Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Jõgeva Linnaraamatukogu põhimäärus

Väljaandja:Jõgeva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.04.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT IV, 07.04.2018, 10

Jõgeva Linnaraamatukogu põhimäärus

Vastu võetud 29.03.2018 nr 26

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja rahvaraamatukogu seaduse § 6 lõike 1 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Jõgeva Linnaraamatukogu (edaspidi raamatukogu) on Jõgeva Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav asutus.

  (2) Raamatukogu on üldkasutatav avalik rahvaraamatukogu.

  (3) Raamatukogu ametlik nimetus on eesti keeles Jõgeva Linnaraamatukogu, inglise keeles Jõgeva Town Library.

  (4) Raamatukogu juhindub oma tegevuses rahvaraamatukogu seadusest, teistest õigusaktidest, UNESCO rahvaraamatukogude manifestist, Jõgeva Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) ja vallavalitsuse õigusaktidest ning põhimäärusest.

§ 2.   Raamatukogu struktuur ja asukoht

  (1) Raamatukogu aadress on Lai tn 4, Jõgeva linn, Jõgeva vald.

  (2) Raamatukogu struktuuris on üks haruraamatukogu nimetusega Jõgeva Linnaraamatukogu Saduküla haruraamatukogu, mille aadress on Mõisavahe tee 29, Saduküla, Jõgeva vald.

§ 3.   Raamatukogu teeninduspiirkond

  Raamatukogu teeninduspiirkond on Jõgeva valla haldusterritoorium.

§ 4.   Pitsat ja sümboolika

  (1) Raamatukogul on oma nimega pitsat ja sümboolika.

  (2) Raamatukogul ja haruraamatukogul on templid teavikute märgistamiseks.

§ 5.   Raamatukogu eesmärk ja ülesanded

  (1) Raamatukogu eesmärk on tagada elanikele vaba ja piiramatu juurdepääs informatsioonile, teadmistele ja kultuurile, toetada elukestvat õppimist ja enesetäiendamist ning teha koostööd kogukonnaga, piirkonna haridus-, kultuuri- ja spordiasutustega, sealhulgas mittetulundusühingutega, sihtasutustega ja seltsingutega.

  (2) Raamatukogu ülesandeks on koguda, säilitada ja teha lugejale kättesaadavaks temale vajalikud teavikud ning avalikud andmebaasid.

  (3) Ülesannete täitmiseks raamatukogu:
  1) komplekteerib kogud trükiste, auviste ning teiste teavikutega, peab fondide arvestust ja korraldab nende säilitamist;
  2) arvestab ja töötleb raamatukokku saabunud teavikud ning tagab nende kasutamiseks vajalikud infosüsteemid;
  3) koostab statistilist aruandlust ja tegevuse analüüsi;
  4) teeb teatmebibliograafilist tööd;
  5) kogub, säilitab ja teeb kättesaadavaks Jõgeva valda käsitleva informatsiooni;
  6) korraldab raamatuvarade ja muude kultuuriväärtuste tutvustamiseks mitmesuguseid üritusi;
  7) tegeleb lugejakoolitusega;
  8) teeb koostööd Eesti ja välisriikide raamatukogudega;
  9) korraldab vajalikku majandustegevust;
  10) täidab teisi õigusaktidega pandud ülesandeid.

§ 6.   Raamatukogu teenused

  (1) Raamatukogu põhiteenused on teavikute kohapeal kasutamine ja kojulaenutus, teavikute kogumine, säilitamine, avalikule teabele üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu juurdepääsu võimaldamine ning koduteenindus.

  (2) Raamatukogu põhiteenused on kasutajatele tasuta.

  (3) Teaviku puudumisel tellib raamatukogu selle teistest raamatukogudest lugeja soovil ja kulul.

  (4) Elanikele, kes oma tervisliku seisundi tõttu ei ole võimelised raamatukogu külastama, korraldab raamatukogu nende soovil tasuta koduteeninduse.

  (5) Raamatukogu võib osutada tasulisi eriteenuseid, mille hinnad kehtestab Jõgeva Vallavalitsus.

  (6) Raamatukogu lahtiolekuajad kinnitab vallavalitsus direktori ettepanekul, olles eelnevalt ära kuulanud nõukogu soovituse.

  (7) Raamatukogu teeninduse korraldus, lugejate õigused ja kohustused kehtestatakse raamatukogu kasutamise eeskirjas, mille kinnitab vallavolikogu.

§ 7.   Juhtimine

  (1) Raamatukogu tööd juhib direktor.

  (2) Direktori ametikoha täitmiseks korraldab vallavalitsus rahvaraamatukogu seaduse nõuete kohaselt avaliku konkursi.

  (3) Direktori kinnitab ametisse ja vabastab ametist vallavalitsus.

  (4) Raamatukogu direktor:
  1) tagab raamatukogu põhiülesannete täitmise ning kannab vastutust raamatukogu arengu ja rahaliste vahendite õiguspärase kasutamise eest;
  2) esindab asutust ilma erivolitusteta oma pädevuse piires;
  3) teeb tehinguid põhimääruses sätestatud ülesannete täitmiseks raamatukogule vallaeelarves selleks ettenähtud vahendite piires ja valla õigusaktidega sätestatud korras;
  4) kinnitab raamatukogu töötajate koosseisu, kooskõlastades selle eelnevalt vallavalitsusega;
  5) sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingud raamatukogu töötajatega;
  6) korraldab raamatukogu sisemist tööd, sealhulgas kehtestab töökorralduse reeglid ja tagab tööohutuse nõuete täitmise;
  7) kinnitab raamatukogu kogude ja andmebaaside ning ruumide kasutamise korra;
  8) koostab raamatukogu eelarve kavandi ja vastutab kinnitatud eelarve täitmise eest;
  9) vastutab raamatukogu halduses oleva vallavara sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest.

§ 8.   Raamatukogu nõukogu

  (1) Raamatukoguteeninduse korraldamise kohta ettepanekute tegemiseks, raamatukogu töö hindamiseks ja muude raamatukogu tegevust puudutavate oluliste küsimuste läbiarutamiseks moodustab vallavalitsus vähemalt viieliikmelise raamatukogu nõukogu.

  (2) Nõukogusse kuuluvad üks vallavolikogu esindaja, vallavalitsuse kultuurivaldkonna spetsialist ja kolm liiget vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna ettepanekul.

  (3) Raamatukogu direktor ei kuulu nõukogu koosseisu, kuid osaleb nõukogu koosolekutel.

  (4) Nõukogu pädevuses on:
  1) teha ettepanekuid raamatukogu arenguks, koostööks kogukonnaga ja teiste kohalike asutustega;
  2) vaadata läbi raamatukogu eelarve, arengukava ja aruanded;
  3) teha ettepanekuid raamatukoguga seonduvate sihtprogrammide ja -projektide väljatöötamiseks ja osaleda nende väljatöötamises;
  4) teha ettepanekuid raamatukogu lahtiolekuaegade, kasutamise eeskirjade ning eriteenuste nimekirja ja teenuste hinnakirja kohta;
  5) teha ettepanekuid vallavalitsusele raamatukogutöö paremaks korraldamiseks.

§ 9.   Nõukogu töökord

  (1) Nõukogu liikmed valivad endi hulgast nõukogu esimehe, kes juhib nõukogu tööd, ja aseesimehe.

  (2) Nõukogu töövormiks on koosolek. Koosoleku kutsub kokku esimees, tema äraolekul aseesimees, vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord aastas.

  (3) Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa vähemalt pool nõukogu koosseisust, sealhulgas nõukogu esimees või tema äraolekul aseesimees.

  (4) Nõukogu võtab otsused vastu häälteenamusega, häälte võrdsel jagunemisel on otsustav koosoleku juhataja hääl.

  (5) Nõukogul on õigus kaasata oma töösse spetsialiste ja eksperte.

  (6) Haruraamatukogu töö arutamisel võtab koosolekust osa selle haruraamatukogu töötaja.

  (7) Nõukogu koosolekud protokollitakse. Protokolli allkirjastavad koosoleku juhataja ja protokollija.

  (8) Nõukogu otsused on soovitusliku iseloomuga.

§ 10.   Raamatukogu vara ja finantseerimine

  (1) Raamatukogu vara on valla omandis olev maa, hooned, rajatised, seadmed, inventar, teavikud, muu vara ja eelarvevahendid, mille vallavalitsus on raamatukogule andnud sihtotstarbeliseks kasutamiseks.

  (2) Raamatukogu võib tema valduses ja kasutuses olevat valla vara vallata, kasutada ja käsutada vastavalt vallavolikogu kehtestatud vallavara valitsemise korrale.

  (3) Raamatukogul on vallaeelarve koosseisus oma eelarve. Raamatukogu eelarve tulud on eraldised riigi- ja vallaeelarvest, omatulu käesoleva põhimäärusega lubatud tasulistest teenustest, sihtotstarbelistest eraldistest, toetustest ja annetustest.

  (4) Raamatukogu raamatupidamist korraldab vallavalitsus.

§ 11.   Järelevalve

  Teenistuslikku järelevalvet raamatukogu ja selle direktori tegevuse õiguspärasuse, sihipärasuse ja otstarbekuse üle teeb vallavalitsus.

§ 12.   Põhimääruse muutmine, raamatukogu ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Raamatukogu ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise otsustab vallavolikogu.

  (2) Raamatukogu korraldab ümber ja tema tegevuse lõpetamist korraldab vallavalitsus, teatades sellest Kultuuriministeeriumile ette vähemalt kuu enne kavandatavat tähtaega.

  (3) Raamatukogu põhimääruse kinnitab, muudab ja tunnistab kehtetuks vallavolikogu.

§ 13.   Varasema määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistatakse kehtetuks Jõgeva Linnavolikogu 27. septembri 2000. a määrus nr 26 „Jõgeva Linnaraamatukogu põhimääruse uue redaktsiooni kinnitamine“.

Raivo Meitus
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json