Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Linna ja valla valitsemineAndmekogud ja infoturve

Teksti suurus:

Jõgeva valla jäätmevaldajate registri põhimäärus

Väljaandja:Jõgeva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.04.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 07.04.2018, 8

Jõgeva valla jäätmevaldajate registri põhimäärus

Vastu võetud 29.03.2018 nr 24

Määrus kehtestatakse jäätmeseaduse § 71.1 lõike 1 alusel.

§ 1.   Registri asutamine ja pidamise eesmärk

  (1) Määrusega asutatakse kohaliku omavalitsuse register ametliku nimetusega „Jõgeva valla jäätmevaldajate register” (edaspidi register) ning kehtestatakse registri pidamise põhimõtted.

  (2) Register on kohaliku omavalitsuse andmekogu, mille asutamise ja kasutamisele võtmise eesmärgid on:
  1) arvestuse pidamine jäätmevaldajate kohta;
  2) arvestuse pidamine jäätmevedajate kohta;
  3) arvestuse pidamine jäätmetekkekohtade (jäätmevaldaja elu- või tegevuskoht), jäätmemahutite ja jäätmeliikide kohta;
  4) Jõgeva Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) varustamine eespool nimetatud informatsiooniga jäätmehoolduse kavandamise, korraldamise ja järelevalve tegemiseks.

§ 2.   Registri omanik ja asutaja

  (1) Registri omanik on Jõgeva vald.

  (2) Registri asutaja on Jõgeva Vallavolikogu.

§ 3.   Registri pidamine

  Register on digitaalselt peetav andmekogu. Kinnistute ja kinnistuomanike andmed ning aadressandmed koostatakse olemasolevate valla ja/või riigi registrite baasil.

§ 4.   Registri vastutav töötleja

  (1) Registri vastutav töötleja on Jõgeva Vallavalitsus (ametiasutusena).

  (2) Vastutav töötleja:
  1) korraldab registri pidamist;
  2) teeb järelevalvet registri pidamise üle;
  3) annab volitatud töötlejale juhiseid registri pidamisel antud ülesannete täitmiseks;
  4) kontrollib volitatud töötleja ning andmete esitaja poolt sisestatud teabe õigsust;
  5) vastutab andmete töötlemise ja andmete väljastamise õiguspärasuse eest;
  6) korraldab andmete säilimist vastavalt kehtestatud nõuetele;
  7) rakendab meetmeid registri turvalisuse tagamiseks;
  8) tagab registrisse kantud andmete säilimise;
  9) täidab muid õigusaktidest tulenevaid ülesandeid.

  (3) Vastutava töötleja õigusi omavad ja kohustusi täitvad teenistujad ning nende volitused ja ülesanded määratakse ametijuhenditega.

§ 5.   Registri volitatud töötleja

  (1) Registri volitatud töötleja on MTÜ Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskus.

  (2) Volitatud töötlejal on lubatud seadusega või seaduse alusel antud õigusaktidega talle pandud ülesannete täitmiseks esitada päringuid ja saada andmeid teistest riigi või kohaliku omavalitsuse üksuse andmekogudest.

  (3) Volitatud töötleja registri pidamisel:
  1) sisestab, töötleb ja väljastab registri andmeid;
  2) peab arvestust andmete väljastamise kohta;
  3) teeb registris muudatused ja parandused;
  4) informeerib muudatuste sisseviimisest andmete esitajat;
  5) esitab järelepärimisi jäätmevedajatele;
  6) rakendab meetmeid andmekaitse, andmetele juurdepääsu ja nende säilimise tagamiseks;
  7) tagab registrisse kantud andmete säilimise;
  8) osaleb registri arendamises ja juurutamises;
  9) teavitab viivitamata vastutavat töötlejat avastatud ebaõigetest andmetest, mille parandamine ei ole tema pädevuses, andmete mittesihipärasest kasutamisest ja registri pidamisel tekkinud probleemidest.

§ 6.   Registrist andmete väljastamine

  (1) Registris sisalduvad andmed on ametialaseks kasutamiseks vallavalitsuse teenistujatele ning jäätmetekkekohtade osas jäätmevedajale.

  (2) Jäätmevaldajale või tema seaduslikule esindajale väljastatakse tema kohta käivaid andmeid kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega.

  (3) Registrist andmete saamiseks esitatakse registri volitatud töötlejale avaldus, kus märgitakse taotleja nimi, kontaktandmed, päringu objekt, soovitud andmed ja nende kasutamise otstarve.

  (4) Andmete väljastamise eest tasu ei võeta.

§ 7.   Registrisse kantavad andmed

  (1) Registrisse kantakse jäätmevaldaja kohta järgmised andmed:
  1) kliendi tüüp;
  2) nimi;
  3) isikukood;
  4) elukoht;
  5) telefon;
  6) e-post;
  7) seos jäätmetekkekohaga (kas omanik või üürnik).

  (2) Registrisse kantakse jäätmetekkekoha kohta järgmised andmed:
  1) aadress;
  2) piirkond;
  3) katastritunnus;
  4) jäätmetekkekoha tüüp;
  5) elanikke;
  6) kortereid;
  7) lisainfo;
  8) jäätmetekkekoha staatus;
  9) ajutine vabastus (vabastuse ajavahemik; otsuse kuupäev ja number; otsuse link; otsuse fail(id));
  10) muutmise kuupäev;
  11) unikaalne tunnus (EVALD-i ID);
  12) ühiskasutuse unikaalne viit (EVALD-i viit).

  (3) Registrisse kantakse jäätmevedaja poolt esitatud andmete alusel jäätmetekkekoha infona järgmised andmed:
  1) leping;
  2) vedu;
  3) lepingu sõlmija;
  4) sõlmija aadress;
  5) sõlmija telefon;
  6) sõlmija e-post;
  7) viimane andmete muutmise kuupäev;
  8) jäätmevedaja viit;
  9) ühiskasutuse põhiobjekti jäätmevedaja viit.

  (4) Registrisse kantakse konteinerite kohta järgmised andmed:
  1) teenindusperiood;
  2) konteineri tüüp;
  3) jäätmeliik;
  4) teenindussagedus päevades;
  5) omandistaatus;
  6) maht liitrites;
  7) arv.

  (5) Registrisse kantakse jäätmeveo asukohainfona järgmised andmed:
  1) maaüksuse nimi;
  2) tänav;
  3) majanumber;
  4) täpsustav aadress;
  5) postiindeks;
  6) asum.

  (6) Registri kaardiliidesel kuvatakse jäätmetekkekoha asukoht kaardil. Kaardile on märgitav kogumisvahendi täpne asukoht krundil.

§ 8.   Registrisse andmete esitamine

  (1) Jäätmevedajad esitavad kord nädalas vastavalt kokkulepitud automaatsele andmevahetusstandardile jäätmevaldajate kaupa andmed jäätmevedaja poolt jäätmekäitluskohta üle antud jäätmekoguste kohta.

  (2) Andmete esitamise eest jäätmevedajale tasu ei maksta.

§ 9.   Registrisse kantud andmete muutmine

  (1) Registrisse kantud andmeid muudetakse:
  1) jäätmevaldaja esitatud alusdokumentide alusel;
  2) jäätmevedaja esitatud alusdokumentide alusel;
  3) vallavalitsusele laekunud alusdokumentide alusel.

  (2) Jäätmevaldaja andmete muudatused kantakse registrisse viivitamata, kuid mitte hiljem kui viie tööpäeva jooksul andmete registrisse kandmise aluseks oleva teabe laekumisest, otsuse tegemisest või sündmuse toimumisest.

  (3) Registris teeb muudatusi ja parandab ebaõigeid kandeid registri nii vastutav kui ka volitatud töötleja, kes informeerib muudatuste sisseviimisest andmete esitajat.

§ 10.   Ebaõigete andmete parandamine

  (1) Andmete õigsust kontrollib volitatud töötleja.

  (2) Kui esitatud andmed on ebaõiged, nõuab volitatud töötleja jäätmevedajalt õigete andmete esitamist.

  (3) Registrisse sisestatud ebaõiged andmed parandab vastutav töötleja, lähtudes teistest registritest saadud andmetest ning teavitab vajaduse korral nendest jäätmevedajat, kelle piirkonnas andmed (aadressid) on muutunud.

§ 11.   Järelevalve registri pidamise üle

  (1) Järelevalvet registri pidamise üle teevad registri vastutav töötleja ja andmekaitse järelevalveasutus vastavalt oma pädevusele.

  (2) Registri volitatud töötleja on kohustatud likvideerima registri pidamisel ilmnenud puudused järelevalvet teinud isikute määratud tähtajaks.

§ 12.   Andmete säilimise tagamine

  (1) Registri turvaklass on K1T1S1.

  (2) Registri vastutav ja volitatud töötleja tagavad organisatsiooniliste, füüsiliste ja infotehnoloogiliste turvameetmetega registri andmete käideldavuse, terviklikkuse ja konfidentsiaalsuse.

§ 13.   Registri likvideerimine

  (1) Registri likvideerimise otsustab Jõgeva Vallavolikogu.

  (2) Register likvideeritakse avaliku teabe seaduses sätestatud korras.

  (3) Registri likvideerimisel otsustatakse andmete üleandmine teise andmekogusse, riiklikku või kohaliku omavalitsuse arhiivi või nende kuulumine hävitamisele ja üleandmise või hävitamise tähtaeg.

  (4) Andmete üleandmine toimub volitatud töötleja poolt volitatud töötleja vastutusel.

  (5) Andmete üleandmise või hävitamise kohta koostatakse akt.

§ 14.   Rakendussätted

  Tunnistatakse kehtetuks:
  1) Jõgeva Vallavolikogu 27. novembri 2014. a määrus nr 15 „Jõgeva valla jäätmevaldajate registri põhimäärus“;
  2) Torma Vallavolikogu 17. detsembri 2014.a määrus nr 33 „Torma valla jäätmevaldajate registri põhimäärus“;
  3) Palamuse Vallavolikogu 20. oktoobri 2016. a määrus nr 65 „Palamuse valla jäätmevaldajate registri põhimäärus“;
  4) Jõgeva Linnavolikogu 29. juuni 2017. a määrus nr 70 „Jõgeva linna jäätmevaldajate registri põhimäärus“.

Raivo Meitus
Vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json