Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, korrad, palgad, struktuur ja koosseisud

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavara valitsemine

Teksti suurus:

Saue Vallavarahalduse põhimäärus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Saue Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.04.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 07.04.2018, 13

Saue Vallavarahalduse põhimäärus

Vastu võetud 29.03.2018 nr 21

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2 ja Saue Vallavolikogu 22. veebruari 2018. aasta määruse nr 11 „Saue valla põhimäärus“ § 57 lõike 3 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Saue Vallavarahalduse põhimäärusega määratakse kindlaks Saue Vallavarahalduse üldandmed, eesmärk, ülesanded ja pädevus ning juhtimise põhimõtted.

§ 2.   Asutuse liik, nimi ja asukoht

  (1) Saue Vallavarahaldus (edaspidi asutus) on Saue valla ametiasutuse Saue Vallavalitsuse hallatav asutus.

  (2) Asutuse ametlik nimi on Saue Vallavarahaldus.

  (3) Asutus ei ole iseseisev juriidiline isik, vaid oma ülesandeid täites esindab ametiasutus oma pädevuse piires Saue valda kui avalik-õiguslikku juriidilist isikut.

  (4) Asutus on registreeritud riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklik registris (endise nimega Saue Linnavarahaldus, registrikood 75037943).

  (5) Asutuse asukoha aadress on Nurmesalu 9, Saue linn, Saue vald, Harju maakond, 76506.

§ 3.   Asutuse eesmärk, ülesanded ja õigused

  (1) Asutuse tegevuse eesmärgiks on Saue valla ametiasutusele ja ametiasutuse hallatavatele asutustele tingimuste loomine nende põhifunktsioonide täitmiseks ning valla hoonestatud kinnisvara efektiivne ja säästlik kasutamine.

  (2) Eesmärgist tulenevalt täidab asutus järgmisi ülesandeid:
  1) tagab hallatavatele asutustele soodsa ja nõuetekohase õppe- ja töökeskkonna;
  2) korraldab asutusele haldamiseks määratud hoonete ja muude varade arvestust ning hooldust ja remonti vastavalt eelarvele;
  3) tagab hoonete ja nende juurde kuuluvate rajatiste korrashoiu ning välisterritooriumide heakorra;
  4) koordineerib ja korraldab hoonetes ruumide kasutamist hallatava asutuse põhitegevuse välisel ajal;
  5) kasutab eelarves ettenähtud vahendeid, viib vara kasutamiseks ja regulaarseks hooldamiseks läbi hankeid, teostab tehinguid ja muid toiminguid vastavalt riigihangete seadusele, Saue vallavara valitsemise korrale ja Saue valla hankekorrale, mis on vajalikud hoonete ning nende juurde kuuluvate rajatiste ja territooriumide korrashoiuks ning püsiva valmisoleku tagamiseks põhitegevuse osutamiseks;
  6) kontrollib hoonete, nende tehnosüsteemide ja juurdekuuluvate rajatiste tehnilist seisukorda ja korrasolekut ning võtab tarvitusele abinõud puuduste kõrvaldamiseks;
  7) tagab taristu pideva parendustegevuse kooskõlastatult vallavalitsuse majandus- ja tugiteenuste osakonnaga;
  8) täidab muid asutuse eesmärgist tulenevaid ülesandeid.

  (3) Ülesannete täitmisel on asutusel õigus:
  1) moodustada ülesannete täitmiseks vajalikke töögruppe ja tellida eksperthinnanguid;
  2) kooskõlastatult valla majandus- ja tugiteenuste osakonnaga otsustada, milliste teenuste ostmine toimub kolmandatelt isikutelt, lähtuvalt majanduslikust tasuvusest ja teenusele seatavatest kvaliteedinõuetest;
  3) korraldada tasuta või tasu eest asutusele haldamiseks määratud valla vara kasutusse andmist vastavalt kehtivatele eeskirjadele;
  4) sõlmida lepinguid, osta ülesannete täitmiseks seadmeid, inventari ning materjale juriidilistelt ja füüsilistelt isikutelt;
  5) osutada tasulisi teenuseid;
  6) teha koostööd teiste asutuste ja ettevõtetega;
  7) teha Saue Vallavalitsusele ettepanekuid ja koostada projekte varade haldamise paremaks korraldamiseks;
  8) kuulutada välja konkursse, viia läbi riigihankeid ning sõlmida püsilepinguid teenuste osutamiseks kolmandate isikutega töövõtja leidmiseks asutusele pandud ülesannete täitmiseks.

§ 4.   Asutuse juhtimine

  (1) Asutuse igapäevast tegevust juhib asutuse juhataja.

  (2) Asutuse juhataja:
  1) esindab asutust ja korraldab asutuse igapäevast tegevust ning tagab asutusele pandud ülesannete täitmise;
  2) korraldab asutuse valduses oleva vallavara valdamist, kasutamist ja käsutamist vastavalt selleks kehtestatud korrale talle antud volituste piires;
  3) juhib asutuse finantsmajanduslikku tegevust, lähtudes kinnitatud eelarvest;
  4) esitab vallavalitsusele asutuse tegevuse aastaaruanded, eelarveprojekti ning vastutab eelarve täitmise eest;
  5) esindab asutust suhetes teiste juriidiliste ja füüsiliste isikutega ning sõlmib lepinguid põhimääruses sätestatud ülesannete täitmiseks vallaeelarves selleks ettenähtud vahendite piires;
  6) sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab asutuse töötajatega töölepingud, määrab kindlaks töötajate tööülesanded ja täidab muid tööandja kohustusi;
  7) annab oma pädevuse piires asutuse töö korraldamiseks käskkirju ja kontrollib nende täitmist, sh kehtestab pädevuse piires ülesannete täitmiseks vajalikud eeskirjad ja juhendid;
  8) vastutab asutusele püstitatud eesmärkide ja ülesannete täitmise eest, eelarveliste vahendite kasutamise, vara säilimise ja korrasoleku eest.
  9) Asutuse juhatajal on õigus saada ülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni vallavalitsuselt ja hallatavatelt asutustelt.

§ 5.   Vara ja majandamine

  (1) Asutuse kasutuses olev vallavara moodustub talle haldamiseks määratud Saue valla varast, mida asutus kasutab ja käsutab Saue Vallavolikogu poolt kehtestatud eelarvest, arengukavast, Saue vallavara valitsemise korrast ning Saue valla hankekorrast lähtudes.

  (2) Asutus saab rahalisi vahendeid Saue valla eelarvest, asutuse põhitegevusega seotud tasulistest teenustest ja annetustest.

  (3) Tasuliste teenuste hinnad kehtestab Saue Vallavalitsus.

  (4) Asutuse raamatupidamist teostatakse keskselt Saue Vallavalitsuse raamatupidamise poolt.

§ 6.   Asutuse reorganiseerimine, tegevuse lõpetamine

  (1) Asutuse reorganiseerimine või lõpetamine toimub Saue Vallavolikogu otsusega.

  (2) Asutuse tegevuse lõppemisel läheb asutuse vara üle Saue Vallavalitsusele.

§ 7.   Määruse rakendamine

  (1) Tunnistada kehtetuks Saue Linnavolikogu 22. märtsi 2012. a määrus nr 45 „Saue Linnavarahalduse põhimäärus“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Harry Pajundi
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json