HaridusKool

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Õpilasvahetuse stipendiumi ning üliõpilaste välisõppe stipendiumi määramise ja maksmise kord

Väljaandja:Saue Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.04.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 07.04.2018, 12

Õpilasvahetuse stipendiumi ning üliõpilaste välisõppe stipendiumi määramise ja maksmise kord

Vastu võetud 29.03.2018 nr 20

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Saue valla eelarvest Saue valla elanikena Eesti rahvastikuregistrisse kantud 16-26-aastaste üldhariduskooli või kutsekooli õpilaste ning statsionaarses õppes õppivate üliõpilaste stipendium välismaal õppimise toetuseks.

§ 2.  Stipendiumi määramise üldised alused

 (1) Saue Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) võib kalendriaastas määruse alusel stipendiume maksta kogusummas kuni 0,1% valla tulumaksuprognoosist, täpse summa kinnitab Saue Vallavolikogu eelarve vastuvõtmisega.

 (2) Stipendiumi suurus ühele õpilasele või üliõpilasele on kuni 800 (kaheksasada) eurot üheks semestriks või kuni 1 600 (üks tuhat kuussada) eurot õppeaastaks või kaheks semestriks. Ühel kalendriaastal ühele taotlejale eraldatav maksimaalne stipendiumisumma kokku on 1600 (üks tuhat kuussada) eurot.

 (3) Kui lõikes 5 toodud eeldustele vastavate taotlejate arv ületab stipendiumifondi suuruse selliselt, et kõigile taotlejatele maksimumsuuruses stipendiumi maksta ei ole võimalik, siis otsustab eelarve piires konkreetse stipendiumi suuruse vallavalitsus.

 (4) Stipendiumit on õigustaotleda 16-26-aastasel õpilasel või üliõpilasel, kelle elukohaks Eesti rahvastikuregistri andmetel on stipendiumi taotlemise aasta 1. jaanuari seisuga Saue vald.

 (5) Stipendiumi määramisel on eelduseks, et taotleja vastab vähemalt ühele järgmistest tingimustest:
 1) on näidanud õpingutes üles silmapaistvaid tulemusi ning tema keskmine õpitulemus taotlusele eelneval õpiaastal on viiepallises hindesüsteemis vähemalt 4,0 või teises hindamissüsteemis võrreldav tulemus;
 2) on saavutanud viimasel kahel aastal üleriigiliste õpilasvõistluste maakonnavoorus koha esikuuikus ja lõppvoorudes esikümnes;
 3) on osalenud aktiivselt õppetöövälises ühiskondlikus tegevuses;
 4) soovib asuda end täiendama erialal, mille edendamise suhtes on vallal võimalik määratleda avalikku huvi.

 (6) Kuni 18-aastase taotleja puhul on teiste taotlejatega võrreldes eelistatud taotleja, kelle mõlema vanema elukohaks Eesti rahvastikuregistri andmetel on stipendiumi taotlemise aasta 1. jaanuari seisuga Saue vald.

§ 3.  Stipendiumi taotlemine

 (1) Stipendiumi taotlemiseks esitab õpilane või üliõpilane vallavalitsusele stipendiumi taotlemise avalduse koos vajalike lisadokumentidega stipendiumi kasutamise perioodile eelnevalt 1. maiks või 1. novembriks.

 (2) Määruse alusel stipendiumi saamiseks esitab taotleja vallavalitsusele vormikohase taotluse, milles on märgitud taotleja andmed ning stipendiumi taotlemise põhjendus ja stipendiumi kasutamise sihtotstarve.

 (3) Taotlusele lisatakse:
 1) õpilasvahetust vahendava organisatsiooni poolt kinnitatud lepingu koopia või
 2) üliõpilaste puhul välisõppesse minemist tõendav dokument, milleks võib olla vastuvõtva ülikooli kinnitus või vahendava organisatsiooniga sõlmitud lepingu koopia;
 3) taotleja isikut tõendava dokumendi koopia;
 4) koopiad dokumentidest või muud tõendid, mis kinnitavad taotleja vastavust § 2 lõikes 5 loetletud ühele või mitmele tingimustele;
 5) taotleja CV
 6) õppeasutuse soovituskiri.

 (4) Minimaalne õppeaeg, mille puhul stipendium määratakse, on õpilaste puhul üks õppeaasta ja üliõpilaste puhul üks semester.

§ 4.  Taotluse menetlemine

 (1) Vallavalitsus kontrollib esitatud dokumentide ja andmete õigsust ning vastavust määruse nõuetele.

 (2) Vallavalitsusel on vajaduse korral õigus ja kohustus hankida lisainformatsiooni ja nõuda taotlejalt täiendavaid dokumente ja andmeid.

 (3) Puuduste esinemise korral esitatud dokumentides või andmetes annab vallavalitsus täiendava mõistliku tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Juhul, kui taotleja ei kõrvalda antud tähtajaks puudusi, siis taotlus tagastatakse läbi vaatamata ja menetlus stipendiumi määramiseks lõpetatakse.

 (4) Kui vallavalitsus tuvastab valeandmete teadliku esitamise, lõpetatakse menetlus stipendiumi määramiseks.

§ 5.  Stipendiumi määramine

 (1) Stipendiumi määramise ja selle suuruse otsustab vallavalitsus korraldusega hiljemalt 1 kuu jooksul pärast §-is 3 määratud taotluse esitamise tähtaega.

 (2) Vallavalitsus keeldub stipendiumi määramisest kui:
 1) ei ole täidetud stipendiumi määramise aluseks olevad määruse nõuded;
 2) stipendiumit taotletakse tagantjärele;
 3) vallaeelarves stipendiumiks ettenähtud vahendid on ära kasutatud.
 4) taotleja on varasemalt kasutanud stipendiumit mittesihtotstarbeliselt, esitanud valeandmeid või muul viisil rikkunud temaga stipendiumi kasutamiseks sõlmitud lepingu tingimusi.

 (3) Vallavalitsuse poolt määratud ametnik teavitab taotlejat kirjalikult taotluse rahuldamisest või rahuldamata jätmisest 10 tööpäeva jooksul alates vastava korralduse vastuvõtmisest.

§ 6.  Lepingu sõlmimine

 (1) Vallavalitsus sõlmib stipendiumi saaja või alaealise isiku puhul tema seadusliku esindajaga stipendiumi sihtotstarbelise kasutamise lepingu.

 (2) Vallavalitsus esitab hiljemalt 1 kuu jooksul stipendiumi määramise korralduse vastuvõtmisest lepingu taotlejale allkirjastamiseks.

 (3) Lepingus sätestatakse:
 1) stipendiumi suurus ja sihtotstarve;
 2) stipendiumi maksmise tingimused ja tähtajad;
 3) poolte õigused ja kohustused;
 4) stipendiumi aruande esitamise aeg ja kord;
 5) vastutus lepingu rikkumise korral;
 6) muud olulised tingimused.

§ 7.  Stipendiumi väljamaksmine

  Stipendium kantakse üle taotleja isiklikule arvelduskontole peale taotleja ja vallavalitsuse vahel lepingu sõlmimist 10 kalendripäeva jooksul.

§ 8.  Järelevalve

 (1) Järelevalvet stipendiumi sihipärase kasutamise üle teostab vallavalitsus.

 (2) Järelevalve käigus avastatud stipendiumi kasutamise lepingu tingimuste rikkumise korral on vallavalitsusel õigus:
 1) leping lõpetada ja nõuda makstud stipendium tagasi;
 2) vähendada stipendiumi suurust;
 3) peatada ajutiselt stipendiumi väljamaksmine;
 4) rakendada lepingus kokkulepitud leppetrahve.

§ 9.  Määruse rakendamine

 (1) Vallavalitsus kinnitab stipendiumi taotluse ja aruande vormid, mis avalikustatakse Saue valla veebilehel.

 (2) Tunnistada kehtetuks Saue Linnavolikogu 25. jaanuari 2017 määrus nr 60 „Õpilasvahetuse stipendiumi ning üliõpilaste välisõppe stipendiumi määramise ja maksmise kord“.

 (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Harry Pajundi
volikogu esimees