohe komisjoni sekretäri.

§ 3.   Komisjoni sekretär

  (1) Komisjoni esimees nimetab komisjoni sekretäri.

  (2) Komisjoni sekretär teatab komisjoni liikmetele komisjoni koosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra ning võimaldab tutvuda arutusele tulevate materjalidega üldjuhul hiljemalt viis tööpäeva enne koosoleku toimumist.

  (3) Komisjoni sekretär protokollib komisjoni koosolekuid ning vormistab protokollid kolme tööpäeva jooksul pärast istungi toimumist.

  (4) Komisjoni sekretär täidab ka muid komisjoni esimehe ja aseesimehe antavaid ülesandeid.

§ 4.   Komisjoni ülesanded

  (1) Plaanilised ülesanded:
  1) tutvub oma tegevuspiirkonda puudutavate hädaolukorra riskianalüüside ja hädaolukorra lahendamise plaanidega;
  2) omab ülevaadet valla territooriumil olevate hädaolukorra ja üldhuviteenuste katkestuste lahendamiseks vajalikest ressurssidest;
  3) jälgib ohutuse ja turvalisuse tagamise riiklike järelevalveasutuste ettekirjutuste täitmist vallavalitsuse hallatavatest asutustes;
  4) esitab vallavalitsusele ettepanekud kriisireguleerimise alaste analüüside läbiviimiseks ja eksperthinnangute tellimiseks;
  5) esitab vallavalitsusele ettepanekud elutähtsa teenuse kirjelduse ja toimepidevuse nõuete määruse väljatöötamiseks;
  6) esitab vallavalitsusele ettepanekud hanketingimuste kehtestamiseks üldhuviteenuse jätkusuutlikkuse tagamiseks;
  7) esitab päästekeskusele järgmise aasta kriisireguleerimise õppuste kava koostamiseks info vallavalitsuse planeeritava õppuse kohta (õppuse teema, eesmärk, liik, korraldav asutus, toimumise aeg) iga aasta 31. maiks;
  8) tutvub vallavalitsuse korraldatava elutähtsa teenuse katkestusest põhjustatud hädaolukorra tagajärgede leevendamiseks tehtava riskikommunikatsiooniga ning teeb ettepanekud selle parendamiseks;
  9) esitab ettepanekud hädaolukordade ennetamise tegevusteks;
  10) teeb kriisireguleerimisalast koostööd riigiasutuste ja teiste kriisikomisjonidega;
  11) tutvub vallavalitsuse valmisolekuga viia koostöös Politsei- ja Piirivalveametiga oma haldusterritooriumil läbi evakuatsiooni ning teeb ettepanekud selle parendamiseks;
  12) koostab kriisikomisjoni järgmise aasta tööplaani ja esitab selle regionaalsele kriisikomisjonile iga aasta 1. detsembriks;
  13) esitab regionaalsele kriisikomisjonile iga aasta 15. jaanuariks kokkuvõtte kriisikomisjoni eelmise aasta tegevustest;
  14) hindab vallavalitsuse valmisolekut hädaolukordade lahendamisel osalemiseks ja juhtimiseks ning teeb ettepanekud selle parendamiseks;
  15) seirab vallavalitsuse territooriumil hädaolukordade ennetamiseks esitatud ettepanekute elluviimist.

  (2) Hädaolukorra lahendamise ülesanded:
  1) abistab hädaolukorra juhti hädaolukorra lahendamisel ja teabevahenduse korraldamisel ning täidab hädaolukorra juhi antud ülesandeid;
  2) abistab vajaduse korral eriolukorra juhti eriolukorra väljakuulutamise põhjustanud hädaolukorra lahendamisel ja teabevahenduse korraldamisel ning täidab eriolukorra juhi antud ülesandeid;
  3) abistab Politsei- ja Piirivalveametit hädaolukorras evakuatsiooni läbiviimisel;
  4) juhib või toetab vallavalitsuse korraldatava elutähtsa teenuse katkestusest põhjustatud hädaolukorra lahendamist;
  5) abistab vallavalitsuse territooriumil hädaolukorra järgsete taastamistööde, kahjude hindamise ja kulude arvestuse korraldamisel.

§ 5.   Komisjoni õigused

  Komisjonil on õigus:
  1) saada komisjoni pädevusse kuuluvates küsimustes valla asutustelt ning elutähtsa teenuse osutajatelt vajalikku informatsiooni teenuse kohta ning komisjoni tööks vajalikke materjale;
  2) teha volikogule ja vallavalitsusele ettepanekuid hädaolukorra likvideerimiseks vajalike ressursside kasutamiseks;
  3) teha volikogule ja vallavalitsusele ettepanekuid riskianalüüsi tulemuste arvestamiseks omavalitsuse arengukavades;
  4) anda hinnanguid ja teha ettepanekuid valla kriisireguleerimise valdkonda kuuluvate õigusaktide eelnõudesse;
  5) teha volikogule ja vallavalitsusele ettepanekuid uuringute läbiviimiseks ja eksperthinnangute tellimiseks;
  6) luua töögruppe komisjoni eesmärkide täitmiseks;
  7) saada pädevatelt riigiasutustelt kriisireguleerimisealast nõustamist ja koolitusi;
  8) teha koostööd pädevate riigiasutuste, teiste omavalitsustega ja valla ettevõtjatega.

§ 6.   Komisjoni töökorraldus

  (1) Komisjoni koosoleku kutsub kokku ja koosolekut juhatab komisjoni esimees või tema äraolekul aseesimees.

  (2) Komisjoni koosolekud on korralised või erakorralised.

  (3) Komisjoni korralised koosolekud toimuvad vastavalt komisjoni kinnitatud tööplaanile, kuid mitte harvem kui kaks korda aastas.

  (4) Komisjoni erakorralised koosolekud kutsub kokku komisjoni esimees või tema äraolekul komisjoni aseesimees vastavalt vajadusele.

  (5) Komisjoni liikmetel on õigusteha komisjoni esimehele ettepanek komisjoni erakorralise koosoleku kokkukutsumiseks.

  (6) Komisjoni esimehel on õigus vajaduse korral kutsuda komisjoni tööst sõnaõigusega osa võtma isikuid, kes ei kuulu komisjoni koosseisu.

  (7) Komisjoni liikmel on õigusteha ettepanek komisjoni istungile ekspertide, ajakirjanike ja teiste komisjoniväliste isikute kutsumiseks.

  (8) Ekspertide, ajakirjanike ja teiste komisjoniväliste isikute osalemise komisjoni koosolekul otsustab komisjoni esimees.

  (9) Komisjoni otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Häälte võrdse jagunemise korral otsustab komisjoni esimehe või tema äraolekul komisjoni aseesimehe hääl. Kui ükski komisjoni liige hääletamist ei nõua, loetakse otsus ühehäälselt vastuvõetuks. Eriarvamused protokollitakse.

  (10) Komisjoni koosolekud ja otsused protokollitakse ja vormistatakse kolme tööpäeva jooksul ning neile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.

  (11) Komisjon kinnitab oma protokollilise otsusega vajalikud juhendmaterjalid hädaolukorras tegutsemiseks.

§ 7.   Rakendussätted

  Tunnistatakse kehtetuks:
  1) Torma Vallavalitsuse 4. märtsi 2010. a määrus nr 2 „Torma valla kriisikomisjoni põhimäärus“;
  2) Jõgeva Vallavalitsuse 12. aprilli 2010. a määrus nr 7 „Jõgeva valla kriisikomisjoni põhimääruse kinnitamine“;
  3) Palamuse Vallavalitsuse 15. aprilli 2010. a määrus nr 5 „Palamuse valla kriisikomisjoni põhimäärus“;
  4) Jõgeva Linnavalitsuse 25. oktoobri 2010. a määrus nr 4 „Jõgeva linna kriisikomisjoni põhimäärus“.

Mati Kepp
abivallavanem vallavanema ülesannetes

Elvira Osberg
vallasekretäri asendaja

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json